Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 114 z 14 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
I00A1ND20002 Systém elektronickej osobnej dozimetrie   
Predmetom zákazky je vypracovanie investičného projektu a jeho následná realizácia, ktorá rieši úpravu a doplneniesystému radiačnej kontroly systému elektronickej osobnej dozimetrie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
I00A1ND20002 Systém elektronickej osobnej dozimetrie   
Predmetom zákazky je vypracovanie investičného projektu a jeho následná realizácia, ktorá rieši úpravu a doplneniesystému radiačnej kontroly systému elektronickej osobnej dozimetrie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
I00A1ND20002 Systém elektronickej osobnej dozimetrie   
Predmetom zákazky je vypracovanie investičného projektu a jeho následná realizácia, ktorá rieši úpravu a doplneniesystému radiačnej kontroly systému elektronickej osobnej dozimetrie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Hodnotenie a manažment povodňových rizík - aktualizácia 2021   
Predmetom verejného obstarávania je najmä vypracovanie máp povodňového ohrozenia, máp povodňového rizika a plánov manažmentu povodňového rizika čiastkových povodí v rámci aktualizácie 2021.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
I00A1ND20002 Systém elektronickej osobnej dozimetrie   
Predmetom zákazky je vypracovanie investičného projektu a jeho následná realizácia, ktorá rieši úpravu a doplneniesystému radiačnej kontroly systému elektronickej osobnej dozimetrie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia   
Predmetom zákazky je realizácia hydraulického modelovania a zhotovenie hydraulického modelu vrátane súvisiacich služieb pre protipovodňové opatrenia predstavujúce výstavbu prietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch (1) povodie toku Ľubice a (2) oblasť Levočských vrchov, a to modelovaním dodefinovať konkrétne parametre stavebných objektov (hydraulická clona a dnový priepust) tak, aby bola splnená požiadavka na režim prúdenia vody s voľnou hladinou v dnovom priepuste za hydraulickou clonou a zároveň bolo preukázané hydraulickým výpočtom nerovnomerného neustáleného prúdenia, že navrhnutý spôsob riešenia hydraulickej clony vyhovuje namáhaniu spôsobenému prúdením vody.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Hydraulické modelovanie pre protipovodňové opatrenia   
Predmetom zákazky je realizácia hydraulického modelovania a zhotovenie hydraulického modelu vrátane súvisiacichslužieb pre protipovodňové opatrenia predstavujúce výstavbu prietočných poldrov umiestnených na jednotlivýchvodných tokoch (1) povodie toku Ľubice a (2) oblasť Levočských vrchov, a to modelovaním dodefinovať konkrétneparametre stavebných objektov (hydraulická clona a dnový priepust) tak, aby bola splnená požiadavka na režimprúdenia vody s voľnou hladinou v dnovom priepuste za hydraulickou clonou a zároveň bolo preukázané hydraulickýmvýpočtom nerovnomerného neustáleného prúdenia, že navrhnutý spôsob riešenia hydraulickej clony vyhovujenamáhaniu spôsobenému prúdením vody. Súčasťou predmetu zákazky je i hydraulický výpočet nerovnomerného neustáleného prúdenia na návrhové vlny anávrhové prietoky jednotlivých poldrov. Hydraulický výpočet musí preukázať, že navrhnuté parametre dnovéhopriepustu spĺňajú nasledovné parametre  (1)dnová kyneta umožňuje pohyb ichtyofauny aj za nízkych prietokov (Q270d),  (2)hydraulická clona musí byť navrhnutá tak, aby rýchlosť prúdenia vody cez ňu počas povodňových prietokov jemenšia, ako sú limitné hodnoty odolnosti navrhnutého materiálu a zároveň  (3)prúdenie cez hydraulickú clonu a následne dnovým priepustom je také, že v dnovom priepuste je režim prúdeniavody s voľnou hladinou.  1/5 Súčasťou predmetu zákazky je i prevedenie hydraulických výpočtov formou neustáleného nerovnomerného prúdenia,ktoré budú preukazovať, že zostal minimálne zachovaný navrhnutý účinok sústavy poldrov z pohľadu zníženia priebehučiary hladiny povodňového prietoku Q100 (rozdiel medzi čiarou hladiny vypočítanou pred realizovaním opatrení a medzičiarou hladiny vypočítanou na prietok Q100 po jeho transformácií sústavou poldrov). Úspešný uchádzač ako Zhotoviteľvypracuje komplexné posúdenie účinku sústavy poldrov formou výpočtu nerovnomerného neustáleného prúdenia, kdesa preukáže na základe výsledkov distribuovaného zrážko-odtokového modelu postaveného nad povodím, ktoré aktívneprispieva k tvorbe prúdenia povrchovej vody nad jednotlivými objektami a zároveň je súčasťou geografickej oblasti,ktorej ochranu má projekt za cieľ (v zmysle definovania geografických oblastí v Pláne manažmentu povodňového rizika),že pre záverný profil výpočtu, ktorý bude zároveň počiatočným bodom geografickej oblasti zostali minimálne zachovanénavrhnuté parametre veľkosti ochráneného územia a počtu ochránených obyvateľov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
AWP, s.r.o.
Nákup špecializovanej technológie v spoločnosti AWP s.r.o.   
Predmetom zákazky je nákup špecializovanej technológie v nasledovnom členení - 3D tlačiareň na výrobu prototypov z priemyslových termoplastov technológiou FDM spolu s PC a potrebným softwérom - 3D ručný optický skener spolu s notebookom, príslušným softvérom a batériou - Gravírovaci a rezací CO2 laser spolu s príslušným softvérom
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Investičný projekt č. I00TUBD20002 Alternatívny obalový súbor   
Predmetom zákazky je vývoj a návrh alternatívneho obalového súboru na prepravu a finálne ukladanie NAO v RÚ RAOMochovce, testovanie alternatívneho obalového súboru, vypracovanie a dodanie licenčnej dokumentácie a súčinnosť prijej schvaľovaní dotknutými orgánmi štátnej správy, vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie predoplnenie technológie výroby alternatívneho obalového súboru, následne samotné doplnenie technológie výrobyalternatívneho obalového súboru (dodávka a inštalácia) a súvisiace stavebné úpravy vrátane realizácie PKV a KV adodania súvisiacej dokumentácie a vypracovanie a dodanie dokumentácie súvisiacej s odovzdaním a prevzatímdoplnenej technológie.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Investičný projekt č. I00TUBD20002 „Alternatívny obalový súbor“   
Predmetom zákazky je vývoj a návrh alternatívneho obalového súboru na prepravu a finálne ukladanie NAO v RÚ RAOMochovce, testovanie alternatívneho obalového súboru, vypracovanie a dodanie licenčnej dokumentácie a súčinnosť prijej schvaľovaní dotknutými orgánmi štátnej správy, vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie predoplnenie technológie výroby alternatívneho obalového súboru, následne samotné doplnenie technológie výrobyalternatívneho obalového súboru (dodávka a inštalácia) a súvisiace stavebné úpravy vrátane realizácie PKV a KV adodania súvisiacej dokumentácie a vypracovanie a dodanie dokumentácie súvisiacej s odovzdaním a prevzatímdoplnenej technológie. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Investičný projekt č. I00TUBD20002 „Alternatívny obalový súbor“   
Predmetom zákazky bude vývoj a návrh alternatívneho obalového súboru na prepravu a finálne ukladanie NAO v RÚRAO Mochovce, testovanie alternatívneho obalového súboru, vypracovanie a dodanie licenčnej dokumentácie asúčinnosť pri jej schvaľovaní dotknutými orgánmi štátnej správy, vypracovanie a dodanie realizačnej projektovejdokumentácie pre doplnenie technológie výroby alternatívneho obalového súboru, následne samotné doplnenietechnológie výroby alternatívneho obalového súboru (dodávka a inštalácia) a súvisiace stavebné úpravy vrátanerealizácie PKV a KV a dodania súvisiacej dokumentácie a vypracovanie a dodanie dokumentácie súvisiacej s odovzdaníma prevzatím doplnenej technológie. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
AWP, s.r.o.
Nákup špecializovanej technológie v spoločnosti AWP s.r.o.   
Predmetom zákazky je nákup špecializovanej technológie v nasledovnom členení - 3D tlačiareň na výrobu prototypov z priemyslových termoplastov technológiou FDM spolu s PC a potrebným softwérom  1/5 - 3D ručný optický skener spolu s notebookom, príslušným softvérom a batériou - Gravírovaci a rezací CO2 laser spolu s príslušným softvérom
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
AWP, s.r.o.
Nákup špecializovanej technológie v spoločnosti AWP s.r.o.   
Predmetom zákazky je nákup špecializovanej technológie v nasledovnom členení - 3D tlačiareň na výrobu prototypov z priemyslových termoplastov technológiou FDM spolu s PC a potrebným softwérom - 3D ručný optický skener spolu s notebookom, príslušným softvérom a batériou - Gravírovaci a rezací CO2 laser spolu s príslušným softvérom Bližšie informácie o technických špecifikáciách technológie budú obsiahnuté v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Verejného obstarávateľa   
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Verejného obstarávateľa
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Systémové analýzy a programovanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie