Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 58 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
SYSTÉMOVÁ A APLIKAČNÁ PODPORA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU SLOV-LEX   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb systémovej a aplikačnej podpory prevádzky a rozvoja Informačného systému Slov-Lex (ďalej aj IS SLOV-LEX), ktorý pozostáva z podsystémov Elektronická zbierka zákonov a tvorba legislatívy a informačného systému Portál právnych informácii - Rozvoj projektu Elektronická zbierka (IS PPI). Účelom zákazky je zabezpečiť prevádzku a rozvoj moderného, prehľadného, adresného a presného systému. Hlavným cieľom zákazky je rozvoj a podpora trvalo udržateľného systému, plne integrovaného s existujúcou štruktúrou IS verejného obstarávateľa a s využitím už existujúceho portfólia SW vybavenia vo vlastníctve verejného obstarávateľa, ktorý bude prístupný oprávneným užívateľom, na obdobie 48 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY ačasť A.2 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Banskobystrický samosprávny kraj
Aktualizácia elektronickej podateľne, dodávka a inštalácia integračnej platformy a legislatívna aktualizácia existujúcich formulárov elektronických aplikačných služieb   
Predmetom zákazky je   1.Upgrade existujúcej rezortnej elektronickej podateľne a to napojením na existujúce elektronické formuláre a súčasne využívaný registratúrny systém úradu BBSK. Požadovaná technická špecifikácia je uvedená v prílohe č.1 2.Dodávka a sfunkčnenie integračnej platformy pre prepojenie systémov v štátnej správe, ktorá umožní pre IS ES BBSK jeho integráciu voči Ústrednému portálu verejnej správy ( ÚPVS ) ako i referenčným registrom SR, medzi ktoré patria ŠUSR, RPO, RFO, RA, GP. Integračná platforma zároveň svojimi vlastnosťami umožní vnútornú integráciu pre IS ES BBSK, v rámci ktorej poskytne služby zbernice ESB pre splnenie požiadaviek kladených na plnohodnotnú servisne orientovanú architektúru ako i služby pre dátovú integráciu. 3.Legislatívna aktualizácia existujúcich formulárov elektronických aplikačných služieb. Požaduje sa aktualizácia formulárov elektronických služieb uvedených v prílohe č. 1 a to najmä v nadväznosti na zákon č.177/2018 Z.z. - Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii), zákon 18/2018 Z.z. - Zákon o ochrane osobných údajov, zákona 305/2013 Z.z. Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) ako aj štandardov pre oblasť informatizácie verejnej správy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Slovenská agentúra životného prostredia
Platforma na efektívne manažovanie a riadenie procesov štrukturálnych fondov pre unifikované riešenie podporujúce implementáciu ďalších procesov riadenia a zabezpečenie podpory a prevádzky   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v podobe vybudovania a implementácie elektronického systému na podporu,tvorbu a manažment procesov pre efektívne riadenie štrukturálnych fondov - Platforma na efektívne manažovanie ariadenie procesov štrukturálnych fondov pre unifikované riešenie podporujúce implementáciu ďalších procesov riadenia.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Banskobystrický samosprávny kraj
Služby údržby a rozvoja existujúceho systému pre podporu elektronickej správy registratúry   
Obstaranie servisnej zmluvy na poskytovanie služieb údržby a rozvoja existujúceho systému pre podporu elektronickejsprávy registratúry. Poskytované služby služba servisnej podpory, odstraňovanie kritických a nekritických incidentov,profylaktické činnosti, ročná aktualizácia softvérových licencií SW platformy použitej v IS ASR (Fabasoft), rozvojautomatizovanej správy registratúry systému Fabasoft podľa požiadaviek objednávateľa.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Banskobystrický samosprávny kraj
Informačný systém pre Personalistiku a mzdy   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka Informačného systému pre Personalistiku a mzdy (skrátene IS PAM),ktorý je určený na vedenie a spracovanie personálnej a mzdovej agendy. Súčasťou predmetu zákazky je aj systémováúdržba predmetného systému, vrátane ďalších služieb. Súčasťou zákazky je dodávka a implementácia komplexného informačného systému PAM, predaj a dodávkanevyhnutných licencií a súvisiacich služieb (analýza požiadaviek, migrácia dát z jestvujúceho IS, zaškolenieadministrátorov a užívateľov systému a ostatných podporných služieb nevyhnutných na implementáciu IS a prevádzku po dobu 48 mesiacov od spustenia do produkčnej prevádzky) pre Banskobystrický samosprávny kraj (skrátene BBSK) aOrganizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (skrátene OvZP). Verejný obstarávateľ si 60 kalendárnych dní pred uplynutím platnosti licenčnej a servisnej zmluvy, vyhradzuje právo uplatniť opciu v trvaní 1 rok (12 mesiacov), a to za rovnakých podmienok, aké sú uvedené v licenčnej a servisnej zmluve. Verejný obstarávateľ si 60 kalendárnych dní pred uplynutím platnosti licenčnej a servisnej zmluvy predĺženej 1ročnou opciou, vyhradzuje právo uplatniť druhú opciu v trvaní 1 rok (12 mesiacov), a to za rovnakých podmienok, akésú uvedené v licenčnej a servisnej zmluve. Uplatnením uvedených opcií sa zároveň predlžuje platnosť licenčnej aservisnej zmluvy. Pravidlá súvisiace s opciou sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov Návrh licenčnej a servisnejzmluvy. Opis predmetu zákazky tvorí časť B súťažných podkladov. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky týkajúce sadoplnkových služieb spolu s predpokladanými množstvami osobohodín, sa nachádzajú v článku 2 Návrhu licenčnej a servisnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zavedenie služieb Platform as a Service – služby vládneho cloudu, aktivity časť 1   
Predmetom zákazky je zavedenie služieb Platform as a Service služby vládneho cloudu.V rámci predmetu zákazky budúposkytnuté natívna PaaS platforma a platformové služby, Licenčná PaaS automatizácia a služby, DevOps nástroje,Komponenty, Backup služby a Licencie pay per use pre účely overenia funkčnosti Licenčnej PaaS automatizácie. Detailnýopis predmetu zákazky, technické požiadavky tvorí prílohu č. 1. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Rozvoj elektronických služieb súdnictva (IS RESS)   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb systémovej a aplikačnej podpory prevádzky aslužieb rozvoja Informačného systému Rozvoj Elektronických služieb súdnictva (IS RESS). Účelom zákazky je zabezpečiťprevádzku a rozvoj moderného, prehľadného, adresného a presného systému. Hlavným cieľom zákazky je rozvoj apodpora trvalo udržateľného systému, plne integrovaného s existujúcou štruktúrou IS verejného obstarávateľa a svyužitím už existujúceho portfólia SW vybavenia vo vlastníctve verejného obstarávateľa, ktorý bude prístupnýoprávneným užívateľom, na obdobie 48 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY ačasť 2 A.2 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
SYSTÉMOVÁ A APLIKAČNÁ PODPORA INFORMAČNÉHO SYSTÉMU SLOV-LEX   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb systémovej a aplikačnej podpory prevádzky arozvoja Informačného systému Slov-Lex (ďalej aj IS SLOV-LEX), ktorý pozostáva z podsystémov Elektronická zbierkazákonov a tvorba legislatívy a informačného systému Portál právnych informácii - Rozvoj projektu Elektronická zbierka(IS PPI). Účelom zákazky je zabezpečiť prevádzku a rozvoj moderného, prehľadného, adresného a presného systému.Hlavným cieľom zákazky je rozvoj a podpora trvalo udržateľného systému, plne integrovaného s existujúcou štruktúrouIS verejného obstarávateľa a s využitím už existujúceho portfólia SW vybavenia vo vlastníctve verejného obstarávateľa,ktorý bude prístupný oprávneným užívateľom, na obdobie 48 mesiacov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY ačasť A.2 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Banskobystrický samosprávny kraj
Informačný systém pre Personalistiku a mzdy   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka Informačného systému pre Personalistiku a mzdy (skrátene IS PAM),ktorý je určený na vedenie a spracovanie personálnej a mzdovej agendy. Súčasťou predmetu zákazky je aj systémováúdržba predmetného systému, vrátane ďalších služieb.  Súčasťou zákazky je dodávka a implementácia komplexného informačného systému PAM, predaj a dodávkanevyhnutných licencií a súvisiacich služieb (analýza požiadaviek, migrácia dát z jestvujúceho IS, zaškolenieadministrátorov a užívateľov systému a ostatných podporných služieb nevyhnutných na implementáciu IS a prevádzkupo dobu 48 mesiacov od spustenia do produkčnej prevádzky) pre Banskobystrický samosprávny kraj (skrátene BBSK) aOrganizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (skrátene OvZP).   Verejný obstarávateľ si 60 kalendárnych dní pred uplynutím platnosti licenčnej a servisnej zmluvy, vyhradzuje právouplatniť opciu v trvaní 1 rok (12 mesiacov), a to za rovnakých podmienok, aké sú uvedené v licenčnej a servisnejzmluve. Verejný obstarávateľ si 60 kalendárnych dní pred uplynutím platnosti licenčnej a servisnej zmluvy predĺženej 1ročnou opciou, vyhradzuje právo uplatniť druhú opciu v trvaní 1 rok (12 mesiacov), a to za rovnakých podmienok, akésú uvedené v licenčnej a servisnej zmluve. Uplatnením uvedených opcií sa zároveň predlžuje platnosť licenčnej aservisnej zmluvy. Pravidlá súvisiace s opciou sú uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov Návrh licenčnej a servisnejzmluvy.   1/5 Opis predmetu zákazky tvorí časť B súťažných podkladov. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky týkajúce sadoplnkových služieb spolu s predpokladanými množstvami osobohodín, sa nachádzajú v článku 2 Návrhu licenčnej aservisnej zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Úprava existujúcich a rozšírenie nových funkcionalít informačného monitorovacieho systému   
Predmetom zákazky je aktualizácia existujúcich a rozšírenie nových funkcionalít informačného monitorovacieho systému(ďalej len IMS), ktorá je presne definovaná v časti B.1 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. Prirozširovaní a úpravách systému IMS sa očakáva úprava jednotlivých softvérových častí systému, z ktorých v súčasnostipozostáva. Obsahom dodania rozšírenia a úprav IMS je možné rozdeliť do týchto skupín  -Generálne funkcionality, -Programové riadenie, -Projektové riadenie, -Finančné riadenie na národnej úrovni, -Finančné riadenie na nadnárodnej úrovni, -Spätné finančné toky.  Spôsob dodania úprav v jednotlivých častiach systému IMS, spolu s vlastnosťami procesu dodania, je uvedený v častiB.1 súťažných podkladov. Dodávanie funkcionalít určených bude realizované postupným uvoľňovaním verzií v zmyslepožadovaných termínov dodávky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb pre riadenie informačnej bezpečnosti a súvisiacich služieb   
Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie poskytovania profesionálnych služieb pre riadenie informačnej bezpečnosti,bezpečnostnej podpory pre informačné systémy, zabezpečenie správy a technickej podpory bezpečnostných riešení IT,ich rozvoj a zdokonaľovanie. Cieľom požadovaných služieb je zvyšovania úrovne kybernetickej bezpečnosti informačných systémov verejnéhoobstarávateľa v súlade s požiadavkami aktuálne platnej legislatívy v oblasti kybernetickej bezpečnosti. 1/7
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
DataCentrum
Programové vybavenie pre vytváranie a vydávanie jedinečných identifikátorov pre účel systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov a služby podpory   
V súvislosti s vykonávaním článku 15 smernice o tabakových výrobkoch (2014/40 / EÚ) a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2018/574 z 15. decembra 2017 o technických normách na zriadenie a prevádzkovanie systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov je DataCentrum zodpovedné za vytváranie a vydávanie jedinečných identifikátorov na sledovanie tabakových výrobkov. Jednotlivé jedinečné identifikátory sa musia používať v spoločnom európskom systéme vysledovateľnosti, ktorého účelom je predchádzať a obmedzovať nedovolené obchodovanie s tabakovými výrobkami
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Systém automatizovaného vyrozumenia JAVYS, a.s.   
Predmetom zákazky je pre potreby JAVYS, a.s. zabezpečiť poskytovanie služby vyrozumenia členov organizáciehavarijnej odozvy JAVYS, a.s. a externých organizácií zapojených do havarijného plánovania pri vzniku mimoriadnejudalosti na jadrových zariadeniach a pri prepravách RM. Vyrozumenie je potrebné zabezpečiť v zmysle platnej legislatívySR  -Zákon NR SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva -Vyhláška MV SR č. 388/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečovanie technických a prevádzkových podmienokinformačného systému civilnej ochrany -Vyhláška MV SR č. 533/2006 Z.z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok Pre JAVYS, a.s. bude poskytovaná iba služba systému vyrozumenia, technické prostriedky (hardvér) potrebné prezabezpečenie tejto služby ostávajú majetkom dodávateľa.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
DataCentrum
Programové vybavenie pre vytváranie a vydávanie jedinečných identifikátorov pre účel systému vysledovateľnosti tabakových výrobkov a služby podpory   
V súvislosti s vykonávaním článku 15 smernice o tabakových výrobkoch (2014/40 / EÚ) a vykonávacieho nariadeniaKomisie (EÚ) č. 2018/574 z 15. decembra 2017 o technických normách na zriadenie a prevádzkovanie systémuvysledovateľnosti tabakových výrobkov je DataCentrum zodpovedné za vytváranie a vydávanie jedinečnýchidentifikátorov na sledovanie tabakových výrobkov. Jednotlivé jedinečné identifikátory sa musia používať v spoločnomeurópskom systéme vysledovateľnosti, ktorého účelom je predchádzať a obmedzovať nedovolené obchodovanie stabakovými výrobkami
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe   
Predmetom zákazky je poskytovanie činností súvisiacich s implementáciou národného projektu Reformy zberu a spracovania štatistických údajov vo Verejnej správe. Uvedený projekt je financovaný Operačným programom Efektívna verejná správa, bližšie informácie je možné získať na stránkach http//www.opevs.eu. Národný projekt má za úlohu najmä Štatistický úrad Slovenskej republiky je národnou štatistickou inštitúciou zodpovednou za koordináciu štatistických zisťovaní na úrovni národného štatistického systému. Táto rola vyplýva z článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 223/2009 o európskej štatistike a definuje koordináciu všetkých činnosti v oblasti rozvoja, tvorby a šírenia európskej štatistiky na vnútroštátnej úrovni. Na národnej úrovni je táto kompetencia definovaná §5 ods. 1 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, kde Štatistický úrad SR vystupuje ako koordinátor národného štatistického systému. Štatistický úrad SR túto rolu zabezpečuje na úrovni tvorby programu štátnych štatistických zisťovaní, ktorý vypracúva v kooperácii s nasledovnými povinnými osobami. Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike úrad zverejní na svojom webovom sídle a aktualizuje zoznam povinných osôb v NŠS (Tento zoznam sa môže počas trvania projektu meniť.). Ku dňu poslednej aktualizácie 10. 4. 2017 povinnými osobami sú Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad vlády SR, Správa štátnych hmotných rezerv SR,  1/4 Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Infostat. Spolu s týmito povinnými osobami tvorí Štatistický úrad SR Národný štatistický systém SR (ďalej aj ako NŠS). Tie spolu vykonávajú Európsky štatistický program a Program štátnych štatistických zisťovaní. Program štátnych štatistických zisťovaní definuje len základné parametre štatistického zisťovania vecné a obsahové vymedzenie, účel, vymedzenie spravodajskej povinnosti, periodicitu, lehoty, administratívne zdroje a povinné osoby zodpovedné za výkon štatistického zisťovania. Úloha Štatistického úradu SR je koordinačná. ŠÚ SR nezasahuje hlbšie do výkonu štátnych štatistických zisťovaní povinnými osobami. Táto miera koordinácie je však podľa hodnotenia Eurostatu, koordinátora európskeho štatistického systému, nedostatočná a tlačí na národné štatistické úrady, na zvýšenie miery koordinácie voči ostatným zapojeným povinným osobám v rámci národného štatistického systému (tzv. ONAs Other National Authorities). Projekt reformy zberu a spracovania štatistických údajov má adresovať požiadavky Eurostatu na vytvorenie národnej metodiky, jej následné zjednotenie smerom k povinným osobám štatistického zisťovania, ktoré umožní zjednotenie procesu zberu a spracovania štatistických údajov naprieč všetkými povinnými osobami ako aj ochranu a bezpečnosť zbieraných a spracúvaných údajov. Výstupy tohto projektu budú predstavovať jednotnú a harmonizovanú metodiku, ktorá bude prepoužiteľná všetkými povinnými osobami NŠS. Stanoví povinné procesy, vstupy a výstupy, ktoré budú povinné osoby v rámci výkonu štatistických zisťovaní realizovať pre zabezpečenie súladu s kódexom postupov pre európsku štatistiku a súčasne umožní Štatistickému úradu SR aktívnejšie koordinovať plnenie medzinárodných záväzkov povinnými osobami. Súčasťou projektu bude aj jednoznačná definícia koordinačnej role ŠÚ SR a jej detailné legislatívne ukotvenie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických požiadaviek je uvedené v prílohách č. 1 a 2 súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie