Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 12514 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Tušická Nová Ves
  
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy Materskej školy v obci Tušická Nová Ves.
Stavebné práce
Nitriansky samosprávny kraj
  
Stavebné úpravy si vyžiadajú komplexnú výmenu okien, presklených stien a dverí vo fasáde, zateplenie fasády objektu kontaktným zatepľovacím systémom, doplnenie a výmenu klampiarskych výrobkov, rekonštrukciu rozvodov dažďových zvodov so zaústením do dažďovej kanalizácie, úpravu vykurovacej sústavy. Z vnútorných povrchových úprav stien a stropov, nášľapných častí podláh. Pprojekt ďalej rieši vonkajší systém ochrany pred bleskom a prepätím.
Stavebné práce
Nitriansky samosprávny kraj
  
Predmetom obstarávania je uskutočnenie nasledovných stavebných prác Obvodový plášť (fasáda) -oprava prasklín obvodového plášťa cementovou maltou, hĺbková penetrácia -otlčenie vonkajších omietok -vyrovnávacia omietka stien vonkajšia ručne nanášaná -zateplenie doskami z minerálnej vlny -tenkovrstvová silikónová omietka hr. 2mm Obvodový plášť (sokel) -odsekanie a odobratie keramických obkladačiek, kabrincov -oprava prasklín sokla -zateplenie doskami XPS Extrudovaný polystyrén hr. 3cm -vonkajšia omietka marmolit, mramorové zrná Strecha -tepelná izolácia striech minerálnou vlnou -hydroizolačná fólia Fatrafol 810 hr. 1,2mm al. ekvivalent -klampiarske konštrukcie Balkóny -búranie podkladov z dlaždíc, liatych dlažieb a mazanín -tekutá hydroizolácia 2x -tepelná izolácia podlahy -oplechovanie balkónov -montáž keramických dlažieb a soklíkov -nové zábradlia balkónov Okapový betónový chodník Spevnené plochy v okolí objektu Výmena okien a dverí
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Vyšná Myšľa
  
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy OcÚ Vyšná Myšľa.
Stavebné práce
Mesto Strážske
  
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy Mestského úradu v Strážskom.
Stavebné práce
Nitriansky samosprávny kraj
  
Priame rokovacie konanie Podmienka použitia priameho rokovacieho konania § 116 písm. b) v postupe podľa § 113 a 114 nebola predložená ani jedna ponuka alebo ani jedna z predložených ponúk bez vykonania podstatných zmien nespĺňa požiadavky určené verejným obstarávateľom na predmet zákazky, a za predpokladu, že pôvodné podmienky zadávania zákazky sa podstatne nezmenia Odôvodnenie Na základe výzvy č. 4216 - WYP vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 66/2017 zo dňa 03.04.2017 bola vyhlásená zákazka na realizáciu stavebných prác pre verejného obstarávateľa NSK a jej organizácie SOŠ Tlmače. V leho na predkladanie ponúk nebola predložená ani jedna ponuka. V rámci procesu požiadali dvaja záujemcovia o súťažné podklady. Verejný obstarávateľ vyhlasuje, že je splnená podmienka podľa § 116 ods. 1 písm. b). Podmienky zadávania zákazky zostávajú nezmenená.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Trhovište
  
Projekt rieši výstavbu novostavby MŠ v Obci Trhovište.
Stavebné práce
Obec Šarišské Michaľany
  
Zámerom verejného obstarávateľa je rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci.
Stavebné práce
Mestská časť Košice - Košická Nová Ves
  
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy obecnej budovy s.č. 1208
Stavebné práce
Obec Kravany
  
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu komunitného centra v obci Kravany.
Stavebné práce
Mesto Poprad
  
Predmetom zákazky je rekonštrukcia atletického oválu pre bežecké disciplíny s vybavením pre skok do diaľky, skok dovýšky a vrh guľou, realizácia dvoch multifunkčných ihrísk a realizácia detského ihriska a fitnes ihriska v areáli ZŠKomenského.  Rozmery ihrísk  - multifunkčné ihrisko s mantinelmi a zapustenými bránkami pre futbal, tenis a volejbal 20x43m (v osi stĺpikov oplotenia) - multifunkčné ihrisko bez mantinelov s vnútornými bránkami pre hádzanú, tenis a volejbal 22x43m (v osi stĺpikov oplotenia) - basketbalové ihrisko bez oplotenia 17x30m - detské ihrisko 15x15m vrátane prvkov (viď. PD) - fitnes plocha 15x15m  - atletický ovál 250m s vybavením pre skok do výšky a vrh guľou  Navrhnuté sú dve multifunkčné ihriská s povrchom z priepustného športového povrchu -umelej trávy s výškou vlasu15mm. Obidve ihriská budú oplotené (sieťka) do výšky 6m. Po obvode jedného ihriska určeného pre futbal, tenis avolejbal budú rozostavené mantinely výšky 1m. Spomínané ihrisko bude vybavené zapustenými futbalovými bránkami.Druhé multifunkčné ihrisko je určené pre hádzanú tenis a volejbal, je navrhnuté s vnútornými hádzanárskymi bránkamia postrannými čiarami, bez mantinelov. S prvým ihriskom budú mať spoločné oplotenie na jednej strane.  Vedľa vyššie popisovaných oplotených multifunkčných ihrísk je navrhnuté basketbalové ihrisko z priepustnéhošportového povrchu - nezávadná verzia tartanového povrchu TVP Sport. Basketbalové ihrisko bude bez oplotenia. Vedľaneho sa pripraví priestor pre uloženie doskočiska pre skok do výšky.  1/3  Atletický ovál bude pozostávať z troch dráh, pričom jeho dĺžka je 250m. Pre bežeckú disciplínu beh na 100m budúzriadené 4 dráhy, pričom jedna z nich bude predĺžená do doskočiska pre skok do diaľky ďalšou atletickou disciplínou jevrh guľou. Guliarsky sektor je vymedzený mimo atletický ovál a pozostáva z guliarskeho kruhu a výseče vyplnenejpieskom. Na severnej strane areálu vo vnútri atletického oválu je navrhnuté detské ihrisko a plocha pre fitness srovnakým povrchom ako basketbalové ihrisko a atletický ovál.  Súčasťou prípravy využitia územia je konštrukčné riešenie, ktoré obsahuje Zemné práce; základy; konštrukčné vrstvy viacúčelového ihriska a atletického oválu pre viacúčelové ihrisko, atletickýovál, basketbalové ihrisko, detské ihrisko a fitpark; doskočisko a guliarsky sektor; konštrukčný systém oplotenia amantinelov; vybavenie areálu pre viacúčelové ihriská, atletiku, detské ihrisko a fitpark.  Podrobný opis prác je definovaný v súťažných podkladoch. Realizácia prác bude v súlade s projektovou dokumentácioua v rozsahu výkazu výmer, ktoré sú prílohou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Trenčiansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je rekonštrukciou objektu budovy školskej jedálne Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne, jeho zateplenie, úpravy nadväzujúcich spevnených plôch s tým bezprostredne súvisiace a odvetranie kuchyne. Cieľom zvolených stavebných úprav je zlepšenie energetickej efektívnosti objektu, bezbariérovosť a sanácia nevyhovujúceho stavu okolitých plôch. Projektom sa navrhuje rekonštrukcia obalových konštrukcií obvodového plášťa budovy a strechy, ako aj výmena exteriérových výplní otvorov okná, vstupné dvere a zasklené steny. Rovnako sa sanujú a novo izolujú schodiská a ich podesty vystavené zrážkovej vode. Na novo izolované časti budú následne realizované obklady. Požiadavka rekonštrukcie obalových konštrukcií a prvkov objektu vyplynula zo zhodnotenia nedostatočných tepelnoizolačných vlastností obvodového plášťa budovy, nespĺňajúcich parametre definované v STN akoaj z degradácie materiálu výplní otvorov a taktiež ich nedostatočných tepelnoizolačných vlastností. Zabezpečenie bezbariérového prístupu do jedálne bude zrealizované vybudovaním a montážou plošiny pre imobilné osoby na vstupnom schodisku budovy (priameho tvaru) vedúcom z úrovne - 2,000 na úroveň +0,000 m.  1/7 Projektová dokumentácia rieši aj rekonštrukciu vetracieho systému kuchyne jedálne GĽŠ a s tým súvisiace vyvolané aktivity.  Podrobný rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Varhaňovce
  
Predmetom zákazky je dobudovanie vodovodu v obci Varhaňovce. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Obec Lesné
  
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy MŠ Lesné.
Stavebné práce
Obec Poľany
  
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy materskej školy v obci Poľany.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie