Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 445 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Klimatizačné zariadenia do objektov VšZP I. etapa   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a dodávka, montáž a inštalácia klimatizačných jednotiek, ako ajrealizácia ďalších stavebných prác s tým spojených vo vybraných priestoroch prevádzkových budov verejnéhoobstarávateľa v rozsahu podľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD). PD je vypracovaná v členení na jednotlivé objekty, výkaz výmer a pôdorysy z nej tvoria prílohu súťažných podkladov.  Verejný obstarávateľ rozdeľuje zákazku na 14 samostatných častí v súlade s § 28 zákona o verejnom obstarávaní,pričom umožňuje predložiť ponuku na jednu časť alebo na niekoľko častí alebo na všetky časti. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Rekonštrukcia objektu Meander za účelom vytvorenia vhodných priestorov pre realizáciu systému rezortného vzdelávania MPSVR SR   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia budovy účelového zariadenia Meander v Tatranskej Štrbe. Podrobná špecifikácia diela je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce
Slovenské elektrárne, a.s.
Modernizácia turbín 2. bloku Atómových elektrární Mochovce   
Výroba a dodávka nových komponentov TG, opravy a rekonštrukcia existujúcich dielov TG Realizácia modifikácie turbogenerátora TG21 Realizácia modifikácie turbogenerátora TG22
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Výmena chladiacich jednotiek   
Predmetom zákazky je výmena chladiacich jednotiek a príslušenstva, úprava súvisiacich elektro rozvodov, a vykonávanievšetkých profylaktických servisných prehliadok a kontrol počas trvania 4-ročnej záručnej doby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií je uvedené vsúťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Hlavné mesto SR Bratislava
Osadenie nových stožiarov verejného osvetlenia (II)   
Predmetom zákazky sú stavebné práce potrebné na obnovu svetelných miest v miestach sústavy verejného osvetlenia azrezaných stožiarov ako i práce potrebné na výmenu stožiarov v havarijnom stave na území hlavného mesta SRBratislavy. Cieľom je osadenie nových stožiarov verejného osvetlenia, stavebné práce potrebné na obnovu svetelnýchmiest v miestach sústavy verejného osvetlenia a zrezaných stožiarov ako i práce potrebné na výmenu stožiarov vhavarijnom stave na území hlavného mesta SR Bratislavy.  Miesta budú určené správcom verejného osvetlenia (Hlavným mestom). Odstránenie starého a inštalácia novéhostožiaru, montáž elektro-výzbroje, svietidla a zapojenie na elektrickú energiu. Po ukončení stavebných prác budúsvetelné miesta obnovené - funkčné.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Rekonštrukcia výťahov UNLP Košice   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia technicky a morálne zastaraných výťahov so zohľadnením jestvujúcej výťahovejšachty a súčasných zákonných a technických noriem pre výťahy a ich prevádzku na adrese verejného obstarávateľa -pracovisko Rastislavova 43 a pracovisko Trieda SNP Košice.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Združenie obcí aglomerácia Rajecké Teplice
Aglomerácia Rajecké Teplice - rozšírenie splaškovej kanalizácie   
Predmetom verejnej zákazky je výstavba kanalizačnej siete v aglomerácii Rajecké Teplice, ktorú tvoria obce Konská, Kamenná Poruba, Stránske a mesto Rajecké Teplice.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Žilinský samosprávny kraj
REKONŠTRUKCIA ELEKTRICKÝCH ROZVODOV V BÝVALEJ POLIKLINIKE V BYTČI   
Predmetom zákazky Rekonštrukcia elektrických rozvodov v bývalej poliklinike v Bytči sú stavebné úpravy objektu bývalejpolikliniky v Bytči, ktorý je viacfunkčný (ordinácie a kancelárie služby). Objekt pozemok sa nachádza v časti centrum sexistujúcim vjazdom z priľahlej cestnej komunikácie. Vzhľadom na nevyhovujúci stav elektroinštalácie v objekte, stavbarieši jej kompletnú výmenu a následnú inštaláciu podhľadov v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentáciea zmluvných podmienok.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Rekonštrukcia rozvodov ZTI a sociálnych priestorov v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica   
Rekonštrukcia rozvodov ZTI a sociálnych priestorov v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Rekonštrukcia budovy Úradu priemyselného vlastníctva SR II.   
Premetom zákazky sú rekonštrukčné stavebné práce na budove Úradu priemyselného vlastníctva SR, zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy. Súčasťou plnenia je realizácia výmeny plynovej kotolne, výmena výplňových konštrukcií, zateplenie budovy, zateplenie strechy a interiérové stavebné práce. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Mesto Stará Ľubovňa
Obchodný dom   
Predmetom zákazky je záväzok Dodávateľa zabezpečiť Odberateľovi stavebné práce v rozsahu podľa projektovejdokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 7 týchto súťažných podkladov, za účelom zníženia energetickej náročnosti objektuOD Družba. Projektová dokumentácia pozostáva zo 7 častí 1.Zateplenie obvodového plášťa 2.Zateplenie plochej strechy  3.Výmenu transparentných konštrukcií obvodového plášťa 4.Výmenu termostatických ventilov 5.Výmenu lokálnych nehospodárnych ohrievačov teplej vody 6.Odstránenie vzlínajúcej vlhkosti obvodového plášťa v styku so zeminou, resp. spevnenými plochami 7.Návrh novej bleskozvodnej sústavy objektu  Podrobná špecifikácia celkového predmetu zákazky je uvedená v Časti B.1 Opis predmetu zákazky a Časti B.2 Obchodnépodmienky dodania predmetu zákazky týchto SP.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Kancelária prezidenta SR
Realizácia stáleho nočného osvetlenia Grassalkovichovho paláca   
Predmetom verejného obstarávania sú práce a dodávky pre realizáciu nového stáleho nočného osvetlenia Grassalkovichovho paláca (ďalej len ako GP) podľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD) a výkazu výmer z 08/2018 spracovaných zodpovedným projektantom Ing. arch. P. Vadkertim.  Nové stále exteriérové osvetlenie umožní, dôstojne dotvoriť a zvýrazniť večerný obraz a vnímanie objektu a súčasne flexibilne meniť svetelnú atmosféru. Novonavrhnuté osvetlenie zvýrazní významné architektonické prvky fasády (stredného a bočných rizalitov, tympanón a štátny znak nad stredným rizalitom, balustrádu a výzdoby portálov lemujúcich okraje drevených brán bočných rizalitov) a strešnú konštrukciu a umiestnenie svietidiel nenaruší vzhľad fasády resp. celkové vnímanie objektu pri rešpektovaní jeho kultúrno-historickej hodnoty, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou SR.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Administratívna budova v Botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice-rekonštrukcia elektroinštalácie   
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie, štruktúrovanej kabeláže, elektro -požiarnej signalizáciea prístupového systému v objekte administratívnej budovy Botanickej záhrady, Mánesova 23, Košice. Podrobný opis jeuvedený v projektovej dokumentácií a výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Gymnázium Boženy Slančíkovej-Timravy
Rekonštrukcia a modernizácia kotolne hlavnej budovy Gymnázia Boženy Slančíkovej-Timravy v Lučenci   
Predmetom zákazky sú stavebné práce - rekonštrukcia a hydraulické vyregulovanie systému ústredného vykurovania. Zdôvodu nevyhovujúceho stavu vykurovacieho systému budovy a zdroja tepla je nutné realizovať rekonštrukciu kotolne,výmenu potrubí a inštalovať potrebné termostatické a regulačné armatúry. Zároveň sa realizuje aj nový systémSignalizácie úniku plynu, ktorý je nevyhnutný na bezpečnú prevádzku plynovej kotolne.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce
Mesto Trnava
Elektromontážne práce   
Poskytnutie služby- elektromontážne práce, odborný a technický dozor pre potreby mesta Trnava počas konaniakultúrno spoločenských podujatí (Tradičný trnavský jarmok a Vianočné trhy) počas 2 rokov. Poskytnutie služby tvorí -montáž a demontáž káblových rozvodov, -montáž, demontáž a napojenie elektrických prípojok NN do predajných stánkov, -dovoz, odvoz, montáž a pripojenie rozvodníc a zásuvkových skríň, -odborná obsluha rozvádzačov, -zabezpečenie pohotovostnej služby a technického dozoru počas konania spomenutých kultúrno - spoločenskýchpodujatí, -vykonávanie odborných prehliadok a skúšok na elektrických zariadeniach, -vypracovanie revíznych správ.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie