Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 11428 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Slanec
Rekonštrukcia objektu CIZS   
Rekonštrukčné práce v rozsahu danom projektovou dokumentáciou
Stavebné práce
Obec Turie
Materská škola Turie   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na novostavbe materskej školy v obci Turie. materská škola bude dvojpodlažným objektom, ktorý bude situovaný na rovinatom pozemkom susediacom s areálom Základnej školy Turie. Stavebné práce sa budú realizovať podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a podmienok vydaného stavebného povolenia z júna 2019 (PD a stavebníé povolenie - zmena stavby pred jej dokončením). Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory SO 01 Materská škola SO 02 Príprava územia, spevnené plochy, chodník a oplotenie SO 03 Vodovodná prípojka SO 04 Prípojka splaškovej kanalizácia SO 05 Dažďová kanalizácia SO 06.1 Prípojka plynu STL SO 06.2 Prípojka plynu NTL SO 07 Elektrická prípojka NN
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Pastuchov
Multifunkčné ihrisko v obci Pastuchov   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác výstavba multifunkčného ihriska v obci. Záujemci/uchádzači predložia cenovú ponuku podľa priloženého výkazu výmer a výzvy. Obhliadku miesta plnenia objednávateľ neorganizuje. Záujemca si môže vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky,aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Výdavkyspojené s touto obhliadkou budú na ťarchu záujemcu. Pre záujemcov, ktorý prejavia záujem o vykonanie obhliadkymiesta stavby, je kontaktnou osobou starosta obce Daniel Tejkal, tel. 0903 250 891.
Stavebné práce
Mesto Stará Turá
Prestavba objektu Domu špecialistov súp.č. 373 na bytový dom, Stará Turá   
Predmetom zákazky je komplexná prestavba objektu domu špecialistov na bytový dom a výstavba s tým súvisiacejtechnickej vybavenosti. Prestavbou sa v objekte vytvorí 32 bytových jednotiek bežného štandardu podľa § 2 ods. 1písm. e) zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní (ďalej len zákon č. 443/2010 Z.z.) , na parcelách č.C KN 604, 602/3 (E KN 102/1, 105/1, 107), 603, 605, 608/2, 609/3, 602/3 (E KN 102/1, 107),592,/1, 602/3 (E KN 105/1, 107), 609/4 v katastrálnom území Stará Turá, v okrese Nové Mesto nad Váhom vTrenčianskom samosprávnom kraji.
Stavebné práce
Obec Tvrdošovce
  
Predmetom zákazky je realizácia prístavby k Obecnému domu v Tvrdošovciach s cieľom vytvorenia rozšírených kultúrno-spoločenských priestorov s vlastným javiskom a vlastným sociálnym, skladovým a technologickým zázemím. Kjestvujúcemu trojpodlažnému objektu Obecného domu (I.PP - suterén, I.NP - prízemie, II.NP - 1.poschodie) sa navrhujepristavať jednopodlažná prístavba s čiastočným podpivničením pod jej javiskovou časťou. Rozsah je daný výkazom výmer a projektovou dokumentáciou, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Košický samosprávny kraj
Sanácia zosuvu na ceste II/554 Trhovište   
Predmetom postupu zadávania zákazky je sanácia zosuvu krajnice cestného telesa po ľavej strane a opravanevyhovujúceho stavu vozovky v danom úseku cesty II/554, ako aj oprava odvodnenia komunikácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Národný ústav detských chorôb
Rekonštrukcia zákrokovej miestnosti na oddelení Pediatrickej urológie v NÚDCH Bratislava - stavebné práce   
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom rekonštrukcie zákrokovej miestnosti na oddelení Pediatrickej urológiev NÚDCH Bratislava. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkazevýmer.
Stavebné práce
Mesto Brezová pod Bradlom
INFOBOD NA BRADLE   
Predmetom zákazky je vybudovanie Infobodu na Bradle. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredná zdravotná škola
Stredná zdravotnícka škola Zvolen – odstránenie vlhkosti muriva v suteréne školy II   
Predmetom zákazky je uskutočnenie rekonštrukčných prác - odstránenie vlhkosti muriva v suteréne SZŠ Zvolen a prác stým súvisiacich. V Strednej zdravotníckej škole Zvolen vlhnú obvodové múry budovy nasávaním vlhkosti z podložia, opadáva omietka vjednotlivých miestnostiach a hrozí nebezpečenstvo vzniku plesní na maľovke stien a stropu suterénnych priestorov.Najvýraznejšie vlhnutie stien je na chodbe, vo výdajni stravy, v umyvárni riadu, v jedálni pre žiakov, v jedálni prezamestnancov školy a v miestnosti školníka.  Priame merania potvrdili vysoké až veľmi vysoké vlhkostné zaťaženie obvodových konštrukcií do úrovne spodnej častistavby a aj prítomnosť vodorozpustných solí ich povlakmi na povrchoch stien interiéru, čím sú znehodnocované priestoryslúžiace na výdaj stravy ako aj ich vybavenie vlhkosťou.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Banská Bystrica
Oprava fasády a výmena okien ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je oprava budovy ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici, ktorá sa skladá z dvoch častí  -Časť A. Oprava fasády -Časť B. Výmena okien  Predmetom časti A. je oprava degradovanej fasády ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, 974 01 Banská Bystrica.  Predmetom časti B.je výmena pôvodných drevených dvojitých okenných výplní obvodových konštrukcií za nové, drevenéjednoduché výplne.  Základná umelecká škola Jána Cikkera je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrnapamiatka a preto verejný obstarávateľ vyžaduje od zhotoviteľa diela pri realizácii diela rešpektovať rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica (ďalej KPÚ) č. KPUBB-2019/5501-3/15712/KAS zo dňa 01.03.2019,ktoré je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.5 Súťažných podkladov ).
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Obec Bátovce
Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd a čerpacej stanice ČS1 Bátovce   
Požaduje sa zabezpečiť realizáciu diela (stavebných prác) podľa projektovej dokumentácie Rekonštrukcia čistiarneodpadových vôd a čerpacej stanice ČS1 Bátovce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesná cesta Svodín - rekonštrukcia   
Predmetom riešenia je rekonštrukcia lesnej cesty celkovej dĺžky 6,8 km z ktorej bude rekonštruovaná len dĺžka 4,6 km rozdelená na dva úseky s obnovou pozdĺžneho a priečneho odvodnenia, skladov a výhybní. Rekonštrukcia je rozdelená na 2 úseky.Úsek č.1 je dlhý 2,53km a v celom úseku bude obnovený kryt. Povrchová úprava nového krytu komunikácie je navrhnutá z asfaltového betónu. Pozdĺž komunikácie sa obnovia a spevnia výhybne (sklady) a spevní sa jeden rozsiahlejší sklad dreva. Kryt výhybní a skladov dreva sa zhotoví z vibrovaného štrku. Úsek č. 2 je dlhý 2,07km. Na začiatku trasy sa v dĺžke 1 500 m položí nový kryt a od km 1,500 po koniec trasy sa vzhľadom na stav vozovky obnoví celá skladba vozovky. Po okrajoch vozovky sa vytvorí krajnica š. 0,5mspevnená štrkodrvinou fr. 0-32mm v hr. 100mm. Celková plocha je 4178m2. Existujúce priepusty sa prečistia a nefunkčné priepusty DN 600 vybúrajú a vybudujú nové. Pri výtoku sa zhotovia taktiež betónové čelá z betónu C20/30.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Hlavné mesto SR Bratislava
Bežná údržba pozemných komunikácií a oprava výtlkov na území Hlavného mesta SR Bratislavy   
Zabezpečenie udržateľnosti kvality komunikácií v Bratislave prostredníctvom zabezpečenia ich štandardnej a rutinnejúdržby a celoročných opráv výtlkov na pozemných komunikáciách v správe hl. m. SR Bratislavy. Predmetom zákazky jerealizácia projektu komplexného zabezpečenia opráv a údržby pozemných komunikácií, ciest I. až III. triedy, miestnychkomunikácií I. a II. triedy a komunikácií na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sú v správeMagistrátu hlavného mesta. Predmetom zákazky sú tiež udržiavacie práce a opravy na pozemných komunikáciách naúzemí Hlavného mesta SR Bratislavy a celoročné opravy výtlkov technológiou obaľovanej asfaltovej zmesi za tepla a zastudena, tryskovou technológiou a vypravením výtlku recyklátom s tepelnou úpravou miesta výtlku podľa Technickýchpodmienok 08/2011 vydaných Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky súčinnosťou odo dna 15.8.2011, KATALÓG TECHNOLÓGIÍ NA OPRAVY ZÁKLADNÝCH TYPOV PORÚCH VOZOVIEK, PrílohaA s názvom LISTY TECHNOLÓGIÍ NA OPRAVY ZÁKLADNÝCH TYPOV PORÚCH VOZOVIEK časť 15 LIST TECHNOLÓGIERECYKLÁCIA ASFALTOVÝCH ZMESÍ NA MIESTE ZA HORÚCA PRE VOZOVKY S DOPRAVNÝM ZAŤAŽENÍM TRIEDY I AŽ VI,na pozemných komunikáciách v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  Zabezpečenie prác údržby povrchov bude na pozemných komunikáciách, ktoré sú tvorené prejazdnými úsekmi ciest I. ažIII. triedy a miestnymi komunikáciami I. a II. triedy v celkovej dĺžke 385,997 km o celkovej výmere 4 033 209,0 m2 akoi chodníkoch v celkovej dĺžke 294,749 km o celkovej výmere 745 116,0 m2.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
SC ŽSK, Závod Horné Považie, Stredisko Rajec - Rekonštrukcia administratívnej budovy a garáží   
SC ŽSK, Závod Horné Považie, Stredisko Rajec - Rekonštrukcia administratívnej budovy a garáží podľa projektovejdokumentácie vypracovanej alfaPROJEKT, s.r.o., Borová 3179/21, Žilina pod názvom "Rekonštrukcia administratívnejbudovy a garáží - Rajec".  Predmetom riešenej projektovej dokumentácie sú stavebné úpravy strediska v Rajci. Úpravami dôjde k zvýšeniuenergetickej hospodárnosti budovy, zabezpečí sa vyhovujúci technický stav strechy a medzistrešného priestoru, zvýši sakomfort užívania budovy.  Strešná krytina je v nevyhovojúcom stave a je potrebné ju vymeniť. Potrebné je taktiež vymeniť poškodené dosky zplného debnenia, predpokladá sa cca 30%. Potrebné je vymeniť kompletne dažďové zvody. Potrebné je vymeniťpoškodené záveterné lišty a odkvapové plechy. Je navrhnuté zateplenie strešnej konštrukcie.  Bližšie uvedené v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Žilinský samosprávny kraj
Modernizácia odborného vzdelávania v SOŠ strojníckej Kysucké Nové Mesto   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektov Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, 02401 Kysucké Nové Mesto (stavebné úpravy dielní a sociálno-učebňového prístavku, vybudovanie výťahu, rekonštrukcia a dobudovanieWC, debarierizácia) podľa projektovej dokumentácie. Zákazka je rozdelená na dve časti.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie