Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 11775 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzitná nemocnica Bratislava
Komplexná rekonštrukcia strechy na objektoch v UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave   
Komplexná rekonštrukcia striech Bloku A, B, C Átrium, C 1, E, F, G, I, J, K a T komplexu budov Univerzitnej nemocnice Bratislava (ďalej len UNB), pracovisko Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, 851 07 Bratislava
Stavebné práce
Mesto Krompachy
Krompachy – Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ na ul. SNP   
Predmetom riešenia tejto stavby sú  a, rekonštrukcia pôvodného objektu MŠ SO 01 b, prístavba budovy MŠ SO 02 Rekonštrukcia MŠ ako SO 01 a prístavbaMŠ ako SO 02 tvoria jednu stavbu a rieši ju aj tento projekt ako celok.  Rekonštrukcia spočíva len v zateplení obvodového plášťa, stropu, výmene okien a zrekonštruovaní krovu a novejstrešnej krytiny a ÚK. V súčasnosti je objekt vykurovaný elektrickými akumulátorovými kachľami, ktoré sú zprevádzkového a technického hľadiska nevhodné. Celé kúrenie bude finančne náročné a prepracované za teplovodné zcentrálnej plynovej kotolne navrhovanej v SO 02 Prístavba MŠ. Ostatné média ostanú pôvodné TUV, voda, kanalizácia ajelektroinštalácia. Splašková kanalizácia SO 01 je napojená do žumpy situovanej v areáli záhrady - nádvoria MŠ. Na novúkanalizáciu bude napojený aj objekt SO 01.  Prístavba MŠ ako SO O2 Z konštrukčného hľadiska ide o pozdĺžny nosný systém stredom jedálne z južnej stranyobjektu, zo severnej strany je to po celej dĺžke pozdĺžny jednotrakt ako aj obidva konce južnej strany. Vertikálnyvnútorný nosný systém tvorí murivo plnej pálenej tehly hr. 300mm. Obvodový plášť je navrhnutý z tehloblokovýchtvárnic hr.400mm. Horizontálny nosný systém tvorí betónový prefabrikovaný strop. Nenosné deliace priečky jednotlivých 1/6 miestností sú tehlové hr. 125mm. Napojenie objektov na inžinierske siete je nasledovne. Jestvujúci objekt SO 01 jenapojený na vodu a elektriku. Voda ostáva nezmenená. Elektrická prípojka je zo vzdušného vedenia zo stĺpa na ul. SNPna severnej strane pozemku. Strešník na fasáde južného priečelia je len pre verejné osvetlenie a ostáva nedotknutý.Zateplenie objektu ho len obloží. Jestvujúci objekt MŠ nemá napojenie plynu. Nový objekt SO 02 Prístavba budenapojený na všetky média z verejných sietí prechádzajúcich ulicou SNP, vrátane plynu...Bližšia špecifikácia predmetuzákazky je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré zároveň predstavujú aj súčasť tohto opisupredmetu zákazky.
Stavebné práce
GOHR, s.r.o.
Opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov v spoločnosti GOHR, s.r.o.   
Stavebné práce pozostávajú z odstránenia obvodového a strešného plášťa z profilovaného plechu a demontáže všetkýchvýplňových konštrukcií. Ponechá sa iba nosný oceľový skelet a oceľová väzníková konštrukcia strechy, pričom všetkytieto prvky sa očistia a ošetria proti korózii. V rámci návrhu sa uvažuje s vytvorením nového obvodového a strešnéhoplášťa zo sendvičových panelov, výmenou všetkých výplňových konštrukcií a zateplením fasády a plochej strechymurovanej časti objektu a rekonštrukciou a modernizáciou elektroinštalácie, resp. systémov osvetlenia podľa potreby.Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Plevník - Drienové
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV MATERSKÁ ŠKOLA A OBECNÝ ÚRAD PLEVNÍK-DRIENOVÉ.   
Dispozičné riešenie suterénu sa nebude meniť. V miestnosti skladu, kde sú osadené zásobníky TÚV pribudne novájednotka VZT. Strop v suteréne bude zateplený izoláciou z minerálnej vlny hr.150mm. Jestvujúce plynové kotly budúnahradené novými. V novej miestnosti VZT budú jestvujúce dvere nahradené požiarnym uzáverom. Oceľové zábradliepri schodisku do suterénu bude nahradené murovaným zábradlím v.900mm ukončeným oplechovaním.D ispozičnériešenie prízemia sa nebude meniť. Objekt bude zateplený kontaktným systémom s izolačnými doskami zo sivého polystyrénu hr. 150mm. Ostenia a žiletkybudú zateplené hr. 30mm. Ostenia okien kde budú osadené bezpečnostné mreže budú zateplené izolačnými doskamiStyrodur hr.30mm. Perimetrická izolácia bude po úroveň sokla z izolačných dosiek Styrodur hr.150mm. Zateplenie budedoplnené protipožiarnym izolačným pásom. Nad OÚ pribudne nový krov, krytina na celom objekte bude plechová so stojatou drážkou s odtokovým systémom .Povalový priestor bude prístupný z exteriéru strešnými výlezmi a odvetrávaný vetracími turbínami Airhawk. Na strechebudú osadené tri rekuperačné jednotky na vlastnej oceľovej konštrukcii položenej na stropné panely V celom objekte budú odstránené jestvujúce súvrstvia pôvodnej plochej strechy až po stropné PZD panely. Vstupy doobjektu budú doplnené monolitickými rampami. Presklené steny s priestoroch spální budú nahradené dvojkrídlovými dverami a pásom naddverných svetlíkov. Do spojovacej chodby v hosp. pavilóne pribudnú štyri svetlovody prívod denného svetla. Komínové teleso bude v nadstršenej časti preškárované, s reprofilovanou hlavicou. Vstupy do objektu 1/5 budú doplnené monolitickými rampami s oceľovým zábradlím. Navrhované označenie pavilónov z plastického písmahliníkovej konštrukcie lakovanej podľa fasády v odtieni RAL a plošné grafické zobrazenie Janka Hraška na pavilóne MŠ I.bude vyhotovené podľa výrobnej dokumentácie dodávateľa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinská teplárenská, a.s.
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť – pokračovanie V3 Solinky.   
Zákazka Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné - druhá časť,pokračovanie V2 Mesto rieši zmenu teplonosnej látky z pary na horúcu vodu, a to od bodu č. 17, kde v existujúcejšachte HV2 - Š22 budú v rámci zákazky Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného nahorúcovodné - druhá časť - pokračovanie V3 Solinky realizované armatúry DN 300 na prívodnom a vratnom potrubí, odktorých začína realizácia predmetu zákazky, po šachtu HV2 - Š15 pri OC Aupark (situačná schéma rozvodov je prílohouč. 7 súťažných podkladov), s príslušnými odbočkami, čo si vyžiada výmenu potrubného rozvodu s klasickou izoláciou zapredizolovaný potrubný rozvod (ďalej aj len HV napájač). HV napájač bude v šachte pri OC Aupark ukončený klenutýmdnom a rovnako tak aj nadväzujúci parný a kondenzátny rozvod vetvy Mesto. Cieľom uskutočnenia zákazky je znížiťtepelné straty v rozvodoch, skvalitniť dodávku tepla a znížiť poruchovosť. HV napájač a tepelné prípojky budú vybavené systémom pre nepretržité monitorovanie stavu potrubia (lokalizáciaporúch), ktorý bude nadväzovať na systém realizovaný v rámci zákazky Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla azmena média z parného na horúcovodné - druhá časť - pokračovanie V3 Solinky, s pripojením v bode č. 17 (systémymusia byť kompatibilné).  Súbežne s potrubným vedením HV napájača budú vo výkope položené HDPE multirúra DN 50/7x12 pre optický kábel aredundantná multirúra DN 40/4x12 od bodu č. 17 až do jednotlivých objektov pripojených na CZT; bude dodaná (všetkypasívne a aktívne komunikačné súčasti), namontovaná a oživená optická sieť. Multirúry budú farebne rozlíšené.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Domov jesene života
REKONŠTRUKCIA BALKÓNOV A ZATEPLENIE OBJEKTU PAVILÓNU „C“   
Predmetom zákazky je realizácia projektu Rekonštrukcia balkónov a zateplenie objektu pavilónu C
Stavebné práce
Obec Chmiňany
Chmiňany, zvýšenie energetickej účinnosti budovy Obecného úradu   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu Chmiňany, zvýšenie energetickej účinnosti budovyObecného úradu. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Kružlov
Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Kružlov   
Predmetom je výber zhotoviteľa diela projektu za účelom zlepšenia tepelno-technických vlastností objektu, zníženie energetickej náročnosti a nákladov na prevádzku objektu, vybudovanie bezbariérového vstupu do objektu. Základné údaje charakterizujúcu stavbu a jej prevádzku - Trojpodlažný objekt - Strecha plochá so sklonom do 3° v dvoch výškových úrovniach - Samostatne stojaci objekt.  Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Ipeľský Sokolec
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Ipeľskom Sokolci   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre realizáciu projektu Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovyobecného úradu v Ipeľskom Sokolci.  Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Slovenská Ves
Dobudovanie kanalizácie - SLovenská Ves III.etapa   
Dobudovanie kanalizácie v obci SLovenská Ves III.etapa
Stavebné práce
Obec Slovenská Ves
Rozšírenie kapacity ČOV Slovenská Ves   
Predmetom stavebných prác je rozšírenie kapacity ČOV Slovenská Ves
Stavebné práce
Obec Pohronský Ruskov
Stavebné práce - KOMUNITNÉ CENTRUM POHRONSKÝ RUSKOV   
Účelom stavby je rekonštrukcia objektu stavebne zachovanej budovy, pri hlavnej ceste v obci na komunitné účely.Situovanie a charakter objektu je uvažovaný po rekonštrukcii ako optimálne miesto na prevádzku komunitnej činnostirôznych spolkov v obci. Objekt je v stave, ktorý pri optimalizácii technických a stavebných rekonštrukčných zásahochbude slúžiť svojmu účelu. Po realizácii navrhnutých opatrení pôjde o Komunitné centrum s maximálnymi nárokmi napriestory a maximálnym vybavením komunitného centra v zmysle dokumentu Základné technické a priestorovéparametre komunitných centier pre OP LZ 2014-2020. Základné technické bilancie / plošné a bilancie / Parcela 5349 m2 Plocha riešeného pozemku, 716,00 m2 Plocha riešeného objektu 249 m2 Úžitková plocha 264,98 m2 Ostatné plochy / terasa , rampa/ 27,44 m2 Objekt bude slúžiť na obecné účely pre aktivity rôznych komunít v obci, resp. blízkeho regiónu, ako komunitný objektobce pre kultúrne a spoločenské podujatia. Prízemie stavby je navrhované pre reprezentačné, rokovacie a kultúrneúčely, poschodie je navrhované ako zázemie komunitného objektu s administratívnym účelom a malá časť suterénu akotechnická miestnosť na aktivity komunít v rámci pracovných zručností.  Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Obec Orechová Potôň
Kanalizácia a ČOV v obci Orechová Potôň   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác pre vybudovanie kanalizácie a ČOV v obci Orechová Potôň. Bližšia špecifikácia je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Baka
Rekonštrukcia kultúrneho domu v Bake (VO2)   
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Baka v zmyslesúťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Veľké Ripňany
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Veľké Ripňany   
Stavebné práce sú zamerané na vybudovanie novostavby - Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci VeľkéRipňany, v zmysle výzvy IROP-PO2-SC212-PZ-2018-8-33 MZ SR, v zmysle platných predpisov Slovenskej republiky vrozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie v rámci projektu s názvom Centrum integrovanej zdravotnejstarostlivosti v obci Veľké Ripňany ďalej len CIZS.  Budova CIZS je riešená ako jednopodlažná - bezbariérová stavba, týkajúca sa nástupov i pohybu pacientov, klientov čizamestnancov v celom komplexe CIZS. Dispozičné riešenie a situovanie ambulancií je v súlade so zásadami riešeniazdravotných prevádzok tohto typu i STN a vyhlášok, ako I nariadení záväzných pre projektovú prípravu, realizáciu aprevádzkovanie stavieb občianskej vybavenosti všeobecne, z hľadiska PO, IBP, TI, atď.. Výstavba komplexu novéhozdravotného strediska rieši okrem šiestich ambulancií aj situované prevádzky komunitnej činnosti, sklady, energetickézázemie centra i hygienické a sociálne zariadenia pre pacientov, návštevníkov a personál.  Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, nakoľko novostavba CIZS tvorí v zmysle projektovej dokumentácie funkčný alogický celok. Rozdelenie predmetu zákazky na viaceré samostatné časti by znamenalo zásadné ohrozenie funkčnostidiela a rozdielne lehoty uskutočnenia, ktoré môže predlžovať celkovú lehotu výstavby. Vzhľadom na zabezpečenienadväznosti technologických postupov stavebných prác a jednoznačne definovateľnej zodpovednosti a záruky za dielo jenevyhnutné, aby bol predmet zákazky obstaraný a realizovaný ako jeden celok. Záujemca je povinný predložiť ponukuna celý predmet zákazky
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie