Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 42 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Železnice Slovenskej republiky
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR   
Predmetom zákazky je realizácia defektoskopickej kontroly materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi za účelom zistenia povrchových a vnútorných chýb materiálu nedeštruktívnym spôsobom v zmysle pracovných postupov NDT schválených na ŽSR a v súlade s požiadavkami obstarávateľa v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Op 13 Defektoskopickáslužba ŽSR.  Predmet zákazky je rozdelený na štyri samostatne časti Časť č. 1 - Oblastné riaditeľstvo Trnava  Časť č. 2 - Oblastné riaditeľstvo Žilina Časť č. 3 - Oblastné riaditeľstvo Zvolen Časť č. 4 - Oblastné riaditeľstvo Košice
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Následné overenie meradiel, prístrojov a zariadení na meranie ionizujúceho žiarenia   
Predmetom zákazky sú metrologické overenia určených meradiel ionizujúceho žiarenia vo vlastníctve verejnéhoobstarávateľa v zmysle zákona 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Následné overenie meradiel, prístrojov a zariadení na meranie ionizujúceho žiarenia   
Predmetom zákazky sú metrologické overenia určených meradiel ionizujúceho žiarenia vo vlastníctve verejnéhoobstarávateľa v zmysle zákona 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických a zdvíhacích. Úradné skúšky vyhradených technických zariadení   
Predmetom zákazky je  1.časť  Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) elektrických, revíziíelektrospotrebičov a elektrického ručného náradia podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., minimálne v rozsahu funkčných aprevádzkových skúšok a odstraňovanie porevíznych závad na elektrozariadeniach v nasledovnom rozsahu  -odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) elektrických špecifikované,nešpecifikované, neplánované (vrátane nových zariadení), revízie el.spotrebičov (ES) a el.ručného náradia (ERN) podľavyhlášky č. 508/2009 Z.z. v technologických a netechnologických objektoch, odborné prehliadky a odborné skúšky(OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) elektrických, revízie el.spotrebičov (ES) a el.ručného náradia (ERN)podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z., -odstraňovanie porevíznych závad na elektro zariadeniach, -dodávky náhradných dielov k zabezpečeniu odstránenia porevíznych závad. 2.časť  Výkon odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) zdvíhacích podľaVyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci stechnickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia,ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v nasledovnom rozsahu   1/5 -odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) zdvíhacích podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. v technologických a netechnologických objektoch, plánované -odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) zdvíhacích podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z., neplánované -odstraňovanie porevíznych závad na zdvíhacích zariadeniach, -dodávky náhradných dielov k zabezpečeniu odstránenia porevíznych závad. 3.časť  Výkon úradných skúšok (ÚS) alebo opakovaných úradných skúšok (OÚS) vyhradených technických zariadení (VTZ)podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prácis technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia,ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia a vypracovávanie odborných stanovísk, posudkov a vysvetlení vnasledovnom rozsahu  -úradné skúšky vyhradených technických zariadení technologické a netechnologické objekty plánované a neplánovanéúradné skúšky VTZ technologické e netechnologické objekty, -odborné stanoviská k technickej dokumentácii, technológii, k návrhom na zmenu a modifikáciu VTZ, vypracovanieposudkov a vysvetlení k normám a zákonom týkajúcich sa bezpečnosti VTZ. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Defektoskopická kontrola vlakovou súpravou   
Predmetom zákazky je vykonanie kontroly materiálu koľajníc a výhybiek (vrátane ich zvarov) nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR defektoskopickou vlakovou súpravou s následným dohľadaním indikovaných chýb ručnými defektoskopickýmiprístrojmi a meranie profilu (opotrebenia) koľajníc vo vybraných úsekoch, vrátane zabezpečenia hnacích dráhovýchvozidiel s obsluhou v prípade, že defektoskopická vlaková súprava nebude mať vlastný zdroj pohonu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Vykonanie úradných skúšok tlakových nádob a preberacích skúšok na ŽKV   
Vykonávanie úradných skúšok tlakových nádob v zmysle STN EN 286-3 a preberacích skúšok podľa § 9 ods. 1 písm. c) ad) vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach aurčených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach na železničných koľajových vozidlách (ďalejlen ŽKV) t.j. na hnacích koľajových vozidlách a na osobných vozňoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Metrologické overenie meradiel, prístrojov a zariadení na meranie ionizujúceho žiarenia   
Predmetom zákazky je metrologické overenie určených meradiel ionizujúceho žiarenia vo vlastníctve verejnéhoobstarávateľa v zmysle zákona 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu podľadanej špecifikácie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Metrologické overenie meradiel, prístrojov a zariadení na meranie ionizujúceho žiarenia   
Predmetom zákazky je metrologické overenie určených meradiel ionizujúceho žiarenia vo vlastníctve verejnéhoobstarávateľa v zmysle zákona 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu podľadanej špecifikácie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR   
Predmetom zákazky je realizácia defektoskopickej kontroly materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi za účelom zistenia povrchových a vnútorných chýb materiálu nedeštruktívnym spôsobom v zmysle pracovných postupov NDT schválených na ŽSR a v súlade s požiadavkami obstarávateľa v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Op 13 Defektoskopickáslužba ŽSR.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR   
Predmetom zákazky je realizácia defektoskopickej kontroly materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi za účelom zistenia povrchových a vnútorných chýb materiálu nedeštruktívnym spôsobom v zmysle pracovných postupov NDT schválených na ŽSR a v súlade s požiadavkami obstarávateľa v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Op 13 Defektoskopickáslužba ŽSR.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Metrologické overenie meradiel, prístrojov a zariadení na meranie ionizujúceho žiarenia   
Predmetom zákazky je metrologické overenie určených meradiel ionizujúceho žiarenia vo vlastníctve verejnéhoobstarávateľa v zmysle zákona 157/2018 Z.z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v rozsahu podľadanej špecifikácie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Priestorové posuny objektov vodných stavieb v správe SVP, š.p., OZ Piešťany I. až III. kategórie merané geodetickými   
Priestorové posuny objektov vodných stavieb v správe SVP, š.p., OZ Piešťany I. až III. kategórie merané geodetickými prostriedkami v roku 2018. Merania priestorových deformácií objektov vodných stavieb v súlade so špecifikáciami a postupmi stanovenými v Programoch TBD, vypracovaných v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 119/2016 Z. z.. Jedná sa o meranie v objektoch vodných stavieb.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Prevádzkové kontroly vybraných zariadení a odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových a plynových   
Predmetom zákazky je  a) zabezpečenie výkonu prevádzkových kontrol na vybraných zariadeniach podľa zákona č.541/2004 Z.z. o mierovomvyužívaní jadrovej energie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa IPZK a PK v rozsahu   - Prevádzkové kontroly vybraných zariadení - Prevádzkové kontroly zariadení, ktoré nie sú uvedené v položkových kalkuláciách na ocenenie - Príprava vybraných zariadení na výkon prevádzkových kontrol - Vypracovanie a aktualizácia plánov kvality - Výkon skúšky prežarovaním (RT) v zmysle STN 9712 b) zabezpečenie výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ)tlakových a plynových podľa Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti aochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a  ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (vyhláška č. 508/2009Z.z.) a výkon odborných prehliadok nádrží s nebezpečnými látkami podľa vyhlášky Ministerstva životného prostrediaSlovenskej republiky č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní  s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd(vyhláška č. 100/2005 Z.z.) v rozsahu  I. ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY TLAKOVÝCH ZARIADENÍ  1. Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) tlakových podľa vyhlášky č.508/2009 Z.z. prílohy č.1, I.časť technické zariadenia tlakové v technologických objektoch a netechnologickýchobjektoch 2. Odborné prehliadky (OP) nádrží s nebezpečnými látkami (NL) podľa vyhlášky č. 100/2005 Z.z. 3. Prípravné práce k Odborným prehliadkam a odborným skúškam (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ)tlakových podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z.   1/4 4. Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) tlakových zariadení, ktoré nie sú uvedené v položkových kalkuláciáchna ocenenie 5. Odstraňovanie porevíznych závad na tlakových zariadeniach 6. Dodávky náhradných dielov k zabezpečeniu odstránenia porevíznych závad 7. Vypracovanie a dodanie náhradnej sprievodnej technickej dokumentácie k tlakovým zariadeniam  II. ODBORNÉ PREHLIADKY A ODBORNÉ SKÚŠKY PLYNOVÝCH ZARIADENÍ 8. Odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyhradených technických zariadení (VTZ) plynových podľa vyhlášky č.508/2009 Z. z. prílohy č.1, IV.časť technické zariadenia plynové v technologických objektoch a v netechnologickýchobjektoch 9. Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ plynových, ktoré nie sú uvedené v položkových kalkuláciách  10. Odstraňovanie porevíznych závad na plynových zariadeniach 11. Dodávky náhradných dielov k zabezpečeniu odstránenia porevíznych závad 12. Nastavenie a povinný servis plynových horákov
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Defektoskopická kontrola vlakovou súpravou   
Predmetom zákazky je vykonanie kontroly materiálu koľajníc a výhybiek (vrátane ich zvarov) nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR defektoskopicou vlakovou súpravou s následným dohľadaním indikovaných chýb ručnými defektoskopickýmiprístrojmi a meranie profilu (opotrebenia) koľajníc vo vybraných úsekoch, vrátane zabezpečenia hnacích dráhovýchvozidiel s obsluhou v prípade, že defektoskopická vlaková súprava nebude mať vlastný zdroj pohonu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR"
Kontrola materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi na zisťovanie chýb koľajníc a výhybiek nedeštruktívnou metódou v sieti ŽSR   
Predmetom zákazky je realizácia defektoskopickej kontroly materiálu koľajníc a výhybiek ručnými prístrojmi za účelom zistenia povrchových a vnútorných chýb materiálu nedeštruktívnym spôsobom v zmysle pracovných postupov NDT schválených na ŽSR a v súlade s požiadavkami obstarávateľa v zmysle ustanovení predpisu ŽSR Op 13 Defektoskopickáslužba ŽSR.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby v oblasti technického skúšania, technickej...  >  Technická inšpekcia a skúšanie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie