Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 12260 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Trenčiansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je vytvorenie nových priestorov šatní pre študentov / chlapci a dievčatá / + zriadenie šatne prehosťujúce družstvo pri turnajoch, resp. šatňu pre skupinu študentov cvičiacich v malej telocvični. Zároveň sa zriadi 1 ks WC pre sprievodné osoby / doteraz tieto navštevovali WC v šatni podľa pohlavia/ a zrepasujú sa sociálne zariadenia v kabinetoch a podlahové krytiny v malej telocvični a náraďovni.
Stavebné práce
Obec Podhradie
  
Predmetom obstarávania je výstavba splaškovej kanalizačného systému v obci Podhradie a pripojenie kanalizačného systému cez zberač A na jestvujúcu kanalizačnú sieť v obci Turčianska Štiavnička. Rozsah riešenia stavebných objektovSO 01 Kanalizačný zberač A stan. 0,0-3,367 km-Stoka A je navrhnutá z rúr PVC DN 300 v celkovej dĺžke 3367 m-na trase bude osadených 101 revíznych kanalizačných šachietKrižovanie cesty III.triedy a vodného toku, v staničení 0,022-0,037 km-pretláčaním oceľovej chráničky DN 800 dĺžky 12,8mKrižovanie kanalizačného potrubia s Podhradským potokom-uloženie kanalizačného potrubia pod dno potoku a do záťažových betónových blokovSO 02 Kanalizačná sieť Podhradie-rieši odvádzanie splaškových odpadových vôd z obce Podhradie-Stoka A-1 z rúr PVC DN 300 v dĺžke 206,6 m-Stoka A-1-1 z rúr OLS-U DN 300 v dĺžke 17,4 mKrižovanie kanalizačného potrubia s Podhradským potokom-uloženie kanalizačného potrubia pod dno potoku a do záťažových betónových blokov-Stoka A-2 z rúr PVC-U DN 300 dĺžky 379,0 m -Stoka A-2-1 z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 145,0m-Stoka A-3 z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 631,0m-Stoka A-3-1 z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 67,0m-Stoka A-4 z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 70,0m-Stoka A-5 z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 50,0m-Stoka A-6 z rúr PVC-U DN 300 v dĺžke 705,0 m-Stoka A-7 z rúr PVC-U DN 200 v dĺžke 37m-Stoka A-8 z rúr PVC-U DN 200 v dĺžke 25 mSO 03 Prekládky vodovodovPrekládka vodovodných potrubí v rozsahu 750 m vrátane prepojenia na jestvujúce vodovodné prípojky, uložené do spoločnej ryhy s kanalizačným potrubím v súlade s STN 73 6005.PS súbory stavba neobsahuje.Rozsah stavbyKanalizačný zberač PVC DN 300 - 3367,0 mKanalizačná sieť PVC DN 300 2602,0 mKanalizačná sieť PVC DN 200 62,0 mCelková dĺžka navrhovanej kanalizačnej siete DN 300- 6031,0,mPrípojkový systém nie je súčasťou projektového riešenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Trenčiansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je "Energetická úspora budovy Gymnázia V.B. Nedožerského, Prievidza" z dôvodu zvýšených nárokov na výplne stavebných otvorov (školské prostredie, bezpečnosť a ochrana zdravia detí, dlhodobá bezchybná funkčnosť okien a dverí) a maximálnu úsporu energií.
Stavebné práce
Trenčiansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia budovy Strednej odbornej školy, Pod Sokolicami, Trenčín výplneotvorov, fasáda, sociálne zariadenia, kotolňa a rozvody ústredného kúrenia. Modernizáciu budovy je teda potrebné riešiť z hľadiska technického, tepelno-technického, ekonomického ako aj estetického.
Stavebné práce
Trenčiansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je realizácia prístavby bezbariérového výťahu na juhovýchodnej strane Centra sociálnych služieb - SLOVEN, a výmena okien s cieľom zlepšiť kvalitu prostredia pacientov. Ide o 1. etapu rekonštrukcie celého objektu.
Stavebné práce
Trenčiansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je vytvorenie nových priestorov šatní pre študentov / chlapci a dievčatá / + zriadenie šatne prehosťujúce družstvo pri turnajoch, resp. šatňu pre skupinu študentov cvičiacich v malej telocvični. Zároveň sa zriadi 1 ks WC pre sprievodné osoby / doteraz tieto navštevovali WC v šatni podľa pohlavia/ a zrepasujú sa sociálne zariadenia v kabinetoch a podlahové krytiny v malej telocvični a náraďovni.
Stavebné práce
Trenčiansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu SPŠ Myjava, na ul. SNP, vo východnej časti mesta Myjava, a to z dôvodu, že priestory sú poškodené, strecha telocvične a prístavku so sociálnymi zariadeniami a šatňami je plochou strechou a pri hnaných dažďoch sa objavujú vlhké miesta spôsobené zatekaním.
Stavebné práce
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
  
Obnova obvodového a strešného plášťa bloku A a B budovy Stavebnej fakulty STU v BratislaveSO-01 Obnova Auly akademika Bellu (B101) a priľahlých priestorov 1.etapa Obnova fasády Auly,SO-02 Obnova lávky s nájazdovou rampou a anglické dvorceSO-03 Obnova obvodového a strešného plášťa bloku A Stavebnej fakulty STU v Bratislave 1. etapa Obnova strechy
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nitriansky samosprávny kraj
  
Oplotenie je rozdelené do štyroch častí Časť 1 Ohraničuje areál nemocnice od ulice SNP. Podľa PD je navrhnutý nový železobetónový múrik (pohľadový betón)postavený na novovybudovaných základoch.  Časť 2 Ohraničuje areál nemocnice od ulice 29. augusta múrik a základy ako aj samotné oplotenie detto ako v časti 1. Prihlavnej bráne je navrhnutý nový železobetónový stĺp, nová brána a vstupné vráta do areálu Časť 3 Ohraničuje areál nemocnice od spojenej školy internátnej z juhovýchodnej strany. V tejto časti je navrhnuté nadstavenieexistujúceho kamenného múru kameňmi a na vrchu prekrytie strieškou z pohľadového betónu.  Časť 4 Ohraničuje areál nemocnice od spojenej školy internátnej z juhozápadnej strany. V časti 4 sa navrhuje železobetón.múrik (úprava pohľadový betón), postavený na existujúcom opornom múre, ktorý oddeľuje areál nemocnice od areáluškoly.
Stavebné práce
Krajské múzeum v Prešove
  
Predmetom projektu Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom je dodávka stavebných prác v rozsahu predloženého výkazu výmer a v súlade so spracovanou projektovoudokumentáciou.  Bližšie informácie sú uvedené v samostatných prílohách (projektová dokumentácia), ktoré verejný obstarávateľposkytuje k súťažným podkladom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Istebné
  
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecného úraduv obci Istebné. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Ďačov
  
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy - Zateplenie a modernizácia materskej školy Ďačov p.č. 239/5.
Stavebné práce
Trenčiansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii geriatrického pavilónu Nemocnice s Poliklinikou v Považskej Bystrici. Rozsah stavebných prác je definovaný výkazom výmer.
Stavebné práce
Obec Koškovce
  
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy administratívnej budovy OcÚ Koškovce.
Stavebné práce
Krajské múzeum v Prešove
  
Predmetom projektu Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom je dodávka stavebnýchprác v rozsahu predloženého výkazu výmer a v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou. Bližšie informácie sú uvedené v samostatných prílohách (projektová dokumentácia), ktoré verejný obstarávateľposkytuje k súťažným podkladom.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie