Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 112 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
SMS žreby   
Predmetom zákazky je zabezpečenie podpory prevádzkovania hazardnej hry s názvom Nové dni štastia. SpoločnosťTIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. bude držiteľ licencie udelenej v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. ohazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prevádzkovanie elektronických okamžitých lotérií nadobu 2 rokov. Unikátnym prvkom hazardnej hry je, že časť výhier je vyplatených ako stávka do vybraných číselných lotérií. Podrobné vymedzenie Predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Komplexné služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných(hlasových) a dátových služieb operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, t. j. vytvorením vnútropodnikovejsiete pre hlasové a dátové SIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie verejného obstarávateľa do verejnejtelekomunikačnej siete, poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, ako aj služieb spojených s elektronickouaplikáciou na sledovanie spotreby jednotlivých SIM kariet a zabezpečenie dodávky mobilných telekomunikačnýchzariadení pre verejného obstarávateľa.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2019   
Predmetom zákazky je  1)vytvorenie vnútropodnikovej siete pre SIM karty registrované na verejného obstarávateľa,  2)pripojenie SIM kariet verejného obstarávateľa do verejnej telefónnej siete a zabezpečenie poskytovania spoľahlivýchkomplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora (hovory, SMS,MMS, internet v mobile, mobilný internet),  3)dodanie mobilných telekomunikačných zariadení (koncových zariadení).
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme
Výber mobilného operátora   
Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných a ekonomicky výhodných mobilných elektronických komunikačnýchslužieb (hlas, dáta, internet, telemetrické a technologické služby, ďalšie definované služby a príslušenstvo) v rámciverejnej telefónnej siete. Predmet zákazky sa bude vzťahovať na cca 5 500 účastníckych SIM kariet. Počas trvaniarámcovej dohody si obstarávateľ vyhradzuje právo v závislosti od prevádzkovej potreby uvedený počet účastníckych SIMkariet upravovať. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie koncových zariadení mobilnej telekomunikácie.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačnýchslužieb operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre hlasové a dátovéSIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete, doplnkové verejnételekomunikačné služby a dodávka mobilných telekomunikačných zariadení.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb mobilného operátora   
Poskytovanie telekomunikačných služieb mobilného operátora, dodávka mobilných telefónov, koncových zariadení predátový prenos, vytvorenie jednej spoločnej virtuálnej privátnej siete rezortu pôdohospodárstva pre potreby mobilnejhlasovej služby a poskytovanie služby mobilný internet
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb mobilného operátora vytvorením a prevádzkovaním hlasovej virtuálnej privátnej siete (,,VPS) mobilných telefónov vybavených SIM kartami a umožniť výhodné volania v rámci VPS, výhodnejšie tarify volaní do iných hlasových sieti a využívanie dátových služieb. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačnýchslužieb operátora prostredníctvo virtuálnej privátnej siete, t. j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre hlasové SIM kartyverejného obstarávateľa, pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete, doplnkové verejné telekomunikačné služby adodávka mobilných telekomunikačných zariadení.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Banskobystrický samosprávny kraj
Mobilné dátové a telefónne služby.   
Verejný obstarávateľ vyberá spoľahlivého a seriózneho zmluvného partnera, ktorý bude pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov, pre ktorých sa toto verejné obstarávanie plánuje vyhlásiť, zabezpečovať kvalitné mobilné dátové a telefónne služby v rámci verejnej telefónnej siete. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.  Verejný obstarávateľ vystupuje v rámci tohto verejného obstarávania ako centrálna obstarávacia organizácia v zmysle § 15 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Subjekty, ktoré budú zadávať zákazky na základe rámcovej dohody uzavretej centrálnou obstarávacou organizáciou, sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
SMS žreby   
Predmetom zákazky je zabezpečenie podpory prevádzkovania hazardnej hry s názvom Nové dni štastia. SpoločnosťTIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. bude držiteľ licencie udelenej v zmysle zákona č. 171/2005 Z. z. ohazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov na prevádzkovanie elektronických okamžitých lotérií nadobu 2 rokov. Unikátnym prvkom hazardnej hry je, že časť výhier je vyplatených ako stávka do vybraných číselných lotérií. Podrobné vymedzenie Predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Žilinský samosprávny kraj
SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátoraprostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j. vytvorením virtuálnej privátnej siete pre hlasové SIMkarty verejného obstarávateľa a vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Ideo osobitnú službu, ktorá umožňuje poskytovanie homogénneho technického, technologického prostredia a zvýhodnenejcenovej úrovne volaní za osobitných dohodnutých podmienok dohodnutých. Služba HVPS vytvára uzavretú skupinukoncových telekomunikačných zariadení využívajúcich elektronické komunikačné služby uchádzača poskytovanéprostredníctvom verejných telekomunikačných sietí uchádzača a prostredníctvom SIM kariet uchádzača registrovanýchna verejného obstarávateľa.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb (ďalej len služieb) operátora, ktoré obsahujú - zriadenie a aktivácia virtuálnej privátnej siete (ďalej VPS) pre hlasové a dátové SIM karty verejného obstarávateľa, - pripojenie verejného obstarávateľa do verejnej telefónnej siete, - zabezpečenie mobilných hlasových a dátových služieb, - dodávka mobilných telekomunikačných zariadení a dátových zariadení pre verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Telekomunikačné služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátoraprostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j. vytvorením virtuálnej privátnej siete pre hlasové SIMkarty verejného obstarávateľa a vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Ideo osobitnú službu, ktorá umožňuje poskytovanie homogénneho technického, technologického prostredia a zvýhodnenejcenovej úrovne volaní za osobitných dohodnutých podmienok dohodnutých. Služba HVPS vytvára uzavretú skupinukoncových telekomunikačných zariadení využívajúcich elektronické komunikačné služby uchádzača poskytovanéprostredníctvom verejných telekomunikačných sietí uchádzača a prostredníctvom SIM kariet uchádzača registrovaných 4/7 na verejného obstarávateľa.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Predaj SMS CL prostredníctvom mobilného komunikačného zariadenia   
Predmetom je poskytnutie služby na SMS predaj cestovných lístkov (ďalej len eCL") bratislavskej MHD t.j. objednávaniecestovného lístka na MHD Bratislavy prostredníctvom SMS a platbu ceny za objednaný cestovný lístok prostredníctvomSMS, si budú objednávať fyzické a právnické osoby na základe platných právnych predpisov a Prepravného poriadku aTarify DPB a.s..Zaškolenia užívateľov SMS predaja určených DPB a.s., dodávka softvéru na SMS predaj, zabezpečeniejeho inštalácie a spustenie do prevádzky.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
Telekomunikačné služby a monitorovací systém GPS   
Predmetom zákazky je poskytnutie telekomunikačných služieb (hlasové a dátové služby vrátane dodávky zariadení mobilnej komunikácie ) a monitorovací systém GPS - vrátane dodávky zariadení GPS komunikácie.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie