Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1853 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
DOPRAVA DREVA   
Doprava dreva na účely tohto verejného obstarávania predstavuje proces zahrňujúci odvoz drevnej hmoty (sortimentov) z odvozných miest (OM) v pôsobnosti odštepného závodu (OZ) na expedičný sklad (ES) OZ, prevoz sortimentov z OM naOM, odvoz drevnej hmoty z OM alebo ES na sklad odberateľa, prípadne samostatnú nakládku s krátkou dopravnou vzdialenosťou na iný dopravný prostriedok. Doprava drevnej hmoty pozostáva z pristavenia vozidla na miesto nakládky, z nakladania sortimentov na dopravný prostriedok, jazdu s nákladom, zloženie sortimentov s triedením na hromady na mieste vykládky, prípadne samostatný výber (vytiahnutie) určeného kmeňa z hromady a jeho preloženie na inú hromadu. Nakladanie sortimentov zahrňuje uchopenie kmeňa (sortimentu) do klieští hydraulickej ruky (HR), jeho premiestnenie naložnú plochu nákladného auta (NA) alebo iného dopravného prostriedku, zabezpečenie nákladu proti pohybu. Nakladanie zahrňuje aj prvé a druhé prestavenie vozidla, ak je to nutné z priestorových dôvodov alebo z dôvodov skompletizovania nákladu podľa potreby objednávateľa. Jazda s nákladom je premiestnenie naloženého nákladu z miesta nakládky do určeného miesta vykládky. Skladanie sortimentov zahrňuje uchopenie naloženého sortimentu do klieští HR, jeho premiestnenie a položenie na miesto určené objednávateľom. Určeným miestom je jedna alebo viac hromád alebo iný dopravný prostriedok. Skladaniezahrňuje aj viacnásobné prestavenie vozidla, ak je to nutné z prevádzkových dôvodov objednávateľa. Za samostatný výber (vytiahnutie) určeného kmeňa z hromady a jeho preloženie na inú hromadu, sa považuje takýtovýber a preloženie vtedy, ak nie je tento sortiment predmetom odvozu. Za viacnásobné prestavenie vozidla pri nakládke sa považuje každé tretie a ďalšie.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Technická univerzita vo Zvolene
Ťažba dreva na rok 2020   
Predmetom obstarávania je realizácia pilčíckych a ťažbových prác v lesných porastoch a pracoviskách nachádzajúcich sana území Lesných celkov Budča I. a II. a Sekier a to v zmysle dodržania všetkých legislatívnych, technologických,výkonových a bezpečnostných noriem a predpisov platných na úseku lesného hospodárstva SR. Uvedené ťažbové prácespočívajú v samotnej ťažbe dreva vykonávanej ručne JMP, harvestormi,, v sústreďovaní dreva koňmi, traktormi, lesnýmilanovkami, vývoznými súpravami, v prereze a manipulácii dreva realizovanými ručne s JMP alebo harvestormi.Dodávatelia sú povinní pri vykonávaní lesníckych činností v ťažbovom procese dodržiavať všetky ustanovenia Dohody o 1/5 dodržaní všeobecne záväzných a osobitných podmienok pre vykonávanie lesníckych činností na pracoviskách TU VšLP voZvolene, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody. Celý predmet zákazky je rozdelený na dve časti, ktoré tvoria dva LESNÉ CELKY(LC Budča I. II. a LC Sekier ). Vzhľadomna špecifiká porastov, ich drevinovej skladby a terénnych pomerov v jednotlivých lokalitách, ako aj vzhľadom napodmienku vytvoriť priestor pre zabezpečenie výučbového procesu a praktických ukážok rôznych ťažbových spôsobovpre študentov lesníckej fakulty TU, vymedzil verejný obstarávateľ pre každú z týchto častí predpokladaný rozsah a druhpožadovaných pracovných činností ale aj príslušné kombinácie technologických postupov realizácie ťažbových operácií. Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie rámcovej dohody na každú časť predmetu zákazky s prvými tromiuchádzačmi v poradí v zmysle kritéria na vyhodnotenie ponúk. Jednotlivé zákazky budú zadávané na základe výsledkovopätovného otvorenia súťaže v zmysle § 83, ods. 5, pís. b) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač predloží ponuku na jednu, alebo na obidve časti predmetu zákazky.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice na roky 2019 - 2022   
Zákazka zahŕňa výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvoznom mieste a jeho manipuláciu. Proces pozostáva z vybranej kombinácie činností opísaných v popise ťažbového procesu  - Spílenie stromu - Odvetvovanie spíleného stromu - Rozrez na sortimenty alebo prepravné dĺžky pri pni - Približovanie drevnej hmoty približovacím prostriedkom UKT, ŠLKT - Približovanie drevnej hmoty vývoznou súpravou - Približovanie drevnej hmoty koňmi - Približovanie drevnej hmoty ručné spúšťanie - Približovanie drevnej hmoty vyťahovacie navijaky - Manipulácia a krátenie drevnej hmoty na odvoznom mieste - Úprava pracoviska po ukončení prác - Príprava energetického dreva z ťažbových zbytkov - Presun manipulovanej hmoty Uchádzač musí predmetné činnosti ťažbového procesu zabezpečiť kvalifikovaným personálnym obsadením a strojovým alebo technologickým vybavením.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, VC Bratislava, VC Moravany, na roky 2019 - 2022   
Zákazka zahŕňa výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvoznom mieste a jeho manipuláciu. Proces pozostáva z vybranej kombinácie činností opísaných v popise ťažbového procesu  - Spílenie stromu - Odvetvovanie spíleného stromu - Rozrez na sortimenty alebo prepravné dĺžky pri pni - Približovanie drevnej hmoty približovacím prostriedkom UKT, ŠLKT - Približovanie drevnej hmoty vývoznou súpravou - Približovanie drevnej hmoty koňmi - Približovanie drevnej hmoty ručné spúšťanie - Približovanie drevnej hmoty vyťahovacie navijaky - Manipulácia a krátenie drevnej hmoty na odvoznom mieste - Úprava pracoviska po ukončení prác - Príprava energetického dreva z ťažbových zbytkov - Presun manipulovanej hmoty Uchádzač musí predmetné činnosti ťažbového procesu zabezpečiť kvalifikovaným personálnym obsadením a strojovým alebo technologickým vybavením.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Smolenice, VC Bratislava, VC Moravany, na roky 2019 – 2022 – PRK   
Zákazka zahŕňa výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvoznom mieste a jeho manipuláciu. Proces pozostáva z vybranej kombinácie činností opísaných v popise ťažbového procesu  - Spílenie stromu - Odvetvovanie spíleného stromu - Rozrez na sortimenty alebo prepravné dĺžky pri pni - Približovanie drevnej hmoty približovacím prostriedkom UKT, ŠLKT - Približovanie drevnej hmoty vývoznou súpravou - Približovanie drevnej hmoty koňmi - Približovanie drevnej hmoty ručné spúšťanie - Približovanie drevnej hmoty vyťahovacie navijaky - Manipulácia a krátenie drevnej hmoty na odvoznom mieste - Úprava pracoviska po ukončení prác - Príprava energetického dreva z ťažbových zbytkov - Presun manipulovanej hmoty
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Vybrané viacoperačné technológie v lesnom hospodárstve   
Komplexné spracovanie dreva harvesterovými technológiami v zmysle STN 48 0030 Viacoperačné technológie v lesnomhospodárstve - ťažba a výroba sortimentov harvestermi a vývoz vývoznými súpravami z porastu na vývozné, aleboodvozné miesto (vývoz forvardermi). Ťažba, približovanie, odvetvovanie a manipulácia horským procesorom.Manipulácia dreva na expedičnom sklade alebo odvoznom mieste procesorovými technológiami.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Západoslovenská distribučná, a.s.
Výruby a orezy pod vzdušnými vedeniami v ZSD   
Predmetom obstarávania pre časti 1 až 10 sú výruby a orezy (odstraňovanie a okliesňovanie) stromov, kríkov a inýchporastov v okolí vedenia a to v ochrannom pásme nadzemných vonkajších elektrických vedení napäťovej úrovne VVN(veľmi vysoké napätie) a VN (vysoké napätie) v celom území pôsobnosti Západoslovenskej distribučnej, a.s. podľadomén. Súčasťou predmetu obstarávania sú ďalšie služby, ktoré budú definované v súťažných podkladoch.  Predmetom obstarávania pre časti 11 až 20 sú orezy (odstraňovanie a okliesňovanie) stromov, kríkov a iných porastov vokolí nadzemných vonkajších elektrických vedení napäťovej úrovne NN (nízke napätie) v celom území pôsobnostiZápadoslovenskej distribučnej, a.s. podľa domén. Súčasťou predmetu obstarávania sú ďalšie služby, ktoré budúdefinované v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Levice na roky 2019 - 2022   
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu na OZ Levice a jednotlivých výrobných celkov . Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch. Konkrétne kombinácie technológií pre jednotlivé JPRL budú použité pri vystavovaní objednávok a sú určené jednotlivými technológiami opísanými v popise technológií ťažbového procesu.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Manipulácia dreva na expedičných skladoch na roky 2019 - 2022   
Predmetom zákazky je manipulácia dreva, nakladanie dreva a ostatné manuálne práce na expedičných skladochodštepných závodov (OZ) Prievidza, Rimavská Sobota a Revúca.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín, LS Šaštín, Holíč, Moravský Ján na roky 2019 - 2022   
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu podľa kombinácií technológií, ktoré sú určené jednotlivými technológiami opísanými v popise technológií ťažbového procesu  - položka 1 Spílenie stromu - položka 2 Odvetvovanie spíleného stromu - položka 3 Rozrez na sortimenty alebo prepravné dĺžky pri pni - položka 4a Približovanie drevnej hmoty približovacím prostriedkom UKT, ŠLKT a pásový traktor - položka 4b Približovanie drevnej hmoty lanovkovou technológiou - položka 4c Približovanie drevnej hmoty vývoznou súpravou - položka 4d Približovanie drevnej hmoty koňmi - položka 4e Približovanie drevnej hmoty ručné spúšťanie - položka 4f Približovanie drevnej hmoty vyťahovacie navijaky - položka 4g Približovanie drevnej hmoty helikoptéra - položka 6 Manipulácia a krátenie drevnej hmoty na odvoznom mieste - položka 7 Úprava pracoviska po ukončení prác - položka 8 Príprava energetického dreva z ťažbových zbytkov - položka 9 Presun manipulovanej hmoty  Položky 4b Približovanie drevnej hmoty lanovkovou technológiou, položka 4c Približovanie drevnej hmoty vývoznousúpravou a položka 4g Približovanie drevnej hmoty helikoptéra sú nepovinné, ostatné položky technológií sú preuchádzača povinné. Uchádzač musí povinné položky technológií zabezpečiť kvalifikovaným personálnym obsadením astrojovým alebo technologickým vybavením.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Šaštín LS Lozorno, Sološnica, Stupava na roky 2019 - 2022   
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu podľa kombinácií technológií, ktoré sú určené jednotlivými technológiami opísanými v popise technológií ťažbového procesu  - položka 1 Spílenie stromu - položka 2 Odvetvovanie spíleného stromu - položka 3 Rozrez na sortimenty alebo prepravné dĺžky pri pni - položka 4a Približovanie drevnej hmoty približovacím prostriedkom UKT, ŠLKT a pásový traktor - položka 4b Približovanie drevnej hmoty lanovkovou technológiou - položka 4c Približovanie drevnej hmoty vývoznou súpravou - položka 4d Približovanie drevnej hmoty koňmi - položka 4e Približovanie drevnej hmoty ručné spúšťanie - položka 4f Približovanie drevnej hmoty vyťahovacie navijaky - položka 4g Približovanie drevnej hmoty helikoptéra - položka 6 Manipulácia a krátenie drevnej hmoty na odvoznom mieste - položka 7 Úprava pracoviska po ukončení prác - položka 8 Príprava energetického dreva z ťažbových zbytkov - položka 9 Presun manipulovanej hmoty  Položka 4c Približovanie drevnej hmoty vývoznou súpravou a položka 4g Približovanie drevnej hmoty helikoptéra súnepovinné. Položka 4b Približovanie drevnej hmoty lanovkovou technológiou je povinná len pre časť predmetu zákazkyč.6 - VC Stupava 2 LO 1,3,4 - pre ostatné časti je nepovinná. Ostatné položky technológií sú pre uchádzača povinné.Uchádzač musí povinné položky technológií zabezpečiť kvalifikovaným personálnym obsadením a strojovým alebotechnologickým vybavením.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na roky 2019 – 2022 na OZ Šaštín, VC Gbely a Lozorno.   
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu podľa kombinácií technológií, ktoré sú určené jednotlivými technológiami opísanými v popise technológií ťažbového procesu  - položka 1 Spílenie stromu - položka 2 Odvetvovanie spíleného stromu - položka 3 Rozrez na sortimenty alebo prepravné dĺžky pri pni - položka 4a Približovanie drevnej hmoty približovacím prostriedkom UKT, ŠLKT a pásový traktor - položka 4b Približovanie drevnej hmoty lanovkovou technológiou - položka 4c Približovanie drevnej hmoty vývoznou súpravou - položka 4d Približovanie drevnej hmoty koňmi - položka 4e Približovanie drevnej hmoty ručné spúšťanie - položka 4f Približovanie drevnej hmoty vyťahovacie navijaky - položka 4g Približovanie drevnej hmoty helikoptéra - položka 6 Manipulácia a krátenie drevnej hmoty na odvoznom mieste - položka 7 Úprava pracoviska po ukončení prác - položka 8 Príprava energetického dreva z ťažbových zbytkov - položka 9 Presun manipulovanej hmoty  Položka 4c Približovanie drevnej hmoty vývoznou súpravou a položka 4g Približovanie drevnej hmoty helikoptéra súnepovinné. Položka 4b Približovanie drevnej hmoty lanovkovou technológiou je povinná len pre časť predmetu zákazkyč.6 - VC Stupava 2 LO 1,3,4 - pre ostatné časti je nepovinná. Ostatné položky technológií sú pre uchádzača povinné.Uchádzač musí povinné položky technológií zabezpečiť kvalifikovaným personálnym obsadením a strojovým alebotechnologickým vybavením.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Sirk na obdobie 2019 - 2022   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese zahŕňajú jednotlivé postupy pri stínke, opracovaní, približovaní a manipuláciikmeňa stromu podľa požiadaviek objednávateľa. Sú to všetky potrebné úkony od prípravy okolia pred stínkou až poadjustáciu hotového výrobku, pripraveného na transport, vrátane poťažbovej úpravy pracoviska po skončení ťažbovéhoprocesu.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Revúca na obdobie 2019 - 2022   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese zahŕňajú jednotlivé postupy pri stínke, opracovaní, približovaní a manipuláciikmeňa stromu podľa požiadaviek objednávateľa. Sú to všetky potrebné úkony od prípravy okolia pred stínkou až poadjustáciu hotového výrobku, pripraveného na transport, vrátane poťažbovej úpravy pracoviska po skončení ťažbovéhoprocesu.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Revúca, LS Tornaľa na obdobie 2019 - 2022   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese zahŕňajú jednotlivé postupy pri stínke, opracovaní, približovaní a manipuláciikmeňa stromu podľa požiadaviek objednávateľa. Sú to všetky potrebné úkony od prípravy okolia pred stínkou až poadjustáciu hotového výrobku, pripraveného na transport, vrátane poťažbovej úpravy pracoviska po skončení ťažbovéhoprocesu.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie