Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 10314 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
IUVENTA
Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní   
Predmetom zákazky sú stavebné práce Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní.
Stavebné práce
Obec Svinná
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Svinná III.   
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu vobci Svinná tak ako to navrhuje projektová dokumentácia.Projektová dokumentácia rieši stavebné úpravy budovy obecného úradu Svinná. Budova sa nachádza na parcele c.516/9 k.ú. Svinná kraj Trenciansky. Budova sa nachádza v intraviláne obce Svinná. V budove sa okrem priestorov prekultúru nachádza Obecný úrad obce Svinná, a predajné priestory Potravín. Obecný úrad sa nachádza v juhozápadnomrohu objektu. Hlavný vstup do objektu je z južnej strany. Predajna sa nachádza v juhozápadnej casti budovy. V budovesa nachádzajú dve sály. Premietacia sála sa nachádza v 1. podzemnom podlaží a prebieha do 1. nadzemného podlažia.Sála pre iné kultúrne podujatia sa nachádza na 2.nadzemnom podlaží a prebieha do 3. nadzemného podlažia.Pripravovaná investicná akcia predstavuje zníženie energetickej nárocnosti administratívnej budovy.
Stavebné práce
Hlavné mesto SR Bratislava
Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko-Karloveská radiála   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vrátane dodania a zabudovania materiálov, ktorých výsledkom bude modernizácia jestvujúcej dvojkoľajnej električkovej trate s rozchodom 1 000 mm vedenej v intraviláne hlavného mesta. Električková trať prechádza katastrálnymi územiami mestských častí Staré mesto, Karlova Ves a Dúbravka. Stavba je situovaná v pôvodnom trasovaní jestvujúcej električkovej trate v dĺžke cca 6,77 km. Úsek trate začína od tunela pod Hradným vrchom a končí v križovatke ulíc M. Sch. Trnavského s Hanulovou/Bagarovou. Električková trať je vsúčasnosti vedená na samostatnom telese oddelenom od súbežných cestných komunikácií, ktoré lemujú trať po obochjej stranách obrubníkmi alebo zeleným pásom. Realizácia stavebných prác bude prebiehať v štyroch etapách, podľaprojektu organizácie výstavby, pričom jedna určená etapa musí byť realizovaná v mesiacoch júl až september. Súčasťoupredmetu zákazky je aj spracovanie dokumentácie a inžinierska činnosť v rozsahu požiadaviek verejného obstarávateľauvedených v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Slovenská správa ciest
Modernizácia vybraných úsekov ciest I.triedy v ZA a TN kraji - I/54 Moravské Lieskové - Nové Mesto nad Váhom   
Projekt rieší rekonštrukciu cesty I/54, úpravu križovatiek, vjazdov a odvodnenia
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Ľubotice
Budova obecného úradu a materskej školy v Ľuboticiach - zníženie energetickej náročnosti   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich so zateplením budovy fasády obecného úradu a materskejškoly za účelom zvýšenia energetickej účinnosti budovy. Budova sa nachádza v Ľuboticiach. Konštrukcia obvodovýchstien a strešného plášťa nevyhovuje súčasným teplo-technickým požiadavkám. Objekt MŠ a OÚ je dvojpodlažný sčiastočným podpivničením, pôdorysne v tvare ,,Z,, a kombináciou valbovej a sedlovej strechy s nevyužívanýmpodkrovím.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Bajany
Obecné komunitné centrum v obci Bajany   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s výstavbou obecného komunitného centra v obci Bajany.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Oravská Polhora
Rekonštrukcia kotolne v ZŠ a MŠ v obci Oravská Polhora na biomasu   
Stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou kotolne v objekte základnej školy v obci Oravská Polhora, na parcele č. 2618/3 v rozsahu danom projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Bačkov
Komunitné centrum - rekonštrukcia a prístavba ku kultúrnemu domu v obci Bačkov   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba objektu jestvujúceho kultúrneho domu, s cieľom vybudovaniakomunitného centra v obci Bačkov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nitriansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove   
Predmetom obstarávania sú nasledovné práce  -zvýšenie atiky stavebných objektov SO-01 a SO-02  -tepelná izolácia strešného plášťa objektov SO-01 a SO-02 tepelnoizolačnými doskami EPS -izolácia strešnej konštrukcie objektov SO-01 a SO-02 hydroizolačnou fóliou na báze PVC  -výplňové prvky strojovne výťahov sú navrhnuté z bielej plastovej konštrukcie (okná, dvere)  -vonkajšie plochy budú omietnuté fasádnou omietkou bielej farby  -zastrešenie exteriérovej chodby bude opatrené novou elektroinštaláciou osvetlenia  -vonkajšie prostredie exteriérovej chodby bude osvetlené novými LED svietidlami -nová dažďová kanalizácia exteriérovej chodby z PVC rúr o priemeru DN 160 -vetracie komínky strechy z mPVC -nové odvetrávacie plastové prvky kanalizácie - PVC 140 hlavica ventilačná -klampiarske výrobky z farebného pozinkovaného plechu - žľaby, kotlíky, odpadové potrubia, oplechovanie atiky -bleskozvod a uzemnenie
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Trnava
MŠ Jiráskova – rekonštrukcia sociálnych zariadení   
V budove materskej školy na Jiráskovej ulici sa nachádzajú štyri triedy, ku ktorým je prislúchajúca infraštruktúrasociálnych zariadení pre deti a pedagogických zamestnancov. Všetky 4 sociálne zázemia sú identické a pozostávajú zmiestnosti, kde sú situované WC misy (5 kusov), umývadielka (5 kusov) a sprcha. V miestnosti pre pedagogickýchpracovníkov sa nachádza predsieň s umývadlom, miestnosť s WC, sprcha, ktorá bude 2 krát ponechaná a dva krát budezrušená a priestor bude využívaný ako príručný sklad učebných pomôcok. 8.3.Obnova priestorov bude pozostávať - z kompletnej výmeny povrchov v priestoroch (obklady, dlažby, omietky, podlahové krytiny) - z výmeny pôvodných drevených okien za plastové,  - z výmeny hygienických zariaďovacích predmetov (umývadlá, keramické WC pre deti a pedagógov, deliace stienky)  - z kompletnej rekonštrukcie sprchových kútov, - rekonštrukcie elektroinštalácií - maliarske práce - sanačné práce - osadenie zásobníkov na tekuté mydlo a na papierové utierky - zapustenie zmiešavača teplej a studenej vody do steny - osadenie zrkadiel v priestore umývane pre deti - montáž nových vodovodných batérií Ostatné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Rekonštrukcia cesty II/561 Matúškovo (extravilán), km 3,400 - 9,500   
Predmetom zákazky sú stavebné práce "Rekonštrukcia cesty II/561 Matúškovo (extravilán), km 3,400 - 9,500".Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania stavby aporealizačné geodetické zameranie oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme. Bližší opis predmetu zákazky jeuvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Rekonštrukcia komunikácií rok 2019   
Rekonštrukcia vozovkových vrstiev komunikácií Predmetom zákazky je stavebná úprava jestvujúcich komunikácií, ktorébudú spĺňať kvalitatívne požiadavky na bezpečnú premávku motorových vozidiel a chodcov na uliciach a v lehotáchpodľa harmonogramu realizovania rekonštrukčných prác na doleuvedených komunikáciách  1. časť rekonštrukcia komunikácii 1/Trebišovská v úseku od garáži po Medzilaboreckú ulicu v lehote do 15.08.2019 2/Medzilaborecká 15 -21 vrátane parkoviska v lehote do 15.08.2019 3/Ružová dolina 12 -22 pri bytových domoch v lehote do 30.09.2019 4/Krasinského v úseku od Okružnej ulice po Ribayovu vrátane chodníkov a odvodnenia v lehote do 31.08.2019   2. časť rekonštrukcia komunikácii a výstavba bezbariérových priechodov 1/Krásna v úseku od Parkovej ulice po Kaštielskú vrátane zástavky MHD a chodníkov v lehote do 31.08.2019 2/Čečinová v úseku od Kaštielskej ulice po Konopnú vrátane ľavostranného chodníka v lehote do 31.08.2019 3/Ďatelinová v úseku od Nevädzovej ulice po križovatku pri garážach v lehote do 30.09.2019 4/Poludníková v úseku od ul. Planét po Uránovú vrátane chodníka v lehote do 15.08.2019  Výstavbu bezbariérových priechodov pre chodcov vykoná zhotoviteľ na križovatkách 1/Vietnamská a Na križovatkách v lehote do 15.08.2019 2/Pažitková a Prievozská v lehote do 15.08.2019 3/Stachanovska a Staré záhrady v lehote do 31.08.2019  1/4 4/Chlumeckého a Ružinovská v lehote do 30.09.2019    Rekonštrukcia komunikácie zahŕňa výmenu asfaltobetónového krytu existujúcej komunikácie.  Pred pokládkou nového asfaltobetónového krytu o hrúbke 60 mm bude potrebné odbúrať existujúci kryt z liatehoasfaltu, ktorý má hrúbku cca 20 mm. Z podkladnej betónovej vrstvy sa odfrézuje zvyšných cca 40 mm. Na odfrézovanúbetónovú podkladnú vrstvu sa najprv nanesie spojovací živičný náter, ktorý zabezpečí lepšie prepojenie betónovej aasfaltobetónovej vrstvy. Následne sa nanesie krycia vrstva z asfaltobetónu s hrúbkou 60 mm. Súčasťou rekonštrukciekomunikácií bude výmena existujúcich cestných obrubníkov a aj prípadná výšková úprava uličných vpustí, uzáverovinžinierskych sietí, kanalizačných poklopov a tlakové vyčistenie uličných vpustí. Realizácia môže byť rozdelená aj naúseky v závislosti od projektu organizácie dopravy počas výstavby. Na zákazku je spracovaná projektová dokumentácia.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií je uvedené v súťažnýchpodkladoch v časti "B.1 Opis predmetu zákazky".
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Pezinok
Oprava verejného osvetlenia na Myslenickej ulici   
Predmetom zákazky je oprava jestvujúcej sústavy verejného osvetlenia na Myslenickej ulici v Pezinku v zmysle prílohKniha riešení a výkaz výmer. V súčasnosti osvetľovacia sústava osvetľuje priľahlé chodníky a regionálnu cestu II/502.Oprava bude spočívať vo výmene 74 ks svietidiel typu L2, výmene 4 ks svietidiel typu L4, osadení nového stožiaru výšky12m so svietidlom typového označenia L2 a výmena dvoch stožiarov výšky 12m so svietidlom typového označenia L2. Privýmene svietidiel bude realizovaná aj obnova stožiarov a výložníkov. Všetky potrebné parametre a požiadavky nasvietidlá a stožiare sa nachádzajú v prílohe Špecifikácia použitých zariadení týchto SP. Medzi bodmi VO č. 64 a 66, č. 5 a7, č-15 a 17, č. 23 a 1, č. 27 a 29 v zmysle prílohy Situácia týchto SP, je nutná výmena káblu podzemného vedenia.Realizovaný bude výkop do hĺbky 60cm, Šírka výkopu bude 0,3m. Použitý bude medený kábel CYKY 4x16 mm2.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Mesto Michalovce
Revitalizácia existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce v rokoch 2017, 2018, 2019, 2020 - 3.etapa   
Predmetom zákazky sú stavebné práce pozostávajúce z revitalizácie existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacíchplôch mesta Michalovce v rokoch 2017, 2018, 2019, 2020 - 3.etapa v rozsahu podľa súťažných podkladov a výkazuvýmer.
Stavebné práce
Domov sociálnych služieb
Rekonštrukcia, rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti DSS „SLATINKA“ stavebný objekt ul. Zvolenská č. 9, Vidiná   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy rozširovanie, modernizácia, zvýšenie energetickej hospodárnosti ObjektuDSS, ul. Zvolenská č. 9, Vidiná - pôvodného zariadenia stavebnými a dispozičnými úpravami pri zachovaní formysociálnych služieb (SS) pre týždenný pobyt (TP) vytvoriť dve samostatné bytové jednotky s kapacitou po 5 prijímateľovsociálnych služieb s rôznymi druhmi zdravotného postihnutia. Do stavebno-technického riešenia súvisiaceho sopatreniami energetickej efektívnosti budovy je zahrnuté zateplenie obvodového plášťa, strešného plášťa, výmenaotvorových konštrukcií, zateplenie podlahy a všetky vrátane všetkých náležitostí v zmysle projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie