Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 10703 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Trenčianske Teplice
Obnova Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach   
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác na rekonštrukcii budovy Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach,tak aby bolo dosiahnuté zníženie spotreby energie pri prevádzke tejto budovy. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Poprad
Rekonštrukcia MK prepoj ul. Športová a ul. B. Němcovej (pri parkovisku NTC) a verejného osvetlenia   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia miestnej komunikácie Ul. Športová, v úseku od mosta cez Velický potok pokrižovatku s Ul. B. Němcovej, ktorá pozostáva z výmeny všetkých vrstiev vozovky, vrátane zhutnenia pláne a jejodvodnenie. Súčasťou je aj výstavba chodníka pre peších a rekonštrukcia verejného osvetlenia miestnej komunikácie aparkoviska. Rekonštrukcia komunikácie je navrhnutá v celkovej dĺžke 263,15 m, ako obojsmerná so šírkou medzi obrubníkmi 6,00m. Niveleta komunikácie, je vzhľadom na daný sklon nového parkoviska prispôsobená skutočnosti s tým, že medziparkovacími kolmými státiami a MK bude osadený oddeľovací úrovňový obrubník. Ten bude zároveň zabezpečovaťviditeľné oddelenie parkoviska od miestnej komunikácie. Súčasťou je aj výstavba 203,00 m2 chodníka pre peších. Konštrukcia komunikácie je navrhnutá živičná, chodníka zo zámkovej dlažby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Trenčín
Revitalizácia priestoru Átria Trenčín   
Predmetom zákazky je vytvorenie zazelenaného širokospektrálneho kultúrnospoločenského priestoru bývalého letnéhokina v Trenčíne s rôznorodým spektrom navrhovaných aktivít ako stmeľujúceho súboru mestských prvkov medzicentrom mesta a lesoparkom Brezina.  Funkčne je priestor rozdelený na 3 časti 1. časť - spodná zóna bližšie k vstupu do Átria  2. časť - zóna v strede priestoru 3. časť - zóna v hornej polohe pri lesoparku Brezina  Stavba pozostáva zo stavebných objektov   SO 01 Terénne úpravy SO 02 Spevnené plochy SO 03 Hlavné pódium SO 04 Mobilné zázemie SO 05 Rozvody NN SO 06 Rozšírenie vonkajšieho osvetlenia  1/10 SO 07 Vonkajší rozvod vody SO 08 Studňa úžitkovej vody  SO 09 Prípojka dažďovej kanalizácie SO 10 Drobná architektúra  SO 11 Sadové úpravy  Stavebné práce budú uskutočnené, tovary dodávané a služby poskytované v rozsahu výkaz-výmer a za podmienokpodľa projektovej dokumentácie pre stavbu Revitalizácia priestoru Átria Trenčín, ktorú spracoval Ing. arch. Peter Guga,G-ateliér (ďalej v texte označovaná aj ako projektová dokumentácia alebo projekt) pričom táto projektová dokumentáciatvorí prílohu k súťažným podkladom a v zmysle platného stavebného povolenia.  Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti  1 časť Revitalizácia priestoru Átria Trenčín - stavebné práce SO 01 až SO 09 2 časť Revitalizácia priestoru Átria Trenčín - drobná architektúra SO 10 3 časť Revitalizácia priestoru Átria Trenčín - sadové úpravy SO 11  UPOZORNENIE SO 09 Prípojka dažďovej kanalizácie Podrobnejší opis tohto objektu nájdete v technickej správe. Upozorňujeme však záujemcov, že realizácia SO 12Vegetačná extenzívna strecha sa nebude realizovať, ale potrubie zvislého dažďového zvodu DN 125 bude zrealizovanépre potreby perspektívnej rekonštrukcie strechy prístavby MsÚ. UPOZORNENIE SO 12 Vegetačná extenzívna strecha upozorňujeme, že tento objekt, ak je uvedený v projektovej dokumentácii sa vtomto verejnom obstarávaní nebude realizovať.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Dolná Lehota
Plynofikácia budovy ZŠ s MŠ Dolná Lehota   
Predmetom zákazky je plynofikácia budovy ZŠ s MŠ Dolná Lehota. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažnýchpodkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Svit
Prestavba vnútorných priestorov Domu smútku vo Svite   
V rámci uvedenej stavby budú uskutočnené tieto stavebné práce - zateplenie plochej a pultovej strechy. - zateplenie časti obvodových konštrukcií budovy a sokla. - výmena okenných konštrukcií - pôvodné okenné konštrukcie budú vymenené za PVC profily s izolačným 3-sklom. Vobradnej sieni sú navrhnuté nové exteriérové steny z Al profilov s izolačným dvojsklom. Hlavné vchodové dvere budú zAL profilov. - výmena vykurovania - navrhovaným zdrojom tepla pre UK bude tepelné čerpadlo vzduch/voda a ako záložný druhý-bivalentný zdroj tepla je navrhnutý elektrický kotol. Pre ohrev OPV je navrhnutý druhý zdroj tepla - tepelné čerpadlovzduch/voda. Zdroj tepla zabezpečí hospodárne krytie tepelných strát objektu a prípravu ohriatej pitnej vody.  S realizáciou stavebných prác súvisiacich so zvyšovaním energetickej účinnosti budovy Domu smútku úzko súvisia ajstavebné úpravy, ktoré sa budú realizovať v budove Domu smútku. Tieto stavebné práce budú pozostávať zo zmenydispozičného riešenia, kde sa vytvoria nové miestnosti pre zamestnancov spolu s hygienickým zázemím, vytvorí sa novákancelária pre administratívnych pracovníkov Domu smútku. Týmito stavebnými úpravami sa zlepšia pracovnépodmienky, nakoľko súčasný stav nevyhovuje najmä z hľadiska veľkosti priestorov.
Stavebné práce
Obec Braväcovo
REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY BRAVÄCOVO   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy materskej školy v obci Braväcovo.  Predmet zákazky musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných prác, pri dodržaní parametrov zadania,platných STN noriem, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavebné práce,platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne azrozumiteľne špecifikovaný. Opis vychádza z predkladaného projektu, ktorý tvorí kompaktný vzájomne nedeliteľný celoktak, aby mohli byť dosiahnuté ekonomické a technické parametre požadované poskytovateľom nenávratnéhofinančného príspevku na túto zákazku.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Západoslovenská distribučná, a.s.
Súbor energetických stavieb pre ES Žabí Majer   
Zmena pôvodnej spínacej stanice na plnohodnotnú elektrickú stanicu včítane transformácie a RZ 22 kV rozvodne.Súčasťou súboru stavieb je aj koordinácia zaústenia VN vedení, ktoré pôvodne boli ukončené v ES Turbínová, ktorá nieje vo vlastníctve ZSD, a.s. a sú samostatnou investíciou ZSD,a.s. a rekonštrukcia VVN vedení V 8834 a V8753 na úseku4b-13 a zaústenie týchto liniek do novovybudovaných polí ES Žabí majer. Zákazka pozostáva zo Stavba č.1 ES Žabí majer rozšírenie a dobudovanie transformácie Stavba č.2 ES Žabí majer rekonštrukcia vedenia VVN 8753-8834 od p.b.4B po p.b.10
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Západoslovenská distribučná, a.s.
Rekonštrukcia ES 110/22kV Veľký Meder   
Úplná rekonštrukcia elektrickej stanice včítane zmeny zaústenia VVN vedení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Realizácia stavby „2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota – štátna hranica Slovenská republika - Maďarsko“   
1. Predmetom zákazky je zhotovenie diela 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota štátna hranica Slovenská republika Maďarsko v rozsahu 1.1 Výstavba nového 2x400 kV vedenia ESt Rimavská Sobota štátna hranica Slovenská republika Maďarsko (len s 1 poťahom) a súvisiacich činnosti v zmysle vypracovanej dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (DVZ) 2. stavba 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota štátna hranica Slovenská republika Maďarsko, arch. číslo 1214116/DVZ z 04/2018 v nasledovnom členení stavebných objektov 1.1.1 SO 01 2x400 kV vedenie ESt Rimavská Sobota - štátna hranica Slovenská republika Maďarsko, 1.1.2 SO 02 Úprava V427 ESt Rimavská Sobota Moldava, 1.1.3 SO 03 Uloženie optického kábla V427 v ESt Rimavská Sobota do poľa č.1, 1.1.4 SO 04 Uloženie optického kábla V447 v ESt Rimavská Sobota do poľa č.3, 1.2 Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby (DRS), dielenskej dokumentácie a dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (DSV). 1.3 Inžinierske činností pre práce po dokončení stavby. 1.4 Geodetické práce a majetkovoprávne činností. 2. Montážne práce v rámci SO 02 Úprava V427 ESt Rimavská Sobota Moldava a v rámci SO 04 Uloženie optického kábla V447 v ESt Rimavská Sobota do poľa č.3 budú prebiehať s ohľadom na termíny vypínania vedenia V427 v roku 2020, v predpokladanom celkovom rozsahu 8 týždňov. Presný termín bude určený v ročnom harmonograme vypínania vedení a písomne oznámený zhotoviteľovi (montážne práce budú realizované na 400 kV vedení V427 pri vypnutom vedení). Uvedený termín vypínania vedenia môže byť zmenený výlučne zo strany objednávateľa a to v prípade nepriaznivej situácie v prenosovej sústave. V prípade zmeny termínu vypínania vedenia bude nový termín vypínania vedenia bezodkladne oznámený zhotoviteľovi písomnou formou na adresu zhotoviteľa. 3. Zhotoviteľ zrealizuje predmet zákazky v rozsahu min. 3.1 V rámci výstavby nového 400 kV vedenia a súvisiacich činnosti sú to najmä 3.1.1 Dodávka materiálu, 3.1.2 Stavebná a montážna časť betonáž základov, montáž a stavba oceľových skrutkovaných pozinkovaných stožiarov priehradovej konštrukcie, montáž vodičov, montáž izolátorových závesov s keramickými izolátormi, montáž kombinovaného zemného lana (KZL), montáž zemného lana (ZL), montáž úložných optických káblov v ESt Rimavská Sobota, montáž zviditeľňovačov zemniacich lán a inštalácia búdok pre hniezdenie vtákov,  1/4 3.1.3 Výrub stromov a drevín rastúcich mimo lesa (na poľnohospodárskych pozemkoch) a rekultivácie na poľnohospodárskych pozemkoch vyplývajúce z rozhodnutí povoľujúcich orgánov štátnej správy, 3.1.4 Úprava, resp. vybudovanie prístupových ciest, vybudovanie zjazdov vrátane všetkých IČ, uvedenie ciest a zjazdov do pôvodného stavu po ukončení všetkých prác v súlade s uplatnenými požiadavkami vlastníkov, užívateľov alebo správcov dotknutých pozemkov alebo nehnuteľností (vrátane SO 02 Úprava V427 ESt Rimavská Sobota Moldava), 3.1.5 Vytýčenie stožiarových miest, trasy (osi) vedenia, všetkých priesekov a výrubov v trase vedenia (na lesných a poľnohospodárskych pozemkoch) (vrátane SO 02 Úprava V427 ESt Rimavská Sobota Moldava), 3.1.6 Porealizačné zameranie stožiarových miest, ochranného pásma a pozdĺžneho profilu celého nového 400 kV vedenia (vrátane SO 02 Úprava V427 ESt Rimavská Sobota Moldava) (vodiče, ZL, KZL), porealizačné zameranie súradníc uložených optických káblov vo výkopoch, 3.1.7 Vypracovanie podrobného harmonogramu realizácie celého diela, ktorý musí obsahovať realizačný plán v jednotlivých týždňoch, 3.1.8 Zabezpečenie a vytýčenie potrebných podzemných inžinierskych sietí, križovaných objektov, zabezpečenie vypínania križovaných vedení NN/VN/VVN vrátane poplatkov za vypínanie vedení (vrátane SO 02 Úprava V427 ESt Rimavská Sobota Moldava), 3.1.9 Kontaktovanie užívateľov dotknutých pozemkov, zabezpečenie vstupov na pozemky (vrátane SO 02 Úprava V427 ESt Rimavská Sobota Moldava). Pokračovanie opisu je v bode II.2.4 tohto oznámenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenská správa ciest
Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. triedy - I/64 Poluvsie - most 104   
Predmetom stavebnej akcie je rekonštrukcia mosta a priľahlých úsekov cesty 1/64 a to cca 20 m pred mostom a 20 m za mostom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Vranov nad Topľou
Rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou   
Predmetom obstarávania je rekonštrukcia MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou s cieľom zvýšenia kapacity MŠ a zníženiaenergetickej náročnosti pavilónu B1.E materskej školy, ktorá obsahuje a/ Zvýšenie kapacity MŠ nadstavbou pavilónu E b/ Zvýšenie energetickej hospodárnosti pavilónu B1.E zlepšením tepelnoizolačných vlastnosti obalových konštrukcii -dodatočne zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, výmena okien a vonkajších vstupných dverí, rekonštrukcia vykurovacej sústavy s inštaláciou tepelného čerpadla, inštalácia riadeného vetrania v učebniach aspálňach s rekuperáciou tepla a výmena osvetlenia vnútorných priestorov c/ Výstavba detského ihriska stavebno-technickymi úpravami areálu MŠ. Podrobná špecifikácia je uvedená vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Klimatizačné zariadenia do objektov VšZP I. etapa   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a dodávka, montáž a inštalácia klimatizačných jednotiek, ako ajrealizácia ďalších stavebných prác s tým spojených vo vybraných priestoroch prevádzkových budov verejnéhoobstarávateľa v rozsahu podľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD). PD je vypracovaná v členení na jednotlivé objekty, výkaz výmer a pôdorysy z nej tvoria prílohu súťažných podkladov.  Verejný obstarávateľ rozdeľuje zákazku na 14 samostatných častí v súlade s § 28 zákona o verejnom obstarávaní,pričom umožňuje predložiť ponuku na jednu časť alebo na niekoľko častí alebo na všetky časti. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Banskobystrický samosprávny kraj
Rekonštrukcia ciest II/531 a II/532.   
Verejný obstarávateľ hľadá kvalitného a seriózneho zhotoviteľa predmetu zákazky, ktorým je uskutočnenie stavebnýchprác - rekonštrukcie ciest II. triedy, konkrétne vybrané úseky cesty č. II/531 a vybrané úseky cesty č.II/532.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Prípravné trhové konzultácie pre stavbu D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala   
Prípravné trhové konzultácie k zabezpečeniu dostavby úseku D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala.
Stavebné práce
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Rekonštrukcia objektu Meander za účelom vytvorenia vhodných priestorov pre realizáciu systému rezortného vzdelávania MPSVR SR   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia budovy účelového zariadenia Meander v Tatranskej Štrbe. Podrobná špecifikácia diela je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie