Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 258 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Správa mestskej zelene v Košiciach
Mobilná teleskopická pracovná plošina na podvozku 4x4 s pracovnou výškou 20 m   
Mobilná teleskopická pracovná plošina na podvozku 4x4 s pracovnou výškou 20 m bude slúžiť na zabezpečenie orezov,výrubov, ale aj pri zabezpečovaní rôznych akcií na území mesta Košice so sťaženým prístupom so schopnosťoupohybovať sa v náročnejšom teréne, v ktorom je potrebný pohon 4x4. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Žilinský samosprávny kraj
Dodávka vozidiel na údržbu ciest a snehových pluhov pre SC ŽSK   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru 5 ks nových univerzálnych sypačov podvozky + radlice + nadstavby preSprávu ciest Žilinského samosprávneho kraja. Jedná sa o nákup nových nákladných automobilov vozidiel určených naúdržbu ciest s príslušenstvom v kategórií N3.  Dodaný tovar musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám a požiadavkám pre prihlásenie vozidiel vSR na premávku na pozemných komunikáciách a získanie povolenia na prevádzku a poistenie.   Vozidlá na údržbu ciest s príslušenstvom budú mať nasledovnú technologickú zostavu 5 ks technologických zostávpozostávajúcich z podvozka nákladného automobilu pohon 4x4 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovnýchnadstavieb a to nadstavby sypača na posyp chemickým a inertným materiálom alebo zmiešaným posypovýmmateriálom v zime a v lete na vysprávky ciest obaľovanou zmesou a snehovej radlice. Uchádzač odskúša funkčnosťpredmetu zákazky v areáli príslušného závodu verejného obstarávateľa.  Súčasťou predmetu zákazky sú aj náklady na poskytnutie/zabezpečenie služieb ako zaškolenie obsluhy na miestedodania jednotlivých vozidiel, dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zákazky, jedná sa o odovzdávajúcia preberací protokol, záznam zaškolenia obsluhy, servisná knižka, návod na obsluhu a údržbu, katalóg náhradnýchdielov, záručný list, osvedčenia o evidencii časť II. pre podvozky, technické osvedčenia pre nadstavby a ostatnúdokumentáciu potrebnú v čase odovzdania predmetu zákazky na zápis do osvedčenia o evidencii - časť II, a to zmysle 1/5 platnej legislatívy, najmä zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplneníniektorých zákonov a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov, v deň dodania alebo v termíne určenom verejným obstarávateľom, náklady týkajúce saprepravných služieb na miesto dodania obstarávaných vozidiel, náklady súvisiace s odskúšaním funkčnosti sypačov vareáloch príslušných závodov a uchádzač zároveň zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s plnenímpredmetu zákazky.   Uchádzač bude teda povinný zakalkulovať náklady na tovar a ostatné požadované prídavné služby do svojej cenovejponuky.  Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.  Verejný obstarávateľ sa v súlade s § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) a vzhľadom na špecifickosťpredmetu zákazky rozhodol uskutočniť prípravné trhové konzultácie (ďalej len PTK). Cieľom uskutočnených trhovýchkonzultácií bolo najmä poskytnutie súčinnosti spoločností, ktoré majú v predmete podnikania predaj sypačov v rozsahutechnologických zostáv pozostávajúcich z motorových podvozkov ako nosičov sypacích nadstávb a iných prídavnýchzariadení, vrátane ich kompletizácie a zabezpečenia ich homologizácie v zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č.106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pri definovanínediskriminačných technických špecifikácií predmetu zákazky, resp. iných požiadaviek na predmet zákazky a pristanovení predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len PHZ).    Zámer uskutočniť PTK verejný obstarávateľ zverejnil v E.V. č. 2020/S 027-060854 dňa 07.02.2020 a vo VVO č. 35/2020zo dňa 10.02.2020 pod zn. 9281-POT. Zároveň po zverejnení oznámenia sprístupnil všetky informácie týkajúce sa PTKna https//www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/425033
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Hlavné mesto SR Bratislava
Prípravné trhové konzultácie: Obstaranie nákladných automobilov s príslušenstvom (nadstavby), multifunkčných nosičov nadstavieb, multifunkčného pracovného stroja a zametacieho vozidla   
Predmetom plánovaných zákaziek bude obstaranie techniky pre Komunálny podnik, konkrétne pôjde o nákladnéautomobily s príslušenstvom (nadstavby), multifunkčné nosiče nadstavieb, multifunkčný pracovný stroj (univerzálnynosič náradia) a zametacie vozidlo.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Žilinský samosprávny kraj
Univerzálne traktorové nosiče s komunálnym vybavením vrátane prídavných zariadení (nové)   
Predmetom zákazky je nákup a dodanie tovaru 6 ks nových univerzálnych traktorových nosičov s komunálnymvybavením; 6 ks nových medzinápravových kosačkových ramien jedná sa o prídavné zariadenia na univerzálnytraktorový nosič a 3 ks nových čelných nakladačov.   Dodaný tovar musí vyhovovať európskym a slovenským technickým normám a požiadavkám pre prihlásenie traktorov aprídavného zariadenia v SR na premávku na pozemných komunikáciách a získanie povolenia na prevádzku a poistenie.   Súčasťou predmetu zákazky sú aj náklady na poskytnutie/zabezpečenie služieb ako zaškolenie obsluhy na miestedodania jednotlivých vozidiel, dodania písomnej dokumentácie patriacej k predmetu zákazky, jedná sa o odovzdávajúcia preberací protokol, záznam zaškolenia obsluhy, servisná knižka, návod na obsluhu a údržbu, katalóg náhradnýchdielov, záručný list, osvedčenia o evidencii časť II. pre podvozky, technické osvedčenia pre nadstavby a ostatnúdokumentáciu potrebnú v čase odovzdania predmetu zákazky na zápis do osvedčenia o evidencii - časť II, a to zmysleplatnej legislatívy, najmä zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplneníniektorých zákonov a zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneníneskorších predpisov, v deň dodania alebo v termíne určenom verejným obstarávateľom, náklady na *tri servisnéprehliadky vrátane výkonov na údržbe vozidla, ktoré sú súčasťou servisných prehliadok určených výrobcom, nákladytýkajúce sa prepravných služieb na miesto dodania obstarávaných vozidiel, náklady súvisiace s odskúšaním funkčnostinosičov v areáloch príslušných závodov a uchádzač zároveň zohľadní riziká a predvídateľné skutočnosti spojené s 1/5 plnením predmetu zákazky.   *Záručný servis musí zahŕňať všetky servisné náklady na servisné úkony a prehliadky predpísané výrobcom na predmetkúpy vrátane ceny práce a materiálu, s ktorého dodaním, alebo nahradením výrobca s istotou počíta pri vymedzenomtype servisnej prehliadky. (Detailný rozsah prác a úkonov bude uchádzač definovať v Prílohe Zmluvy a uchádzač houvedie vo svojej ponuke). Náklady na jednotlivé záručné servisy budú zohľadňovať aj náklady na prepravné/dopravnéservisného technika na miesto realizácie servisných služieb (v prípade výkonu v mieste sídla jednotlivých závodov).Jednotlivé závody poskytnú primerané priestory pre výkon servisných služieb.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Špeciálne nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu   
Predmetom zákazky je dodanie 4 nových (nepoužívaných) špeciálnych nákladných automobilov so špeciálnyminadstavbami na letnú a zimnú údržbu pre Správu ciest Košického samosprávneho kraja.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Univerzálny dokončovací stroj - 2   
Predmetom zákazky je nákup 4 kusov samohybného univerzálneho dokončovacieho stroja na automobilovom podvozkus pohonom 6x6. Stroj je určený na  -zemné práce s použitím rôznych nástrojov a prídavných zariadení -vytváranie protipožiarnych pásov a priekop pri lesných požiaroch -uvoľňovanie ľadových naplavenín a rozbíjanie ľadových krýh -prerážanie stien a striech objektov horiacich objektov -búranie objektov zasiahnutých požiarom -uvoľňovanie a prehlbovanie korýt riek počas povodní
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Univerzálny dokončovací stroj   
Predmetom zákazky je nákup 4 kusov samohybného univerzálneho dokončovacieho stroja na automobilovom podvozkus pohonom 6x6. Stroj je určený na  -zemné práce s použitím rôznych nástrojov a prídavných zariadení -vytváranie protipožiarnych pásov a priekop pri lesných požiaroch -uvoľňovanie ľadových naplavenín a rozbíjanie ľadových krýh -prerážanie stien a striech objektov horiacich objektov -búranie objektov zasiahnutých požiarom -uvoľňovanie a prehlbovanie korýt riek počas povodní
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Obec Nýrovce
Technológia - zberný dvor v obci Nýrovce   
Predmetom zákazky je dodávka novej, nepoužitej technológie a zariadení k prevádzkovaniu zberného dvoru v obciNýrovce, vrátane dodania na miesto určenia v nasledovnom zložení Časť 1. Traktor 1 ks  Časť 2. Teleskopický manipulátor 1 ks  Časť 3. Ramenový nosič kontajnerov 1 ks a závesný kontajner 7,5 m3 (Otvorený kontajner 2 ks, Otvorený kontajner sosklopným čelom 2 ks)  Časť 4. Štiepkovač 1 ks Uchádzač zabezpečí dodanie tovaru a dopravu do miesta plnenia určeného verejnýmobstarávateľom.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Teleskopický nakladač   
Teleskopický nakladač s prídavnými zariadeniami v počte 3 ks.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Terénna cisternová automobilová striekačka 4x4 na hasenie lesných požiarov   
Dodanie cisternovej automobilovej striekačky 4x4 na hasenie lesných požiarov v celkovom počte 20 kusov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Špeciálne nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu   
Predmetom zákazky je dodanie štyroch nových (nepoužívaných) špeciálnych nákladných automobilov so špeciálnyminadstavbami na letnú a zimnú údržbu pre Správu ciest Košického samosprávneho kraja.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Žilinský samosprávny kraj
Prípravné trhové konzultácie - Univerzálne sypače (podvozky + radlice + nadstavby) – nové – 5 ks   
Správa ciest ŽSK má v pláne realizovať nákup 5 ks vozidiel na údržbu ciest s príslušenstvom, ktoré budú maťnasledovnú technologickú zostavu 5 ks technologických zostáv pozostávajúcich z - podvozka nákladného automobilu pohon 4x4 s komunálnou hydraulikou pre pohon pracovných nadstavieb,  - nadstavby sypača na posyp chemickým a inertným materiálom alebo zmiešaným posypovým materiálom v zime a vlete na vysprávky ciest obaľovanou zmesou na podvozok 4x4 (popis špecifikácii jednotlivých súčastí je uvede-ný vprílohe č. 1) - a snehovej radlice. Predmetom tejto zmluvy je aj zaškolenie obsluhy predmetu zákazky predávajúcim na mieste dodania, vrátane dodaniapísomnej dokumentácie patriacej k predmetu tejto zmluvy (odovzdávajúci a preberací protokol, záznam zaškoleniaobsluhy, servisná knižka, návod na obsluhu a údržbu, katalóg náhradných dielov, záručný list, osvedčenia o evidenciičasť II. pre podvozky, technické osvedčenia pre sypacie nadstavby, technické osvedčenia pre snehové radlice a ostatnúdokumentáciu vyplývajúcu z prílohy č. 3 tejto zmluvy potrebnú v čase odovzdania predmetu tejto zmluvy na zápis doosvedčenia o evidencii - časť II, a to zmysle platnej legislatívy, najmä zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel vcestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene adoplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v deň dodania alebo v termíne určenom kupujúcim. Písomnádokumentácia bude vyhotovená v slovenskom jazyku.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Žilinský samosprávny kraj
Prípravné trhové konzultácie - Univerzálne traktorové nosiče s komunálnym vybavením vrátane prídavných zariadení (nové)   
Prípravné trhové konzultácie (ďalej len PTK) za účelom prípravy následného verejného obstarávania, informovaniahospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania a uskutočnenia odborných konzultácií s cieľomzískania informácií pre stanovenie nediskriminačného opisu predmetu verejného obstarávania a overenia si aktuálnosti,objektívnosti a primeranosti predbežne stanovených požiadaviek na plnenie predmetu zákazky ako i stanovenianediskriminačných podmienok účasti u relevantných subjektov na trhu a za účelom určenia aktuálnej predpokladanejhodnoty zákazky.  Predmetom PTK sú konzultácie k zabezpečeniu nákupu a dodania tovaru v rozsahu 6 ks nových univerzálnychtraktorových nosičov s komunálnym vybavením; 6 ks nových medzinápravových kosačkových ramien jedná sa oprídavné zariadenia na univerzálny traktorový nosič a 3 ks nových čelných nakladačov.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Nákup nových univerzálnych nosičov náradia s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je dodanie nových univerzálnych nosičov náradia s príslušenstvom.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Prenájom sypačov na zabezpečenie zimnej údržby ciest   
Predmetom zákazky je prenájom 28 sypačov na zabezpečenie zimnej údržby ciest I., II. a III. triedy na územíTrnavského samosprávneho kraja. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie