Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 28 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Telefónne prístoje 2019   
Predmetom zákazky je nákup telefónnych prístrojov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telefonické zariadenia
Západoslovenská distribučná, a.s.
Samonosný dielektrický optický kábel - ACON   
Samonosný dielektrický optický kábel (ďalej len SOK = anglicky All dielectric self supporting cable ADSS) vrátanepríslušných armatúr, používaný na výstavbu optickej trasy na vonkajších elektrických vedeniach vysokého (VN) a veľmivysokého napätia (VVN) tam, kde sa nevyužíva iný spôsob prenosu dátového toku (napr. použitím kombinovanéhozemného lana).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Materiály z optických vlákien
Západoslovenská distribučná, a.s.
Komunikačné zariadenia   
Komunikačné zariadenie slúžiace na diaľkový odpočet elektromerov. Zariadenie je schopné komunikovať s elektromerom, spracovať, komprimovať a odoslať odčítané údaje do odpočtovej centrály. Zariadenie je schopné komunikovať v transparentnom móde.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telefonické zariadenia
Západoslovenská distribučná, a.s.
Jednofázový inteligentný elektromer s GPRS modemom   
Inteligentný elektromer s GPRS modemom slúžiaci na meranie elektrickej energie v súvislosti s platbami zmyslenariadenia vlády č. 294/2005 Z. z. alebo č. 145/2016 Z. z. o meradlách (MID) príloha MI-003 Elektromery a v zmyslevyhlášky 358/2013 ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracíchsystémov v elektroenergetike § 4. Inteligentný elektromer s GPRS modemom slúžiaci na meranie činnej elektrickejenergie (aj vo verzii s odpojovačom).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telefonické zariadenia
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Modernizácia dopravného dispečingu v DPMK, a.s.   
Predmetom zákazky je doplnenie a modernizácia technických prostriedkov dispečingu (HW a SW) prostredníctvom zabezpečenia moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich a zlepšenia informačného a oznamovacieho systému v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou projektovou kanceláriou Luby, s.r.o., Stromová 16, 040 01 Košice. Cieľom je vybaviť pracoviská dispečerov tak, aby dispečeri boli schopní za pomoci vysokovýkonných technických prostriedkov plniť svoje úlohy efektívne a rýchlo a tým priamo ovplyvňovať kvalitu ponúkaných služieb. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 5 súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Dátové zariadenia
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Telefónne prístoje 2019   
Predmetom zákazky je nákup telefónnych prístrojov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telefonické zariadenia
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Modernizácia dopravného dispečingu v DPMK, a.s.   
Predmetom zákazky je doplnenie a modernizácia technických prostriedkov dispečingu (HW a SW) prostredníctvomzabezpečenia moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich azlepšenia informačného a oznamovacieho systému v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou projektovoukanceláriou Luby, s.r.o., Stromová 16, 040 01 Košice. Cieľom je vybaviť pracoviská dispečerov tak, aby dispečeri bolischopní za pomoci vysokovýkonných technických prostriedkov plniť svoje úlohy efektívne a rýchlo a tým priamoovplyvňovať kvalitu ponúkaných služieb. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 5 súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Dátové zariadenia
Západoslovenská distribučná, a.s.
Komunikačné zariadenia   
Komunikačné zariadenie slúžiace na diaľkový odpočet elektromerov. Zariadenie je schopné komunikovať s elektromerom, spracovať, komprimovať a odoslať odčítané údaje do odpočtovej centrály. Zariadenie je schopné komunikovať v transparentnom móde.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telefonické zariadenia
ATRIS, spol. s r.o. Snina
Zvýšenie konkurencie schopnosti spoločnosti ATRIS, spol. s r.o. Snina   
Predmetom predkladaného projektu je obstaranie nasledovnej inovatívnej technológie/logického celku nasledovnýchinovatívnych technológií/ častí Časť 1 MERACIA TECHNIKA LABORATÓRIUM, Časť 2 PC PRACOVNÉ STANICE, Časť 3 ZDVÍHACIA MONTÁŽNA PLOŠINA, Časť 4 Záložný napájací systém na báze fotovoltaických panelov a batérií LTW, Časť 5 REKLAMA, Časť 6 OPTICKÁ PRÍPOJKA  Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov a kúpnej zmluvy.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Komunikačné zariadenia
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Modernizácia dopravného dispečingu v DPMK, a.s.   
Predmetom zákazky je doplnenie a modernizácia technických prostriedkov dispečingu (HW a SW) prostredníctvom zabezpečenia moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich a zlepšenia informačného a oznamovacieho systému v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou projektovou kanceláriou Luby, s.r.o., Stromová 16, 040 01 Košice. Cieľom je vybaviť pracoviská dispečerov tak, aby dispečeri boli schopní za pomoci vysokovýkonných technických prostriedkov plniť svoje úlohy efektívne a rýchlo a tým priamo ovplyvňovať kvalitu ponúkaných služieb. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 5 súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Dátové zariadenia
Západoslovenská distribučná, a.s.
Komunikačné zariadenia   
Komunikačné zariadenie slúžiace na diaľkový odpočet elektromerov. Zariadenie je schopné komunikovať s elektromerom, spracovať, komprimovať a odoslať odčítané údaje do odpočtovej centrály. Zariadenie je schopné komunikovať v transparentnom móde.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telefonické zariadenia
Generálna prokuratúra SR
Posilnenie infraštruktúry pre realizáciu nových úloh v súvislosti s novou funkcionalitou kľúčového agendového IS RT GP SR   
Rozšírenie základnej technickej infraštruktúry,zapojenie a inštalácia hardvérových a softvérových prostriedkov technickejinfraštruktúry, upgrade súčasnej serverovej farmy
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Dátové zariadenia
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Modernizácia dopravného dispečingu v DPMK, a.s.   
Predmetom zákazky je doplnenie a modernizácia technických prostriedkov dispečingu (HW a SW) prostredníctvomzabezpečenia moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich azlepšenia informačného a oznamovacieho systému v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou projektovoukanceláriou Luby, s.r.o., Stromová 16, 040 01 Košice. Cieľom je vybaviť pracoviská dispečerov tak, aby dispečeri bolischopní za pomoci vysokovýkonných technických prostriedkov plniť svoje úlohy efektívne a rýchlo a tým priamoovplyvňovať kvalitu ponúkaných služieb. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 5 súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Dátové zariadenia
ZTS Výskumno-vývojový ústav Košice, a.s.
Výrobková inovácia v spoločnosti ZTS VVU Košice, a.s. - infraštruktúra   
Verejný obstarávateľ plánuje nákup komunikačnej infraštruktúry 1. 9 x sieť na podlaží - 1 ks 2. Centrálna správa - serverovňa - 1 ks 3. Obhliadka priestorov v ZTS VVÚ Košice a. s., Južná trieda 82, Košice - 1 ks pozostávajúca z 3.1 Doprava do DDU ZTS VVÚ Košice a. s. , Južná trieda 82, Košice 3.2 Demontáž pôvodnej kabeláže a montáž novej štruktúrovanej kabeláže- súčasť dodávky 3.3 Montáž, zapojenie zariadení a uvedenie do prevádzky - súčasť dodávky 3.4 Konfigurácia jednotlivých aktívnych prvkov - súčasť dodávky 3.5 Vyhotovenie meracích protokolov- súčasť dodávky 3.6 Zaškolenie obsluhy na manažment jednotlivých aktívnych prvkov súčasť dodávky 3.7 Zaškolenie obsluhy na manažment bezpečnosti prevádzky počítačovej siete a privátnej siete VPN súčasť dodávky 3.8 Celková záruka na dodávku a podporu celého riešenia zo strany dodávateľa na obdobie 5. rokov - súčasť dodávky Z dôvodu obmedzenia počtu znakov oznamujeme, že opis je totožný s výzvou na predkladanie ponúk a súťažnýmipodkladmi.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Komunikačné zariadenia
Západoslovenská distribučná, a.s.
Komunikačné zariadenia   
Komunikačné zariadenie slúžiace na diaľkový odpočet elektromerov. Zariadenie je schopné komunikovať s elektromerom, spracovať, komprimovať a odoslať odčítané údaje do odpočtovej centrály. Zariadenie je schopné komunikovať v transparentnom móde.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Telekomunikačné zariadenia a spotrebný materiál  >  Telefonické zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie