Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 11649 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Prešov
Verejné osvetlenie Pod dubom, Buková, Hrabová, Brezová   
Predmetom stavebných prác je vybudovanie verejného osvetlenia. Predmet zákazky je podrobne zadefinovanýjednoduchou projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava   
Predmetom zákazky sú opravy vozoviek v správe Strediska správy a údržby diaľnic Trnava, veľkoplošné a lokálne,výmenou degradovaných vrstiev krytu vozoviek technológiou hutnených asfaltových zmesí s cieľom zlepšeniaprevádzkovej spôsobilosti krytu a predĺženia životnosti zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozoviek,podľa technických a kvalitatívnych podmienok súťažných podkladov. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v častiB.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava mosta ev. č. D2 – 113 nad ŽSR, Bratislava - Lamač   
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác ktorými sa zrealizuje Oprava mosta ev. č. D2 113 nad ŽSR, Bratislava- Lamač, ktorý je v správe SSÚD Bratislava. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Novohradská knižnica
Novohradská knižnica Lučenec – rekonštrukcia objektu.   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia časti budovy (súpisné číslo 2, ulica J.Kármána, Lučenec). Zámerom je vybudovanie nového vstupného vchodu do priestorov knižnice s prekrytím schodišťa, vybudovanie plošiny prie imobilných návštevníkov, rekonštrukcia vnútorných priestorov vybudovanie centrálneho pultu, rekonštrukcia vnútorných priestorov oddelenia detí s vybudovaním výťahu na II. nadzemné podlažie, premiestnenie serverovne, namontovanie novej kabeláže na internetové pripojenie, sanitná inštalácia, elektroinštalácia, riešenie vykurovania, vetranie a klimatizácia, zabezpečovací systém. Bližší popis je v priloženej dokumentácii. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky SP a v prílohách SP.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Skároš
  
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy MŠ v Obci Skároš.
Stavebné práce
Obec Ipeľský Sokolec
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Ipeľskom Sokolci   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre realizáciu projektu Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovyobecného úradu v Ipeľskom Sokolci.  Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Prešov
Bežné stavebné práce malého rozsahu na objektoch mesta Prešov   
Výmena okien v DS Sabinovská č.34 Prešov Predmetom zákazky je výmena pôvodných okien za plastové okná podľa projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Prievidza
CYKLOTRASA MEDZI MESTAMI PRIEVIDZA A BOJNICE   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s vybudovaním cyklotrasy medzi mestami Prievidza a Bojnice. Bližšie informácie sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Klokočov
18 BYTOVÝCH JEDNOTIEK – NOVOSTAVBA - Klokočov   
Predmetom zákazky je novostavba dvoch bytových domov, (2 x 9 b.j.) trojpodlažných, nepodpivničených. Na každompodlaží sa nachádzajú 3 byty (2x trojizbový a 1x dvojizbový) Projektová dokumentácia je spracovaná pre stavebnékonanie na úrovni realizačného projektu.
Stavebné práce
Obec Hamuliakovo
Nadstavba a Rozšírenie kapacity MŠ Hamuliakovo   
Predmetom obstarávania boli stavebné práce pre realizáciu stavebných aktivít projektu Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Hamuliakovo 1. Nadstavba a rozšírenie kapacity MŠ 2. Prestavba kuchyne a jedálne MŠ 3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti MŠ zateplením, 4. Revitalizácia dvora a rozšírenie ihriska MŠ
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Malacky
Výstavba telocvične - ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách   
Predmetom zákazky je prístavba telocvične a šatní s hygienickým zázemím, spolu so stavebnými úpravami v rámci existujúceho objektu základnej školy, ktoré vyplývajú z realizácie prepojenia existujúceho objektu s novonavrhovanými prístavbami a so zriadením časti hygienického zázemia v existujúcich priestoroch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Streda nad Bodrogom
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Streda nad Bodrogom   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na jestvujúcom objekte kultúrneho domu (par. č. 1179/2 kú. Streda nadBodrogom) v rozsahu  Diel ASR (zateplenie fasády, sokla a strechy, výmena okien, dverí a klampiarskych výrobkov) Diel ÚVK (nový vykurovací systém s 3 samostatne regulovateľnými vetvami, osadenie vykurovacích telies, novépotrubné rozvody, zdroj tepla návrh kaskáda dvoch závesných kondenzačných kotlov, regulácia vykurovania -ekvitermická), Diel vetranie s rekuperáciou tepla (návrh kompaktná vetracia jednotka s rekuperáciou) Diel ELI a bleskozvod (výmena svietidiel interiérového osvetlenia, elektroinštalácia, napojenie VZT) Diel ZTI (rozvod pitného vodovodu)  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stav. prác, ktoré sú predmetomzákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Stavebné práce
Obec Skároš
ZNÍŽENIE EMISIÍ PRI PREVÁDZKE MŠ V OBCI SKÁROŠ   
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy MŠ v Obci Skároš.
Stavebné práce
Bratislavský samosprávny kraj
Vybudovanie športového areálu / SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava   
Predmetom zákazky sú stavebné práce k zabezpečeniu vybudovania športového areálu na SPŠ elektrotechnická, KarolaAdlera č. 5, Bratislava- mestská časť Dúbravka v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie a zmluvnýchpodmienok.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Rekonštrukcia - zateplenie budovy Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota.   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia a zateplenie budovy Strednej odbornej školyobchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota, ktorá je rozdelená na 6 ucelených častí a bude pozostávať z 2(dvoch) etáp  I. etapa - 1. etapa sa bude realizovať v roku 2019 a pozostáva z 2 častí časť 3 Učebne a časť 6 Telocvičňa.   II. etapa - 2. etapa sa bude realizovať v prípade pridelenia finančných prostriedkov verejnému obstarávateľovi v roku2020 a pozostáva zo 4 častí časť 1 Technický pavilón, časť 2 Zadný vstup a schodisko, časť 4 Učebne a vedenie školy ačasť 5 Učebne a hlavný vstup.  Etapy a jednotlivé ich časti sú vymedzené rozpočtami (výkazmi výmer).   Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky v SP a v ich prílohách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie