Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 7380 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
CHYŽBET SK, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobná hala na parcele č. 2285/67   
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti objektu výrobná hala na parcele č. 2285/67. Stavebné práce zahŕňajú zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmenu otvorových konštrukcií, výmenu svietidiel, vykurovanie a plynoinštaláciu.  Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
KNsP Čadca – stavebné úpravy JIS interného oddelenia   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy JIS interného oddelenia v KNsP v Čadci. Podrobnejšie vymedzenie predmetuzákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkazevýmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Štiavnik
Obecný úrad - kultúrny dom, prístavba a stavebné úpravy   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s prístavbou nového kultúrneho domu a stavebnýchúprav existujúceho objektu obecného úradu v rozsahu vypracovaného projektu a podmienok vydaného stavebnéhopovolenia. Vlastná stavba pozostáva zo súboru prác HSV (vlastná stavba) a PSV (zdravotechnika, plynoinštalácia,ústredné kúrenie, elektroinštalácia, vzduchotechnika a dodávky zabudovanej technológie kuchyne). V rámci technickejvybavenosti budú zriadené nové prípojky dažďovej kanalizácie a splaškovej kanalizácie + ORL, vodovodu, požiarnanádrž, spevnené plochy a oporné múry. Súčasťou predmetu zákazky nie je dodávka technológie a vnútorného vybaveniakuchyne. Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
SŠ Tvrdošín – stavebné úpravy – rekonštrukcia strechy, obvodového plášťa so zateplením – telocvičňa, jedáleň   
Rekonštrukcia objektu stravovne a telocvične a objektu laboratórií so spojovacou chodbou, ktoré sú súčasťou areálu Spojenej školy, Medvedzie 133/1, 02744 Tvrdošín. Predmet zákazky je rozdelený na časti časť 1 Spojená škola Tvrdošín - stavebné úpravy - stravovňa a telocvičňa (zateplenie strešného a obvodového plášťa, výmena okien, úprava domčeka VZT na streche, výmena a doplnenie oceľových rebríkov, úprava dlažby v átriu, úprava odkvapového chodníka), časť 2 Spojená škola Tvrdošín - stavebné úpravy - laboratória a spojovacia chodba (zateplenie strešného plášťa laboratória, nový odkvapový systém laboratória, nadmurovanie ventilačnej šachty spojovacej chodby, zateplenie strešného plášťa spojovacej chodby, nový odkvapový systém spojovacej chodby, výmenaokien spojovacej chodby).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zriadenie a prevádzkovanie komplexnej HVPS   
Predmetom zákazky je zriadenie a prevádzkovanie komplexnej, bezpečnej a ekonomicky výhodnej elektronickejkomunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátovýchmodemov a tabletov, nákup koncových zariadení, ďalšie služby) prostredníctvom Hlasovej virtuálnej privátnej siete(ďalej len HVPS).
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica
Pozáručný servis zariadenia CT SOMAT Definition AS Plus   
Pozáručný servis zariadenia CT SOMAT Definition AS Plus
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení
TTS Steel, s.r.o.
TTS Steel s.r.o. – inovácia výroby   
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky zariadení slúžiacich na obrábanie kovu.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Zobrazovacia technika   
Predmetom zákazky je nákup - echokardiografický prístroj vrátane vyšetrenie ciev [2 ks] - monitorovacia a vyhodnocovania stanica EKG Holterovského monitorovania [1 ks] - transportný USG prístroj [4 ks] - USG pre oftalmológiu [1 ks] - USG prístroj pre celotelové aplikácie najvyššej triedy [2 ks]  Predmet zákazky je rozdelený do viacerých častí, pričom uchádzač môže predložil cenovú ponuku na jednu alebo viaceréčasti predmetu zákazky.  Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Nástroje na kontrolu fyzikálnych vlastností  >  Prístroje na detekciu a rozbory
KARTEX - VL, s.r.o.
Zariadenie na skladanie mriežok z vlnitej lepenky   
Predmetom zákazky je strojné zariadenie určené na automatické skladanie mriežok z vlnitej veľkorozmernej lepenky.Dokáže skladať všetky typy vlnitej lepenky (typy E-BC). Stroj je ovládaný operátorom prostredníctvom PLC s kontrolnýmpanelom. Má minimálne 12 vodiacich kanálov. Do zariadenia po nastavení parametrov, obsluha manuálne uloží vlnitúlepenku do vodiacich kanálov pozdĺžne. Tie ju presunú k druhému automatickému podávaču, ktorý uvoľní vlnitú lepenkupriečne a tým vytvorí mriežku.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza
Obnova Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline 1. Časť   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pri komplexnej obnove Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žilinepozostávajúcej v I. časti zo stavebno-technicko-pamiatkovej obnovy exteriérových časti kultúrnej pamiatky v rozsahuschválenom pamiatkovým úradom.  Stavebné práce pri obnove Katedrály Najsvätejšej Trojice sa vykonávajú na stavbe typu Národnej kultúrnej pamiatky,ktorej stavebné práce musia byť vykonávané v súlade so zákonom o obnove a ochrane kultúrnych pamiatok č. 49/2002Z. z. v znení neskorších predpisov a podliehajú dohľadu a kontrole Krajského pamiatkového úradu v Žiline.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Košťany nad Turcom
MATERSKÁ ŠKOLA KOŠŤANY NAD TURCOM   
Predmetom zákazky je novostavba materskej školy. Materská škola bude slúžiť pre deti vo veku od 3-6 rokov, je delená na dve triedy, mladší a starší škôlkari. Deti budú presťahované zo starej škôlky (susedný objekt), ktorá je už v havarijnom stave. Škôlka je navrhnutá ako samostatne stojaca, jednopodlažná s pultovou strechou. Stavebný pozemok sa nachádza v zastavanom území na pozemku p.č. 1/7, záhrada, výmera 1614 m2. Parcela je prístupná z verejnej komunikácie, vedenej zo severozápadnej strany objektu. Parcela nie je zaťažená vecnými bremenami. V tesnej blízkostisa nachádzajú rodinné domy, zdravotné stredisko, budova starej materskej škôlky, skladové priestory (haly). Predmetnástavba bude napojená na vodu pomocou novovybudovanej prípojky rúrou HDPE D 32, ktorá bude slúžiť len pre účelyzásobovania pitnou vodou, ďalej bude napojená na splaškovú kanalizáciu, NN napäťovú sústavu a plynovod. Dažďovévody budú vyriešené odvodom v rámci pozemku investora a to pomocou vsakov. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - Školský a laboratórny nábytok   
Predmetom zákazky je obstaranie tovarov - školského a laboratórneho nábytku a vybavenia odborných učební (jazykováučebňa, počítačová učebňa, učebňa biológie, učebňa chémie, učebňa fyziky, polytechnická učebňa a školská knižnica)spolu s jeho montážou a pripojením na inžinierske siete do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta BanskáBystrica  1) ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 2) ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica 3) ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica 4) ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica 5) ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica 6) ZŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica 7) ZŠ Slobodného Slovenského vysielača, Banská Bystrica 8) ZŠ Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica 9) ZŠ Golianova 8, Banská Bystrica 10) ZŠ Radvanská 1, Banská Bystrica 11) ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica   V rámci tejto časti je dodávka tovarov zameraná na vybavenie odborných učební ZŠ. Podrobnosti a detailnejšiešpecifikácie sú uvedené v Prílohe č. 1 Položková a cenová špecifikácia kúpnej zmluvy
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mesto Banská Bystrica
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica - odborné učebne   
Predmetom tejto zákazky je obstaranie tovarov (pracovísk) odbornej polytechnickej učebne spolu s montážou apripojením na inžinierske siete a obstaranie pomôcok (chemikálií) do chemickej učebne do základných škôl vzriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica  1) ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica 2) ZŠ Spojová 14, Banská Bystrica 3) ZŠ Sitnianska 32, Banská Bystrica 4) ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica 5) ZŠ Ďumbierska 17, Banská Bystrica 6) ZŠ Jána Bakossa, Banská Bystrica 7) ZŠ Slobodného Slovenského vysielača, Banská Bystrica 8) ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica   V rámci tejto časti je dodávka tovarov zameraná na vybavenie odborných učební ZŠ. Podrobnosti a detailnejšiešpecifikácie sú uvedené v Prílohe č. 1 Položková a cenová špecifikácia kúpnej zmluvy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Mestské lesy Kremnica, s.r.o.
Nákup lesnej techniky pre Mestské lesy Kremnica, s.r.o.   
Dodávka  Zariadenie na manipuláciu1 ks Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené Príloha č.2 Ponuka na technické parametre a vybavenie_Zariadenie na manipuláciu
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Práčovňa   
Predmetom zákazky je nákup nového, nerepasovaného a nepoužívaného vybavenia práčovne - práčka bariérová [3 ks] - práčka nebariérová [2 ks] - sušička [2 ks] - práčka a sušička na mopy [2 komplety] - lis a žehliaci stroj [1 ks] - priemyselný sušiaci valcový žehlič [1 ks] - profesionálny šijací stroj [1 ks] Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť  >  Elektrické prístroje pre domácnosť
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie