Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 11775 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Trnava
Akumulačná nádrž a čerpacia stanica pre ihrisko č. 1   
 Rozsah predmetu zákazky je riešený v projektovej dokumentácii Akumulačná nádrž a čerpacia stanica pre ihrisko č.1,spracovanej Ing. Tomášom Vlčekom v 07/2019. Projektová dokumentácia rieši osadenie akumulačnej nádrže arozšírenie jestvujúcej čerpacej technológie závlah futbalových ihrísk v športovom areáli Slávia. Akumulačná nádrž budeslúžiť na chladenie futbalového ihriska s umelou trávou. Cieľom je zaistenie zdroja vody pre chladenie novo budovanej hracej plochy s umelou trávou.  Stavebné objekty SO.01 Podzemná akumulačná železobetónová nádrž TO.01 Technológia čerpania vody do závlahového systému umiestnená v nadzemnom prístrešku TO.02 Hlavné prívodné potrubie k ihrisku
Stavebné práce
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Malý Šariš, Logistická základňa pre krízové situácie, rekonštrukcia striech   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia plochých striech na objektoch areálu Logistickej základne pre krízové situácienachádzajúcich sa vobci Malý Šariš v rozsahu podľa spracovaného projektu stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Obec Ďanová
Vodozádržné opatrenia obce Ďanová- stavebné práce   
Predmetom zákazky sú stavebné práce - realizácia vodozádržných opatrení obce Ďanová.
Stavebné práce
Spojená škola
Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku   
Rekonštrukcia objektu "TELOCVIČŇA" je navrhnutá za účelom odstránenia porúch a deformácií jednotlivých stavebnýchkonštrukcií a technického vybavenia (havarijný stav drevenej palubovej podlahy veľkej telocvične, netesnosť strešnéhoplášťa plochých striech, poškodené vonkajšie a vnútorné omietky stien, okná s nevhodnou presvetľovacou výplňou,nepriliehajúce vertikálne hydroizolačné vrstvy strešného plášťa plochej strechy, poškodené a energetický náročnéinteriérové svietidla, poškodený a úsekovo nefunkčný dážďový odkvapový systém, kondenzačné plynové kotly vrátaneregulačnej jednotky tesne za hranicou životností s častými poruchovými stavmi a výpadkami vykurovacieho systému),celkového zlepšenia tepelnoizolačných vlastností obalových konštrukcií (strešného), zníženia energetickej náročnostíobjektu, úpravy dispozičného riešenia a prevádzkových čiar priestorov medzi veľkou a malou telocvičňou podľapožiadavky investora a zlepšenia mechanických vlastností a prevádzkových charakteristík hlavnej účelovej častí objektu sprihliadnutím na časové kvalitatívne požiadavky a potreby pri športových aktivitách žiakov školy. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Plášťovce
Vodozádržné opatrenia obce Plášťovce- stavebné práce   
Vodozádržné opatrenia obce Plášťovce- stavebné práce.   Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorátvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer,ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce
Mesto Levoča
Vodozádržné opatrenia mesta Levoča   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich so zachytením dažďových vôd v areáli nemocnice v Levoči.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Vyšný Žipov
Splašková kanalizácia a ČOV Vyšný Žipov   
Podrobný opis predmetu je uvedený v projektovej dokumentácii a výkaz výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Ždaňa
Rekonštrukcia administratívnej budovy – Obecný úrad Ždaňa   
Predmetom je výber zhotoviteľa diela projektu Rekonštrukcia administratívnej budovy Obecný úrad Ždaňa. Účelom stavby je zníženie primárnej spotreby energie pri prevádzke verejnej budovy Obecného úradu v obci Ždaňa. Celá stavba sa nachádza v jednom stavebnom objekte SO 01 Obecný úrad.  Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Kalinovo
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu Kalinovo   
Predmetom je výber zhotoviteľa diela projektu za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy Obecného úraduKalinovo. Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Špeciálna základná škola
Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu   
Predmetom zákazky projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy ŠZŠ v Čiernom Balogu je realizácia stavebných prác v súlade s vypracovaným stavebno-technickým riešením a požiadavkami vyhlasovateľa súťaže. Projekt rieši stavebné úpravy za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy Špeciálnej základnej školy Čierny Balogv súvislosti so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, s tým súvisia tepelnotechnické a technické požiadavky na budovu. Stavba je členená na stavebné objekty SO 01 BUDOVA A SO 02 BUDOVA B Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a v prílohách, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Mesto Sečovce
Prístavba MŠ Obchodná 26, Sečovce   
Predmetom zákazky je prístavba MŠ Obchodná 26, Sečovce v rozsahu Objekt SO - 01 Prístavba Materskej školy Architotechnické stavebné riešenie, Zdravo-technika, Ústredné kúrenie, Vetranie s rekuperáciou tepla, Elektroinštalácia, Bleskozvod, Objekt SO - 02 Vodovodná prípojka, Objekt SO - 03 Prípojka splaškovej kanalizácie, Objekt SO - 04 Teplovodná prípojka, Objekt SO - 05 Detské ihrisko a Objekt SO - 06 Spevnené plochy.
Stavebné práce
Nitriansky samosprávny kraj
Stavebné úpravy Starého divadla Karola Spišáka v Nitre   
Predmetom stavebných úprav sú hlavne technické, sociálne a administratívne časti.  Riešený objekt je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 11893/1 Dom spolkový, parc. Č.2048, K. ú. Nitra.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Krompachy
Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy   
Predmetom zákazky je revitalizácia územia s vybudovaním športovísk, detských ihrísk, parkových plôch, maléhoamfiteátra, chodníkov a spevnených plôch a príslušného osvetlenia. Projekt sa člení na 4 základné časti1. Športovázóna, 2.Oddychová a kultúrno-spoločenská zóna, 3.Spevnenie terénu, 4. Elektromontážne práce (NN prípojka a verejnéosvetlenie)
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Krompachy
Krompachy – Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ na ul. SNP   
Predmetom riešenia tejto stavby sú  a, rekonštrukcia pôvodného objektu MŠ SO 01 b, prístavba budovy MŠ SO 02 Rekonštrukcia MŠ ako SO 01 a prístavbaMŠ ako SO 02 tvoria jednu stavbu a rieši ju aj tento projekt ako celok.
Stavebné práce
Mesto Šahy
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Šahy   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Šahy. Riešená stavba sa nachádza zhruba v strede areálu všeobecnej nemocnice s poliklinikou na Hontianskej ceste v Šahách. Projekt rieši prestavbu jednopodlažnej budovy a prístavbu novej jednopodlažnej budovy, tj. ide o prestavbu a prístavbu predmetnej budovy. Presný rozsah stavebných prác pre predmet zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii pre príslušnú zákazku, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, v časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a vo Výkaze výmer, ktorý tvorí prílohu č. 2 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie