Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 12260 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Prievidza
Zvýšenie atraktivity VOD v Prievidzi zavedením moderných dopravných informačných systémov a rekonštrukciou autobusovej stanice a záchytného parkoviska   
Predmetom zákazky sú stavebné práce 1.Zavedenie moderných dopravných informačných systémov a rekonštrukcia autobusovej stanice 2.Záchytné parkoviská Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov
Stavebné práce
Obec Šarišské Dravce
Zberný dvor v obci Šarišské Dravce   
Cieľom projektu je zefektívnenie existujúceho separovaného zberu komunálneho odpadu zavedením separácie biologickyrozložiteľného komunálneho odpadu v obci Šarišské Dravce. Objekt zberného dvora bude slúžiť na sústredenie zberuseparovaného odpadu na centrálne miesto s následným vývozom do miesta spracovania odpadov. Jedná sa o jednoduchú stavbu pozostávajúcu z prístreškov zberných kontajnerov, obytného kancelárskeho kontajnera sWC a spevnenej plochy dvora.
Stavebné práce
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby
Modernizácia administratívno-prevádzkovej budovy (objekt č.14) v správe ÚVTOS a ÚVV Ilava   
Projekt rieši komplexné riešenie energetickej hospodárnosti objektu č. 14 zabezpečujúce energetickú efektívnosť budovypri jej užívaní a zníženie energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie). Uvedená budova sa nachádzajú v areáliÚstavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava. Uvedený cieľ bude dosiahnutý formouzlepšovania tepelno-technických vlastností stavebných materiálov, modernizáciou systémov inštalovaných v budove zaúčelom zníženia, monitorovania a riadenia spotreby energie, čím v konečnom dôsledku dôjde k zníženiu nákladov navykurovanie a osvetlenie, zlepšeniu kvality obalových konštrukcií a vnútornej tepelnej pohody.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Seňa
Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Seňa - časť Nová Seňa   
Premetom obstarávania je rozšírenie vodovodu a kanalizácie v obci Seňa. Stavba Seňa - kanalizácia a ČOV zabezpečuje odkanalizovanie splaškových odpadových vôd produkovaných obyvateľmi Seňa, Kechnec a Milhosť a ich čistenie v čistiarni odpadových vôd odpadových vôd situovanej v Milhosti. Stavba Vodovod- Seňa, Kechnec, Milhosť zabezpečuje pitnú vodu pre obyvateľov obce Seňa, Kechnec a Milhosť. Predmet zákazky nie je možné rozdeliť na časti, nakoľko verejný obstarávateľ požaduje pokládku potrubí do jednej výkopovej ryhy v zmysle projektovej dokumentácie. . Predmet zákazky je detailne popísaný v Prílohe č. E.1 a E.2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Humenné
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objektoch MŠ na Partizánskej ulici č. 20 a 22 v nasledovnom členení SO 01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 22 Humenné, ktorý pozostáva z Zateplenie stien Zateplenie strechy a stropu Výmena okien a dveri Ostatné práce Ostatné práce pri zateplení stien Bezbariérový vstup Ústredné kúrenie Vetranie s rekuperáciou tepla Elektroinštalácia Bleskozvod Zdravotechnika SO 02 - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 Humenné, ktorý pozostáva z Zateplenie stien Zateplenie strechy a stropu Výmena okien a dveri Ostatné práce Ostatné práce pri zateplení stien Bezbariérový vstup Ústredné kúrenie Vetranie s rekuperáciou tepla Elektroinštalácia Bleskozvod Zdravotechnika
Stavebné práce
MENERT - THERM, s.r.o.
Rekonštrukcia teplovodu, riešenie havarijného stavu a zvyšovania efektívnosti vykurovania v Sládkovičove   
Premetom obstarávania je rekonštrukcia teplovodu za účelom zvyšovania efektívnosti vykurovania na okruhu kotolne J.Dalloša v Sládkovičove.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Nitra - Chrenová
Modernizácia objektu č. 11 prevádzková budova v Ústave na výkon trestu odňatia slobody Nitra-Chrenová   
Predmet zákazky predstavuje realizáciu stavebných úprav podľa projektovej dokumentácie v zmysle právoplatného stavebného povolenia a výkazu-výmer s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy.
Stavebné práce
Železnice Slovenskej republiky
ŽST Barca, OV č. 1 – 20   
Predmetom zákazky s názvom "ŽST Barca, OV č. 1 - 20" je uskutočnenie stavebných prác - obnova výhybiek č. 1 - 20.Riešené výhybky č. 1 - 20 sú v zlom technickom stave, zastarané, s nulovou zostatkovou hodnotou majetkuobstarávateľa. Medzi výhybkami č. 9 až 14 je obmedzenie traťovej rýchlosti z dôvodu zlého stavu podvalov vovýhybkách aj v koľaji medzi týmito výhybkami. Uskutočnením predmetu zákazky dôjde k zníženiu nákladov na údržbu.Cieľom obnovy je zabezpečiť plynulú a bezpečnú prevádzku vlakovej dopravy.   Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
A KONTAKTNÉ MIESTAMinisterstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Výstavba Detenčného ústavu Hronovce   
Predmetom zákazky je výstavba Detenčného ústavu v obci Hronovce. Objekt bude slúžiť ako zariadenie na výkonochranného opatrenia "Detencia", pre páchateľov s potrebou osobitného liečebného režimu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Univerzitná nemocnica Bratislava
Rekonštrukcia výťahov v blokoch A1, A2, F, G, H a CH v UNB Nemocnica Staré Mesto   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia 6 ks nákladných výťahov vrátane kompletnej výmeny technológie, kabíny, dverí,ovládačov pre používateľa Univerzitná nemocnica Bratislava - Nemocnica Staré Mesto v Bratislave, Mickiewiczova 13,813 01 Bratislava
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu   
Predmetom zákazky LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentnéhopríjmu je dostavba rozostavanej budovy urgentného príjmu vrátane zateplenia objektu, stavebné úpravy existujúcichpriestorov chirurgického pavilónu a vybudovanie prístupovej komunikácie k budove urgentného príjmu v rozsahu prác adodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.
Stavebné práce
Žilinský samosprávny kraj
Dolnooravská NsP MUDr. L.N.Jégeho, Dolný Kubín – komplexná prestavba starých operačných sál na rozšírenie ortopedického oddelenia   
Predmetom zákazky Dolnooravská NsP MUDr. L.N.Jégeho, Dolný Kubín komplexná prestavba starých operačných sál narozšírenie ortopedického oddelenia sú stavebné úpravy a to zmena dispozície (vymurovanie nových priečok, výmenadverí, nové omietky, obklady, podlahy), ako aj nové rozvody zdravotechniky, vykurovania, elektroinštalácievzduchotechniky. Stavebné úpravy sa týkajú priestorov 5.NP v existujúcej časti objektu nemocnice, parc.č. 845/6 vrozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.
Stavebné práce
Obec Oravská Lesná
Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v obci Oravská Lesná   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v obci Oravská Lesná.  Navrhovaná novostavba zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa sa nachádza v areáli existujúcejmaterskej školy, resp. v širšom okolí aj základnej školy v centrálnej polohe v obci Oravská Lesná. Pozemok určený pre výstavbu leží medzi budovou materskej školy a riekou Biela Orava, resp. ďalej lesom, okrajom ktorého je vedený náučnýchodník, prepojený so školským areálom pešou lávkou ponad rieku. Pozemok je rovinatý, na severnej strane sa nachádza budova materskej školy, na južnom okraji sa zvažuje k rieke. Zo západnej, južnej, ako aj východnej strany je bez insolačných obmedzení, v pešom dosahu od centra obce a zároveň v tichom prostredí v blízkosti lesa. V navrhovanejbudove budú vybudované dve samostatné denné miestnosti, každá s kapacitou desať detí, spolu s kapacitou 20 detí. Vareáli stavby je vedená verejná splašková kanalizácia. Vzhľadom na to, že trasa kanalizácie prechádza cez navrhovanýobjekt ,,Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v obci Oravská Lesná,, je nutné preložiť trasukanalizácie. Objekt sa napojí do šachty na novej trase kanalizácie. Verejný obstarávateľ v tejto súvislosti upozorňuje napodmienky stavebného povolenia - príloha č. 10 Súťažných podkladov.  Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B.1 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Zvolen
Rekonštrukcia strechy objektu na ámestí SNP 35/48 vo Zvolene ( stará budova)   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na Rekonštrukcii strechy objektu na Námestí SNP vo Zvolene. Rekonštrukciastrechy predstavuje výmenu strešného plášťa existujúceho objektu.  Objekt sa nachádza v centre mesta Zvolen. Strecha objektu sa skladá z 3 úrovní. Predmetom tejto zákazky je hlavnástrecha nad 6-podlažnou časťou so strechou strojovní . Podrobné vymedzenie prác je v súťažných podkladoch ( v časti B. Spôsob určenia ceny a v časti C. Opis predmetuzákazky). Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je povinná, ale je odporúčaná vzhľadom na skutočnosť, že objektpredmetnej zákazky - budova Okresného úradu vo Zvolene sa nachádza v centre mesta Zvolen a je v kontakte sostavbou Námestie SNP Zvolen, pešia zóna - III.etapa.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Ekonomická univerzita v Bratislave
Oprava komunikácií v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave   
Oprava komunikácií v areáli Ekonomickej univerzity v Bratislave. Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie