Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 458 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Generálny investor Bratislavy (GIB)
Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup (2)   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbe Rekonštrukcia podchodu Saratov abezbariérový vstup, dodávka a montáž 4 ks výťahov s vybudovaním prístupových lávok, stavebných úprav, osvetlenia a kamerového systému. Stavba pozostáva zo stavebných objektov SO 01 Podchod Saratov SO 02 Optická prípojka
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Umiestnenie a pripojenie náhradného (núdzového) zdroja - motorgenerátora MG s daným záložným výkonom, pozostávajúceho z motorgenerátora a jeho riadenia k rozvodu NN   
Záložný zdroj elektrickej energie pre vybrané lokality AOS. Umiestnenie a pripojenie náhradného (núdzového) zdroja - motorgenerátora MG s daným záložným výkonom, pozostávajúceho z motorgenerátora a jeho riadenia k rozvodu NN nanapájanie IKT technologických celkov Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v LiptovskomMikuláši sa bude realizovať v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou. Realizačná projektová dokumentáciaje prílohou č. 1 týchto súťažných podkladov a Výkaz výmer je prílohou č. 2 týchto súťažných podkladov. Viac v súťažných podkladoch B 1 Opis predmetu zákazky
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Rekonštrukcia a výmena štyroch výťahov.   
Predmetom tejto zákazky na uskutočnenie stavebných prác je kompletná rekonštrukcia štyroch osobných výťahov vpôvodnom stave podľa spracovanej projektovej dokumentácie. Kompletná rekonštrukcia je riešená výmenou za novéosobné výťahy, t. j. kompletná výmena technológie osobných výťahov vrátane kompletnej rekonštrukcie všetkýchprislúchajúcich rozvodov a inštalácií. Podrobná špecifikácia predmetu tejto zákazky je uvedená v projektovejdokumentácii. Sumárne ide o stavebné a technologické práce na nasledovných stavebných a inžinierskych objektochArchitektonicko-stavebné riešenie; Statika; Elektroinštalácie silnoprúd; Elektroinštalácia slaboprúd (súčasť dodávkytechnológie); Technológia; Protipožiarne bezpečnostné riešenie. Podrobne v príslušných súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Generálny investor Bratislavy (GIB)
Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup (2)   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbe Rekonštrukcia podchodu Saratov abezbariérový vstup dodávka a montáž 4 ks výťahov s vybudovaním prístupových lávok, stavebných úprav, osvetlenia akamerového systému. Stavba pozostáva zo stavebných objektov SO 01 Podchod Saratov SO 02 Optická prípojka
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Mesto Nové Mesto nad Váhom
Verejné osvetlenie -Zelená voda   
Oprava a rozšírenie verejného osvetlenia na hlavných komunikáciách, ktorých osvetlenie je predmetom projektu je navrhnutá pomocou LED svietidiel (LED; 4000lm 4000K; 25W; 230V; IP65; referenčný výrobok INTERMOS STREET PD590 25W 4000LM 840 2xRLE ADV2 OTD 4x8 2000lm) osadených na nových oceľových stožiaroch 8m. Svietidlá LED budú osadené na výložníkoch dĺžky do 1 m. Oprava a rozšírenie verejného osvetlenia na vedľajších komunikáciách, ktorých osvetlenie je predmetom projektu je navrhnutá pomocou LED svietidiel (LED; 2000lm 4000K; 17W; 230V; IP65; referenčný výrobok INTERMOS STREET PD590 17W 2800LM 840 2xRLE ADV2 OTD 4x8 2000lm) osadených na nových oceľových stožiaroch 6m. Svietidlá LED budú osadené na výložníkoch dĺžky do 1 m. Umiestnenie stožiarov je na v.č.1,2,3. Realizácia nových rozvodov bude káblami NAYY-J 4x16. Vzájomná vzdialenosť stožiarov je v súlade s požiadavkou na dosiahnutie priemerného osvetlenia v Lx, podľa TNI CEN/TR 13201-12015 a STN EN 13201-22015. Predmetná stavba nebude mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie. Výmena zdrojov sa bude prevádzať z vysokozdvižnej plošiny. Navrhované napájacie vedenie NAYY-J 4x16 bude osadené v zemi v káblovej ryhe viď výkresová časť.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce
Západoslovenská distribučná, a.s.
Elektroinštalačné práce   
Elektromontážne práce na distribučných vzdušných a káblových sieťach napäťovej úrovne VN a NN
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Železnice Slovenskej republiky
Výmena rizikových komponentov TV, I. etapa   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - výmena kľúčových komponentov trakčného vedenia. Súčasťou výmeny komponentov trakčného vedenia bude aj výmena poškodených a nevyhovujúcich nosných lán a kotevných nástavcov, nástavcov pevných bodov, prídavných lán Bz, Fe Cu, smerových lán Bz, Fe, Cu, lán AlFe zosilňovacieho a obchádzacieho vedenia, trolejových drôtov, vešiakov, svoriek, kotevných pier, strojových lán, bočných držiakov, závesných svoriek, pevných bodov nosného lana a trolejového drôtu.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Tocan EU s.r.o.
Monitorovací a riadiaci systém dopravy - TMS   
Predmetom kúpy je softvérový produkt určený pre sledovanie a plánovanie trás vozidiel. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Zimný štadión-vzduchotechnika II   
V projekte Vzduchotechnika je riešené vetranie rekonštruovaných priestorov objektu SO 01 Zimný štadión tak, aby bolizaistené predpísané hodnoty hygienickej výmeny vzduchu, čistoty a pohody prostredia v riešených miestnostiach. Ide očasť zimného štadióna, šatne, sociálne zariadenia a doplnkové miestnosti,t.j. vnútorné priestory bez možnostiprirodzeného vetrania. Uvažuje sa s núteným vetraním, rekuperáciou pre šatne na 1 n.p. a miestností na 3 n.p, ktoré nemožno vyvetraťprirodzene. Miestnosti na 1 n.p sú vetrané s odťahom malými radiálnymi ventilátormi. Sociálne zariadenia na 2. n.p súvetrané jednoduchým vetraním s odťahom vzduchu a prívod z priľahlých priestorov. Pre rozvod vzduchu sa počíta snízkotlakým systémom.  Rýchlosť vzduchu v zóne pobytu osôb nepresiahne 0,25 m/s. Dávky vzduchu spĺňajú hygienické požiadavky, alebo ichprekračujú. Vetranie bude zabezpečovať nútenú výmenu vzduchu v prevádzkových, prevádzkovo technickýchmiestnostiach a priestoroch hygienického vybavenia.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Mesto Trnava
Elektromontážne práce I   
Poskytnutie služby- elektromontážne práce, odborný a technický dozor pre potreby mesta Trnava počas konaniakultúrno spoločenských podujatí (Tradičný trnavský jarmok a Vianočné trhy) počas 2 rokov. Poskytnutie služby tvorí -montáž a demontáž káblových rozvodov, -montáž, demontáž a napojenie elektrických prípojok NN do predajných stánkov, -dovoz, odvoz, montáž a pripojenie rozvodníc a zásuvkových skríň, -odborná obsluha rozvádzačov, -zabezpečenie pohotovostnej služby a technického dozoru počas konania spomenutých kultúrno - spoločenskýchpodujatí, -vykonávanie odborných prehliadok a skúšok na elektrických zariadeniach, -vypracovanie revíznych správ.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Slovenská národná knižnica
VÝMENA A DOPLNENIE EVAKUAČNÉHO ROZHLASU V SÍDELNEJ BUDOVE SNK   
Predmetom zákazky je a) vypracovanie dokumentácie na realizáciu evakuačného rozhlasu (ďalej len ER) v sídelnej budove objednávateľa - dokumentácia vyhotovenia ER v zmysle platných predpisov a noriem pojednávajúcich o ER, - plán realizácie ER v projektom určených priestoroch budovy objednávateľa b) realizácia ER v projektom určených priestoroch budovy objednávateľa (tovar potrebný na riadne vykonanie ERzabezpečuje zhotoviteľ a jeho cena je zahrnutá v cene za vykonanie ER) - vykonanie funkčnej skúšky zariadení ER - ER je potrebné realizovať v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky napožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb, STN 92 02032013, STN 90 0205, STN EN 54-16, STN P CEN/TS 54-32, STN 33 2000-4-412007, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-4-432010, STN 33 2000-5-512010, STN 33 2000-12009, STN 33 2000-5-542012, STN 33 2000-5-522012. c) vypracovanie a odovzdanie dokumentácie k ER pre sídelnú budovu objednávateľa v množstve 6 paré a v elektronickejpodobe vo formáte PDF a DWG.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.
Zniženie energetickej náročnosti   
Demontáž osvetlenia a prívodov k terajším svietidlám Demontáž rozvádzačov osvetlenia Úprava rozvádzača hr15 v rozvodni NN, vrátane merania spotreby elektrickej energie Prívody pre nové rozvádzače osvetlenia Návrh nových rozvádzačov osvetlenia RS2, RS3, RS4, RS5 Úpravu terajších rozvádzačov osvetlenia RS15 na prízemí a rmo na 1.poschodí-rozvádzač pre kuchyňu a jedáleň Prívodyk novým svietidlám Ochranu proti skratovým prúdom a proti prúdovému preťaženiu Pospájanie Neoddeliteľnou prílohou súťažných podkladov sú výkaz výmer a projektová dokumentácia, ktoré preukazujú opispredmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Obec Matúškovo
Rozšírenie zariadení verejného osvetlenia - 2. etapa   
Predmetom zákazky je dobudovanie prvkov verejného osvetlenia vrátane prvkov Smart City technológie podľašpecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Klimatizačné zariadenia do objektov VšZP I. etapa   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a dodávka, montáž a inštalácia klimatizačných jednotiek, ako ajrealizácia ďalších stavebných prác s tým spojených vo vybraných priestoroch prevádzkových budov verejnéhoobstarávateľa v rozsahu podľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD). PD je vypracovaná v členení na jednotlivé objekty, výkaz výmer a pôdorysy z nej tvoria prílohu súťažných podkladov.  Verejný obstarávateľ rozdeľuje zákazku na 14 samostatných častí v súlade s § 28 zákona o verejnom obstarávaní,pričom umožňuje predložiť ponuku na jednu časť alebo na niekoľko častí alebo na všetky časti. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Rekonštrukcia objektu Meander za účelom vytvorenia vhodných priestorov pre realizáciu systému rezortného vzdelávania MPSVR SR   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia budovy účelového zariadenia Meander v Tatranskej Štrbe. Podrobná špecifikácia diela je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie