Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 27 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Herb-Pharma Sk, s.r.o.
Zvýšenie štandardov výkonnosti a funkčnosti v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o.   
Predmet zákazky je rozdelený na tri časti a zahŕňa Časť č.1 Certifikáciu systému manažérstva kvality podľa ISO 22716 Časť č. 2 Certifikáciu systému manažérstva kvality podľa ISO 13485 Časť č. 3 Posúdenie zhody definované smernicou rady č. 93/42/EHS
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe   
Predmetom zákazky je poskytovanie činností súvisiacich s implementáciou národného projektu Reformy zberu aspracovania štatistických údajov vo Verejnej správe. Uvedený projekt je financovaný Operačným programom Efektívnaverejná správa, bližšie informácie je možné získať na stránkach http//www.opevs.eu. Národný projekt má za úlohunajmä Štatistický úrad Slovenskej republiky je národnou štatistickou inštitúciou zodpovednou za koordináciu štatistickýchzisťovaní na úrovni národného štatistického systému. Táto rola vyplýva z článku 5 nariadenia Európskeho parlamentu aRady č. 223/2009 o európskej štatistike a definuje koordináciu všetkých činnosti v oblasti rozvoja, tvorby a šíreniaeurópskej štatistiky na vnútroštátnej úrovni. Na národnej úrovni je táto kompetencia definovaná §5 ods. 1 zákona č.540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, kde Štatistický úrad SR vystupuje ako koordinátor národného štatistického systému.Štatistický úrad SR túto rolu zabezpečuje na úrovni tvorby programu štátnych štatistických zisťovaní, ktorý vypracúva vkooperácii s nasledovnými povinnými osobami. Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike úradzverejní na svojom webovom sídle a aktualizuje zoznam povinných osôb v NŠS (Tento zoznam sa môže počas trvaniaprojektu meniť.). Ku dňu poslednej aktualizácie 10. 4. 2017 povinnými osobami sú Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,  1/5 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo hospodárstva SR, Úrad vlády SR, Správa štátnych hmotných rezerv SR, Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Infostat. Spolu s týmito povinnými osobami tvorí Štatistický úrad SR Národný štatistický systém SR (ďalej aj ako NŠS). Tie spoluvykonávajú Európsky štatistický program a Program štátnych štatistických zisťovaní. Program štátnych štatistických zisťovaní definuje len základné parametre štatistického zisťovania vecné a obsahovévymedzenie, účel, vymedzenie spravodajskej povinnosti, periodicitu, lehoty, administratívne zdroje a povinné osobyzodpovedné za výkon štatistického zisťovania. Úloha Štatistického úradu SR je koordinačná. ŠÚ SR nezasahuje hlbšie dovýkonu štátnych štatistických zisťovaní povinnými osobami. Táto miera koordinácie je však podľa hodnotenia Eurostatu,koordinátora európskeho štatistického systému, nedostatočná a tlačí na národné štatistické úrady, na zvýšenie mierykoordinácie voči ostatným zapojeným povinným osobám v rámci národného štatistického systému (tzv. ONAs OtherNational Authorities). Projekt reformy zberu a spracovania štatistických údajov má adresovať požiadavky Eurostatu na vytvorenie národnejmetodiky, jej následné zjednotenie smerom k povinným osobám štatistického zisťovania, ktoré umožní zjednotenieprocesu zberu a spracovania štatistických údajov naprieč všetkými povinnými osobami ako aj ochranu a bezpečnosťzbieraných a spracúvaných údajov. Výstupy tohoto projektu budú predstavovať jednotnú a harmonizovanú metodiku, ktorá bude prepoužiteľná všetkýmipovinnými osobami NŠS. Stanoví povinné procesy, vstupy a výstupy, ktoré budú povinné osoby v rámci výkonuštatistických zisťovaní realizovať pre zabezpečenie súladu s kódexom postupov pre európsku štatistiku a súčasne umožníŠtatistickému úradu SR aktívnejšie koordinovať plnenie medzinárodných záväzkov povinnými osobami. Súčasťouprojektu bude aj jednoznačná definícia koordinačnej role ŠÚ SR a jej detailné legislatívne ukotvenie. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane technických požiadaviek je uvedené v prílohách č. 1 a 2 súťažnýchpodkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Herb-Pharma Sk, s.r.o.
Zvýšenie štandardov výkonnosti a funkčnosti v spoločnosti Herb-Pharma Sk, s.r.o.   
Predmet zákazky je rozdelený na tri časti a zahŕňa Časť č.1 Certifikáciu systému manažérstva kvality podľa ISO 22716 Časť č. 2 Certifikáciu systému manažérstva kvality podľa ISO 13485 Časť č. 3 Posúdenie zhody definované smernicou rady č. 93/42/EHS
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným
Extený manažment   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného poradenstva v oblasti implementácie projektu financovaného zInterreg Danube Transnational Programme 2014-2020 (Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020), v rámci projektuINSiGHTS - INtegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies (Integrované, zelené a zdravé stratégie cestovnéhoruchu).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným
Externý manažment   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného poradenstva v oblasti implementácie projektu financovaného z Interreg Danube Transnational Programme 2014-2020 (Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020), v rámci projektu INSiGHTS - INtegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies (Integrované, zelené a zdravé stratégie cestovného ruchu).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Systémová a aplikačná podpora Informačného systému Registra Úpadcov (IS RÚ)   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb podpory prevádzky a rozvoja informačnéhosystému Register úpadcov (ďalej len IS RÚ). Účelom zákazky je zabezpečiť prevádzku a rozvoj moderného,prehľadného, adresného a presného systému. Hlavným cieľom zákazky je rozvoj a podpora trvalo udržateľnéhosystému, plne integrovaného s existujúcou štruktúrou IS verejného obstarávateľa a s využitím už existujúceho portfóliaSW vybavenia vo vlastníctve verejného obstarávateľa, ktorý bude prístupný oprávneným užívateľom.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným
Externý manažment   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného poradenstva v oblasti implementácie projektu financovaného zInterreg Danube Transnational Programme 2014-2020 (Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020), v rámci projektuINSiGHTS - INtegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies (Integrované, zelené a zdravé stratégie cestovnéhoruchu).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Poskytovanie servisných služieb podpory prevádzky a rozvoja pre Informačný systém Registra priestorových informácií   
Predmetom zákazky je nevyhnutné zabezpečenie služieb spojených s prevádzkou, údržbou a aktualizáciou Informačnéhosystému Registra priestorových informácií (ďalej len Systém) prostredníctvom služieb podpory prevádzky a služiebrozvoja. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Západoslovenská distribučná, a.s.
Služby IT infraštruktúry   
Poskytovanie IT Služieb v oblasti serverovej infraštruktúry, sieťovej infraštruktúry a infraštruktúry UžívateľskéhoPracoviska (infraštruktúra UP). Tieto služby budú súčasťou komplexu IT služieb, ktoré Objednávateľ integruje a na ichzáklade poskytuje komplexné IT služby koncovým užívateľom.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
AeroMobil R&D, s. r. o.
Poskytnutie špecializovaných IT služieb pre projekt AeroMobil - Lietajúce auto   
Predmetom zákazky je poskytnutie špecializovaných IT služieb pre projekt AeroMobil Lietajúce auto, a to poskytnutie licencií a súvisiacich IT služieb pre výskum a vývoj, spočívajúce v poskytnutí sofistikovanej softvérovej platformy slúžiacej na manažment produktových dát a design v rámci projektu AeroMobil Lietajúce Auto, čo zahŕňa (i) časovo obmedzené poskytnutie programového vybavenia slúžiaceho na manažment produktových dát a design, včítane poskytnutia používateľských práv k softvéru (formou prenájmu licencií) a vrátane údržby (maintenance) špecifikovanéhosoftvérového vybavenia (ii) inštaláciu a implementáciu špecifikovaného softvérového vybavenia (iii) súvisiace softvérovéporadenstvo (zaškolenie/tréningy). Predmetom zákazky je v nadväznosti na vyššie uvedené dodanie a implementáciašpecifického softvérového riešenia v prostredí verejného obstarávateľa slúžiaceho na komplexný manažmentproduktových dát a design.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
SLA podpora prevádzky a rozvoja informačného systému RIAM   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných odborných služieb podpory prevádzky a rozvoja informačnéhosystému RIAM (IS RIAM). Účelom zákazky je zabezpečiť a rozvíjať moderný, prehľadný, adresný a presný systém ktorýzabezpečuje centrálny modul na správu rolí a prístupov sa poskytne používateľovi uniformné rozhranie čím sazjednoduší adopcia správy rolí pre novo pripájané aplikácie. Novo budované systémy nebudú nútené implementovaťvlastné rozhranie na správu svojich rolí a sprístupnia riadený prístup všetkým užívateľom a oprávneným subjektom.  Hlavným cieľom zákazky je rozvoj a podpora trvalo udržateľného systému, plne integrovaného s existujúcou štruktúrouIS verejného obstarávateľa a s využitím už existujúceho portfólia SW vybavenia vo vlastníctve verejného obstarávateľa,ktorý bude prístupný oprávneným užívateľom.Aktivity zákazky sú podpora prevádzky systému a služby rozvoja systémuPodrobný opis predmetu zákazky bude uvedený v časti B.1 súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
SLA podpora prevádzky a rozvoja informačného systému Edičný portál   
Predmetom obstarávania je poskytnutie komplexných odborných služieb na zabezpečenie podpory prevádzky a rozvojainformačného systému Edičný portál (ďalej len IS EP). IS EP je komplexný informačný systém Ministerstva školstva,vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre riadenie objednávkového procesu a distribúcie učebníc. Služby podporyprevádzky zahŕňajú služby bežnej servisnej podpory, ako aj poskytovanie podpory pre zaistenie spoľahlivej, kontinuálneja bezpečnej prevádzky. Služby rozvoja zahŕňajú zmeny funkčnosti komplexného systému IS EP. Služby podporyprevádzky zahŕňajú zabezpečovanie bežnej servisnej podpory, ako aj poskytovanie podpory pre zaistenie spoľahlivej,kontinuálnej a bezpečnej prevádzky komplexného systému IS EP v súlade s aktuálnymi platnými funkčnými anefunkčnými požiadavkami, vrátanie riešenia Incidentov. Súčasťou Služieb podpory prevádzky sú aj malé zmenyfunkčnosti, konfigurácie a nastavení komplexného systému IS EP vynútené zmenami prevádzkového prostrediaverejného obstarávateľa a udržiavanie aktuálnosti príslušnej dokumentácie komplexného systému IS EP. Služby rozvojaprimárne zahŕňajú zmeny funkčnosti komplexného systému IS EP, ktoré vyplývajú z legislatívnych zmien alebo z novovzniknutých potrieb verejného obstarávateľa. Medzi služby rozvoja sú zaradené aj veľké zmeny funkčnosti, konfiguráciea nastavení komplexného systému IS EP, ktoré sú síce vynútené zmenami prevádzkového prostredia verejného 1/5 obstarávateľa, avšak ich rozsah neumožňuje, aby boli vykonané v rámci Služieb podpory prevádzky. Súčasťou realizácieSlužieb rozvoja je zakaždým aj aktualizácia príslušnej dokumentácie komplexného systému IS EP. Podrobný opispredmetu zákazky bude uvedený v časti B.1 Súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným
Externý manažment   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného poradenstva v oblasti implementácie projektu financovaného z Interreg Danube Transnational Programme 2014-2020 (Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020), v rámci projektu INSiGHTS - INtegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies (Integrované, zelené a zdravé stratégie cestovnéhoruchu).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
AeroMobil R&D, s. r. o.
Poskytnutie špecializovaných IT služieb pre projekt AeroMobil - Lietajúce auto   
Predmetom zákazky je poskytnutie špecializovaných IT služieb pre projekt AeroMobil Lietajúce auto, a to poskytnutielicencií a súvisiacich IT služieb pre výskum a vývoj, spočívajúce v poskytnutí sofistikovanej softvérovej platformyslúžiacej na manažment produktových dát a design v rámci projektu AeroMobil Lietajúce Auto, čo zahŕňa (i) časovoobmedzené poskytnutie programového vybavenia slúžiaceho na manažment produktových dát a design, včítaneposkytnutia používateľských práv k softvéru (formou prenájmu licencií) a vrátane údržby (maintenance) špecifikovanéhosoftvérového vybavenia (ii) inštaláciu a implementáciu špecifikovaného softvérového vybavenia (iii) súvisiace softvérovéporadenstvo (zaškolenie/tréningy). Predmetom zákazky je v nadväznosti na vyššie uvedené dodanie a implementáciašpecifického softvérového riešenia v prostredí verejného obstarávateľa slúžiaceho na komplexný manažmentproduktových dát a design.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
Európske zoskupenie územnej spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným
Externý manažment   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexného poradenstva v oblasti implementácie projektu financovaného zInterreg Danube Transnational Programme 2014-2020 (Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020), v rámci projektuINSiGHTS - INtegrated Slow, Green and Healthy Tourism Strategies (Integrované, zelené a zdravé stratégie cestovnéhoruchu).
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové a technické poradenstvo
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie