Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 11428 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Zníženie energetickej náročnosti budov v správe ÚVV a ÚVTOS Prešov   
Investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budov, pričom jej realizáciou sa stavba zhodnotí aj povizuálnej stránke.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Seňa
Budovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Seňa   
 Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Slovenské národné múzeum
Dodávka a montáž oceľových konštrukcií pre Lapidárium Mäsiarska 18 Levoča SNM-SML-ZNH-2019/277   
Predmetom zákazky sú regálové oceľové konštrukcie, ktoré budú slúžiť pre exteriérové lapidárium za účelomprezentovania kamenných zbierkových predmetov. Regálová konštrukcia pozostáva z troch segmentov a bude spájanápomocou skrutiek, Zadná a bočné strany regálov budú opatrené ťahokovom a predná strana bude z časti tvorenáplexisklom hr. 4mm. Strecha regálov je navrhovaná z plexiskla hr. 8mm. Zakladovanie je navrhované ba základovúdosku hr. 200mm, ktorá bude pri hornom a spodnom okraji vystužená oceľovou kari sieťou. Police regálov budú tvorenépolicami z hranolov z tvrdého dreva hr. 80mm s povrchovou úpravou zo všetkých štyroch strán montované skrutkami dopredvŕtaných otvorov oceľového rámu. Základovú konštrukciu je nutné realizovať mi minimálne 28 dňovom predstihupred montážou (technológia tuhnutia a tvrdnutia betónu). Regále budú zapĺňané exponátmi až po úplnom zamontovanívšetkých prvkov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Rimavská Sobota
Výstavba tribúny na zimnom štadióne v Rimavskej Sobote   
Predmetom zákazky je zhotovenie oceľovej konštrukcie pre 1068 sedačiek v zmysle projektovej dokumentácie už doexistujúcej haly, t.j. jedná sa o umiestnenie tribúny oceľovej konštrukcie už do uzavretého objektu.  Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Veľký Meder
Kanalizácia IŽOP   
Navrhovaná stavba rieši výstavbu verejnej kanalizácie v meste Veľký Meder v mestskej časti Ižop.. Jedná sa ovybudovanie kanalizačných stôk, kanalizačných prečerpávacích staníc s výtlakmi a kanalizačných prípojok pre jednotlivénehnuteľnosti. Gravitačné stoky budú vybudované z korugovaného PVC DN 315, 250 mm v celkovej dĺžke 3311,8 m.Výtlačné potrubia z prečerpávacích staníc budú z HDPE DN , 90, 75, 63 mm v celkovej dĺžke 147,8 m. Výstavba verejnej kanalizácie je potrebná z dôvodu, že aglomerácie nad 2000 EO musia mať vybudovanú verejnúkanalizácia do konca roka 2014. V súčasnej dobe v mestskej časti Ižop neexistuje verejná kanalizácia a splaškovéodpadové vody sú zachytávané v žumpách. Tieto žumpy však v mnohých prípadoch nespĺňajú kritéria, ktoré by malizabezpečovať ochranu podzemných vôd. Návrh trasy kanalizácií minimalizuje extrémne výkopové práce. Situovanie kanalizácie a výtlakov bude v krajnici existujúcich komunikácií a v zelenom páse. Prevedenie projekčnýchprác je uskutočnené podľa skutočného stavu záujmového územia. Stoková sieť križuje niektoré inžinierske siete a ich prípojky. Projekt stavby bol spracovaný tak, aby všetky známekrižovania boli v súlade s STN 73 005- Priestorová úprava vedení technického vybavenia.  Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce
Mesto Žilina
Rekonštrukcia chodníkov a oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Žiline   
Rekonštrukcia chodníkov v Žiline v častiach Staré mesto, Bôrik, Vlčince, Solinky a Závodie a asfatovacie práce - oprava arekonštrukcia miestnych komunikácií, chodníkov a ihrísk
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET
Realizácia optickej trasy v meste Žilina 2014 na pripojenie stredných škôl do siete SANET.   
Výstavba telekomunikačnej optickej trasy, ktorá je súčasťou metropolitnej optickej siete Žilinskej univerzity v Žiline aZdruženia SANET. Výkopové práce v zastavanej oblasti na uloženie zemnej chráničky HDPE, zafúknutie, vyzváranie apremeranie optického kábla, zasypanie, úprava povrchu a kalibrácia, po realizačné zameranie, ištovanie káblov vbudovách.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Slovenský zväz ľadového hokeja
Multifunkčné športové plochy-2   
Ťažiskovým predmetom zákazky je dodanie, nainštalovanie a sprevádzkovanie Multifunkčnej športovej plochy (MŠP) stechnickým zázemím v 20 vybratých obciach v rámci SR (v jednom kraji dodanie MŠP do 2-3 obcí), ktorá sa delí na dvečasti (10xMŠP + 10xMŠP). Osobitnou treťou časťou predmetu zákazky je dodanie rolby - zariadenie na úpravu ľadu kukaždej MŠP. Delením zákazky na tri časti verejný obstarávateľ vytvára širší priestor pre čestnú hospodársku súťaž.Zoznam obcí bude známy najneskôr pri uzatváraní zmluvy. To znamená, že verejný obstarávateľ predmet zákazky delí na tri časti (10xMŠP + 10xMŠP + 20xRolba-zariadenie naúpravu ľadu). Uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť alebo iba na ktorékoľvek dve čast alebo na všetkyčasti predmetu zákazky.   Tomuto deleniu predmetu zákazky sú určené v oddeli III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia aj podmienky účasti členené nakaždú časť zvlášť. Uchádzač si sám vypočíta veľkosť obratu, zábezpeky alebo referencií resp. zameranie obratu aleboreferencií, a to podľa časti na ktorú/é časť/i predmetu zákazky predkladá ponuku.   Každá časť sa bude vyhodnocovať osobitne. T.j. na predmet zákazky môžu byť podpísané zmluvy s jedným úspešnýmuchádzačom na všetky tri časti, alebo zmluvy s dvoma úspešnými uchádzačmi na dve časti, alebo tri zmluvy s tromaúspešnými uchádzačmi pre príslušnú časť predmetu zákazky. Na časť 1 (MŠP časť 1. PZ) a na časť 2 (MŠP na časť 2.PZ) sa môže uzatvoriť 1 zmluva a na časť 3. PZ - rolba sa uzatvorí samostatná zmluva.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Nemocnica svätého Michala, a.s.
REKONŠTRUKCIA OBJEKTOV NEMOCNICE SV. MICHALA a.s., BRATISLAVA, PRACOVISKO KOŠICE   
Cieľom rekonštrukcie areálu Nemocnice svätého Michala v Bratislave, pracovisko Košice, je odstránenie havarijnéhostavu budov, zmodernizovanie budov, a zvýšenie komfortu prevádzkových častí ako aj pracovísk zdravotníckeho, ajnezdravotníckeho personálu.
Stavebné práce
Obec Svätý Peter
Zateplenie školskej budovy pre primárne vzdelávanie v obci Svätý Peter   
Predmetom zákazky je realizácia projektu Zateplenie školskej budovy pre primárne vzdelávanie a Pavilónu mimoškolskejstarostlivosti v obci Svätý Peter
Stavebné práce
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho
Kvalitnejšie športové podmienky pre verejnosť a žiakov školy – Výmena športového povrchu v telocvični Gymnázia Augusta Horislava Škultétyho, Veľký Krtíš.   
Predmetom verejného obstarávania sú stavebné práce - výmena športového povrchu v telocvični Gymnázia A.H.Škultétyho vo Veľkom Krtíši. V rámci prác je potrebná demontáž a likvidácia pôvodnej podlahy v telocvični, prípravapodkladu pre pokládku novej podlahy a montáž športovej podlahy. Súčasťou prác je aj demontáž a spätá montážtelocvičňového náradia a vyznačenie čiar na športovej podlahe. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky ješpecifikované v prílohách Výzvy, najmä v prílohe č. 2 - Opis predmetu zákazky, v prílohe č. 3 - Výkaz výmer a v príloheč. 5 - Návrh zmluvy o dielo.  Predmet zákazky bude realizovaný s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky - poskytovateľom dotácie vprograme Podpora rozvoja športu na rok 2019, podprogram 3 Údržba ihrísk a štadiónov a inej športovej infraštruktúry az rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa určených na tento účel.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Realizácia vodorovného dopravného značenia (VDZ) na pozemných komunikáciách vo vlastníctve, resp. v správe verejného obstarávateľa.   
Predmetom zákazky je realizácia vodorovného dopravného značenia (ďalej len "VDZ") na diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách I. triedy vo vlastníctve, resp. v správe verejného obstarávateľa použitím jednozložkového, dvojzložkového materiálu - studeného plastu alebo termoplastu. Realizácia VDZ dodanie materiálu a práce, pravidelnáobnova ako aj obnova VDZ po opravách, údržbe povrchov vozoviek a odstránenie existujúceho VDZ v prípade potreby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Krásnohorské Podhradie
KOMUNITNÝM CENTROM ZA ZLEPŠENIE MEDZIĽUDSKÝCH VZŤAHOV V OBCI KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE   
Predmet zákazky rieši novostavbu budovy Komunitného centra vrátane spevnených plôch a napojenia na médiá napozemku č. KN - C 2339/130 v katastrálnom území Krásnohorské Podhradie podľa vypracovaného projektu stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
CSS Letokruhy, Žilina – stavebné úpravy-zateplenie obvodového plášťa, ul. Karpatsá 8 – 1. etapa.   
Predmetom riešenia sú stavebné úpravy, ktoré zahŕňajú zateplenie obvodového plášťa objektu mimo zateplenia sokla,kompletnú výmenu otvorov vrátane výmeny presklených schodiskových stien a zadných dverí, výmena zábradlí abezpečnostných mreží. Stavebnými úpravami sa podstatne zníži energetická náročnosť objektu, zvýši sa komfortprevádzky a predĺži sa životnosť stavebných konštrukcií objektu.
Stavebné práce
Obec Bzince pod Javorinou
Rekonštrukcia a modernizácia nehnuteľností obce Bzince pod Javorinou   
Predmetom zákazky zadávanej postupom obchodnej verejnej súťaže podľa Obchodného zákonníka je rekonštrukcia a modernizácia nehnuteľností obce Bzince pod Javorinou a dosiahnutie hmotného prospechu a výhod pre obec Bzince podJavorinou formou vhodnej rekonštrukcie nehnuteľností, ktoré sú podrobne špecifikované v súťažných podmienkach.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie