Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 118 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Rozhlas a televízia Slovenska
LED stena pre štúdio Šport   
Predmetom zákazky je systém grafiky s LED obrazovkami pozostávajúci z grafických renderovacích staníc spríslušenstvom a softvérovým vybavením a zo štyroch samostatných častí LED obrazoviek, z toho dve časti budú tvorenérovnými časťami aj s oblúkmi. Jednotlivé LED obrazovky tvoria pospájané kabinety. LED obrazovka musí spĺňaťparametre pre TV výrobu a musí byť upevnená na vlastnú konštrukciu. Konštrukcia musí byť samonosná prispôsobenápre TV štúdia, bez potreby ďalšieho kotvenia a musí umožniť nastavenie každého kabinetu v troch smeroch. Obrazovkamusí byť matná eliminujúca odrazy svetla. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladochv časti D. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Rozhlas a televízia Slovenska
Vysielacie pracoviská VPC, VPD   
Cieľom verejného obstarávania na predmet zákazky Trojka, Šport - Vysielacie pracoviská VPC, VPD je - zabezpečiť kompletnú dodávku televíznej technológie pre odbavovanie TV programových služieb Trojka a Šport, - zabezpečiť spracovanie a vysielanie súborov a obrazovo zvukových signálov HD rozlíšení 1080i50, podľa SMPTE ST274, s možnosťou spracovania a vysielania externých obrazovo zvukových signálov v rozlíšení 4K podľa SMPTE ST 425-5a SMPTE ST 2082-10 bez potreby výmeny zariadení, teda len doplnením niektorých licencií,  - zabezpečiť výmenu technológie serverovej časti existujúcich pracovísk VPA, VPB a Ingestu podľa požiadaviek RTVS, - zabezpečiť technologickú kompatibilitu na úrovni spracovania a zdieľania súborov, a systémovú kompatibilitu na úrovniautomatizovaného systému riadenia a ovládania zariadení vo vysielacom reťazci s existujúcimi pracoviskami, - zabezpečiť automatizované odbavovanie vysielacích plánov TV programových služieb Trojka a Šport z plánovaciehosystému Provys v súlade s požiadavkami RTVS, - rozšírenie existujúcej technologickej základne vysielacích pracovísk v súlade s technickými požiadavkami projektu.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
Rozhlas a televízia Slovenska
Rekonštrukcia televíznej technológie štúdia MD-A Bratislava   
Predmetom zákazky sú realizačné projekty, dodávka zariadení a inštalačné montážne činnosti v rámci rekonštrukcieštúdia MD-A. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti D. OPIS PREDMETUZÁKAZKY.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Technické zabezpečenie špecializovaných výsluchových miestností pre detské obete a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov kamerovým zabezpečovacím systémom.   
Vybudovanie kamerového systému špecializovaných výsluchových miestností pre maloleté obete a obete domáceho násilia je jednou z aktivít národného projektu s názvom Špecializované výsluchové miestnosti pre detské obete a ďalšieobzvlášť zraniteľné obete trestných činov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Hlavné mesto SR Bratislava
Výpočtová, zobrazovacia a biela technika a spotrebný tovar   
Predmetom zákazky je obstaranie výpočtovej, zobrazovacej a bielej techniky a súvisiaceho spotrebného tovaru preMetropolitný inštitút Bratislavy.  Zákazka je rozdelená na 3 časti Časť 1 Čierna technika (tv, projektor, reproduktory a pod.) Časť 2 Kancelárska technika (monitory, príslušenstvo k PC, skartovačka a pod.)  Časť 3 Kuchynská technika (chladnička, umývačka, kávovary a pod.)  Podrobný opis predmetu jednotlivých položiek, ktoré sú predmetom zákazky je uvedený v prílohe č. 1 MIB Výpočtová,zobrazovacia a biela technika a spotrebný tovar Opis predmetu zákazky výzvy na predkladanie ponúk dostupnej nahttps//josephine.proebiz.com/sk/tender/5790/summary Predmetom zákazky je aj doprava tovaru na miesto dodania Ventúrska 22, Bratislava a namontovania takého tovaru, priktorom sa vyžaduje montáž.. Predmetom zákazky je aj doprava tovaru na miesto dodania Ventúrska 22, Bratislava anamontovania takého tovaru, pri ktorom sa vyžaduje montáž.  Predpokladaná hodnota zákazky pre potreby MIB bude v zmysle metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 10801-5000/2018 zo dňa 5.9.2018 určená za základe cenových ponúk predložených v plánovanom prieskume trhu. V prípade, že všetky cenové ponuky prevýšia limit určený pre zákazku s nízkou hodnotu, prieskum trhu bude slúžiť výhradne na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a zmluva nebude uzatvorená.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Mesto Tornaľa
Výstražný a varovný systém bez hraníc pre bezpečný život v meste Tornaľa   
Predmetom zákazky je vybudovanie komplexného uceleného varovného a vyrozumievacieho systému s meranímovzdušia a zrážok. Systém bude slúžiť na varovanie a vyrozumenie pripravenosti obyvateľov na zvládanie mimoriadnychudalosti ovplyvnených zmenou klímy. Dodávaný systém musí byť kompatibilný s existujúcim systémom SEHIS naregionálnej a národnej úrovni, so zložkami krízového riadenia Civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Technické zabezpečenie špecializovaných výsluchových miestností pre detské obete a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných činov kamerovým zabezpečovacím systémom.   
Vybudovanie kamerového systému špecializovaných výsluchových miestností pre maloleté obete a obete domácehonásilia je jednou z aktivít národného projektu s názvom Špecializované výsluchové miestnosti pre detské obete a ďalšieobzvlášť zraniteľné obete trestných činov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Západoslovenská distribučná, a.s.
Obnova rádiofónnej siete spoločnosti   
Účelom realizácie obnovy rádiofónnej siete Objednávateľa (ďalej aj RDST sieť) je stabilizovať prostriedok pre krízovú komunikáciu pre jednotlivé zložky Objednávateľa (ďalej aj ZSD), ktoré zabezpečujú prevádzkovanie distribučnej siete. Predmetom verejného obstarávania je zhotovenie diela, t.j. obnova RDST siete, ktorá spočíva v celkovej výmene technológie, teda HW, SW, koncových účastníckych zariadení a pracovísk na monitoring, pomocných zariadení, inštalačného materiálu rádiofónnych vykrývačov a rádiových staníc a ich uvedenie do prevádzky a poskytnutie Súvisiacich plnení, t.j. dodávka náhradných dielov a s tým spojených súvisiacich činností.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Mesto Tornaľa
Výstražný a varovný systém bez hraníc pre bezpečný život v meste Tornaľa   
Predmetom zákazky je vybudovanie komplexného uceleného varovného a vyrozumievacieho systému s meranímovzdušia a zrážok. Systém bude slúžiť na varovanie a vyrozumenie pripravenosti obyvateľov na zvládanie mimoriadnychudalosti ovplyvnených zmenou klímy. Dodávaný systém musí byť kompatibilný s existujúcim systémom SEHIS naregionálnej a národnej úrovni, so zložkami krízového riadenia Civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Rádiostanice s príslušenstvom   
Jedná sa o zakúpenie rádiostaníc s príslušenstvom, ktoré zahŕňa dodanie systému, ktorý sa skladá z manažovacích staníc, ručných terminálov a nevyhnutného príslušenstva k zabezpečeniu riadnej prevádzky uvedených rádiokomunikačných zariadení.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Mesto Tornaľa
„Výstražný a varovný systém bez hraníc pre bezpečný život v meste Tornaľa“   
Predmetom zákazky je vybudovanie komplexného uceleného varovného a vyrozumievacieho systému s meranímovzdušia a zrážok. Systém bude slúžiť na varovanie a vyrozumenie pripravenosti obyvateľov na zvládanie mimoriadnychudalosti ovplyvnených zmenou klímy.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Divadlo Nová scéna
Výmena systému ozvučenia v hľadisku Divadla Nová scéna   
Predmet zákazky spočíva v ozvučení prízemia hľadiska a balkónu Divadla Nová scéna, ktorý rovnomerne pokryje všetkydivácke miesta, minimálne v úrovni 100 dB SPL, v tolerancii maximálne od -3 do +3dB. Z dôvodov potrieb scénografie sa požaduje umiestnenie reproduktorov približne v mieste ich zavesenia v súčasnosti. V prípade pasívneho systému verejný obstarávateľ požaduje príslušný počet zosilňovačov a taktiež celú silovú i signálnukabeláž. Ďalej ide o požiadavku na 10 ks odposluchových reproduktorov pre javisko divadla, s preferovaním aktívneho 2-pásmového koaxiálneho reproboxu s integrovaným zosilňovačom, s držiakom umožňujúcim zavesenie na stenu/strop, smaximálnymi rozmermi 300 x 450 x 350 mm. Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole D.Opis predmetu zákazky vsúťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Mesto Tornaľa
„Výstražný a varovný systém bez hraníc pre bezpečný život v meste Tornaľa“   
Predmetom zákazky je vybudovanie komplexného uceleného varovného a vyrozumievacieho systému s meranímovzdušia a zrážok. Systém bude slúžiť na varovanie a vyrozumenie pripravenosti obyvateľov na zvládanie mimoriadnychudalosti ovplyvnených zmenou klímy.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Divadlo Nová scéna
Výmena systému ozvučenia v hľadisku Divadla Nová scéna   
Predmet zákazky spočíva v ozvučení prízemia hľadiska a balkónu Divadla Nová scéna, ktorý rovnomerne pokryje všetkydivácke miesta, minimálne v úrovni 100 dB SPL, v tolerancii maximálne od -3 do +3dB. Z dôvodov potrieb scénografie sa požaduje umiestnenie reproduktorov približne v mieste ich zavesenia v súčasnosti. V prípade pasívneho systému verejný obstarávateľ požaduje príslušný počet zosilňovačov a taktiež celú silovú i signálnukabeláž. Ďalej ide o požiadavku na 10 ks odposluchových reproduktorov pre javisko divadla, s preferovaním aktívneho 2-pásmového koaxiálneho reproboxu s integrovaným zosilňovačom, s držiakom umožňujúcim zavesenie na stenu/strop, smaximálnymi rozmermi 300 x 450 x 350 mm. Bližšia špecifikácia je uvedená v kapitole D.Opis predmetu zákazky vsúťažných podkladoch.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Úprava a doplnenie tunelového rozhlasu v tuneli Sitina   
Predmetom zákazky je dodanie tovaru a činnosti spojenej s montážou tovaru pre technologický celok T 428.2 Tunelový rozhlas, podľa dokumentácie pre realizáciu stavby Razený tunel Sitina-Západná a východná tunelová rúra, Tunelový rozhlas, ktorá tvorí prílohu č.1 k časti B.1 Opisu predmetu zákazky súťažných podkladov.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie