Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 10314 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Veľké Dvorníky
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu   
Obnova a rekonštrukcia budovy kultúrneho domu pre zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer , ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
SC ŽSK závod Orava - Stredisko Dolný Kubín Stavebné úpravy prevádzkovej budovy   
SC ŽSK závod Orava - Stredisko Dolný Kubín - Stavebné úpravy prevádzkovej budovy podľa projektovej dokumentácie vypracovanej MARETTA projekt, Dolný Kubín pod názvom SC ŽSK závod Orava - Stredisko Dolný Kubín Stavebné úpravyprevádzkovej budovy zodpovedný projektant Ing. Peter Maretta.  Ide o rekonštrukciu existujúcej prevádzkovej a sociálnej dvojpodlažnej budovy a skeletovej železobetónovej budovy dielní. Súčasťou predmetu zákazky je taktiež vyhotovenie projektovej dokumentácie skutočného zrealizovania predmetuzákazky a porealizačné geodetické zameranie predmetu zákazky oprávnenou osobou v digitálnej aj papierovej forme.  Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov,v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Technické služby Brezno
„VYHLIADKOVÁ VEŽA, HORNÉ LAZY - BREZNO“   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe VYHLIADKOVÁ VEŽA, HORNÉ LAZY - BREZNO  Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.  Podrobná špecifikácia vo forme výkazu výmer stavebných prác a projektovej dokumentácie tvorí prílohu tejto častisúťažných podkladov a je vložená v elektronickej podobe vo formáte pdf a xls.
Stavebné práce
Mesto Vrútky
Rekonštrukcia telocvične Základnej školy Hany Zelinovej vo Vrútkach.   
Predmetom zadávania zákazky je rekonštrukcia objektu telocvične na základnej škole Hany Zelinovej vo Vrútkach. Bližšieuvedené v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii.
Stavebné práce
Obec Smižany
Komunitné centrum Smižany - ZMENA I.   
Predmetom zákazky sú stavebné práce Komunitné centrum Smižany v členení SO 01 Hlavný objekt ASR Hlavný objekt architektonicko- stavebné riešenie ZTI Hlavný objekt zdravotechnika UK Hlavný objekt ústredné vykurovanie PLYN Hlavný objekt inštalácia zemného plynu + NTL prípojka ELI a BLSK Hlavný objekt elektroinštalácia a bleskozvod  SO 02 Prípojka plynu STL SO 03 Prípojka vody SO 04, 05 NN prípojka a odberné elektrické zariadenie SO 06 Prípojka splaškovej kanalizácie + dažďová kanalizácia SO 07 Prípojka telekomunikačného kábla SO 08 Domček na náradie, Čerpacie miesto HaZZ SO 09 Parkovisko SO 10 Chodníky    1/3 Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Kolačkov
Revitalizácia centra v obci Kolačkov   
Predmetom projektu je rekonštrukcia, oprava miestnych komunikácií, rekonštrukcia chodníkov s doplnením novýchúsekov, vrátane súvisiacich objektov v obci Kolačkov.
Stavebné práce
Mesto Žilina
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Petzvalová 8, Žilina   
Premetom zákazky sú stavebné práce na budove Materskej školy Petzvalova 8 v Žiline, zamerané na rekonštrukciu budovy a zníženie energetickej náročnosti budovy. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Kamenárstvo STONE s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Kamenárstvo STONE s.r.o.   
Predmetom zákazky je Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestorov spoločnosti Kamenárstvo STONE s.r.o..Podrobný popis stavebných prác je uvedený v opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentáciistavby.
Stavebné práce
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Úprava vstupu do budovy Národnej rady Slovenskej republiky   
Predmetom zákazky sú drobné stavebné práce, ktoré po realizácii zabezpečia optimálnu dispozíciu a materiálovévyhotovenie v rámci vstupných priestorov do budovy Národnej rady Slovenskej republiky. Stavebnými úpravami savylepší komfort a hlavne bezpečnostný štandard vstupných priestorov, prevádzkovo sa oddelí vstup osôb s oprávnenímvstupu a návštevníkov parlamentu. Účelom stavebných úprav je zabezpečenie najmä zvýšenia bezpečnosti, ochranypred požiarom a naplnenie všetkých v súčasnosti platných legislatívnych predpisov. Stavebné práce pozostávajú najmä zbúracích prác, prác HSV a PSV, drobných úprav zdravotechniky, chladenia, výmeny vzduchu, kúrenia a elektroinštalácie.Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v sprievodnej správe a súhrnnej technickej správe.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Piešťany
Rekonštrukcia MŠ Považská v Piešťanoch   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii materskej školy na ulici Považská č. 4446/1 v Piešťanoch vzmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. Tiborom Psalmanom ING. PSALMAN, Stromová 5279/8, 921 01Piešťany s dátumom spracovania 04/2019 (zodpovedný projektant Ing. Tibor Psalman, autorizovaný stavebný inžinierevidenčné číslo oprávnenia 0273 s rozsahom oprávnenia statika stavieb - statika a dynamika stavieb a pozemné stavbybudovy) a v zmysle projektovej dokumentácie SO 01.5 Elektroinštalácia (vypracovanej zodpovedným projektantomJozefom Šimorom autorizovaným stavebným inžinierom evidenčné číslo oprávnenia 3836 s rozsahom oprávneniaInžinier pre technické, technologické a energetické vybavenie stavieb, podkategória elektrotechnické zariadenia).Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v SCZT Košice   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v SCZT Košice, a to podľa jednotlivých častípredmetu zákazky uvedených v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Silica
Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci Silica   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obciSilica.Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Nemocnica Rázsochy – búracie práce   
Predmetom zákazky sú búracie práce a odstránenie vybraných častí stavebných objektov nedokončenej Fakultnejnemocnice s poliklinikou Rázsochy vrátane prípravy projektovej dokumentácie a s tým súvisiaca inžinierska činnosť.
Stavebné práce
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát
Zníženie energetickej náročnosti školskej budovy blok B,C na letisku v Dolnom Hričove Žilinskej univerzity v Žiline   
Predmetom zákazky sú stavebné práce a to konkrétne zníženie energetickej náročnosti školskej budovy blok B,C na letisku v Dolnom Hričove Žilinskej univerzity v Žiline. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetuzákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Obec Varín
STAVEBNÉ ÚPRAVY OBJEKTOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY A MATERSKEJ ŠKOLY VARÍN.   
Predmetom stavebných prác je nadstavba, prístavba schodiska a stavebné úpravy jestvujúcej budovy Materskej školy voVaríne, čím sa zvýši kapacita jestvujúcej materskej školy, vyriešia sa stavebnotechnické problémy jestvujúcich priestorova zabezpečí sa bezbariérový prístup imobilných osôb do priestorov. Bližšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie