Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 3145 z 12514 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Veľké Kapušany
  
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy mestského kultúrneho strediska Veľké Kapušany
Stavebné práce
Obec Slanec
  
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy Obecnej budovy súp. č. 211/6, Slanec.
Stavebné práce
Obec Istebné
  
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so znížením energetickej náročnosti kultúrneho domu a obecnéhoúraduv obci Istebné. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Poprad
  
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác - rekonštrukcia atletického oválu pre bežecké disciplíny s vybavenímpre skok do diaľky, skok do výšky a vrh guľou, realizácia dvoch multifunkčných ihrísk a realizácia detského ihriska afitnes ihriska v areáli ZŠ Komenského (multifunkčné ihrisko s mantinelmi a zapustenými bránkami pre futbal, tenis avolejbal; multifunkčné ihrisko bez mantinelov s vnútornými bránkami pre hádzanú, tenis a volejbal; basketbalové ihriskobez oplotenia, detské ihrisko vrátane prvkov, fitnes plocha, atletický ovál s vybavením pre skok do výšky a vrh guľou). Súčasťou prípravy využitia územia je konštrukčné riešenie, ktoré obsahuje zemné práce; základy; konštrukčné vrstvyviacúčelového ihriska a atletického oválu pre viacúčelové ihrisko, atletický ovál, basketbalové ihrisko, detské ihrisko afitpark; doskočisko a guliarsky sektor; konštrukčný systém oplotenia a mantinelov; vybavenie areálu pre viacúčelovéihriská, atletiku, detské ihrisko a fitpark.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nitriansky samosprávny kraj
  
Stavebné úpravy budú prebiehať prevažne v interiéri a budú zahŕňať búracie práce, práce HSV a PSV, elektroinštaláciu amodernizáciu trafostanice. V exteriéri sa vybuduje na jestvujúcej ploche pred hlavným vstupom rampa pre bezbariérovýprístup.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Šarišské Michaľany
  
Zámerom verejného obstarávateľa je rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci.
Stavebné práce
Obec Lesíček
  
zámerom verejného obstarávateľ je zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu
Stavebné práce
Mesto Veľké Kapušany
  
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy mestského kultúrneho strediska Veľké Kapušany
Stavebné práce
Obec Varhaňovce
  
Predmetom zákazky je dobudovanie vodovodu v obci Varhaňovce. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vsúťažných podkladoch.
Stavebné práce
Nitriansky samosprávny kraj
  
Rekognoskácia cykloturistických trás v teréne, GPS zameranie navrhovaných cykloturistických trás, spracovaniezjednodušenej dokumentácie cykloturistických trás, legalizačné konanie k cykloturistickým trasám. Výroba a montáž prvkov cykloturistického značenia, maľované cykloznačenie v zmysle novelizovanej STN 01 8028Cykloturistické značenie. Obnova značenia legálne vyznačených cykloturistických trás, obnova maľovaného značenia, obnova náterov starýchcyklosmerovníkov, osadenie nových cyklosmerovníkov a chýbajúcich cyklosmerovníkov, obnova a doplnenie chýbajúcicha poškodených prvkov cykloturistickej orientácie v zmysle novelizovanej STN 01 8028 Cykloturistické značenie. Vyznačenie nových legálne povolených cykloturistických trás a náučných cykloturistických trás, nové maľované značenie,osadenie nových cyklosmerovníkov, výroba a osadenie nových prvkov cykloturistickej orientácie v zmysle novelizovanejSTN 01 8028 Cykloturistické značenie. Výroba a osadenie veľkoplošných máp v drevenom stojane. Výstupný pasport značenia, podrobné GPS zameranie obnovovaných a novovyznačených cykloturistických trás, ako ajosadených cyklosmerovníkov, fotodokumentácia vykonaných prác. Aktualizácia, doplnenie, údržba cykloturistického portálu NSK (roky 2019, 2020, 2021). Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Trenčiansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kuchyne a prestavba učební na dielne Strednej odbornej školy v Púchove.Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
BINEKO, spol. s r.o.
  
Predmetom zákazky sú práce na rekonštrukcii a modernizácii rozvodov CZT - vonkajších teplovodných rozvodov (4- rúrkovy systém), slúžiacich pre vykurovanie a distribúciu TV s cirkuláciou v tepelnom okruhu kotolne Sever (sídlisko Sever) v meste Rajec. Rekonštrukcia výmena rozvodov sa vykonáva na úseku od kotolne Sever smerom k jednotlivým odberateľom situovaných na ul. Hollého, Lipová a Lúčna. Rekonštrukcia sa vykonáva na základe opotrebovanosti, poruchovosti a za účelom zvýšenia hospodárnosti distribúcie tepla. Výmena rozvodov nezmení svoj účel, rozvody budú slúžiť naďalej na distribúciu média slúžiaceho pre vykurovanie a ohrev TV v jednotlivých odberných miestach. Rekonštruovaný teplovod bude podzemný, bezkanálový, ktorý bude vedený v existujúcej trase súčasného teplovodu uloženého v neprieleznom kanáli. Zhotoviteľ diela počas realizácie prác na predmete zákazky technicky zabezpečí neprerušenie dodávky teplej vody.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Kravany
  
Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu komunitného centra v obci Kravany.
Stavebné práce
Trenčiansky samosprávny kraj
  
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy školskej jedálne Strednej odbornej školy v Prievidzi. Podrobné informáciesú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Nitriansky samosprávny kraj
  
Rekognoskácia cykloturistických trás v teréne, GPS zameranie navrhovaných cykloturistických trás, spracovanie zjednodušenej dokumentácie cykloturistických trás, legalizačné konanie k cykloturistickým trasám. Výroba a montážprvkov cykloturistického značenia, maľované cykloznačenie v zmysle novelizovanej STN 01 8028 Obnova značenialegálne vyznačených cykloturistických trás, obnova maľovaného značenia, obnova náterov starých cyklosmerovníkov,osadenie nových cyklosmerovníkov a chýbajúcich cyklosmerovníkov, obnova a doplnenie chýbajúcich a poškodenýchprvkov cykloturistickej orientácie v zmysle novelizovanej STN 01 8028 Cykloturistické značenie. Výroba a osadenieveľkoplošných máp v drevenom stojane. Vzhľadom na obmedzený počet znakov je bližší opis predmetu zákazkyuvedený v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie