Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 12260 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Lesíček
Znižovanie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Lesíček"   
Znižovanie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Lesíček"
Stavebné práce
Obec Tarnov
Kultúrny dom – stavebná úprava – zníženie energetickej náročnosti   
Kultúrny dom – stavebná úprava – zníženie energetickej náročnosti
Stavebné práce
Obec Červený Kláštor
Modernizácia a rozšírenie detského ihriska v obci Červený Kláštor.   
Modernizácia a rozšírenie detského ihriska v obci Červený Kláštor.
Stavebné práce
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ruskov, Muničn ý sklad, b.č. 3, 10, 11 - oprava strechy – RŠÚ   
Ruskov, Muničn ý sklad, b.č. 3, 10, 11 - oprava strechy – RŠÚ
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Obec Sobotište
Prestavba budovy na bytový dom, Sobotište, č.p. 102/1, 102/7   
Predmetom zákazky je prestavba budovy, Navrhovaná prestavba budovy na bytový dom spočíva v zmene dispozícieobjektu, zateplení obvodových stien, rekonštrukcia strechy a kompletnej výmeny rozvodov všetkých inžinierskych sietí. Rozmery objektu ostávajú pôvodné, t.z. pôdorys tvaru U s rozmermi 41,2 x 18,80 m. Celková výška objektu je navýšená o tepelnú izoláciu strechy a je cca 8,32 m pri atike strechy. Obvodové zvislé konštrukcie sú pôvodné hrúbky 400mm.Obvodové konštrukcie budú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom z EPS šedý hr.140 mm. Strešná konštrukcia ostáva pôvodná a na ňu sa zrealizujú nové vrstvy plochej strechy. Na zateplenie strechy sa použije tepelná izolácia z EPS hr. 300mm.Na zateplenie podláh v INP sa použijú tepelnoizolačné dosky POLYSTYRÉN 100S hr. 80 mm. Pôvodné vrstvy podlahyostanú zachované.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Motešice
Rekonštrukcia a zateplenie základnej školy s materskou školou, Motešice   
rekonštrukcia a zateplenie základnej školy s materskou školou, Motešice
Stavebné práce
Mesto Žilina
Zosuv pôdy Vranie - stabilizácia miestnej komunikácie, úseky II.-VI.   
Návrh opatrení na stabilizáciu miestnej komunikácie v časti Žilina Vranie v úsekoch II.-VI. je súčasťou projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Macov
Rekonštrukcia a nadstavba kultúrneho domu v obci Macov   
Rekonštrukcia a nadstavba kultúrneho domu v obci Macov
Stavebné práce
Obec Markovce
Modulový pavilón ZŠ Markovce   
Predmetom zákazky je realizácia novostavby modulového pavilónu ZŠ Markovce, vrátane inžinierskych sietí a spevnených plôch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Humenné
Prístavba materskej školy Osloboditeľov 1 v Humennom   
Predmetom zákazky je prístavba materskej školy, ktorá pozostáva z objektu SO 001 Vlastný objekt - Prístavba objektu s kanalizačnou prípojkou.Prístavba je riešená konštrukčne ako samostatný objekt. Jedná sa o modulovú stavbu(kontajnerovú) na betónových základových pásoch. Nosná konštrukcia srechy je súčasťou kontajnera akopultová o sklone 9°. Krytinu tvorí falcovaný pozinkovaný plech. Okenné a dverné konštrukcie plastové. Stepelnoizolačným trojsklom.Pri realizácií prístavby je nutné na existujúcom objekte vykonať nasledujúce stavebné úpravybúracie práce-demontáž okien v časti prístavby-vybúranie dverného otvoru parapetnej časti pre vstupné dvere-zamurovanie okenných otvorov s omietkou a maľbou v mieste prístavby (hr. 25 cm)-úprava na rozvodoch inštalácii pre napojenie prístavby
Stavebné práce
Obec Lenartovce
Revitalizácia chodníkov a dažďovej kanalizácie v obci Lenartovce   
Súčasťou predmetu zákazky sú 2 objekty.1. Chodníkychodníky bude potrebné nahradiť novými, súčasne bude potrebné jestvujúce otvorené priekopy, nahradiť ich dažďovou kanalizáciou.2. Dažďová kanalizáciaCelková sieť dažďovej kanalizácie sa bude skladať z 5 vetiev, druhá etapa zahrňuje časť vetvy B od šachty 25 po šachtu 41. Celková dĺžka kanalizačnej stoky je 657 m. Od šachty č.36 po šachtu č. 41 je kanalizácia vyspádovaná a napojená na jestvujúcu dažďovú kanalizáciu. Sieť je navrhnutá z plastových rúr. Od šachty č. 36 je kanalizácia vyspádovaná smerom do šachty č. 32 kde sa napojí na existujúcu dažďovú kanalizáciu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Kňazský seminár sv. Karola Boromejského
Obnova Kostola svätého Antona Paduánskeho v Košiciach - Kláštor františkánov   
Práce na reštaurovaní exteriéru a interiéru veže, rekonštrukcii strechy vrátane výmeny krytiny, el. rozvodov,bleskozvodu, inštalácie protipožiarneho systému a sanačné práce na Rímsko-katolíckom kostole sv. Antona Paduánskeho- Kláštor františkánov. Kostol je druhým najstarším zachovaným kostolom v Košiciach, nachádza sa v historickom centre mesta na parcele číslo 769 KNC. Zápísaný je v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 1100/2. Stavba je situovaná na JZ nároží Hlavnej a Františkánskej ulice, ide o nárožnú stavbu ukončujúcu radovú zástavbu mestského bloku č.16, SV kvadrantu historického jadra mesta Košice I. - Staré mesto. Samotné miesto realizácie možno považovať za dôležitý faktor pre obnovu a reštaurátorské práce na kostole, nakoľko objekt je súčasťou konceptu šošovkovitého námestia mesta Košice, ktoré sa touto historickou časťou uchádza o zápis do zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a samotné bolo Europskym hlavným mesto v roku 2013.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Žilinský samosprávny kraj
SOŠ technická, Čadca - výstavba telocvične   
Predmetom zákazky je výstavba novej telocvične pre Strednú odbornú školu technickú v Čadci. Novostavba telocvične sa nachádza v areáli SOŠ technickej v Čadci. Nadväzovať bude spojovacou chodbou na existujúci objekt SOŠ na ktorý sa naviaže v rovnakej výškovej úrovni. Zázemie telocvične ako šatne, sociálne priestory a nový kabinet učiteľov telesnej výchovy bude v exist. Budove SOŠ. Rozmer telocvične je 39,295 x 21,59 m. Vzhľadom na geologický prieskum bude sa vyžadovať hĺbkové zakladanie na pilotách, ktoré tvorí vždy dvojica pilót pod každou pätkou stĺpa hlavnej nosnej konštrukcie. Nový objekt telocvične je navrhnutý ako oceľový skelet z oceľovými stĺpmi a priehradovými sedlovými väzníkmi, na východnej strane bude súčasťou nového objektu znížená časť v ktorej bude sklad náradia, hospodársky vstup a posilňovňa. Opláštenie je navrhnuté so sendvičových panelov z minerálnej vlny, strešný plášť je skladaný z trapézových nosných plechov, parozábrany, tepelnej izolácie z polystyrénu a fóliovej hydroizolácie mechanicky kotvenej k podkladu. Presvetlenie bude združené v kombinácii umelého osvetlenia a denné svetlá cez plastové okná na najdlhších stranách objektu. Podlaha telocvične bude drevená palubová. Zázemie v škole sa vytvorí z existujúcich dvoch učební tried, ktoré sa dispozične rozčlenia novými priečkami na šatne, sociálne zázemie a kabinet pre vychvávateľov telocviku, existujúce sociálne zariadenia sa zmodernizujú. Nová telocvičňa bude vykurovaná rekuperačnou VZT jednotkou s plynovým ohrevom vzduchu. Vetranie priestorov šatní a spŕch zabezpečí nástrešná vzduchotechnická jednotka s rekuperáciou tepla. Nové zariaďovacie predmety v exist. objekte budú napojené na existujúce rozvody kanalizácie. Nové zariaďovacie predmety v exist. objekte budú napojené na existujúce rozvody vody. Objekt bude chránený pred atmosferickou elektrinou bleskozvodnou sústavou. Napojenie novej telocvične si nevyžaduje napojenie na verejné inžinierske siete ale iba na vnútro areálové rozvody IS.Pri realizácii výkopových prác bude nutné aby si zhotoviteľ zabezpečil vytýčenie podzemných sietí.Neodeliteľnou súčasťou výkazu výmer je technická správa a výkresová časť projektvej dokumentácie. Výkaz výmer neobsahuje úplný technický popis, technologický postup ani rozbor položiek. Tie sú zrejmé z technickej správy, výkresovej časti projektu, alebo technologických postupov predpísaných výrobcami stavebných hmôt, polotovarov a technológií.Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Mesto Malacky
Rekonštrukcia a prístavba MŠ v Malackách   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba Materskej školy na Bernolákovej ulici v Malackách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
Obchodná akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy - rekonštrukcia kuchyne   
Predmetom zákazky je modernizácia existujúcej kuchyne pre študentov a profesorov Obchodnej Akadémie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie