Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania stravovanie zobrazujem 115 z 71 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Stredná odborná škola informačných technológií
Prevádzkovanie výdajne jedál a bufetu v priestoroch SOŠ IT, Tajovského 30, 975 90 Banská Bystrica   
Zabezpečenie stravovania, ktoré sa musí realizovať v zariadení v správe objednávateľa, s priemerným počtom dennevydaných jedál 800ks pre žiakov, zamestnancov a iných stravníkov (ďalej len stravníci) využívajúcich priestory Strednejodbornej školy informačných technológií na Tajovského ulici č.30, Banská Bystrica (ďalej len školy) s jeho súhlasom.Výdaj bude prostredníctvom čipov. V prípade potreby zabezpečiť celodenné stravovanie počas školských prázdnin aštátnych sviatkov podľa potrieb objednávateľa, Zabezpečenie doplnkového predaja v bufete na SOŠ IT Tajovského 30,Banská Bystrica prostredníctvom hotovostnej platby, Zabezpečenie občerstvenia, resp. stravovania s obsluhou prirôznych akciách organizovaných Objednávateľom, napr. Deň učiteľov, pre účastníkov školení, porád, súťažíorganizovaných školou, Banskobystrickým samosprávnym krajom, organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a 1/4 ostatnými organizáciami na základe objednávky Objednávateľa a pod.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Záchranná služba
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov v zmysle §152 Zákonníka práce formou stravovacíchpoukážok, ktoré slúžia na stravovanie v stravovacích zariadeniach pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Stravovanie dôchodcov“   
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania dôchodcov. Jedná sa o zabezpečenie čerstvej, varenej stravy (nie vákuovo balené) pre stravníkov v predpokladanom množstve 300 obedov denne, v pracovných dňoch, počas doby trvania zmluvy 36 mesiacov. Rozsah poskytovaných služieb stravovania Uchádzač každý deň zabezpečí služby minimálne v nasledovnom sortimente 1 obed bude pozostávať minimálne z polievky, hlavného jedla a nealkoholického nápoja; V rámci pitného režimu sa vyžaduje ku každému jedlu 2 dl primeraného nápoja (sóda, minerálna voda, čaj, mlieko) v súlade s gastronomickými požiadavkami.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Rekondičné pobyty pre zamestnancov ŽSR   
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa rekondičných pobytov v kúpeľnom zariadení v súlade s § 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 148/2010 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu pre zamestnancov obstarávateľa. Obstarávateľ požaduje vykonanie rekondičných pobytov v kúpeľnom zariadení, ktoré musí spĺňať požiadavky na ubytovanie a stravovanie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rekondičné pobyty musia byť zamerané na predchádzanie chorôb pohybového ústrojenstva.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Služby sociálnej pomoci
Národná transfúzna služba SR
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok   
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok stravovanie, stravné poukážky
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Mesto Kolárovo
Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“   
1. Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon) zákazka na poskytnutie služby s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch (ďalej len týchto SP). Predmetom zákazky pod názvom Stravovanie zamestnancov papierové stravné poukážky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákonač. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňazákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovformou papierových stravných poukážok, v zmluvných stravovacích zariadeniach akceptujúcich stravné poukážkyuchádzača. 2. Papierová stravná poukážka musí byť označená nominálnou hodnotou, kalendárnym rokom jej platnosti, číselným alebo čiarovým kódom, termoaktívnym bodom a vodotlačou.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Stravovanie zamestnancov a študentov na UVLF v Košiciach   
Poskytovanie stravovacích služieb pre zamestnancov a študentov na UVLF. Poskytovanie cateringových služieb podľapotreby a požiadaviek verejného obstarávateľa.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania
Národná transfúzna služba SR
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok   
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál vsamoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok - stravovanie, stravovacie poukážky
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Rekondičné pobyty pre zamestnancov ŽSR   
Predmetom zákazky je výber poskytovateľa rekondičných pobytov v kúpeľnom zariadení v súlade s § 11 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 148/2010 Z. z. Ministerstva zdravotníctva SR o podrobnostiach o účele, obsahu a rámcových programoch rekondičného pobytu pre zamestnancov obstarávateľa. Obstarávateľ požaduje vykonanie rekondičných pobytov v kúpeľnom zariadení, ktoré musí spĺňať požiadavky na ubytovanie a stravovanie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rekondičné pobyty musia byť zamerané na predchádzanie chorôb pohybového ústrojenstva.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Služby sociálnej pomoci
Záchranná služba
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravovacích poukážok   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov v zmysle §152 Zákonníka práce formou stravovacíchpoukážok, ktoré slúžia na stravovanie v stravovacích zariadeniach pre všetky pracoviská verejného obstarávateľa.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ 6335 Prešov formou ekonomického pren   
časť 1Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 6335 Prešov, VÚ 1037 Martin, VÚ 2215 Prešov a VÚ 3030 Zvolen v stravovacom zariadení VÚ6335 Prešov formou ekonomického prenájmu stravovacieho zariadenia VÚ 6335 Prešov časť č.2 Celodenné zmluvné stravovanie profesionálnych vojakov a zamestnancov Ministerstva obrany Slovenskej republiky príslušníkov VÚ 1007 Prešov formou dovozu pripravenej stravy do výdajne stravy zriadenej vo VÚ 1007 Prešov, vrátane jej výdaja
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
Stravovanie dôchodcov“   
Predmetom zákazky je poskytovanie stravovania dôchodcov. Jedná sa o zabezpečenie čerstvej, varenej stravy (nievákuovo balené) pre stravníkov v predpokladanom množstve 300 obedov denne, v pracovných dňoch, počas dobytrvania zmluvy 36 mesiacov.  Rozsah poskytovaných služieb stravovania Uchádzač každý deň zabezpečí služby minimálne v nasledovnom sortimente 1 obed bude pozostávať minimálne z polievky, hlavného jedla a nealkoholického nápoja; V rámci pitného režimu sa vyžaduje ku každému jedlu 2 dl primeraného nápoja (sóda, minerálna voda, čaj, mlieko) vsúlade s gastronomickými požiadavkami.  pri mäsitých jedlách sa vyžaduje šalátová alebo iná príloha; minimálne 3 druhy hlavného jedla s polievkou a nealkoholickým nápojom, pričom 1 druh hlavného jedla bude spĺňaťkritérium šetriacej/racionálnej stravy, 1 druh hlavného jedla bude bezmäsité jedlo, 1 druhy hlavného jedla budú mäsitéjedlá; pri priprave vsetkych druhov bude pouzitych maximalne 10% polotovarov a vaha vareneho jedla s prilohou budeminimalne 300 gramov. Váha mäsa pri varenom mäsitom jedle bude minimálne 120g; jedálny lístok na nasledujúci týždeň bude objednávateľovi doručený e-mailom alebo zamestnancom dodávateľa vždynajneskôr vo štvrtok.  Upozornenie pre uchádzačov Verejný obstarávateľ poskytuje uchádzačom všetky potrebné informácie a dokumenty,ktoré slúžia na vypracovanie kvalifikovanej ponuky. Z tohto dôvodu nebude verejný obstarávateľ poskytovaťuchádzačom žiadnu inú dokumentáciu. Ak sa opise nachádzajú konkrétne výrobky alebo značka, uchádzač môže naceniť aj ekvivalent rovnakej alebo vyššej 1/5 kvality.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Mesto Kolárovo
Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“   
1. Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene adoplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon) zákazka na poskytnutie služby s predmetom podrobne vymedzeným vtýchto súťažných podkladoch (ďalej len týchto SP). Predmetom zákazky pod názvom Stravovanie zamestnancovpapierové stravné poukážky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákonač. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňazákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisovformou papierových stravných poukážok, v zmluvných stravovacích zariadeniach akceptujúcich stravné poukážkyuchádzača.   2. Papierová stravná poukážka musí byť označená nominálnou hodnotou, kalendárnym rokom jej platnosti, číselnýmalebo čiarovým kódom, termoaktívnym bodom a vodotlačou.  3. Nominálna hodnota a predpokladané množstvo papierových stravných poukážok Nominálna hodnota požadovaných papierových stravných poukážok je v hodnote 4,00 eur predpokladané množstvostravných poukážok 86 400 kusov odobratých za 48 mesiacov je predbežne  4.Papierové stravné poukážky bude verejný obstarávateľ objednávať mesačne, formou písomnej, resp. e-mailovejobjednávky. Uchádzač je povinný dodať papierové stravné poukážky v požadovanej hodnote a množstve, ktoré verejnýobstarávateľ určí v objednávke a v lehote určenej v súťažných podkladoch, t.j. lehota na dodanie stravných poukážok jejeden pracovný deň odo dňa prijatia objednávky. Uchádzač doručí predmet obstarávania na miesto dodania, t.j. naadresu verejného obstarávateľa podľa aktuálnej objednávky    1/4 5.Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov aj čestné prehlásenie uchádzača, že bude počas celého obdobia trvaniazmluvného vzťahu t.j. 48 mesiacov zabezpečovať kuriérsku službu na dovoz stravných poukážok do sídla podľaaktuálnej objednávky verejného obstarávateľa.   6. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť výšku nominálnej hodnoty stravných lístkov v závislosti odfinančných zdrojov verejného obstarávateľa, prípadne od zmien a doplnení zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovnýchnáhradách v aktuálnom znení.   7. Uvedené množstvá sú predpokladané za obdobie platnosti Zmluvy o poskytnutí služby môžu byť znížené alebozvýšené.  8. Uchádzač musí mať uzavreté zmluvy s maximálnym počtom stravovacích zariadení, zariadení rýchleho občerstvenia,obchodov s potravinami, reštaurácií a pod. (ďalej len zmluvné stravovacie zariadenia) pre odber stravy na základeakceptovania ponúkanej stravnej poukážky na území sídla Objednávateľa. Zmluvné stravovacie zariadenia musia byťpodložené aktuálnym zoznamom, v ktorom uvedie názov a adresu sídla prevádzky, prípadne ďalšie kontaktné údaje.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Krajská prokuratúra
Stravovanie zamestnancov - papierové stravné poukážky   
Poskytovanie stravovacích služieb formou papierových stravných poukážok pre Krajskú prokuratúru Žilina a okresnéprokuratúry v jej obvode.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby
Národná transfúzna služba SR
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál v samoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok   
Zabezpečenie služieb spojených s podávaním jedál v reštauráciách s obsluhou a služieb spojených s podávaním jedál vsamoobslužných zariadeniach prostredníctvom stravovacích poukážok - stravovanie, stravovacie poukážky
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie