Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 210 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Nákup a dodanie informačno-komunikačných technológií (IKT)   
2/5 Predmetom zákazky je dodávka IKT. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.  Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Systém ochrany majetku II.   
Ide o systém ktorý sa skladá z centrálneho pultu operátora a periférií ktorými sú seizmické snímače, Mikrovlnnésnímače, optické kamery, termokamery, TV translátor, ručné kontrolné prijímače a ručné TV prijímače, ktorý vovzájomnom prepojení vytvárajú systém ochrany majetku.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Vybudovanie knižnice a jazykovej učebne v ZŠ Mansveta Olšovského v Malackách - IKT   
Predmetom zákazky je dodanie informačno komunikačných technológií (IKT) pre potreby projektu.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Obec Radzovce
Informačno-komunikačné technológie a didaktická technika   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru Informačno-komunikačné technológie a didaktická technika, pre potreby vzdelávacieho procesu na základnej škole. Zákazka je rozdelená na 2 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu aleboobe časti predmetu zákazky Časť 1. predmetu zákazky Informačno-komunikačné technológie Časť 2. predmetu zákazky Didaktická technika Podrobná špecifikácia jednotlivých tovarov je uvedená v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Modernizácia IT systému EVIDENCE   
Predmetom zákazky je dodanie výpočtovej techniky v rámci modernizácie IT systému EVIDENCE.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Železnice Slovenskej republiky
Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR   
ČIASTKOVÁ KÚPNA ZMLUVA č. 18F110/5 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu tovar riadne špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejtozmluvy Technická špecifikácia tovaru (ďalej len tovar), previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a Kupujúci sazaväzuje dohodnutým spôsobom spolupôsobiť, riadne dodaný tovar prevziať a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú cenu.Príloha č. 1 tejto zmluvy Technická špecifikácia tovaru (ďalej len "Príloha č. 1") tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvya záväznú časť jej obsahu.  ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 18F110/6 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať riadne a včas dielo špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvyŠpecifikácia diela (ďalej len "dielo") a záväzok Objednávateľa za riadne a včas vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu.Príloha č. 1 tejto zmluvy Špecifikácia diela (ďalej len "Príloha č. 1") tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy a záväznúčasť jej obsahu.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Nemocnica Zvolen a. s.
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - IKT   
Predmetom danej zakazky je dodanie tovaru, a to IKT. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka HW (osobné počítače, monitory, notebooky, tlačiarne, periférne zariadenia a sieťové zariadenia),SW a súvisiacich služieb   
Predmetom obstarania je dodávka výpočtovej techniky a súvisiacich služieb za III.Q.2019
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Výpočtová technika a súvisiace príslušenstvo   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka výpočtovej techniky a súvisiaceho príslušenstva. Podrobnejšie informáciesú uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Zariadenia a tlačiarne pre predajné a prevádzkové IS spolu s príslušenstvom a s dodaným SW na ich správu v prostredí Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.   
Predmetom zákazky je dodávka nových nepoužívaných mobilných počítačov s dotykovou obrazovkou a príslušenstvo a nových nepoužívaných mobilných tlačiarní a príslušenstvo vrátane rozšírenej záruky. Predmetné mobilné zariadenia slúžia ako vybavenie vlakového personálu a zamestnancov údržby vlakov a primárne sú určené na kontrolu a výdaj cestovných lístkov, poskytnutie dokladov pre informovanosť cestujúcej verejnosti, koordináciu aktivít a informovanosti zamestnancov obstarávateľa zabezpečujúcich údržbu vlakových súprav. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodávka softvéru pre správu uvedených mobilných zariadení vrátane potrebných licencií, ich inštalácia, testovanie a nasadenie do ostrej prevádzky v prostredí obstarávateľa, ako aj dodanie technickej apoužívateľskej dokumentácie vrátane školení. Oznámenie sa týka plnenia rámcovej dohody za III.Q 2019.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Technická univerzita v Košiciach
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiaci softvér pre Technickú univerzitu v Košiciach   
Informačno komunikačné technológie - výpočtová, reprografická technika, sieťové komponenty, periférie a súvisiacisoftvér pre Technickú univerzitu v Košiciach
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Západoslovenská distribučná, a.s.
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis   
Nákup koncových zariadení pre používateľov a ich servis 1. Dodanie pracovných staníc, notebookov, monitorov a príslušenstva 2. Pozáručné opravy k dodávaným zariadeniam 3. Vyradenie pracovných staníc, notebookov, monitorov a príslušenstva ich likvidáciou
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Technické vybavenie pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a poskytnutie príslušných služieb   
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len MŽP SR), v súlade s ustanoveniami § 4 zákonač.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, je ústredným orgánom, ktorý vo svojej pôsobnosti zabezpečuje v sektoreVoda a atmosféra - podsektor Meteorologická služba, Vodné stavby a Zabezpečovanie pitnej vody zabezpečeniekybernetickej bezpečnosti.  S prihliadnutím na charakter a citlivosť spracovávaných informácií ako je prevádzka štátnej hydrologickej siete,prevádzka sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry a zdrojom presného času atď. jenevyhnutné v podmienkach MŽP SR v súlade ustanoveniami § 9, ods. 1, písm. a) zákona plniť úlohy jednotky CSIRT t. j.zriadiť a prevádzkovať osobitné pracovisko (akreditovanú jednotku) pre riešenie kybernetických bezpečnostnýchincidentov. Pod kritickou infraštruktúrou v sektore MŽP SR sa myslí najmä inžinierska stavba, služba vo verejnom záujmea informačný systém, ktorých zničenie, alebo narušenie by malo závažný nepriaznivý dôsledok na ochranu životnéhoprostredia. Na základe zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o kritickej infraštruktúre tak musí MŽP SRidentifikovať prvky kritickej infraštruktúry a zabezpečiť ich ochranu z každého aspektu a to vrátane kybernetickejbezpečnosti.  Pracovisko bude zabezpečovať pokrytie všetkých významných aspektov kybernetickej bezpečnosti, ktoré majú vplyv naMŽP SR a jeho pôsobnosť v sektore Voda a atmosféra - podsektor Meteorologická služba, Vodné stavby aZabezpečovanie pitnej vody. Týmito aspektmi sú najmä monitorovanie a analýza interného kybernetického prostrediaMŽP SR, výmena informácií o kybernetických hrozbách, ako aj riešenie mimoriadnych situácií. Predmetom obstarávania je obstaranie potrebnej IT infraštruktúry a systémov pre splnenie technologický podmienok, 1/4 vrátane samotnej inštalácie a parametrizácie a následne zabezpečenie expertných služieb pre podporu prevádzkyCSIRTu.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Úrad vlády Slovenskej republiky
Nákup informačnej techniky a softvéru na správu a ochranu hardvérovej infraštruktúry   
Predmetom zákazky je zabezpečenie potrieb verejného obstarávateľa v oblasti informačno-komunikačnej techniky, t.j.dodávka serverov, pamäťových jednotiek, diskových jednotiek a súvisiacich komponentov ako aj softvéru na správuhardvérovej infraštruktúry aj jej ochranu. Predmetom plnenia je aj komplexné zabezpečenie dodávky, inštalácie azáručného a pozáručného servisu objednanej techniky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Technická univerzita vo Zvolene
Nákup hardvéru IKT   
Predmetom zákazky je dodávka hardvéru informačno-komunikačných technológií (IKT) notebookov, tabletov, osobnýchpočítačov, pracovných staníc, monitorov, tlačiarní, multifunkčných zariadení, skenerov, plotrov, dataprojektorov,externých diskov, napájacích zdrojov, interných diskov, modulov operačnej pamäte, grafických kariet, displejov,diskových polí, serverov, sieťových prvkov a záložných zdrojov UPS vrátane súvisiacich služieb t. j. dopravy na miestododania a služieb súvisiacich s poskytovaním záručného servisu a vrátane zberu a odvozu elektronického odpadurovnakého charakteru, ako je predmet zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie