Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 404 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Hrabušice
Modernizácia, prevádzka a údržba sústavy verejného osvetlenia v obci Hrabušice II.   
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Hrabušice s príslušenstvom definovaným vo výkaz výmer vrátane prevádzky aúdržby sústavy verejného osvetlenia. Výsledkom bude skvalitnenie technickej infraštruktúry obce. Vzhľadom knedostatočnému, technicky a morálne zastaranému stavu verejného osvetlenia budú v rámci modernizácie a skvalitneniapôvodné svietidlá verejného osvetlenia demontované, budú nahradené modernými úspornými LED svietidlami.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - VidékfejlesztésiSzakközépiskola
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda   
Predmetom zákazky je realizácia novej plynovej kotolne číslo 1, ktorá má zabezpečiť vykurovanie školy a internátu, aplynovej kotolne číslo 2, ktorá zabezpečuje vykurovanie plavárne a telocvične pre SOŠ RV s VJM v Dunajskej Strede.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študentského domova ŠD2 Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy časti jestvujúcej budovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Komenského ulici 3730/20, umiestnenej na pozemku parc. č. C KN 1936/2, 1936/3, 1936/4, 1936/5, k. ú. Banská Bystrica, a to tej časti budovy, v ktorej je umiestnený internát ŠD2. Predmetom je zateplenie striech riešenej časti a zateplenie obvodových stien riešenej časti budovy. Ďalej sú predmetom aj ďalšie stavebné úpravy tejto časti jestvujúcej budovy, v ktorej je umiestnený internát ŠD2, a to zriadenie solárneho systému na ohrev pitnej vody, rekonštrukciu interiérového osvetlenia a súvisiace stavebné úpravy. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Západoslovenská distribučná, a.s.
Elektroinštalačné práce   
Elektromontážne práce na distribučných vzdušných a káblových sieťach napäťovej úrovne VN a NN
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Obec Chľaba
Zateplenie obecných budov v Chľabe 2017   
Predmetom zákazky je zateplenie dvoch budov obce s cieľom zníženia energetickej náročnosti. Ide o spoločnej budovyobecného úradu a kultúrneho domu a o budovu materskej školy. Kultúrny dom a obecný úrad - Objekt je dvojpodlažný,čiastočne podpivničený. Na I.NP sa nachádza Kultúrna sála s príslušenstvom a kotolňa na tuhé palivo. Na II.NP sanachádzajú kancelárie a príslušenstvo pre Obecný úrad. Pod javiskom je zapustený suterén s miestnosťou preúčinkujúcich. Strecha je plochá. Murivo je z tehál plných pálených. Zastavaná plocha 554 m2, obstavaný priestor 3.463m3. Zateplené budú všetky obvodové vonkajšie steny a plochá strecha. V jestvujúcej kotolni bude urobenárekonštrukcia pozostávajúca z výmeny jestvujúcich dvoch kotlov na kotol pre tuhé palivo. Materská škola - Objekt je v tvare písmena U, jednopodlažný, nepodpivničený, zastrešený plochou strechou. Zastavanáplocha 509 m2, obstavaný priestor 2.445 m3. Zateplené budú všetky obvodové vonkajšie steny a plochá strecha.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Hlavné mesto SR Bratislava
Osadenie nových stožiarov verejného osvetlenia   
Predmetom zákazky sú stavebné práce potrebné na obnovu svetelných miest v miestach sústavy verejného osvetlenia azrezaných stožiarov ako i práce potrebné na výmenu stožiarov v havarijnom stave na území hlavného mesta Slovenskejrepubliky Bratislavy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v oddiele B.1 Opis predmetu zákazkysúťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Kancelária prezidenta SR
Realizácia stáleho nočného osvetlenia Grassalkovichovho paláca   
Predmetom verejného obstarávania sú práce a dodávky pre realizáciu nového stáleho nočného osvetleniaGrassalkovichovho paláca (ďalej len ako GP) podľa projektovej dokumentácie (ďalej len PD) a výkazu výmer z 08/2018spracovaných zodpovedným projektantom Ing. arch. P. Vadkertim. Realizácia nového nočného osvetlenia úzko súvisí s naplánovanou realizáciu obnovy - sanácie fasády GP,  Nové stále exteriérové osvetlenie umožní, dôstojne dotvoriť a zvýrazniť večerný obraz a vnímanie objektu a súčasneflexibilne meniť svetelnú atmosféru. Novonavrhnuté osvetlenie zvýrazní významné architektonické prvky fasády(stredného a bočných rizalitov, tympanón a štátny znak nad stredným rizalitom, balustrádu a výzdoby portálovlemujúcich okraje drevených brán bočných rizalitov) a strešnú konštrukciu a umiestnenie svietidiel nenaruší vzhľadfasády resp. celkové vnímanie objektu pri rešpektovaní jeho kultúrno-historickej hodnoty, ktorý je národnou kultúrnoupamiatkou SR. Trvalo svietiace osvetlenie objektu bude mať viac slávnostný charakter (pre každodenné, dôstojnéosvetlenie za každého počasia a ročného obdobia s možnosťou regulácie intenzity osvetlenia a regulácie bieleho afarebného svetla) ako dramatický. Osvetlenie na južnej fasáde v prípadne významných dní, udalostí, alebo podujatíKancelárie prezidenta SR umožní aj režim farebného osvetlenia s možnosťou plynulej regulácie farby svetla a zmenyfarby svetla, ktorý v týchto individuálnych prípadoch podčiarkne dramatickosť scény zaujímavým farebným efektom.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Vzduchotechnika - Zimný štadión   
V časti projektu Vzduchotechnika je riešené vetranie jednotlivých rekonštruovaných priestorov objektu SO 01 Zimný štadión v Žiari nad Hronom tak, aby boli zaistené predpísané hodnoty hygienickej výmeny vzduchu, čistoty a pohody prostredia v riešených miestnostiach, ktoré to vyžadujú. Tiež za účelom vytvorenia vyhovujúcich mikroklimatických podmienok zamestnancom a návštevníkom zimného štadióna. Jedná sa o časť zimného štadióna, kde sa nachádzajú šatne, sociálne zariadenia a ostatné doplnkové miestnosti, ktoré sú vnútorné priestory bez možnosti prirodzeného vetrania. Uvažuje sa s núteným vetraním s rekuperáciou pre šatne na 1 n.p. a miestností na 3 n.p, ktoré nemožnovyvetrať prirodzene - oknami. Menšie miestnosti na 1 n.p sú vetrané len s odťahom malými radiálnymi ventilátormi. Tiežsociálne zariadenia na 2. n.p sú vetrané len jednoduchým vetraním s odťahom vzduchu a prívod z priľahlých priestorov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
Levice, oprava zábradlia na toku Perec r.km 41,230 - 43,790   
SVP š. p., OZ Banská Bystrica, Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa v Leviciach pravidelne vykonáva od roku2010 nevyhnutné lokálne opravy zábradlia na oboch stranách upraveného úseku vodného toku Perec v intraviláne mestaLevice, v r. km 41,230 - 43,740. Čiastkové opravy zábradlia priebežne vykonávané z hľadiska jeho celkovéhonevyhovujúceho stavu je však nutné považovať za neefektívne. Je nevyhnutné neodkladné vykonanie výmeny zábradlia,pretože v dôsledku jeho súčasného stavu kedykoľvek hrozí vznik škody na životoch, zdraví, alebo majetku, pričom jenutné zároveň zdôrazniť, že zábradlie sa nachádza v intraviláne mesta, s frekventovaným voľným prístupom osôb.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Inštalovanie oplotenia, zábradlí a bezpečnostných...
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o.
Zimný štadión-vzduchotechnika II   
V časti projektu Vzduchotechnika je riešené vetranie jednotlivých rekonštruovaných priestorov objektu SO 01 Zimnýštadión v Žiari nad Hronom tak, aby boli zaistené predpísané hodnoty hygienickej výmeny vzduchu, čistoty a pohodyprostredia v riešených miestnostiach, ktoré to vyžadujú. Tiež za účelom vytvorenia vyhovujúcich mikroklimatickýchpodmienok zamestnancom a návštevníkom zimného štadióna. Jedná sa o časť zimného štadióna, kde sa nachádzajúšatne, sociálne zariadenia a ostatné doplnkové miestnosti, ktoré sú vnútorné priestory bez možnosti prirodzenéhovetrania. Uvažuje sa s núteným vetraním s rekuperáciou pre šatne na 1 n.p. a miestností na 3 n.p, ktoré nemožno vyvetraťprirodzene - oknami. Menšie miestnosti na 1 n.p sú vetrané len s odťahom malými radiálnymi ventilátormi. Tiež sociálnezariadenia na 2. n.p sú vetrané len jednoduchým vetraním s odťahom vzduchu a prívod z priľahlých priestorov. Tietopriestory sa časovo využívajú len minimálne len počas zápasov pre divákov a preto je zvolené toto riešenie. Návrhriešenia vetrania vychádza zo súčasných stavebných dispozícii a požiadavkou kladených na interné mikroklímajednotlivých miestností. Pre rozvod vzduchu sa počíta s nízkotlakým systémom.  Rýchlosť vzduchu v zóne pobytu osôb nepresiahne 0,25 m/s. Hladina hluku v jednotlivých miestnostiach a dovonkajšieho priestoru bude zodpovedať hygienickým požiadavkám. Dávky vzduchu spĺňajú vo všetkých prípadochhygienické požiadavky, alebo ich prekračujú. Vetranie bude zabezpečovať nútenú výmenu vzduchu v prevádzkových,prevádzkovo technických miestnostiach a priestoroch hygienického vybavenia.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca
Obnova NsP Revúca – výťahy   
Predmetom zákazky je dodávka výťahov pre NsP v súlade s technickými parametrami ako sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - VidékfejlesztésiSzakközépiskola
Rekonštrukcia kotolne SOŠRV s VJM Dunajská Streda   
Predmetom zákazky je realizácia novej plynovej kotolne číslo 1, ktorá má zabezpečiť vykurovanie školy a internátu a plynovej kotolne číslo 2, ktorá zabezpečuje vykurovanie plavárne a telocvične pre SOŠ RV s VJM v Dunajskej Strede.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Kanalizačné a sanitárne práce
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Výmena koncových elektroinštalačných zariadení (svietidiel)   
Predmetom zákazky je dodanie nových svietidiel s LED technológiou a výmena za existujúce svetelné zdroje a telesá naizbách, chodbách, vstupných halách a pridružených priestoroch budov študentského domova na Medickej 4 Medickej 6 avypracovanie východiskovej revíznej správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia ako aj vypracovanieprojektu skutkového stavu po realizácii. Drobné stavebné opravy a premaľovanie plôch po starých svetlách. Podrobnejšíopis je uvedený v projektovej dokumentácii.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Administratívna budova v Botanickej záhrade, Mánesova 23, Košice-rekonštrukcia elektroinštalácie   
Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia elektroinštalácie, štruktúrovanej kabeláže, elektro -požiarnej signalizáciea prístupového systému v objekte administratívnej budovy Botanickej záhrady, Mánesova 23, Košice. Podrobný opis jeuvedený v projektovej dokumentácií a výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
MOPED-Slovakia, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o.   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s názvom stavby "Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti MOPED-Slovakia, s.r.o." vyplývajúce z auditu zateplenie obvodového plášťa, rekonštrukcia strechy, rekonštrukcia osvetlenia, rekonštrukcia vykurovacieho systému a iné opatrenia v súlade s energetickým auditom. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie