Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 226 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Tlačiarenské a grafické služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenských, grafických a ďalších súvisiacich služieb pre potreby verejného obstarávateľa a jeho organizačné útvary. Predmetom zákazky je tlač, kreatíva, grafika, produkcia a dodanie certifikovaných digitálnych nátlačkov, ktorých rozsah a počet je zadefinovaný v súťažných podkladoch. V rámci položiek grafika a produkcia verejný obstarávateľ vyžaduje aj zabezpečenie redakčných prác,jazykovú korektúru, typografickú korektúru a dodanie jednotlivých druhov tlačovín do určených miest verejného obstarávateľa (ako napríklad brožúr, kníh, letákov, plagátov a iných tlačovín) uvedených a zašpecifikovaných v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Sociálna poisťovňa, ústredie
Výroba a dodávka tlačív pre Sociálnu poisťovňu   
Predmetom zákazky je záväzok úspešného uchádzača vyrábať a dodávať špeciálne tlačivá Sociálnej poisťovne (ďalej len"špeciálne tlačivá") vrátane poskytovania súvisiacich služieb, na základe objednávok a za podmienok definovaných vrámcovej dohode. Predmet zákazky zahŕňa výrobu a dodávku špeciálnych tlačív vrátane zabezpečenia súvisiacich služiebspojených s ich výrobou, kompletizáciou a dodávkou pre ústredie, pobočky verejného obstarávateľa a peňažné ústavyna území Slovenskej republiky, podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky a časť B.2 Obchodné podmienky plneniapredmetu zákazky súťažných podkladov na predmet zákazky, ktoré sú uverejnené v profile verejného obstarávateľa naportáli www.uvo.gov.sk a v informačnom systéme EVO vedenom a sprístupňovanom Úradom pre verejné obstarávaniedostupnom cez webové sídlo www.uvo.gov.sk (ďalej len "IS EVO") a verejný obstarávateľ k nim poskytuje bezodplatneneobmedzený, úplný a priamy prístup odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania v Dodatku kúradnému vestníku Európskej únie alebo vo Vestníku verejného obstarávania podľa toho, ktorá skutočnosť nastaneskôr.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Prenájom zariadení na centrálnu tlač 2020-2023   
Predmetom zákazky je poskytovanie dvoch typov multifunkčných zariadení spolu v počte 85 kusov (+8 kusov rezerva)do nájmu verejnému obstarávateľovi, technická podpora, servis a údržba poskytnutých multifunkčných zariadení azároveň poskytovanie súvisiacich služieb zabezpečujúcich najmä riadne užívanie všetkých zariadení tvoriacich tlačovéprostredie verejného obstarávateľa.  Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie technickej asistencie pri voľbách na území SR   
Predmetom zákazky je technická asistencia (najmä koordinácia a riadenie odberateľa/objednávateľa súvisiace s predmetom plnenia, zber podkladov pre tlač, práce súvisiace s prípravou tlačových podkladov, kompletné tlačiarenské služby, knihárske a baliace práce, logistika a jej manažment, vrátane služieb súvisiacich s dopravou a distribúciou tlačovín podľa požiadaviek odberateľa/objednávateľa) pri zabezpečení volebných tlačovín, volebných obálok, kartónových produktov na vybavenie volebných miestností pre voľby. Podrobný opis predmetu zákazky je špecifikovaný v súťažných podkladoch
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach   
Predmetom verejného obstarávania je prenájom multifunkčných tlačiarenských zariadení a poskytovanie súvisiacich služieb pre UVLF v Košiciach.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Mesto Považská Bystrica
Komplexné tlačiarenské služby pre Považskobystrické novinky týždenník pre mesto a okolie   
Predmetom tohto verejného obstarávania sú tlačiarenské služby - tlač periodika - Považskobystrické novinky a tlač propagačného materiálu mesta. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Mesto Prešov
Prešovský magazín   
Predmetom poskytnutia služieb sú tlačiarenské služby podľa prílohy Vymedzenie predmetu zákazky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky -  Akvizičná agentúra
Tlačiarenské služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie polygrafických služieb pre potreby Ministerstva obrany SR a Ozbrojených síl SR v súvislosti s tlačou kníh, bružúr, periodík, informačných tabúľ, služobných pomôcok (veľkoformátová tlač), kalendárov, obalov na kalendáre, obalov A4, lepených blokov, vstupeniek, samolepiek, služobných pomôcok, voľných listov, kartičiek, pozdravov, menoviek, dvojlistov a iných podobných tlačovín, tlač na pevnépodkladové materiály, tlač na samolepiaci papier a polep pevného podkladového materiálu s povrchovou úpravou do exteriéru t.j. zabezpečenie všetkých etáp polygrafického výrobného procesu od prijatia tlačových podkladov až po doručenie finálneho výrobku na určené miesto dodania. Súčasťou predmetu zákazky je komplexné zabezpečenie požadovanej služby spojené s tlačou, vrátane dopravy do miesta dodania a balenia.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Tlač štandardných prvkov   
Predmetom zákazky je tlač štandardnych tlačiarenskych prvkov vrátane distribúcie (balenia a dopravy) špecifikovanych vprílohe č. 1 zmluvy
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Tlač neštandardných prvkov   
Predmetom zákazky je tlač neštandardnych tlačiarenskych prvkov vrátane distribúcie (balenia a dopravy)špecifikovanych v prílohe č. 1 zmluvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Banskobystrický samosprávny kraj
Tlač a distribúcia mesačníka „Náš kraj“ na rok 2020   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb zabezpečenie tlače dvanástich čísel novín s mesačnou periodicitou mesačníkaBanskobystrického samosprávneho kraja pod názvom Náš kraj a súčasne zabezpečenie jeho distribúcie v súlade sharmonogramom a distribučným zoznamom, ktoré tvoria prílohy zmluvy o dielo. Podrobný opis predmetu zákazky jeuvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohe SP.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Slovenské národné divadlo
Tlačiarenské služby   
Predmetom zákazky Tlačiarenské služby je tlač programových, premiérových a kampaňových tlačovín z produkcieSlovenského národného divadla, vrátane súvisiacich služieb.  Tlačiarenské služby zahŕňajú realizačné náklady CTP z pdf, samotnú tlač, príp. knihárske spracovanie, balenie a dopravudodanie na požadovanú adresu verejného obstarávateľa uvedenú v objednávke, vystavenej na základe rámcovejdohody.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Výroba, tlač a distribúcia tlačív a formulárov   
Predmetom zákazky je výroba, tlač požadovaných tlačív a formulárov vrátane distribúcie a v prípade potreby aj skladovanie na prechodný čas.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Tlačiarenské služby   
Predmetom zákazky sú tlačiarenské, grafické a distribučné služby pre účely organizácií rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny SR na základe rámcovej dohody, dohody o pristúpení k rámcovej dohode a písomnej objednávky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Slovenská pošta, a.s.
Tlač poštových cenín a dokumentov s vysokým stupňom ochrany, vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravy a skladovania na prechodný čas.   
Tlač poštových cenín s vysokým stupňom ochrany vrátane ochranných, prevádzkových, bezpečnostných prvkov, dopravya skladovania na prechodný čas, ako aj vytvorenia tlačových predlôh v prípade potreby objednávateľa.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie