Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 301 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Žilinský samosprávny kraj
SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j. vytvorením virtuálnej privátnej siete pre hlasové SIMkarty verejného obstarávateľa a vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Ideo osobitnú službu, ktorá umožňuje poskytovanie homogénneho technického, technologického prostredia a zvýhodnenej cenovej úrovne volaní za osobitných dohodnutých podmienok dohodnutých. Služba HVPS vytvára uzavretú skupinukoncových telekomunikačných zariadení využívajúcich elektronické komunikačné služby uchádzača poskytovanéprostredníctvom verejných telekomunikačných sietí uchádzača a prostredníctvom SIM kariet uchádzača registrovaných na verejného obstarávateľa.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Rozhlas a televízia Slovenska
POSKYTOVANIE KOMPLEXNÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB Content Delivery Network – CDN   
Účelom zákazky je zabezpečenie poskytovania komplexných služieb Content Delivery Network (ďalej len CDN) prepotreby Verejného obstarávateľa.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Služba rádiového prepojenia L2 pre mestskú spaľovňu   
Predmetom zákazky je pripojenie mestskej spaľovne rádiovým L2 prepojím do troch možných lokalít magistrátuHlavného mesta SR Bratislavy. Lokalitu mestskej spaľovne a adresu Vlčie hrdlo 72, 821 07 Bratislava je požadovanépripojiť L2 prepojím na jednu z nasledovných 3 lokalít -OLO, Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava  -Magistrát hl. mesta, Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava -DC Digitalis, Trnavská cesta 486/100, 821 01 Bratislava  Požadovaná garantovaná rýchlosť prepojenia je 250/250 Mbps pri dodržaní SLA na úrovni 99,5%.  Služba bude odovzdaná vo forme ethernetu. Verejný obstarávateľ stanoví poskytovateľovi port na switchy v majetkumesta, na ktorom bude služba odovzdaná. Doba poskytovania služby je 48 mesiacov.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Inštitút informatiky a štatistiky
Fixné a mobilné hlasové služby   
Poskytovanie komplexnej hlasovej služby pevné linky, mobilná sieť, mobilný internet.Dodávateľ musí zabezpečiťpripojenie do verejnej telefónnej služby (VTS) vo forme SIP trunku s 8 ks hlasových kanálov. Pripojenie SIP trunku bynemalo byť realizované cez verejný Internet, tzn. použité dátové pripojenie by malo byť vyhradené iba na prenos hlasu.Prenosové prostredie je kábel (optika resp. metalika). Cena za pripojenie k VTS by mala byť stanovená pre viazanosť na24 mesiacov. Hovorné pevné linky   s neobmedzenými bezplatnými volaniami na miestne a medzimestské hovory cez 8 kanálov v SIP trunku  zvýhodnené volania (cca 0,12 Eura /min.) na národné mobilné siete cez 8 kanálov v SIP trunku 1 ks SIM karty do GSM brány s hlasovým paušálom, ktorý poskytne neobmedzené volania na všetky národné mobilnésiete a siete v EU Hovorné mobilná sieť  s neobmedzenými volaniami v SR a EU a neobmedzenými sms/mms a internetom v mobile s rýchlosťou minimálne10mbit/s a objemom dát 10gb/mesiac pre 7 zamestnancov Bez hovorného len SMS pre zabezpečovací systém.  Pri návrhu riešenia je potrebné vychádzať zo skutočnosti, že v budove je k dispozícií štruktúrovaná kabeláž kategóriemin. Cat 5. V každej miestnosti je pripravený požadovaný počet zásuviek RJ 45. V zákazníckej serverovni je zabezpečenézo strany verejného obstarávateľa požadované elektrické napájanie a priestor na umiestnenie PBX. Verejný obstarávateľmá funkčnú pobočkovú ústredňu typ SLICAN IPL-256, prídavné karty IPL1APU , IPL2GSM a IP Telefóny Gigaset A510 aGigaset A540(8 ks hlasových kanálov vo forme SIP trunku k poskytovateľovi hlasových služieb, 24 ks VoIP klapiek sosignalizáciu SIP, integrovanú GSM brána pre 1 ks SIM kariet. Verejný obstarávateľ má 24 ks klientskych prenosných IP telefónov a požaduje zachovať existujúce čísla mobilných 1/2 telefónov aj klapiek na pevnej sieti.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Telekomunikačné služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie elektronickej komunikačnej služby a ďalších súvisiacich služieb v súlade sozákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov vrátanie dodania príslušnýchzariadení potrebných na riadne využívanie požadovaných služieb.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Žilinský samosprávny kraj
SLUŽBY MOBILNÉHO OPERÁTORA   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j. vytvorením virtuálnej privátnej siete pre hlasové SIMkarty verejného obstarávateľa a vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Ideo osobitnú službu, ktorá umožňuje poskytovanie homogénneho technického, technologického prostredia a zvýhodnenejcenovej úrovne volaní za osobitných dohodnutých podmienok dohodnutých. Služba HVPS vytvára uzavretú skupinukoncových telekomunikačných zariadení využívajúcich elektronické komunikačné služby uchádzača poskytovanéprostredníctvom verejných telekomunikačných sietí uchádzača a prostredníctvom SIM kariet uchádzača registrovanýchna verejného obstarávateľa.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Záchranná služba
Telekomunikačné služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných hlasových telekomunikačných služieb pre pevné linky vrátane internetového pripojenia a mobilné linky, ako aj doplnkových telekomunikačných služieb pre Záchrannú službu Košice na obdobie 24 mesiacov. Časť I. Pevné linky a internetové pripojenia pre Záchrannú službu Košice Časť II Mobilné linky pre Záchrannú službu Košice.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je poskytovanie komlexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora (hovory, SMS, MMS, internet v mobile, mobilný internet) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre SIM karty verejného obstarávateľa a pripojenie účastníka do telefónnej siete úspešného uchádzača a nákup mobilných zariadení za zvýhodnené ceny.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB   
Predmetom je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačných služieboperátora pre hlasové SIM karty obstarávateľa a pripojenie účastníka do verejnej telefónnej siete, doplnkové verejnételekomunikačné služby a dodávka mobilných telekomunikačných zariadení.  Plnenie za 4. Q. 2019
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Služby mobilného operátora   
Telekomunikačné služby siete GSM pre mobilné telefóny, zabezpečenie prevádzky prenosných dátových zariadení apripojenie vlastnej VoIP platformy do GSM siete
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Slovenská pošta, a.s.
Poskytovanie elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej mobilnej elektronickej komunikačnej siete   
Predmetom zákazky je poskytovať vyhlasovateľovi komplexné, bezpečné mobilné elektronické komunikačné služby, aktivovať a poskytovať vyhlasovateľovi službu mobilná virtuálna privátna sieť (VPS) vo vzťahu k SIM kartám uchádzača registrovaných na vyhlasovateľa, ktoré boli a budú aktivované na základe osobitných zmlúv o pripojení. Účastník sa zaväzuje všetky nové služby aktivovať bez viazanosti. Plnenie je za 4Q/2019.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS)
Služby mobilného operátora   
Telekomunikačné služby siete GSM pre mobilné telefóny, zabezpečenie prevádzky prenosných dátových zariadení apripojenie vlastnej VoIP platformy do GSM siete
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
POSKYTOVANIE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB   
Predmetom zákazky je poskytovanie elektronických komunikačných služieb
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Služby mobilného operátora 2018   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora(hovory, SMS, MMS, internet v mobile, mobilný internet) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j.vytvorením vnútropodnikovej siete pre SIM karty verejného obstarávateľa a pripojenie účastníka do telefónnej sieteúspešného uchádzača a nákup mobilných zariadení za zvýhodnené ceny.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Poskytovanie služieb mobilného operátora   
Predmetom zákazky je zriadenie a poskytovanie komplexnej, bezpečnej a ekonomicky výhodnej elektronickejkomunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátovýchmodemov a tabletov, nákup koncových zariadení) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS). HVPS budevytvorená osobitne pre každého z Účastníkov (Ministerstvo financií SR, Úrad vlády SR a Úrad vládneho auditu), prevšetky SIM karty užívateľov každého Účastníka, pripojenie HVPS Účastníkov do telefónnej siete úspešného uchádzača aďalšie súvisiace služby.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie