Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 265 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačnýchslužieb operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre hlasové a dátovéSIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete, doplnkové verejnételekomunikačné služby a dodávka mobilných telekomunikačných zariadení.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov, nákup koncových zariadení a ďalšie služby) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS) mobilného operátora.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Služby mobilného operátora na roky 2019-2023   
Získanie poskytovateľa telekomunikačných služieb v súlade s opisom predmetu zákazky uvedenej v súťažnýchpodkladov.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia 2019   
Predmetom zákazky je 1)vytvorenie vnútropodnikovej siete pre SIM karty registrované na verejného obstarávateľa, 2)pripojenie SIM kariet verejného obstarávateľa do verejnej telefónnej siete a zabezpečenie poskytovania spoľahlivýchkomplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieb operátora (hovory, SMS,MMS, internet v mobile, mobilný internet), 3)dodanie mobilných telekomunikačných zariadení (koncových zariadení).
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej siete   
Predmetom zákazky je poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnejsiete predovšetkým hlasových služieb poskytovaných prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete a dátovýchslužieb pre koncové zariadenia a nákup koncových zariadení pre Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR apre právnické osoby v jeho pôsobnosti, ktoré sú v jeho zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti - rozpočtovéorganizácie, príspevkové organizácie, štátne podniky a nimi riadené organizácie.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby s názvom Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia (ďalej len Predmet zákazky) Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačnýchslužieb (ďalej len služieb) operátora, ktoré obsahujú -zriadenie a aktivácia virtuálnej privátnej siete (ďalej VPS) pre hlasové a dátové SIM karty verejného obstarávateľa, -pripojenie verejného obstarávateľa do verejnej telekomunikačnej siete, -zabezpečenie mobilných hlasových a dátových služieb, -dodávka mobilných telekomunikačných zariadení a dátových zariadení pre verejného obstarávateľa.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Telekomunikačné služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j. vytvorením virtuálnej privátnej siete pre hlasové SIM karty verejného obstarávateľa a vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Ide o osobitnú službu, ktorá umožňuje poskytovanie homogénneho technického, technologického prostredia a zvýhodnenej cenovej úrovne volaní za osobitných dohodnutých podmienok dohodnutých. Služba HVPS vytvára uzavretú skupinu koncových telekomunikačných zariadení využívajúcich elektronické komunikačné služby uchádzača poskytované prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí uchádzača a prostredníctvom SIM kariet uchádzača registrovanýchna verejného obstarávateľa.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Zriadenie a prevádzkovanie komplexnej HVPS   
Predmetom zákazky je zriadenie a prevádzkovanie komplexnej, bezpečnej a ekonomicky výhodnej elektronickejkomunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátovýchmodemov a tabletov, nákup koncových zariadení, ďalšie služby) prostredníctvom Hlasovej virtuálnej privátnej siete(ďalej len HVPS).
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb   
Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov,) prostredníctvom hlasovej virtuálnej siete (HVS) mobilného operátora.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je poskytovanie komlexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora (hovory, SMS, MMS, internet v mobile, mobilný internet) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre SIM karty verejného obstarávateľa a pripojenie účastníka do telefónnej siete úspešného uchádzača a nákup mobilných zariadení za zvýhodnené ceny.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Sociálna poisťovňa, ústredie
Poskytovanie telekomunikačných služieb   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných telekomunikačných služieb vrátane mobilných hlasovýchtelekomunikačných služieb a dátových služieb, pevných hlasových služieb, t. j. pripojenie objednávateľa do verejnejtelefónnej siete, prostredníctvom virtuálnej privátnej siete (VPS), t. j. vytvorenie vnútropodnikovej siete pre SIM kartyobjednávateľa (Sociálnej poisťovne, ústredia, pobočiek a ich vysunutých pracovísk), služieb bezpečnej komunikácie,služieb manažovania mobilných zariadení, služieb hromadného odosielania SMS/MMS a dodávka telekomunikačnýchzariadení. Predmet poskytnutia telekomunikačných služieb sa člení na a)mobilné hlasové telekomunikačné a dátovéslužby, b) pevné hlasové služby, c) služby bezpečnej komunikácie, d) služby na manažovanie mobilných zariadení, e)služby na hromadné odosielanie SMS/MMS, f) dodávku telekomunikačných zariadení. Podrobné vymedzenie predmetuzákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profile verejného obstarávateľa na portáliwww.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO dostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk vedenom asprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len "IS EVO")verejný obstarávateľ k nim poskytujebezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávaniav Dodatku k úradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosťnastane skôr.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Verejná telefónna sieť a zriadenie prístupu do verejnej telefónnej siete.   
Predmetom zákazky je zriadenie pripojenia internej hlasovej komunikačnej siete účastníka do verejnej telefónnej sieteprostredníctvom ethernet pripojenia so SIP protokolom (ďalej len SIP trunk) a poskytovanie komplexných hlasovýchkomunikačných služieb verejnej telefónnej siete (ďalej len VTS). Verejný obstarávateľ požaduje vybudovanie duálneho zálohovaného pripojenia svojej internej hlasovej komunikačnejsiete do verejnej telefónnej siete prostredníctvom SIP trunk.  Pripojenie do VTS siete je požadované v dvoch lokalitách a)Uzol Bratislava pracovisko Datacentrum DataCube, Kopčianska 92/D Bratislava b)Uzol Košice pracovisko Krajský súd Košice, Štúrova 29, Košice Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí samostatnú časť súťažných podkladov B.1 OPIS PREDMETU ZÁKAZKY ačasť A.2 KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A PRAVIDLÁ ICH UPLATNENIA
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Komplexné služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných(hlasových) a dátových služieb operátora prostredníctvom virtuálnej privátnej siete, t. j. vytvorením vnútropodnikovejsiete pre hlasové a dátové SIM karty verejného obstarávateľa, pripojenie verejného obstarávateľa do verejnejtelekomunikačnej siete, poskytovanie verejných telekomunikačných služieb, ako aj služieb spojených s elektronickouaplikáciou na sledovanie spotreby jednotlivých SIM kariet a zabezpečenie dodávky mobilných telekomunikačnýchzariadení pre verejného obstarávateľa.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Telekomunikačné služby - služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačnýcha dátových služieb.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb mobilného operátora   
Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej a ekonomicky výhodnej elektronickejkomunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátovýchmodemov a tabletov, nákup koncových zariadení) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS). HVPS budevytvorená osobitne pre každého z Účastníkov (Ministerstvo financií SR, Úrad vlády SR a Úrad vládneho auditu), prevšetky SIM karty užívateľov každého Účastníka, pripojenie HVPS Účastníkov do telefónnej siete úspešného uchádzača aďalšie súvisiace služby.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie