Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 7115 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Košťany nad Turcom
MATERSKÁ ŠKOLA KOŠŤANY NAD TURCOM   
Predmetom zákazky je novostavba materskej školy. Materská škola bude slúžiť pre deti vo veku od 3-6 rokov, je delenána dve triedy, mladší a starší škôlkari. Deti budú presťahované zo starej škôlky (susedný objekt), ktorá je už vhavarijnom stave. Škôlka je navrhnutá ako samostatne stojaca, jednopodlažná s pultovou strechou. Stavebný pozemoksa nachádza v zastavanom území na pozemku p.č. 1/7, záhrada, výmera 1614 m2. Parcela je prístupná z verejnejkomunikácie, vedenej zo severozápadnej strany objektu. Parcela nie je zaťažená vecnými bremenami. V tesnej blízkostisa nachádzajú rodinné domy, zdravotné stredisko, budova starej materskej škôlky, skladové priestory (haly). Predmetnástavba bude napojená na vodu pomocou novovybudovanej prípojky rúrou HDPE D 32, ktorá bude slúžiť len pre účelyzásobovania pitnou vodou, ďalej bude napojená na splaškovú kanalizáciu, NN napäťovú sústavu a plynovod. Dažďovévody budú vyriešené odvodom v rámci pozemku investora a to pomocou vsakov. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Turie
Materská škola Turie   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na novostavbe materskej školy v obci Turie. materská škola budedvojpodlažným objektom, ktorý bude situovaný na rovinatom pozemkom susediacom s areálom Základnej školy Turie.Stavebné práce sa budú realizovať podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a podmienok vydaného stavebnéhopovolenia z júna 2019 (PD a stavebníé povolenie - zmena stavby pred jej dokončením). Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory SO 01 Materská škola SO 02 Príprava územia, spevnené plochy, chodník a oplotenie SO 03 Vodovodná prípojka  SO 04 Prípojka splaškovej kanalizácia  SO 05 Dažďová kanalizácia  SO 06.1 Prípojka plynu STL SO 06.2 Prípojka plynu NTL SO 07 Elektrická prípojka NN 1/4
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2022   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ichbiologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy apostupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Slovenská Ľupča na roky 2019-2022   
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
Mesto Liptovský Mikuláš
Komplexná rekonštrukcia, údržba a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov v meste Liptovský Mikuláš - III.etapa   
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia, údržba a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov v mesteLiptovský Mikuláš. Stavebné úpravy budú pozostávať z odstránenia starých vrstiev frézovaním, očistenia frézovanéhopovrchu, z aplikácie spojovacieho postreku, položenia novej vrstvy asfaltu a ďalších stavebných prác v rozsahuuvedenom v súťažných podkladoch, projektovej dokumentácii a výkazu výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022, na OZ Čierny Balog   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrubstromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornúčinnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ichbiologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide odiferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske,ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy apostupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd nalesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Žilinský samosprávny kraj
Chirurgické rukavice pre zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je výber dodávateľa resp. dodávateľov chirurgických rukavíc pre zdravotnícke zariadenia vzriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené včasti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
CIPI, s.r.o.
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti CIPI, s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka/kúpa troch zariadení / strojov vrátane súvisiacich služieb CNC vysekávací stroj 1 ks  Laserové rezacie centrum1 ks CNC ohraňovací lis 1 ks   Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 6 súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Zdravotnícka prístrojová technika I.   
Predmetom zákazky je tovar - dodávka zdravotníckej prístrojovej techniky. Prístroje musia byť nové, nerepasované anepoužívané.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Lučenec nezisková organizácia
Zníženie energetickej náročnosti budovy nového Chirurgického pavilónu   
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác na budove nového Chirurgického pavilónu v zmysle Súťažných podkladov a ich príloh.
Stavebné práce
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
INFÚZNE ROZTOKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodávka INFÚZNYCH ROZTOKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. RooseveltaBanská Bystrica, v rozsahu verejným obstarávateľom požadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 25 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 25 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Mesto Detva
Obnova Komunitného centra   
Verejný obstarávateľ požaduje rekonštrukciu budovy, ktorá má slúžiť ako Komunitné centrum.
Stavebné práce
Národné lesnícke centrum (NLC)
VYBUDOVANIE LABORATÓRIA INVÁZNYCH DRUHOV VO VÄZBE NA REKONŠTRUKCIU PODKROVIA BUDOVY LOS A PRIPOJENIE OBJEKTU NA NET OPTICKÝM KÁBLOM (II)   
Predmetom zákazky je stavebná obnova historického objektu administratívnej budovy z prelomu 19. a 20. storočia,neskoršie používaná ako laboratóriá Národného lesníckeho centra a jeho adaptácia podkrovia pre potreby chovnýchstaníc invázneho hmyzu. Predmetom PD je návrh pracoviska laboratórií, kde bude laboratórny chov invázneho hmyzu,jedná sa o invázne organizmy pre ekosystém, nie pre ľudí. Súčasťou návrhu je aj pripojenie areálu objektu NLC BS naoptický kábel. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2020 Priame rokovacie konanie   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese predstavujú proces zahrňujúci smerovú stínku stromov určených na výrub, ichodvetvenie odstránením všetkých vetiev a ich zbytkov, skrátenie odvetvených kmeňov, sústreďovanie dreva od pňapriamo na odvozné miesto, alebo od pňa po vývozné miesto, s následným približovaním iným dopravným prostriedkomna odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvaloudržateľné hospodárenie v lesoch tak, aby sa uchovala ich biologická diverzita,odolnosť, produkčná a obnovnáschopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Slovenská Ľupča, podľa častí na roky 2019 – 2020   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrubstromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste.Ide o odbornúčinnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu,aby sa uchovala ichbiologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide odiferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné,porastové, hospodárske, ekonomickéa spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupypodľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie