Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 7730 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Vybavenie dielní odborného výcviku - stroje a príslušenstvo   
Časť č.1 CNC frézovací stroj stolárska dielňa Časť č.2 Diagnostické a strojové vybavenie autodielne Časť č.3 Vybavenie strojárskych dielní H1 Časť č.4 Vybavenie dielní odborného výcviku Časť č.5 Strojové vybavenie a príslušenstvo strojárskych dielní Časť č.6 Pracovisko na výrobu DPS Časť č.7 Strojové vybavenie a príslušenstvo pre stolársku dielňu Časť č.8 Zváracie invertory s príslušenstvom  Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov(Príloha č.2.1; č.2.2; č. 2.3, č.2.4; č.2.5; č.2.6; č.2.7 a2.8)
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Rekonštrukcia - zateplenie budovy Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota.   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia a zateplenie budovy Strednej odbornej školyobchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota, ktorá je rozdelená na 6 ucelených častí a bude pozostávať z 2(dvoch) etáp  I. etapa - 1. etapa sa bude realizovať v roku 2019 a pozostáva z 2 častí časť 3 Učebne a časť 6 Telocvičňa.   II. etapa - 2. etapa sa bude realizovať v prípade pridelenia finančných prostriedkov verejnému obstarávateľovi v roku2020 a pozostáva zo 4 častí časť 1 Technický pavilón, časť 2 Zadný vstup a schodisko, časť 4 Učebne a vedenie školy ačasť 5 Učebne a hlavný vstup.  Etapy a jednotlivé ich časti sú vymedzené rozpočtami (výkazmi výmer).   Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky v SP a v ich prílohách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Martin
Vypracovanie projektovej dokumentácie „Martin –Východný mestský okruh – I. etapa“   
Predmetom zákazky je spracovanie jednotlivých stupňov projektových dokumentácií pre územné rozhodnutie (DÚR) adokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) pre Martin Východný mestský okruh I. etapa v celkovej dĺžke úsekupribližne 3,5 km. Vypracovanie projektovej dokumentácie Martin Východný mestský okruh I. etapa je požadované v stupni pre 1.územné rozhodnutie v rozsahu a obsahu pre vydanie územného rozhodnutia k stavebným objektom a)Križovatka č. 8 Jilemnického ulica (I/65) vrátane napojenia OC Campo di Martin  b)Úsek od križovatky č. 8 - Jilemnického ulica (I/65) po križovatku č. 4 cesta III/2145 v tlačenej a elektronickej podobea CD nosiči v počtoch  10 sád tlačených + 1 CD (dwg a pdf); zabezpečenie potrebných prieskumov a podkladov, bližšie charakterizovaných v Technickej štúdii, pre  vyhotovenie uvedeného stupňa projektovej dokumentácie; vzájomná komunikácia s dotknutými orgánmi a následné zapracovanie požiadaviek / podmienok do projektovejdokumentácie.  2.stavebné povolenie v rozsahu a obsahu realizačného projektu k stavebnému objektu Križovatka č. 8 Jilemnického ulica (I/65) vrátane napojenia OC Campo di Martin  v tlačenej a elektronickej podobe a CD nosiči v počtoch  10 sád tlačených + 1 CD (dwg a pdf);  1/7 zabezpečenie potrebných prieskumov a podkladov, bližšie charakterizovaných v Technickej štúdii, pre vyhotovenieuvedeného stupňa projektovej dokumentácie; vzájomná komunikácia s dotknutými orgánmi a následné zapracovanie požiadaviek / podmienok do projektovejdokumentácie.   Podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie je poskytnutá Technická štúdia spracovaná spoločnosťou Alfa 04a.s., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava. Podrobné vymedzenie dodania predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky, v nadväznosti na podkladyuvedených v Technickej štúdii a obchodné (zmluvné) podmienky, ktoré tvoria časť D. "Obchodné podmienky dodaniapredmetu zákazky" týchto Súťažných podkladov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby
Obec Žabokreky
Modernizácia a prestavba budov a areálu Materskej školy Žabokreky - stavebné úpravy.   
Stavebné práce na materskej škole ktorá sa nachádza v Žabokrekoch pod súp.č.166 , v obci Žabokreky. Areál materskejškoly sa nachádza na parcelách č. 66/10,13,16, budovy materskej školy majú parcelné číslo 66/13. Modernizácia aprestavba areálu a budov Materskej školy - stavebné úpravy rieši nasledovné stavebné objekty SO-01 Materská školaPavilón A, učebne (dvojpodlažný objekt), SO-02 Materská škola Pavilón B, knižnica (jednopodlažný objekt), SO-03Materská škola Pavilón C, hospodárska budova (jednopodlažný objekt). Bližšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
CRT - ELECTRONIC,spol. s r.o. Or.Lesná
Zníženie energetickej náročnosti v CRT-ELECTRONIC,spol. s r. o. Or. Lesná   
Stavebné práce, ktorých cieľom je zníženie energetickej náročnosti vo výrobnej spoločnosti CRTELECTRONIC, spol. s r. o. Or. Lesná. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Banská Bystrica
Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica   
Poskytovanie stravovania pre klientov a zamestnancov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti MestaBanská Bystrica, vrátane dopravy na miesto určenia, ktorými sú jednotlivé zariadenia sociálnych služieb vzriaďovateľskej pôsobnosti mesta - Zariadenie pre seniorov Jeseň, ul. Internátna 10 Banská Bystrica - Zariadenieopatrovateľskej služby, ul. Družby 25 Banská Bystrica - KOMUCE, ul. Krivánska 16 -26, Banská Bystrica - Strediskosociálnych služieb, ul. Robotnícka 12, Banská - Stredisko sociálnych služieb, ul. Na Uhlisku 1 , Banská Bystrica Strediskosociálnych služieb, ul. 9. mája 74, Banská Bystrica
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Reštauračné služby a podávanie jedál  >  Služby spojené s podávaním jedál
Žilinský samosprávny kraj
IMPLEMENTÁCIA A NASADENIE MANAGEMENT DASHBOARDU ŽSK PRE EFEKTÍVNE RIADENIA ÚRADU ŽSK A JEHO OvZP   
Predmetom zákazky je zavedenie prezentačnej vrstvy údajov (Management dashboard), ktorá využíva dáta evidované vjednotnom ekonomickom informačnom systéme zavedenom na Úrade Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len ŽSK) aorganizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP). Zámerom ŽSK je riadený prístup k informáciám bezpotreby prístupu používateľov do jednotného ekonomického informačného systému a efektívne získavanie aktuálnych avzájomne porovnateľných informácií z rôznych oblastí riadenia, napríklad Rozpočet, Pohľadávky/Záväzky, Účtovníctvo,Bankové účty, Štatistiky, Výkazy, Majetok a ďalšie. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Programovanie softvérových balíkov
Banskobystrický samosprávny kraj
Plán udržateľnej mobility Banskobystrického samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb vypracovanie diela Plánu udržateľnej mobility Banskobystrickéhosamosprávneho kraja (ďalej aj len dokument alebo dielo). Plán udržateľnej mobility predstavuje strategický plánvytváraný s cieľom naplniť potreby mobility ľudí v mestách a regiónoch a na zvýšenie kvality ich života. Plán udržateľnejmobility bude základným nástrojom na zabezpečenie vyváženého rozvoja dopravného systému, určí relevantnéprepojenia pre verejnú osobnú dopravu tak, aby bola zaistená minimálna potrebná úroveň mobility, a určia typintervencií, ktorý má byť na nich vykonaný. Súčasťou predmetu zákazky je aj opcia v rozsahu do 250 človeko-hodín preprípad rozšírenia plnenia o zapracovanie ďalších podkladov do diela.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a jej prílohách, najmä v prílohe č. 1 Zmluvy odielo - Opis predmetu zákazky - Plán udržateľnej mobility (PUM) Banskobystrického samosprávneho kraja, v prílohe č. 2Zmluvy o dielo - Iné podklady, než sú Podklady Objednávateľa a v prílohe č. 3 Zmluvy o dielo - Podklady Objednávateľa.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Verejná správa  >  Všeobecná verejná správa
Žilinský samosprávny kraj
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+   
Predmetom zákazky je vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávnehokraja 2021+ (ďalej aj PHSR ŽSK) v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z o podpore regionálneho rozvoja, zákonom č.302/2001 Z.z o samospráve a vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a za primeraného použitia Metodikya inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií a Metodiky tvorby programov hospodárskeho a sociálneho rozvojaobce / obcí / VUC. PHSR ŽSK, je jeden z hlavných nástrojov riadenia rozvoja kraja, ktorý definuje prioritné oblasti a rozvojové ciele kraja.PHSR ŽSK je strategický nástroj koncipovaný ako dokument definujúci potenciál a potreby kraja a hlavné ciele jehorozvoja.  V rámci zákazky bude vytvorený dokument pozostávajúci z nasledovných častí Úvod; Analytickú časť; Strategickú časť;Programovú časť, Realizačno finančnú časť a Záver. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Verejná správa  >  Všeobecná verejná správa
Mesto Ružomberok
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov a to informačného systémusamosprávy ( CG ISS), dokumentačného informačného systému (CG DISS), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalejlen CG eGOV) spolu s integračným rozhraním v zmysle Dohody o integračnom zámere Mesta Ružomberok a NASES, asúvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných produktov v nasledovnom členení -LSW podpora ORACLE Database - Údržba dodaného licenčného softvéru -ASW Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru -ASW Upgrade technické zhodnotenie dodaného aplikačného softvéru a zapracovanie požiadaviek mesta  -Hot line podpora -Riadenie projektu -Technická podpora -Metodická podpora -Školenia -Bezpečnostná politika Podrobný popis služieb je uvedený v súťažných podkladoch B1 Opis predmetu zákazky, ako aj v návrhu zmluvy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby týkajúce sa podpory systému
Žilinský samosprávny kraj
ELEKTRICKÁ ENERGIA   
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku vrátane jej prepravydistribučnou sústavou a distribučných služieb pre odberné miesta verejného obstarávateľa a odberné miesta vorganizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvoreniezmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom na obdobie 48 mesiacov s opciou na ďalších 48 mesiacov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Žilinský samosprávny kraj
ZEMNÝ PLYN   
Predmetom zákazky je zemného plynu vrátane všetkých súvisiacich poplatkov v zmysle platnej legislatívy pre odbernémiesta verejného obstarávateľa a odberné miesta v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejnéhoobstarávateľa. Verejný obstarávateľ predpokladá uzatvorenie zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom na obdobie 48mesiacov s opciou na ďalších 48 mesiacov.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Informačno komunikačné technológie   
Predmetom zákazky je nákup - server [4 ks] - UPS [2 ks] - hypervízor a manažment VM [1 ks] - licencie softvérového operačného systému [1 komplet] - doplnenie kapacity diskového poľa IBM v 5010 [1 komplet] - centrálne prepínače [1 komplet] - prístupové prepínače [1 komplet] - rozšírenie firewall [1 ks] - WiFi [1 komplet] - mailový systém pre 350 používateľov [1 komplet] - balík kancelárskeho softvéru [1 komplet] - zálohovanie a archivácia [1 komplet] - terminálové služby [1 komplet] - SW licencie na vzdialenú správu 150 užívateľských pracovných staníc [1 komplet] - nemocničný databázový systém [1 komplet] - pracovisko špecialistov na diagnostikovanie RTG [3 ks] - projekčná technika - typ 1 [1 ks] - projekčná technika - typ 2 [1 ks] - projekčná technika - typ 3 [3 ks] - projekčná technika - typ 4 [2 ks] - centralizované sieťové tlačové riešenie - zariadenie typ I [1 komplet] - centralizované sieťové tlačové riešenie - zariadenie typ II [1 komplet] - centralizované sieťové tlačové riešenie - zariadenie typ III [4 komplety] - medicínske pracovisko [5 ks] - notebooky [10 ks]  1/9  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Servery
Žilinský samosprávny kraj
Chemický posypový materiál na posyp ciest vrátane dopravy   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru chemického posypového materiálu (ďalej aj CHPM) na posyp ciest vrámci zimnej údržby, na obdobie rokov 2019-2023, pre potreby Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej lenOvZP) verejného obstarávateľa, ktorou je Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.  Bude sa jednať o posypový materiál  Soľ s protispekacou prísadou na báze NaCl-rozmrazovacia účinnosť do -6°C;  Rozmrazovací prostriedok na báze MgCl2- balenie Big Bag 1 tona; a Rozmrazovací prostriedok na báze CaCl2-balenie Big Bag 1 tona
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ochranný odev pre hasičov zásahový typ: ŤAŽKÝ   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky ochranných odevov pre hasičov - zásahový typ ŤAŽKÝ. Ochranný odevpre hasičov zásahový typ ťažký, poskytuje ochranu trupu, krku, paží a nôh pred účinkami plameňa, sálavého tepla,vody, kvapalných chemikálií a pred mechanickými vplyvmi. Odev neposkytuje ochranu hlavy, chodidiel, rúk do výškyzápästia a tiež ochranu pred ďalšími nebezpečenstvami, napríklad chemickými, biologickými, rádiologickými aelektrickými.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Hasičské, záchranárske a bezpečnostné vybavenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie