Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 12514 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Orechová Potôň
Cyklotrasy bez hraníc   
Predmetom zákazky je výstavba cyklotrasy. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Stavebné práce
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Klimatizačné zariadenia do objektov VšZP I. etapa   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a dodávka, montáž a inštalácia klimatizačných jednotiek, ako ajrealizácia ďalších stavebných prác s tým spojených vo vybraných priestoroch prevádzkových budov verejnéhoobstarávateľa v rozsahu podľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD). PD je vypracovaná v členení na jednotlivé objekty, výkaz výmer a pôdorysy z nej tvoria prílohu súťažných podkladov.  Verejný obstarávateľ rozdeľuje zákazku na 14 samostatných častí v súlade s § 28 zákona o verejnom obstarávaní,pričom umožňuje predložiť ponuku na jednu časť alebo na niekoľko častí alebo na všetky časti. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Mesto Žilina
Zateplenie budovy ZpS na ul. Osiková, Žilina   
Predmetom zákazky je obnova, zateplenie budovy (bytový dom) Úsmev- ZpS, Osiková 26, Žilina.
Stavebné práce
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Rekonštrukcia atletického areálu UMB, Tajovského ul. 57, Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia areálu podľa manuálov Medzinárodnej asociácie atletických federácií IAAF resp. Svetovej atletiky WA (ďalej len WA) v plošných a materiálových parametroch jednotlivých atletických športovísk tak , aby areál mohol výhľadové dlhodobo slúžiť pre kvalitnú pravidelnú výučbu telovýchovy, tréningy športových oddielov a pre príležitostné súťaže (aj na vysokej výkonnostnej úrovni).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Zvolen
Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ na ulici J. Alexyho   
V rámci rekonštrukčných prác budú vytvorené športoviská a k ním prístupové komunikácie. Objekt SO 01 Športoviská pozostáva z SO 01.01 Atletický ovál s rovinkou SO 01.02 Sok do diaľky s rozbežiskom SO 01.04 Vnútrooválová plocha - futbalové ihrisko SO 01.06 Spevnené plochy SO 02 Oplotenie športovísk SO 03 Odvodnenie športovísk SO 04 Zavlažovanie SO 06 Sadové úpravy Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch a prílohách súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Seňa
Budovanie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Seňa   
Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Obec Horné Srnie
Multifunkčná hala v Hornom Srní (2).   
Predmetom zadávania zákazky je vypracovanie dokumentácie realizácie stavby a uskutočnenie stavby "Multifunkčná hala v Hornom Srní ". Súčasťou zákazky je zbúranie a odstránenie objektu, stojaceho na mieste budúcej haly. Podrobnášpecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch časť B.1 - Opis predmetu zákazky súťažnýchpodkladov a v Architektonickej štúdii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Zemianska Olča
„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu“   
Projektová dokumentácia rieši - zateplenie obvodových stien - zateplenie stropných konštrukcií v podkrovnom priestore - výmenu podhľadu a zmenu zateplenia šikmých striech - výmenu podhľadu v spoločenskej sále a vstupnej hale - búranie stropnej konštrukcie galérie - búranie dreveného obkladu stien vo vstupnej hale a v priestoroch baru - rekonštrukciu plochej strechy zateplenie s novou povlakovou krytinou - výmenu klampiarskych konštrukcii plochej strechy a štítových stien - výmenu odpadových potrubí a žľabov odkvapového systému - výmenu vonkajších výplní otvorov (okná, dvere, zasklené steny) - výmenu zdroja tepla, výmenu potrubných rozvodov ÚK a vykurovacích telies - doplnenie bleskozvodu - nová elektroinštalácia Samotná architektúra a tvar budovy ostane nezmenený. Po zateplení a výmeny okien je navrhnuté nové farebnériešenie fasády s novým delením okien a zasklených stien.
Stavebné práce
Mestská krytá plaváreň
Výstavba zariadenia OZE v mestskej plavárni KE   
Zvýšenie efektívnosti výroby tepla pridaním doplnkového OZE zdroja tepla do existujúcej sústavy ohrevu bazéna, teplejúžitkovej vody a vykurovanie Mestskej krytej plavárne. Na dosiahnutie vyššej účinnosti výroby tepla oproti existujúcemu primárnemu zdroju CZT bude použitá sústavatepelných čerpadiel s vysokou energetickou účinnosťou.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Piešťany
Oceľová lávka cez Váh pri Krajinskom moste Piešťany - rekonštrukcia   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia oceľovej lávky cez rieku Váh pri Krajinskom moste v Piešťanoch, s cieľomobnovenia funkčných vlastností lávky a predĺženia jej životnosti v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanouspoločnosťou ARGUS DS, s.r.o., Dolný Šianec 1, 911 01 Trenčín, IČO 44343311 hlavný inžinier projektu Ing. IgorŠevčík, autorizovaný stavebný inžinier, evidenčné číslo oprávnenia 5047 vrátane vypracovania dielenskej alebo výrobnejdokumentácie zhotoviteľom rekonštrukčných prác. Súčasťou rekonštrukcie je aj osvetlenie lávky v zmysle projektovejdokumentácie, ktorú vypracoval Ján Donko, ul. Lipského 3, 91101 Trenčín, číslo osvedčenia 565/4/2007-EZ-P-E1.0- A,B,vydané 11.6.2007. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch. Definovanie prác je zahrnuté dojednotlivých položiek v neocenenom výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Asfaltovanie, oprava povrchov električkových tratí, frézovanie a odvoz asfaltových povrchov   
Predmetom zákazky je oprava a vytvorenie povrchu električkových tratí, zastávok a k nim prislúchajúcich povrchov.Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Obec Hlinné
Vybudovanie multifunkčné ihriska ROMA v obci Hlinné   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác výstavba multifunkčného ihriska v obci. Uchádzači predložia cenovú ponuku podľa priloženého výkazu výmer, projektovej dokumentácie a výzvy. Obhliadku miesta plnenia objednávateľ neorganizuje. Záujemca si môže vykonať obhliadku miesta realizácie zákazky,aby si sám overil a získal všetky potrebné informácie, ktoré bude potrebovať pre prípravu spracovania ponuky. Výdavkyspojené s touto obhliadkou budú na ťarchu záujemcu. Pre záujemcov, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadkymiesta stavby, je kontaktnou osobou starostka obce Milena Naštová Hladová, tel. 0905 427 363.
Stavebné práce
Mesto Trenčín
Park pre Úspech, Revitalizácia zelene na Zlatovskej ulici   
Návrh počíta s celkovou revitalizáciou a regeneráciou riešeného územia. Cieľom je priblížiť, sprístupniť a skvalitniťjestvujúcu zeleň a dostať ľudí medzi stromy. Druhou nosnou myšlienkou je vyzdvihnúť a zvýrazniť význam Zlatovskejulice ako dôležitej línie pre celé zámostie.  Kompozične návrh využíva prácu s chodníkmi pre peších, plochy výsadby, trávnika a vzrastlých stromov. Línie pozdĺžZlatovskej ulice zvierajú ostrý uhol s líniami prechádzajúcimi cez riešené územie. Jestvujúce vzrastlé stromy v centrálnejčasti sú plnohodnotne zapracované do celkovej kompozície. Hlavným materiálom pre chodníky je udusaný prírodný mlattehlovo hnedej farby. Dlaždené chodníky budú zo šedej typovej dlažby používanej podľa stanovených štandardov premesto Trenčín. Nosným prvkom mobiliáru sú oddychové drevoplastové platá, ktoré majú slúžiť nielen na sedenie ale ajpohodlné ležanie, prípadne iný aktívny oddych. Majú tiež potenciál sústrediť väčšie množstvo ľudí, ako aj rozvíjať ichkreativitu a nápaditosť. Tieto platá sú doplnené o štandardné lavičky s operadlom a odpadkové koše.  Cez územie prechádza cyklotrasa, ktorá je v súbehu s vychádzkovým chodníkom pozdĺž Zlatovskej ulice. Medzijednotlivými spevnenými plochami je vytvorený pás zelene, ktorí je zároveň určitým funkčným filtrom medzi chodcami acyklistami. Tieto línie sú zvýraznené stromoradím, v časti A zdvojeným. V parku je situovaný aj prístrešok pre cyklistov adoplnkové stojany. Park bude efektný aj v nočných hodinách, návrh počíta s nasvietením korún stromov, osvetlením v chodníku, čipodsvietením oddychových plat.  Stavba pozostáva zo stavebných objektov  SO 01 Chodníky pre peších  1/10 SO 02 Sadové úpravy SO 03 Mobiliár SO 04A Studňa SO 04B Zavlažovací systém SO 05 Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN a verejné osvetlenie  Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti  1. časť stavebné práce 2. časť mobiliár 3. časť sadové úpravy a zavlažovací systém  Pričom 1. časť zákazky stavebné práce zahŕňa  SO 01 - Chodníky pre peších SO 04A Studňa SO 05 Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN a verejné osvetlenie  Do stavebných prác treba zahrnúť aj - vytýčenie sietí jednotlivými správcami - oplotenie staveniska  2. časť zákazky mobiliár zahŕňa SO 03 Mobiliár  3. časť zákazky - Sadové úpravy a Zavlažovací systém zahŕňa SO 02 Sadové úpravy SO 04B Zavlažovací systém
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Prešov
ZUŠ Prostějovská – strecha, okná, fasáda, izolácie   
Predmetom zákazky na uskutočnenie stavebných prác, realizácia ZUŠ Prostějovská strecha, okná, fasáda, izolácie   II.etapa Zateplenie fasády.strecha,izolácie-Pavilon A, B,E 3x III.etapa Zateplenie fasády.strecha,izolácie,Pavilón C,D, Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Mesto Prešov
OBNOVA nákupného centra OPÁL ( strecha, okná, fasáda )   
Cieľom tohto projektu je dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostmi a taktiež celková estetizácia stavby . Stavebné úpravy pozostávajú zo -zateplenie obvodových stien, -zateplenie a doplnenie strešného plášťa, -zateplenie stropu v exteriéry,  -výmeny klampiarskych výrobkov (oplechovania), -výmena vchodových dverí, a vonkajších okien  -výmena mreží, -výmena vetracích mriežok, -úprava bleskozvodu, -oprava súčasných rámp (podlaha), -výmena súčasných markíz, -demontáž a spätná montáž klimatizačných jednotiek,  1/5 -výmena výplne zábradlia.  Členenie stavby na stavebné objekty SO 01 Objekt A SO 02 Objekt B SO 03 Objekt C  Parcela sa nachádza v intraviláne mesta Prešov na sídlisku Sekčov, na ulici Martina Benku. Na dotknutom území sa vsúčastnosti nachádza nákupné centrum Opál, ktoré sa využíva. Pozemok pod nákupným centrom je vo vlastníctve mestaPrešov. Parcela má rovinatý charakter. Podrobná špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie