Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 102 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Spojená škola
Nákup 3 ks CNC sústruhov s príslušenstvom – Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru dva CNC sústruhy s príslušenstvom do dielní v budove SOŠ elektrotechnickej naZvolenskej ceste 18 v Banskej Bystrici a jeden CNC sústruh s príslušenstvom do dielne odborného výcviku SOŠautomobilovej na Továrenskej 29 vo Vlkanovej. CNC sústruhy budú využité vo vyučovacom procese ako materiálno-technické vybavenie pre učebné odbory obrábač kovov, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení,mechanik nastavovač a mechanik mechatronik. Podrobná špecifikácia CNC strojov je uvedená v časti B. Opis predmetuzákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách týchto SP.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA
Učebné pomôcky – CNC stroje   
Učebné pomôcky CNC stroje v rámci projektu Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nadTopľou na praktickom vyučovaní. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
„Zariadenie na vybavenie odbornej učebne a dielne“   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia zariadení pre naplnenie stanovených cieľov v rámci realizácie projektuspolufinancovaného z Integrovaného regionálneho operačného programu. 1.Predmetom verejného obstarávania je obstaranie 10 pracovísk - žiackych klientskych staníc spolu s monitorom,klávesnicou a myšou a 1 učiteľské pracovisko 1.1- 11 pracovísk 1.2- Softvér na zobrazovanie programátorských a strojových kláves riadiaceho systému na monitore PC (multilicenciapre 11 užívateľov) Špecifikácia 1.2 - Softvér na zobrazovanie programátorských a strojových kláves riadiaceho systému na monitore PC(multilicencia pre 11 užívateľov) Softvér musí umožniť zobrazenie na monitore v obrazovom formáte 169 Full-HD funkčných kláves špecifických pre danýriadiaci systém a strojovú klávesnicu softvérov na vyučovanie programovania CNC strojov. Softvérové klávesy musiazobrazovať funkčné klávesy aspoň troch riadiacich systémov CNC strojov od výrobcov SIEMENS, FANUC a HEIDENHAIN.Rozličné pracovné režimy stroja, riadiaceho systému a rýchly prístup k jednotlivým funkciám musia byť prepínanépomocou registračných kariet. Klávesy a otočné ovládače musia byť ovládané pomocou myši. Ak je k dispozícii dotykovýmonitor musí byť možné klávesy a ovládače spínať priamo dotykom na obrazovke. Požadujeme single licenciu presústruženie/frézovanie, ktorú bude možné inštalovať na jedno PC a bude chránená hardvérovým kľúčom na báze USB.Požadujeme kompatibilitu so softvérom na vyučovanie programovania CNC strojov. 2.Softvéry 2.1Softvér na vyučovanie programovania CNC strojov v prostredí PC, multilicencia pre CNC sústruženie a pre CNC 1/5 frézovanie 2.2Softvér na vyučovanie programovania CNC strojov v prostredí PC, multilicencia pre CNC frézovanie. 2.3Softvér na 3D simuláciu programov pre CNC stroje v prostredí PC, multilicencia pre CNC sústruženie a pre CNCfrézovanie. Špecifikácia softvéru 2.1 Softvér na vyučovanie programovania CNC strojov v prostredí PC zabezpečuje interaktívne zobrazovanie modelovsúčiastok. Softvér svojimi funkciami musí zodpovedať originálnemu riadeniu. Detailné zobrazenie funkcií a pracovnéhoprostredia musí obsahovať všetky oblasti originálneho riadiaceho systému, ktoré sú relevantné pre vzdelávanie. Špecifikácia softvéru 2.2 Softvér na vyučovanie programovania CNC strojov v prostredí PC. Softvér svojimi funkciami musí zodpovedaťoriginálnemu riadeniu. Detailné zobrazenie funkcií a pracovného prostredia musí obsahovať všetky oblasti originálnehoriadiaceho systému, ktoré sú relevantné pre vzdelávanie. Špecifikácia softvéru 2.3   Softvér na 3D simuláciu programov pre CNC stroje v prostredí PC, multilicencia pre CNC sústruženie a pre CNCfrézovanie. Softvér musí poskytovať 3D simuláciu pre sústruženie a frézovanie, ktorá musí byť kompatibilná ako vnorený softvér ksoftvéru na vyučovanie programovania CNC strojov. Zobrazenie v 3D simulátore musí rozširovať priemyselný štandard.Nástroje, priestor obrábania, upínače (skľučovadlo, koník, zverák) a proces obrábania musia byť veľmi realistické.Simulátor musí poskytovať zobrazenie sekcií, rôznych pohľadov, zmeny mierky, zobrazenie nástrojov v plnom alebočiarovom prevedení. 3D softvér musí disponovať knižnicou nástrojov a pomocnou aplikáciou umožňujúcou modifikácieexistujúcich nástrojov a tvorbu vlastných nástrojov. 3D softvér musí kontrolovať naprogramované dráhy nástrojov avarovať pred kolíziou s upínačmi a obrokom. Ak vznikne nebezpečenstvo kolízie 3D softvér musí poskytnúť výstrahu vdostatočnom predstihu. Požadujeme multilicenciu pre sústruženie/frézovanie, ktorú bude možné neobmedzeneinštalovať v rámci školy a odborného výcviku. Požadujeme kompatibilitu so softvérom na vyučovanie programovania CNC strojov. 3.CNC sústruh s príslušenstvom pre vyučovanie pokročilého programovania CNC sústruhov Počítačom riadený CNC sústruh Projektu Industrie 4.0 bude využívaný pri výučbe odborných predmetovelektrotechnických, strojárskych a odborného výcviku.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Spojená škola
Nákup troch CNC sústruhov s príslušenstvom – Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - dva CNC sústruhy do dielní v budove SOŠ elektrotechnickej na Zvolenskej ceste18 v Banskej Bystrici a jeden CNC sústruh do dielne odborného výcviku SOŠ automobilovej na Továrenskej 29 voVlkanovej. CNC sústruhy budú využité vo vyučovacom procese ako materiálno-technické vybavenie pre učebné odboryobrábač kovov, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik nastavovač a mechanik mechatronik.Podrobná špecifikácia CNC strojov je uvedená v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v prílohách SP.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Spojená škola
Nákup troch CNC sústruhov s príslušenstvom – Spojená škola, Školská 7, Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - dva CNC sústruhy do dielní v budove SOŠ elektrotechnickej na Zvolenskej ceste18 v Banskej Bystrici a jeden CNC sústruh do dielne odborného výcviku SOŠ automobilovej na Továrenskej 29 voVlkanovej. CNC sústruhy budú využité vo vyučovacom procese ako materiálno-technické vybavenie pre učebné odboryobrábač kovov, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, mechanik nastavovač a mechanik mechatronik.Podrobná špecifikácia CNC strojov je uvedená v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v prílohách SP.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
BK KOVOTRADE s.r.o.
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti BK KOVOTRADE s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka nasledovných zariadení 1) CNC vodorovná vyvrtávačka 2) CNC sústruh Predmet zákazky je rozdelený do 2 samostatných častí, pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu aleboobe časti predmetu zákazky. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Horňák Ján, spol. s r.o.
CNC ohraňovací lis, CNC vysekávací lis   
Predmetom zákazky je dodanie dvoch logických celkov CNC strojov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Global Industry Solution, s. r. o.
Inovácia v spoločnosti   
Predmetom zákazky je dodanie CNC sústruhu a príslušenstva do strojárskej výroby. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
HERN s.r.o.
Zvýšenie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov v spoločnosti HERN s.r.o. - dodávka technológie   
Dodávka CNC sústruhu malého, dvojpaletového CNC frézovacieho 5osého, kompaktnej robotickej zváracej bunky,ohraňovacieho lisu, meracieho portálu, frézy vertikál 3+1A os index.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
METAL STEEL INDUSTRY, spol. s.r.o.
Sústružnícke centrum CNC s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je nákup Sústružníckeho centra CNC s príslušenstvom. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky a prílohe č. 8 Súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
OXYWISE, s.r.o.
CNC sústruh   
Predmetnom zákazky je dodanie CNC sústruhu. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažnýchpodkladoch a ich prílohách.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
METAL STEEL INDUSTRY, spol. s.r.o.
Sústružnícke centrum CNC s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je nákup Sústružníckeho centra CNC s príslušenstvom.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v kapitole B. Opis predmetu zákazky a prílohe č. 8 Súťažnýchpodkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
DIN - TECHNIK spol. s r.o.
INOVÁCIA, ZVÝŠENIE TECHNOLOGICKEJ ÚROVNE A KONKURENCIESCHOPNOSTI SPOLOČNOSTI DIN-TECHNIK   
Predmetom zákazky je inovácia, zvýšenie technologickej úrovne a konkurencieschopnosti spoločnosti DIN-TECHNIK,ktorá pozostáva z nákupu nových nasledovných strojov a zariadení  1. CNC odvaľovacia fréza, 2. 3D CNC portálový merací stroj. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, 058 01 Poprad
Modernizácia strojárskej dielne   
Nákup zariadení pre modernizáciu praktického vyučovania v rámci vzdelávacieho procesu, konkrétne sa jedná o takéto vybavenie strojárskej dielne 1.CNC vertikálne obrábacie centrum -1 ks 2.Frézovačka 6 ks 3.Príslušenstvo k frézovačkám 1 sada 4.Sústruh 6 ks 5.Príslušenstvo k sústruhom - 1 sada  Podrobný popis zákazky a požiadavky na predmet zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
DIN - TECHNIK spol. s r.o.
„4-OSÉ CNC MERACIE ZARIADENIE”   
Predmetom zákazky je inovácia, zvýšenie technologickej úrovne a konkurencieschopnosti spoločnosti DIN TECHNIK spol.s.r.o., ktorá pozostáva z nákupu nasledovného zariadenia 4 - OSÉ CNC MERACIE ZARIADENIE.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Sústruhy, vŕtačky a frézovačky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie