Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 67 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Systémová a aplikačná podpora informačného systému Elektronický súdny spis (IS ESS)   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb systémovej a aplikačnej podpory prevádzky aslužby rozvoja pre informačný systém Elektronického súdneho spisu (IS ESS). Hlavným cieľom zákazky je rozvoj apodpora trvalo udržateľného systému, plne integrovaného s exitujúcou štruktúrou IS verejného obstarávateľa a svyužitím už existujúceho portfólia HW a SW vybavenia vo vlastníctve verejného obstarávateľa, ktorý bude prístupnýoprávneným užívateľom, na obdobie 48 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY ačasť 2 A.2 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Mesto Kežmarok
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta   
Predmetom zákazky je Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov mesta. Bližšie informácie súuvedené v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Úrad vlády Slovenskej republiky
Odborné poradenské služby   
Predmetom zákazky je poskytnutie odborných poradenských služieb pre Úrad vlády SR (ďalej aj ,,ÚV SR") a Národnú agentúru pre sieťové a elektronické služby (ďalej aj ,,NASES a/alebo agentúra") v rámci výkonu im zverených kompetencií, a to v nasledovných oblastiach 1) Služby v oblasti implementácie a riadenia programov, finančných mechanizmov, politík a stratégií (ďalej len oblasť 1) 2) Služby v oblasti implementácie a riadenia projektov (ďalej len oblasť 2) 3) Služby v oblasti hodnotenia a monitorovania programov, finančných mechanizmov, politík, stratégií a projektov (ďalejlen oblasť 3) 4) Služby v oblasti riadenia ľudských zdrojov a vzdelávania (ďalej len oblasť 4) 5) Služby v oblasti analytických činností, systémov a procesov (ďalej len oblasť 5) 6) Služby v oblasti bezpečnosti procesov vo verejnej správe (ďalej len oblasť 6) Odbornými poradenskými službami zameranými na špecifické odborné témy bude zabezpečené zvýšenie kvality v oblasti efektívneho a účinného riadenia programov, projektov, ale aj iných aktivít verejného obstarávateľa, resp. subjektu, pre ktorý verejný obstarávateľ obstaráva. Odborné poradenské služby nebudú nahrádzať rutinné činnosti verejného obstarávateľa, ale budú flexibilným a efektívnym spôsobom zabezpečovať potreby verejného obstarávateľa pri riešení špecifických odborných úloh, ktoré nebude možné vyriešiť prostredníctvom interných kapacít.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Poskytovanie systémovej a aplikačnej podpory Informačného systému Portál MS SR a eBox (IS PeB)   
Predmetom zákazky je poskytovanie systémovej a aplikačnej podpory Informačného systému Portál MS SR a eBox.Účelom zákazky je zabezpečiť prevádzku, podporu prevádzky a rozvoj informačného systému Portál MS SR a eBox.Služby rozvoja sa vzťahujú na realizáciu verejným obstarávateľom schválených požiadaviek na zmenu funkčnosti aleboprevádzky systému. Súčasťou služieb rozvoja môžu byť aj zmeny vyplývajúce z legislatívnych zmien, z novo vzniknutýchpotrieb verejného obstarávateľaverejného obstarávateľa alebo zmeny vyplývajúce zo zmien systémov tretích strán,ktoré sú integrované na Portál MS SR a eBox.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY ačasť 2 A.2 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Komplexná služba elektronického systému pre Klinické skúšanie   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexnej služby elektronického systému formou hostingu a outsourcingu zaúčelom vytvorenia systému zo strany poskytovateľa na jeho vlastné náklady špecificky pre objednávateľa, prizabezpečovaní prevádzky, správy a údržby elektronického systému, vrátane odovzdania systému a udelenia právduševného vlastníctva po ukončení poskytovania komplexnej služby počas doby platnosti a účinnosti zmluvy oposkytnutie služby uzatvorenej na obdobie 36 mesiacov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Rozvoj elektronických služieb súdnictva (IS RESS)   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb systémovej a aplikačnej podpory prevádzky a služieb rozvoja Informačného systému Rozvoj Elektronických služieb súdnictva (IS RESS). Účelom zákazky je zabezpečiť prevádzku a rozvoj moderného, prehľadného, adresného a presného systému. Hlavným cieľom zákazky je rozvoj a podpora trvalo udržateľného systému, plne integrovaného s existujúcou štruktúrou IS verejného obstarávateľa a s využitím už existujúceho portfólia SW vybavenia vo vlastníctve verejného obstarávateľa, ktorý bude prístupný oprávneným užívateľom, na obdobie 48 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY a časť 2 A.2 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Banskobystrický samosprávny kraj
Aktualizácia elektronickej podateľne, dodávka a inštalácia integračnej platformy a legislatívna aktualizácia existujúcich formulárov elektronických aplikačných služieb   
Predmetom zákazky je   1.Upgrade existujúcej rezortnej elektronickej podateľne a to napojením na existujúce elektronické formuláre a súčasne využívaný registratúrny systém úradu BBSK.   2.Dodávka a sfunkčnenie integračnej platformy pre prepojenie systémov v štátnej správe, ktorá umožní pre IS ES BBSKjeho integráciu voči Ústrednému portálu verejnej správy ( ÚPVS ) ako i referenčným registrom SR  3.Legislatívna aktualizácia existujúcich formulárov elektronických aplikačných služieb.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Banskobystrický samosprávny kraj
Služby údržby a rozvoja existujúceho systému pre podporu elektronickej správy registratúry   
Obstaranie servisnej zmluvy na poskytovanie služieb údržby a rozvoja existujúceho systému pre podporu elektronickejsprávy registratúry. Poskytované služby služba servisnej podpory, odstraňovanie kritických a nekritických incidentov,profylaktické činnosti, ročná aktualizácia softvérových licencií SW platformy použitej v IS ASR (Fabasoft), rozvojautomatizovanej správy registratúry systému Fabasoft podľa požiadaviek objednávateľa.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Centrálny nákup produktov a služieb ORACLE   
Cieľom je uzatvorenie rámcovej dohody na dodávku produktov Oracle a služieb podpory na dobu 36 mesiacov. Priamymdôsledkom uzatvorenia rámcovej dohody nebude povinnosť, ale možnosť verejného obstarávateľa obstarať v následných procesných krokoch produkty a služby, ktoré budú po dobu jej trvania požadované ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Pre väčšiu prehľadnosť sú jednotlivé produkty a služby združené do tzv. produktových skupín.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
SYSTÉMOVÁ A APLIKAČNÁ PODPORA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU SLOV-LEX   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb systémovej a aplikačnej podpory prevádzky a rozvoja Informačného systému Slov-Lex (ďalej aj IS SLOV-LEX), ktorý pozostáva z podsystémov Elektronická zbierka zákonov a tvorba legislatívy a informačného systému Portál právnych informácii - Rozvoj projektu Elektronická zbierka (IS PPI). Účelom zákazky je zabezpečiť prevádzku a rozvoj moderného, prehľadného, adresného a presného systému. Hlavným cieľom zákazky je rozvoj a podpora trvalo udržateľného systému, plne integrovaného s existujúcou štruktúrou IS verejného obstarávateľa a s využitím už existujúceho portfólia SW vybavenia vo vlastníctve verejného obstarávateľa, ktorý bude prístupný oprávneným užívateľom, na obdobie 48 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY ačasť A.2 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Banskobystrický samosprávny kraj
Aktualizácia elektronickej podateľne, dodávka a inštalácia integračnej platformy a legislatívna aktualizácia existujúcich formulárov elektronických aplikačných služieb   
Predmetom zákazky je   1.Upgrade existujúcej rezortnej elektronickej podateľne a to napojením na existujúce elektronické formuláre a súčasne využívaný registratúrny systém úradu BBSK. Požadovaná technická špecifikácia je uvedená v prílohe č.1 2.Dodávka a sfunkčnenie integračnej platformy pre prepojenie systémov v štátnej správe, ktorá umožní pre IS ES BBSK jeho integráciu voči Ústrednému portálu verejnej správy ( ÚPVS ) ako i referenčným registrom SR, medzi ktoré patria ŠUSR, RPO, RFO, RA, GP. Integračná platforma zároveň svojimi vlastnosťami umožní vnútornú integráciu pre IS ES BBSK, v rámci ktorej poskytne služby zbernice ESB pre splnenie požiadaviek kladených na plnohodnotnú servisne orientovanú architektúru ako i služby pre dátovú integráciu. 3.Legislatívna aktualizácia existujúcich formulárov elektronických aplikačných služieb. Požaduje sa aktualizácia formulárov elektronických služieb uvedených v prílohe č. 1 a to najmä v nadväznosti na zákon č.177/2018 Z.z. - Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), zákon 18/2018 Z.z. - Zákon o ochrane osobných údajov, zákona 305/2013 Z.z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) ako aj štandardov pre oblasť informatizácie verejnej správy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Slovenská agentúra životného prostredia
Platforma na efektívne manažovanie a riadenie procesov štrukturálnych fondov pre unifikované riešenie podporujúce implementáciu ďalších procesov riadenia a zabezpečenie podpory a prevádzky   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v podobe vybudovania a implementácie elektronického systému na podporu,tvorbu a manažment procesov pre efektívne riadenie štrukturálnych fondov - Platforma na efektívne manažovanie ariadenie procesov štrukturálnych fondov pre unifikované riešenie podporujúce implementáciu ďalších procesov riadenia.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Banskobystrický samosprávny kraj
Služby údržby a rozvoja existujúceho systému pre podporu elektronickej správy registratúry   
Obstaranie servisnej zmluvy na poskytovanie služieb údržby a rozvoja existujúceho systému pre podporu elektronickejsprávy registratúry. Poskytované služby služba servisnej podpory, odstraňovanie kritických a nekritických incidentov,profylaktické činnosti, ročná aktualizácia softvérových licencií SW platformy použitej v IS ASR (Fabasoft), rozvojautomatizovanej správy registratúry systému Fabasoft podľa požiadaviek objednávateľa.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Banskobystrický samosprávny kraj
Informačný systém pre Personalistiku a mzdy   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka Informačného systému pre Personalistiku a mzdy (skrátene IS PAM),ktorý je určený na vedenie a spracovanie personálnej a mzdovej agendy. Súčasťou predmetu zákazky je aj systémováúdržba predmetného systému, vrátane ďalších služieb. Súčasťou zákazky je dodávka a implementácia komplexného informačného systému PAM, predaj a dodávkanevyhnutných licencií a súvisiacich služieb (analýza požiadaviek, migrácia dát z jestvujúceho IS, zaškolenieadministrátorov a užívateľov systému a ostatných podporných služieb nevyhnutných na implementáciu IS a prevádzku po dobu 48 mesiacov od spustenia do produkčnej prevádzky) pre Banskobystrický samosprávny kraj (skrátene BBSK) aOrganizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (skrátene OvZP). Verejný obstarávateľ si 60 kalendárnych dní pred uplynutím platnosti licenčnej a servisnej zmluvy, vyhradzuje právo uplatniť opciu v trvaní 1 rok (12 mesiacov), a to za rovnakých podmienok, aké sú uvedené v licenčnej a servisnej zmluve. Verejný obstarávateľ si 60 kalendárnych dní pred uplynutím platnosti licenčnej a servisnej zmluvy predĺženej 1ročnou opciou, vyhradzuje právo uplatniť druhú opciu v trvaní 1 rok (12 mesiacov), a to za rovnakých podmienok, akésú uvedené v licenčnej a servisnej zmluve. Uplatnením uvedených opcií sa zároveň predlžuje platnosť licenčnej aservisnej zmluvy. Pravidlá súvisiace s opciou sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov Návrh licenčnej a servisnejzmluvy. Opis predmetu zákazky tvorí časť B súťažných podkladov. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky týkajúce sadoplnkových služieb spolu s predpokladanými množstvami osobohodín, sa nachádzajú v článku 2 Návrhu licenčnej a servisnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zavedenie služieb Platform as a Service – služby vládneho cloudu, aktivity časť 1   
Predmetom zákazky je zavedenie služieb Platform as a Service služby vládneho cloudu.V rámci predmetu zákazky budúposkytnuté natívna PaaS platforma a platformové služby, Licenčná PaaS automatizácia a služby, DevOps nástroje,Komponenty, Backup služby a Licencie pay per use pre účely overenia funkčnosti Licenčnej PaaS automatizácie. Detailnýopis predmetu zákazky, technické požiadavky tvorí prílohu č. 1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie