Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 472 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Prešov
Verejné osvetlenie Pod dubom, Buková, Hrabová, Brezová   
Predmetom stavebných prác je vybudovanie verejného osvetlenia. Predmet zákazky je podrobne zadefinovanýjednoduchou projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Slovenská národná knižnica
VÝMENA A DOPLNENIE EVAKUAČNÉHO ROZHLASU V SÍDELNEJ BUDOVE SNK   
Predmetom zákazky je a) vypracovanie dokumentácie na realizáciu evakuačného rozhlasu (ďalej len ER) v sídelnej budove objednávateľa - dokumentácia vyhotovenia ER v zmysle platných predpisov a noriem pojednávajúcich o ER, - plán realizácie ER v projektom určených priestoroch budovy objednávateľa b) realizácia ER v projektom určených priestoroch budovy objednávateľa (tovar potrebný na riadne vykonanie ERzabezpečuje zhotoviteľ a jeho cena je zahrnutá v cene za vykonanie ER) - vykonanie funkčnej skúšky zariadení ER - ER je potrebné realizovať v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky napožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb, vyhlášky MV SR č.121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, vyhláškyMPSVaR 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stechnickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia,ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, STN 92 02032013, STN 90 0205, STN EN 54-16, STN EN 54-24,STN P CEN/TS 54-32, STN 33 2000-4-412007, STN 33 2000-4-473, STN 33 2000-4-432010, STN 33 2000-5-512010,STN 33 2000-12009, STN 33 2000-5-542012, STN 33 2000-5-522012. c) vypracovanie a odovzdanie dokumentácie k ER pre sídelnú budovu objednávateľa v množstve 6 paré a v elektronickejpodobe vo formáte PDF a DWG.  Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávka a montáž kamerového systému do autobusov a električiek   
Predmetom zákazky je dodanie a montáž kamerového systému do autobusov a električiek. Bližšia špecifikácia jeuvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Železnice Slovenskej republiky
Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia, II. etapa   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia vrátane ich dodávky a odvozu odpadu vzniknutého pri manipulácii s izolátormi.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Západoslovenská distribučná, a.s.
Elektroinštalačné práce   
Elektromontážne práce na distribučných vzdušných a káblových sieťach napäťovej úrovne VN a NN
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Bratislava MV SR, Pribinova 2, rekonštrukcia výťahu   
Rekonštrukcia obehového výťahu typ Paternoster v objekte MV SR na Pribinovej ul. v Bratislave vrátane vypracovaniaprojektovej dokumentácie (projektová príprava a inžinierska činnosť).
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Obchodná akadémia
Stavebné úpravy a zateplenie telocvične – II. etapa   
Jedná sa o zatepľovacie práce obvodného muriva objektu telocvične Obchodnej akadémie , Scota Viatora 4 vRužomberku v rozsahu spracovaného VV.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Slovenský zväz ľadového hokeja
Multifunkčné športové plochy-2   
Ťažiskovým predmetom zákazky je dodanie, nainštalovanie a sprevádzkovanie Multifunkčnej športovej plochy (MŠP) stechnickým zázemím v 20 vybratých obciach v rámci SR (v jednom kraji dodanie MŠP do 2-3 obcí), ktorá sa delí na dvečasti (10xMŠP + 10xMŠP). Osobitnou treťou časťou predmetu zákazky je dodanie rolby - zariadenie na úpravu ľadu kukaždej MŠP. Delením zákazky na tri časti verejný obstarávateľ vytvára širší priestor pre čestnú hospodársku súťaž.Zoznam obcí bude známy najneskôr pri uzatváraní zmluvy. To znamená, že verejný obstarávateľ predmet zákazky delí na tri časti (10xMŠP + 10xMŠP + 20xRolba-zariadenie naúpravu ľadu). Uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť alebo iba na ktorékoľvek dve čast alebo na všetkyčasti predmetu zákazky.   Tomuto deleniu predmetu zákazky sú určené v oddeli III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia aj podmienky účasti členené nakaždú časť zvlášť. Uchádzač si sám vypočíta veľkosť obratu, zábezpeky alebo referencií resp. zameranie obratu aleboreferencií, a to podľa časti na ktorú/é časť/i predmetu zákazky predkladá ponuku.   Každá časť sa bude vyhodnocovať osobitne. T.j. na predmet zákazky môžu byť podpísané zmluvy s jedným úspešnýmuchádzačom na všetky tri časti, alebo zmluvy s dvoma úspešnými uchádzačmi na dve časti, alebo tri zmluvy s tromaúspešnými uchádzačmi pre príslušnú časť predmetu zákazky. Na časť 1 (MŠP časť 1. PZ) a na časť 2 (MŠP na časť 2.PZ) sa môže uzatvoriť 1 zmluva a na časť 3. PZ - rolba sa uzatvorí samostatná zmluva.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Univerzita Komenského v Bratislave
Rekonštrukcia výťahov   
Kompletná výmena výťahov a rekonštrukcia strojovne výťahov pre fakulty FMFI a PRIF UK v Bratislave. Súčasťoupredmetu zákazky je aj nadväzujúca údržba a zmluvný servis počas záručnej doby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zateplenie striech a obvodového plášťa na internáte ŠD 3 UMB Tajovského 51 B. Bystrica.   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy časti jestvujúcej budovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tajovského51 Banská Bystrica.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Rekonštrukcia výťahov UNLP Košice   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia technicky a morálne zastaraných výťahov so zohľadnením jestvujúcej výťahovej šachty a súčasných zákonných a technických noriem pre výťahy a ich prevádzku na adrese verejného obstarávateľa - pracovisko Rastislavova 43 a pracovisko Trieda SNP Košice.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Výmena silových ističov   
Predmetom zákazky je výmena 43 kusov silových ističov v štyroch etapách v hlavnom elektrickom rozvode budovyústredia verejného obstarávateľa v rozsahu a kvalite podľa projektovej dokumentácie. Predmetom zákazky je ajvykonávanie záručných prehliadok počas trvania 5-ročnej záručnej doby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií je uvedené vsúťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Rekonštrukcia a výmena štyroch výťahov.   
Predmetom tejto zákazky na uskutočnenie stavebných prác bola kompletná rekonštrukcia štyroch osobných výťahov v pôvodnom stave podľa spracovanej projektovej dokumentácie. Kompletná rekonštrukcia je riešená výmenou za nové osobné výťahy, t. j. kompletná výmena technológie osobných výťahov vrátane kompletnej rekonštrukcie všetkých prislúchajúcich rozvodov a inštalácií. Podrobná špecifikácia predmetu tejto zákazky je uvedená v projektovej dokumentácii. Sumárne ide o stavebné a technologické práce na nasledovných stavebných a inžinierskych objektoch Architektonicko-stavebné riešenie; Statika; Elektroinštalácie silnoprúd; Elektroinštalácia slaboprúd (súčasť dodávky technológie); Technológia; Protipožiarne bezpečnostné riešenie. Podrobne v príslušných súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študentského domova ŠD2 Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy časti jestvujúcej budovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Komenského ulici 3730/20, umiestnenej na pozemku parc. č. C KN 1936/2, 1936/3, 1936/4, 1936/5, k. ú. Banská Bystrica, a to tej časti budovy, v ktorej je umiestnený internát ŠD2. Predmetom je zateplenie striech riešenej časti a zateplenie obvodových stien riešenej časti budovy. Ďalej sú predmetom aj ďalšie stavebné úpravy tejto časti jestvujúcej budovy, v ktorej je umiestnený internát ŠD2, a to zriadenie solárneho systému na ohrev pitnej vody, rekonštrukciu interiérového osvetlenia a súvisiace stavebné úpravy. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Generálny investor Bratislavy (GIB)
Rekonštrukcia podchodu Saratov a bezbariérový vstup (2)   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných a montážnych prác na stavbe Rekonštrukcia podchodu Saratov abezbariérový vstup, dodávka a montáž 4 ks výťahov s vybudovaním prístupových lávok, stavebných úprav, osvetlenia a kamerového systému. Stavba pozostáva zo stavebných objektov SO 01 Podchod Saratov SO 02 Optická prípojka
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie