Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 199 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Západoslovenská distribučná, a.s.
Managed workplace - pracovné stanice, notebooky, monitory, príslušenstvo a ich servis   
Nákup koncových zariadení pre používateľov a ich servis 1. Dodanie pracovných staníc, notebookov, monitorov a príslušenstva 2. Pozáručné opravy k dodávaným zariadeniam 3. Vyradenie pracovných staníc, notebookov, monitorov a príslušenstva ich likvidáciou
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Technické vybavenie pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov a poskytnutie príslušných služieb   
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len MŽP SR), v súlade s ustanoveniami § 4 zákonač.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, je ústredným orgánom, ktorý vo svojej pôsobnosti zabezpečuje v sektoreVoda a atmosféra - podsektor Meteorologická služba, Vodné stavby a Zabezpečovanie pitnej vody zabezpečeniekybernetickej bezpečnosti.  S prihliadnutím na charakter a citlivosť spracovávaných informácií ako je prevádzka štátnej hydrologickej siete,prevádzka sietí a informačných systémov, ktoré sú prvkom kritickej infraštruktúry a zdrojom presného času atď. jenevyhnutné v podmienkach MŽP SR v súlade ustanoveniami § 9, ods. 1, písm. a) zákona plniť úlohy jednotky CSIRT t. j.zriadiť a prevádzkovať osobitné pracovisko (akreditovanú jednotku) pre riešenie kybernetických bezpečnostnýchincidentov. Pod kritickou infraštruktúrou v sektore MŽP SR sa myslí najmä inžinierska stavba, služba vo verejnom záujmea informačný systém, ktorých zničenie, alebo narušenie by malo závažný nepriaznivý dôsledok na ochranu životnéhoprostredia. Na základe zákona o kybernetickej bezpečnosti a zákona o kritickej infraštruktúre tak musí MŽP SRidentifikovať prvky kritickej infraštruktúry a zabezpečiť ich ochranu z každého aspektu a to vrátane kybernetickejbezpečnosti.  Pracovisko bude zabezpečovať pokrytie všetkých významných aspektov kybernetickej bezpečnosti, ktoré majú vplyv naMŽP SR a jeho pôsobnosť v sektore Voda a atmosféra - podsektor Meteorologická služba, Vodné stavby aZabezpečovanie pitnej vody. Týmito aspektmi sú najmä monitorovanie a analýza interného kybernetického prostrediaMŽP SR, výmena informácií o kybernetických hrozbách, ako aj riešenie mimoriadnych situácií. Predmetom obstarávania je obstaranie potrebnej IT infraštruktúry a systémov pre splnenie technologický podmienok, 1/4 vrátane samotnej inštalácie a parametrizácie a následne zabezpečenie expertných služieb pre podporu prevádzkyCSIRTu.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Úrad vlády Slovenskej republiky
Nákup informačnej techniky a softvéru na správu a ochranu hardvérovej infraštruktúry   
Predmetom zákazky je zabezpečenie potrieb verejného obstarávateľa v oblasti informačno-komunikačnej techniky, t.j.dodávka serverov, pamäťových jednotiek, diskových jednotiek a súvisiacich komponentov ako aj softvéru na správuhardvérovej infraštruktúry aj jej ochranu. Predmetom plnenia je aj komplexné zabezpečenie dodávky, inštalácie azáručného a pozáručného servisu objednanej techniky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Technická univerzita vo Zvolene
Nákup hardvéru IKT   
Predmetom zákazky je dodávka hardvéru informačno-komunikačných technológií (IKT) notebookov, tabletov, osobnýchpočítačov, pracovných staníc, monitorov, tlačiarní, multifunkčných zariadení, skenerov, plotrov, dataprojektorov,externých diskov, napájacích zdrojov, interných diskov, modulov operačnej pamäte, grafických kariet, displejov,diskových polí, serverov, sieťových prvkov a záložných zdrojov UPS vrátane súvisiacich služieb t. j. dopravy na miestododania a služieb súvisiacich s poskytovaním záručného servisu a vrátane zberu a odvozu elektronického odpadurovnakého charakteru, ako je predmet zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Slovenský hydrometeorologický ústav
Nákup IKT   
Predmetom zákazky je dodávka IKT. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Výmena programovateľných riadiacich automatov (PLC) tunela Branisko   
Predmetom zákazky je, dodanie tovaru a jeho inštalácia, t.j. výmena programovateľných riadiacich automatovtechnologického celku TC 432 Centrálny riadiaci systém tunela v existujúcej hardvérovej časti centrálneho riadiacehosystému tunela Branisko a prislúchajúcej časti informačného systému diaľnice podľa dokumentácie pre realizáciu stavby.Predmetom zákazky je aj technický servis počas celej záručnej doby.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Slovenský hydrometeorologický ústav
Nákup vysokovýkonného výpočtového systému a jeho implementácia do infraštruktúry SHMÚ   
Predmetom zákazky je dodanie vysokovýkonného výpočtového systému a jeho implementácia. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Realizácia diela „Obnova sekundárnej techniky a Inovácia RIS - centrála v ESt Horná Ždaňa 400 kV“   
Predmetom zákazky je zrealizovanie diela ,,Obnova sekundárnej techniky a Inovácia RIS centrála v ESt Horná Ždaňa 400kV" (ďalej len "Dielo") vrátane vypracovania dokumentácie pre realizáciu diela (DRS) a jej schválenie v zmysle Vyhláškyč. 508/2009 Z. z. a dokumentácie skutočného vyhotovenie (ďalej len DSV). DRS bude vypracovaná na základedokumentácie pre výber zhotoviteľa (ďalej len DVZ). DSV bude zapracovaná do dokumentácie skutočného stavu (DSS)celej ESt Horná Ždaňa.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Coan Solutions s. r. o.
Nová inovatívna platforma spoločnosti Coan Solutions s. r. o.   
Jedná sa o nákup hardvéru. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
IT SOLUTIONS EU s.r.o.
Online platforma pre tréningové programy a e-learning - SmartLMS   
Predmetom kúpy je platforma pre online vzdelávanie, autorské práva a práva k predaju služieb prostredníctvom tejtoplatformy.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Realizácia stavby: „Obnova sekundárnej techniky R 400 kV Bošáca – výmena ochrán a inovácia RIS“   
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Realizácia stavby ,,Obnova sekundárnej techniky R 400 kV Bošáca - výmenaochrán a inovácia RIS" (ďalej len Dielo), vrátane káblových trás, dodávka a montáž technológie. Súčasťou Diela sú ajskúšky a všetky práce súvisiace s uvedením Diela do prevádzky, výkon inžinierskych a projektových prác a prácsúvisiacich s kolaudáciou stavby.  Rozsah stavby sa delí na dve časti  Realizácia stavebnej časti - stavebné objekty (ďalej len SO) SO 301 Demolácie SO 520 Budova spoločných prevádzok SO 523.1 Domček ochrán DO 01 SO 523.2 Domček ochrán DO 02 SO 525 Káblové kanály Realizácia technologickej časti prevádzkové súbory (ďalej len PS) PS 03 Transformátory 400/110 kV PS 07 Rozvodňa 400 kV PS 10 Rozvodňa 10,5 kV PS 31 RIS centrálne riadenie PS 32 RIS väzby na technológiu PS 33 Elektrické ochrany PS 34 Meranie práce a kvality elektrickej energie PS 35 Automatická regulácia napätia (ARN)  1/6 PS 36 Technologický informačný systém ochrán (TISO) PS 37 Monitorovací systém technológie PS 38 Interné komunikácie PS 50 Vlastná spotreba PS 61 Väzba na SED PS 62 Prenosové cesty Súčasťou plnenia predmetu Diela je ďalej Zrealizovať stavbu v súlade s technickými požiadavkami, internými smernicami, predpismi a štandardami SEPS, platnýmitechnickými normami, s použitím výrobkov zaručujúcich vlastnosti podľa § 47 zákona č. 50/1976 Zb. o územnomplánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebnýchvýrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 264/1999 Z. z. otechnických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov.  Dielo sa požaduje zhotoviť v zmysle nasledovných bodov - Vypracovať Dokumentáciu pre realizáciu stavby v súlade so stavebným povolením a projektom pre stavebné povoleniea Technickými požiadavkami pre Zhotoviteľa Diela,  - K časti DRS - Dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti vypracovaná špecialistom PO, zabezpečiť jej odsúhlasenie napríslušnom OR HaZZ. Projekt musí byť konzultovaný s odborom 1220 SEPS. - Zabezpečiť schválenie dokumentácie oprávnenou organizáciou v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., - Vypracovať dokumentáciu skutočného vyhotovenia (ďalej len DSV) Diela, pričom spôsob vypracovania dokumentovmusí byť totožný so spôsobom vypracovania dokumentov v DRS, a podľa pravidiel aktuálne platných v časevypracovania DSV, - Výkresy DSV, vypracované v systéme Ruplan EVU, musia byť vypracované s minimálnym použitím potenciálovýchodkazov medzi výkresmi, ktoré projekt obsahoval z dôvodu členenia DRS na prevádzkové súbory, na etapy a pod., -Vyhotoviť DSV v zmysle dokumentu Interný štandard č. 15 a dovzdať DSV dva krát v papierovej forme a tri krát vdigitálnej forme na nosiči CD/DVD obsahujúcom všetky dokumenty vo formáte ich vypracovania a vo formáte PDF, DSVstavby ,,Obnova sekundárnej techniky R 400 kV Bošáca - výmena ochrán a inovácia RIS" bude zapracovaná do celkovejtechnologickej a stavebnej dokumentácie R400 kV, ktorú poskytne SEPS na vstupnom rokovaní,  - Geodetické (zememeračské) vytýčenie základných smerových a výškových bodov objektov stavby na stavenisku predzahájením stavby, - Vytýčenie inžinierskych sieti na stavenisku pred zahájením realizácie stavby. - Výkon koordinátora dokumentácie v zmysle § 5 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Povinnosti koordinátora projektovejdokumentácie, - Výkon koordinátora bezpečnosti v zmysle § 6 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Povinnosti koordinátora bezpečnosti.  Pokračovanie opisu je v bode II.2.4) tohto Oznámenia.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Technická univerzita vo Zvolene
Nákup hardvéru IKT   
Predmetom zákazky je dodávka hardvéru informačno-komunikačných technológií (IKT) notebookov, tabletov, osobnýchpočítačov, pracovných staníc, monitorov, tlačiarní, multifunkčných zariadení, skenerov, plotrov, dataprojektorov,externých diskov, napájacích zdrojov, interných diskov, modulov operačnej pamäte, grafických kariet, displejov,diskových polí, serverov, sieťových prvkov a záložných zdrojov UPS vrátane súvisiacich služieb t. j. dopravy na miestododania a služieb súvisiacich s poskytovaním záručného servisu a vrátane zberu a odvozu elektronického odpadurovnakého charakteru, ako je predmet zákazky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Národné centrum zdravotníckych informácií
Dodávka technického vybavenia pre budovanie spôsobilostí CSIRT   
Predmetom zákazky je dodávka technického vybavenia a priamo súvisiacich služieb na budovanie spôsobilostí CSIRT prerezort zdravotníctva. Verejný obstarávateľ požaduje dodať technické vybavenie a poskytnutie nevyhnutných služieb presplnenie technologických podmienok na zaistenie kybernetickej ochrany v podmienkach rezortu zdravotníctva v súlade sustanoveniami zákona č.69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej lenzákon o kybernetickej bezpečnosti).
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
SARIO Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Dodanie výpočtovej techniky   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru, prenosných počítačov a ďalších technických zariadení výpočtovej technikyvrátane požadovaného softvéru, pre potreby bežnej administratívnej činnosti verejného obstarávateľa a pre potrebynárodného projektu s názvom "Podpora internacionalizácie MSP" podľa technickej špecifikácie a požiadaviek verejnéhoobstarávateľa do sídla verejného obstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený súťažných podkladoch,ktoré poskytuje, resp. sprístupňuje verejný obstarávateľ v tomto postupe zadávania zákazky záujemcom v súlade sozákonom č. 343/2015 z. Z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom v časeodoslania tejto výzvy na predkladanie ponúk na publikovanie vo Vestníku verejného obstarávania na internetovej adreseuvedenej v oddiele I.3) tejto výzvy na predkladanie ponúk a v profile verejného obstarávateľa dostupného nainternetovej adrese uvedenej v oddiele I.1) tejto výzvy.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Mesto Nitra
IKT, didaktická technika, nábytok a knihy   
Predmetom zákazky je nákup informačno-komunikačných technológií, didaktickej techniky, školského náytku a kníh prezákladné školy v meste Nitra. Zákazka je rozdelená na 4 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viacero častípredmetu zákazky a to v nasledujúcom členení  Časť 1. predmetu zákazky IKT  Časť 2. predmetu zákazky Didaktická technika  Časť 3. predmetu zákazky Nábytok Časť 4. predmetu zákazky Knihy  Podrobný popis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladocch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie