Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 12260 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Kolárovo
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Kolárovo   
Predmetom zákazky sú stavené úpravy budovy Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Kolárovo. (Nadstavba priestorov, zefektívnenie energetického hospodárstva súčasnej budovy, budovanie bezbariérovych prístupova i.) Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Mesto Hnúšťa
Priemyselná zóna Hnúšťa - príprava územia, demolácie   
Predmetom zákazky je príprava územia pre ďalšie využitie tohto územia. Pozostáva z odstránenia jestvujúcich prekážokpre využitie priestoru v priemyselnej zóne, t.j. prekážok situovaných na ploche tohto územia. Záujmové územie, naktorom sa má realizovať príprava územia v priemyselnej zóne Hnúšťa sa nachádza v severnej časti areálu bývalýchSlovenských lučobných závodov Hnúšťa.
Stavebné práce
Mesto Senica
Rekonštrukcia Domu smútku v Senici.   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia Domu smútku v Senici. Rekonštrukcia budovy bude pozostávať z čiastočnejrekonštrukcie sociálnych zariadení, interiérov, vykurovania, vzduchotechniky, elektroinštalácie, zdravotechnickejinštalácie, ozvučovacej techniky a výťahu. Strecha objektu bude opatrená novou strešnou povlakovou krytinou a zateplísa. Na budove sa vymenia všetky vonkajšie výplne otvorov okrem už vymenených, všetky vnútorné priestory savymaľujú. Fasáda sa opatrí novým náterom, opravia sa opadané obklady a vyčistia pohľadové betóny. So zateplenímfasády sa neuvažuje.
Stavebné práce
Ekonomická univerzita v Bratislave
Oddychová zóna   
Predmetom zákazky je riešenie ODDYCHOVEJ ZÓNY pre študentov so špecifickými potrebami (prednostne osoby sobmedzenou schopnosťou pohybu, osoby so zrakovým postihnutím).  Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s.
„Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2020“   
Predmetom obstarávania je oprava komunikácií v správe Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a.s. podľa predloženejdokumentácie, technických správ a výkazov výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Nitra
Cyklolávka cez rieku Nitra (prepoj Wilsonovo nábrežie Nábrezie mládeže pri SPU)   
Predmetom zakazky je Cyklolavka cez rieku Nitra. Podrobnejsi opis predmetu zakazky je sucastou sutaznych podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Obec Nižná
ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ   
Predmetom zákazky sú stavebné práce - ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ. Bližšie informácie sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Streda nad Bodrogom
Vybudovanie cyklotrasy s infraštruktúrou   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok a služieb pre vybudovanie cyklotrasy sinfraštruktúrou podľa projektovej dokumentácie s názvom  1.Streda nad Bodrogom rekonštrukcia kaštieľa v rozsahu stavebných objektov  SO 03 Odpočívadlo informačné centrum  SO 04 Cyklochodník k odpočívadlu vypracovanej oprávnenou osobou - APRO s.r.o., Trebišov. 2.Cyklotrasa s infraštruktúrou v Medzibodroží, vypracovanej oprávnenou osobou Ing. Jozef Šatánek, Bardejov.     SO 03 Odpočívadlo informačné centrum - umiestnené na ulici Hlavnej v centre obce pri cintoríne, na parcelách č. 478/7.Ide o rekonštrukciu existujúceho objektu s plynulým napojením na jestvujúci chodník prechádzajúci priamo predobjektom. Hlavným účelom objektu stavby je vytvorenie miesta pre odpočinok a prestávku na regionálnej cyklotrase akoaj na umiestnenie informačných letákov spojených o cyklotrase v Medzibodroží. SO 04 Cyklochodník k odpočívadlu - trasa medzi ulicami Spodná a Hlavná, v blízkosti centra obce na parcelách č.1912/3 v dĺžke cca 45,00 bm ako rekonštrukcia jestvujúcej spevnenej plochy chodníka medzi ulicami Spodná a Hlavná.Navrhuje sa vytvorenie spevnenej plochy s navrhovanými dvoma pruhmi na rekonštruovanej ploche, pričom jeden pruhsa navrhuje pre peších a druhý pre cyklistov. Cyklotrasa s infraštruktúrou v Medzibodroží - Trasa je navrhovaná v úseku od štátnej hranice SK-HU cez Obec Stredanad Bodrogom, Malý Kamenec, po existujúcich spevnených plochách o celkovej dĺžke 10,0 km na slovenskej strane.
Stavebné práce
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Objektová ochrana areálov správy ciest KSK   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s vybudovaním, montážou a oživením Integrovanéhobezpečnostného systému (ďalej len IBS), ktorého účelom je zabezpečenie bez obslužného stráženia areálov SCKSK,založeného na pokročilej technológii video analýzy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Nitriansky samosprávny kraj
Odborné vzdelávanie SOŠ drevárskej - úspech v praxi - stavebné práce   
Predmetom obstarávania je riešenie stavebných úprav v dielňach odborného výcviku SOŠ drevárskej v Topoľčanoch podľa zadanej projektovej a sprievodnej dokumentácie. Súčasťou súťažných podkladov je sprievodná dokumentácia, nazáklade ktorej uchádzač vypracuje cenovú ponuku.
Stavebné práce
Obec Bystrany
Novostavba 3x12 bj nájomných bytov nižšieho štandardu v obci Bystrany (Blok A-C)   
Predmetom zákazky je vybudovanie nájomných bytov zo štátneho fondu rozvoja a bývania (ŠFRB). Predmetné objekty sú navrhované za účelom vytvorenia nájomných bytových jednotiek nižšieho štandardu , ako aj zabezpečenie podporných funkcií bývania. Nájomné byty sú určené pre príslušníkov marginalizovanej rómskej komunity žijúcich v bezprostrednom okolí miesta výstavby.Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
SŠ Tvrdošín – stavebné úpravy – rekonštrukcia strechy, obvodového plášťa so zateplením – telocvičňa, jedáleň   
Rekonštrukcia objektu stravovne a telocvične a objektu laboratórií so spojovacou chodbou, ktoré sú súčasťou areálu Spojenej školy, Medvedzie 133/1, 02744 Tvrdošín. Predmet zákazky je rozdelený na časti časť 1 Spojená škola Tvrdošín - stavebné úpravy - stravovňa a telocvičňa (zateplenie strešného a obvodového plášťa, výmena okien, úprava domčeka VZT na streche, výmena a doplnenie oceľových rebríkov, úprava dlažby v átriu, úprava odkvapového chodníka), časť 2 Spojená škola Tvrdošín - stavebné úpravy - laboratória a spojovacia chodba (zateplenie strešného plášťa laboratória, nový odkvapový systém laboratória, nadmurovanie ventilačnej šachty spojovacej chodby, zateplenie strešného plášťa spojovacej chodby, nový odkvapový systém spojovacej chodby, výmenaokien spojovacej chodby).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Košická Polianka
16 b. j. nájomné byty + technická vybavenosť Košická Polianka   
Predmetom zákazky je komplexné zhotovenie diela, bytového domu so šestnástimi bytovými jednotkami bežnéhoštandardu v znení zákona o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní príslušnej potrebnej technickejvybavenosti podľa zákona o Štátnom fonde rozvoja bývania (ďalej len zákon o ŠFRB) v súbehu so zákonom o dotáciáchvrátane infraštruktúry.
Stavebné práce
Stredná odborná škola technická Galanta - Műszaki Szakközépiskola Galanta
Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV SOŠT Galanta   
Stavebné práce sú zamerané na rekonštrukciu vonkajších a vnútorných priestorov budovy dielní a odborných učební  a zvýšenie energetickej hospodárnosti hlavnej budovy odborného výcviku (ďalej len OV) vrátane rozšírenia jestvujúcejbudovy OV prístavbou pre časť 1 predmetu zákazky a rekonštrukciu budovy odborného výcviku tvaru U pre časť 2predmetu zákazky v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky v rozsahu výkazu výmer a projektovejdokumentácie v rámci projektu s názvom Kvalitné odborné vzdelávanie pre potreby automobilového priemyslu astrojárstva v Galante.  Stavba je členená nasledovne  SO 01 - Rekonštrukcia budovy tvaru U  SO 02 - Rekonštrukcia a prístavba budovy OV  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky pre jednotlivé časti predmetu zákazky, technické požiadavky vrátaneprojektovej dokumentácie tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky pre časť 1 a 2  príloha č. 6 súťažných - Projektová dokumentácia vrátane výkazov výmer ( časť 1 a 2 predmetu zákazky).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Streda nad Bodrogom
Vybudovanie cyklotrasy s infraštruktúrou   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok a služieb pre vybudovanie cyklotrasy s infraštruktúrou podľa projektovej dokumentácie s názvom 1.Streda nad Bodrogom rekonštrukcia kaštieľa v rozsahu stavebných objektov SO 03 Odpočívadlo informačné centrum SO 04 Cyklochodník k odpočívadlu vypracovanej oprávnenou osobou - APRO s.r.o., Trebišov. 2.Cyklotrasa s infraštruktúrou v Medzibodroží, vypracovanej oprávnenou osobou Ing. Jozef Šatánek, Bardejov.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie