Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 414 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Chľaba
2019 Zateplenie obecných budov   
Predmetom zákazky je zateplenie dvoch budov obce s cieľom zníženia energetickej náročnosti. Ide o spoločnej budovyobecného úradu a kultúrneho domu a o budovu materskej školy. Kultúrny dom a obecný úrad - Objekt je dvojpodlažný, čiastočne podpivničený. Na I.NP sa nachádza Kultúrna sála spríslušenstvom a kotolňa na tuhé palivo. Na II.NP sa nachádzajú kancelárie a príslušenstvo pre Obecný úrad. Podjaviskom je zapustený suterén s miestnosťou pre účinkujúcich. Strecha je plochá. Murivo je z tehál plných pálených. Zastavaná plocha 554 m2, obstavaný priestor 3.463 m3. Zateplené budú všetky obvodové vonkajšie steny a plochá strecha. V jestvujúcej kotolni bude urobená rekonštrukcia pozostávajúca z výmeny jestvujúcich dvoch kotlov na kotol pre tuhé palivo. Materská škola - Objekt je v tvare písmena U, jednopodlažný, nepodpivničený, zastrešený plochou strechou. Zastavanáplocha 509 m2, obstavaný priestor 2.445 m3. Zateplené budú všetky obvodové vonkajšie steny a plochá strecha.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Emlore s. r. o.
Monitorovací a riadiaci systém dopravy - TMS   
Predmetom kúpy je softvérový produkt určený pre sledovanie a plánovanie trás vozidiel. Presná špecifikáciaobstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetuzákazky.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Obec Stará Kremnička
Zníženie energetickej náročnosti budovy OcÚ a KD v obci Stará Kremnička   
V rámci zníženia energetickej náročnosti sú navrhnuté úpravy NAVRHOVANÉ ÚPRAVY OBJEKTU (zateplenie podlahy budovy, zateplenie stien objektu, zateplenie strechy objektu, výmena otvorových konštrukcií) a, - kompletné zateplenie obvodových stien objektu b, - výmena výplní otvorov  c, - realizácia okapového chodníka d, - výmena klampiarskych výrobkov súvisiacich s prácami pri zateplení budovy e, - zateplenie šikmej, valbovej strechy a kompletná rekonštrukcia a zateplenie pultovej strechy f, - injektáž obvodových stien prízemia proti vzlínajúcej vlhkosti  -rekonštrukcia a modernizácia vykurovania (teplovodné vykurovanie 3 ks splitové tepelné čerpadlá, 9 ks lokálne rekuperačné jednotky, 36 ks fotovolataickýchpanelov = osadenie rozvodov, osadenie vykurovacích telies, hydraulické vyváženie, osadenie termostatických ventilov stermoregulačnými hlavicami, automatická regulácia vykurovania s nočným a víkendovým útlmom) -rekonštrukcia a modernizácia prípravy teplej vody (príprava pomocou splitových tepelných čerpadiel) -rekonštrukcia a modernizácia systémov osvetlenia (kompletná výmena elektroinštalácie a svietidiel, ich doplnenie v súlade s normou STN EN-12 464-1)  NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE  1/4 Prestrešenie vstupu Prístavba obecného úradu Dvojgaráž  Podrobné riešenie je spracované v projektovej dokumentácií a výkaze výmer, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.  Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrealizovať časť zákazky - NAVRHOVANÉ KONŠTRUKCIE iba v prípade, ak muto umožní rozpočet obce Stará Kremnička, ak nie táto časť sa nebude realizovať. Časť zákazky bude upresnená na základe objednávky, ktorú obec zadá víťaznému uchádzačovi. Uchádzač nemôžemeniť jednotkové ceny, ktoré predložil v cenovej ponuke na predmet zákazky.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Slovenské elektrárne, a.s.
M29B – Montáž potrubných systémov,zariadení a elektro-časti na stabilných hasiacich zariadeniach na 4.bloku v jadrovej elektrárni Mochovce – Projekt MO34   
Predmetom zákazky je dokončenie montáže stabilných hasiacich zariadení na 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - VidékfejlesztésiSzakközépiskola
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda   
Predmetom zákazky je realizácia novej plynovej kotolne číslo 1, ktorá má zabezpečiť vykurovanie školy a internátu, a plynovej kotolne číslo 2, ktorá zabezpečuje vykurovanie plavárne a telocvične pre SOŠ RV s VJM v Dunajskej Strede.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Národná zoologická záhrada Bojnice
ADMINISTRATÍVNO – EDUKAČNÝ OBJEKT ZOO Bojnice   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu a vytvoreniaadministratívno edukačného objektu, ktorý bude spĺňať ako funkčné tak i technické požiadavky kladené v súčasnosti naobjekty takéhoto charakteru. V rámci prestavby budú realizované nové monolitické železobetónové konštrukcie stropov,schodiská, výťah, nové deliace konštrukcie priečok, podlahy, podhľady, povrchové úpravy, výplne otvorov. Fasádaobjektu bude v celom rozsahu zateplená v zmysle platných súčasných normových požiadaviek kombináciou kontaktnéhoa odvetraného montovaného zatepľovacieho systému. Strecha objektu bude v oboch úrovniach taktiež v plnom rozsahuzateplená a opatrená strešnou fóliou, strecha 1. np bude v pochôdznom prevedení. Podrobné vymedzenie predmetuzákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Základná škola Leopoldov
Zateplenie fasády a strechy Základnej školy Leopoldov – SO 102 Novší objekt   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vedúcich k zatepleniu objektu Základnej školy Leopoldov Zateplenie fasády a strechy Základnej školy Leopoldov SO 102 Novší objekt v rozsahu podľa projektovej dokumentácie
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Výmena rizikových komponentov TV, I. etapa   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - výmena kľúčových komponentov trakčného vedenia. Súčasťouvýmeny komponentov trakčného vedenia bude aj výmena poškodených a nevyhovujúcich nosných lán a kotevnýchnástavcov, nástavcov pevných bodov, prídavných lán Bz, Fe Cu, smerových lán Bz, Fe, Cu, lán AlFe zosilňovacieho aobchádzacieho vedenia, trolejových drôtov, vešiakov, svoriek, kotevných pier, strojových lán, bočných držiakov,závesných svoriek, pevných bodov nosného lana a trolejového drôtu.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Mesto Bytča
Doplnenie verejného osvetlenia mesta Bytča   
Opis predmetu zákazky je definovaný vo výkaze výmer z 03/2018. Jedná sa o demontáž starých svietidiel a súvisiacichelektrických zariadení, montáž nových svietidiel a súvisiacich elektrických zariadení. Revízie, zameranie, vyskúšanie aďalšie súvisiace elektrotechnické práce.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Odborné učilište internátne
Obnova OUI Valaská   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých hlavným cieľom je komplexná obnova objektu Odborného učilišťa internátneho Valaská a zníženie spotreby energie pri prevádzke. Zlepšením tepelnotechnických vlastností obvodových konštrukcií objektu s využitím energie z obnoviteľných zdrojov bude dosiahnutá úspora celkovej spotreby energie a primárnej energie objektu. Bližšie informácie boli uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Obec Hrabušice
Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia v obci Hrabušice II.   
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrabušice s príslušenstvom definovaným vo výkaz výmer vrátane prevádzky aúdržby sústavy verejného osvetlenia. Výsledkom bude skvalitnenie technickej infraštruktúry obce. Vzhľadom knedostatočnému, technicky a morálne zastaranému stavu verejného osvetlenia budú v rámci modernizácie a skvalitneniapôvodné svietidlá verejného osvetlenia demontované, budú nahradené modernými úspornými LED svietidlami.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - VidékfejlesztésiSzakközépiskola
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda   
Predmetom zákazky je realizácia novej plynovej kotolne číslo 1, ktorá má zabezpečiť vykurovanie školy a internátu, aplynovej kotolne číslo 2, ktorá zabezpečuje vykurovanie plavárne a telocvične pre SOŠ RV s VJM v Dunajskej Strede.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študentského domova ŠD2 Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy časti jestvujúcej budovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Komenského ulici 3730/20, umiestnenej na pozemku parc. č. C KN 1936/2, 1936/3, 1936/4, 1936/5, k. ú. Banská Bystrica, a to tej časti budovy, v ktorej je umiestnený internát ŠD2. Predmetom je zateplenie striech riešenej časti a zateplenie obvodových stien riešenej časti budovy. Ďalej sú predmetom aj ďalšie stavebné úpravy tejto časti jestvujúcej budovy, v ktorej je umiestnený internát ŠD2, a to zriadenie solárneho systému na ohrev pitnej vody, rekonštrukciu interiérového osvetlenia a súvisiace stavebné úpravy. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Západoslovenská distribučná, a.s.
Elektroinštalačné práce   
Elektromontážne práce na distribučných vzdušných a káblových sieťach napäťovej úrovne VN a NN
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Obec Chľaba
Zateplenie obecných budov v Chľabe 2017   
Predmetom zákazky je zateplenie dvoch budov obce s cieľom zníženia energetickej náročnosti. Ide o spoločnej budovyobecného úradu a kultúrneho domu a o budovu materskej školy. Kultúrny dom a obecný úrad - Objekt je dvojpodlažný,čiastočne podpivničený. Na I.NP sa nachádza Kultúrna sála s príslušenstvom a kotolňa na tuhé palivo. Na II.NP sanachádzajú kancelárie a príslušenstvo pre Obecný úrad. Pod javiskom je zapustený suterén s miestnosťou preúčinkujúcich. Strecha je plochá. Murivo je z tehál plných pálených. Zastavaná plocha 554 m2, obstavaný priestor 3.463m3. Zateplené budú všetky obvodové vonkajšie steny a plochá strecha. V jestvujúcej kotolni bude urobenárekonštrukcia pozostávajúca z výmeny jestvujúcich dvoch kotlov na kotol pre tuhé palivo. Materská škola - Objekt je v tvare písmena U, jednopodlažný, nepodpivničený, zastrešený plochou strechou. Zastavanáplocha 509 m2, obstavaný priestor 2.445 m3. Zateplené budú všetky obvodové vonkajšie steny a plochá strecha.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie