Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 332 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Združenie obcí Kľakovskej doliny
Technológia na spracovanie bioodpadov   
Predmetom zákazky je dodávka techniky, strojov a zariadení v rámci projektu Technológia na spracovanie bioodpadov 1. Traktor s výbavou (1 ks); 2. Čelný nakladač (1 ks); 3. Nosič kontajnerov na traktorovom návese s hydraulickou rukou (1 ks); 4. Drvič BIO odpadu (1 ks); 5. Lis a príslušenstvo na uzatvorené kompostovanie (1 ks); Vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a uvedenia do prevádzky. Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viac časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Brehy
Technológia na spracovanie bioodpadov   
Predmetom zákazky je dodávka techniky, strojov a zariadení v rámci projektu Technológia na spracovanie bioodpadov 1. Traktor s výbavou (1 ks); 2. Čelný nakladač (1 ks); 3. Nosič kontajnerov na traktorovom návese s hydraulickou rukou (1 ks); 4. Drvič BIO odpadu (1 ks); 5. Lis a príslušenstvo na uzatvorené kompostovanie (1 ks); Vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže a uvedenia do prevádzky. Predmet zákazky je rozdelený do 3 samostatných častí (logických celkov), pričom uchádzač môže predložiť cenovú ponuku na jednu alebo viac časti predmetu zákazky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Stredná odborná škola - Szakközépiskola, Hlavná 54, Moldava nad Bodvou
Kolesový traktor   
Predmetom zákazky je uzavretie kúpnej zmluvy na dodanie jedného kolesového traktora na skvalitnenie vzdelávaciehoprocesu. Podrobná technická špecifikácia s požadovanými hodnotami tvorí prílohu.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Malý Slavkov
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov   
Predmetom zákazky je dodanie príslušenstva k traktoru a kontajnerov v rámci projektu "Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Malý Slavkov". Predmet zákazky je rozdelený na dva časti. 1.Predmetom zákazky je dodávka príslušenstva k traktoru to konkrétne hákový kontajnerový nosič, hydraulická ruka a štiepkovač určeného na zabezpečenie prevádzky zberného dvora v obci Malý Slavkov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov. 2.Predmetom zákazky je dodávka kontajnerov určených pre zabezpečenie prevádzky zberného dvora v obci Malý Slavkov. Podrobný popis je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Mesto Revúca
Zberný dvor Revúca - tovary   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov 1)Traktor s príslušenstvom (čelný nakladač, lopata, lopata s hydraulicky ovládaným pridržiavačom, pracovné vidly s hydraulicky ovládaným pridržiavačom, príves, reťazový nosič kontajnerov) 2)Vozidlo na zber BRKO 3)Multikára s hydraulickým ramenom 4)Kontajnery Predmet zákazky sa delí na 4 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu , kombináciu akýchkoľvek častí alebo všetky častí predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesné kolesové traktory -   
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku dvoch kusov nových lesných kolesovýchtraktorov s príslušenstvom vrátane technických dokladov od traktorov, osvedčení o evidencii vozidla a povinnéhopríslušenstva. Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa súťažných podkladov, t.j. vrátanevšetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbyvozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia o evidencii vozidla,povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku traktora plného objemu prevádzkových hmôta mazív a min. 10 l paliva.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesné kolesové traktory   
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku dvoch kusov nových lesných kolesových traktorov s príslušenstvom vrátane technických dokladov od traktorov, osvedčení o evidencii vozidla a povinného príslušenstva. Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa súťažných podkladov, t.j. vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržby vozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia o evidenciivozidla,povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku traktora plného objemu prevádzkovýchhmôt a mazív a min. 10 l paliva.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Dolná Strehová
Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová - nákup techniky a zberných nádob   
Predmetom zákazky je nákup techniky a zberných nádob v rámci projektu Dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu v obci Dolná Strehová.  Predmetom zákazky je dodanie traktora s príslušenstvom, so zariadeniami a strojmi pripojiteľnými k traktoru ako prídavnými zariadeniami, a to traktor s príslušenstvom, čelný nakladač s lopatou s joystickom, traktorový príves, mulčovač priekopový/svahový, štiepkovač/drvič, ramenný nosič kontajnerov za traktor, 7 kusov oceľových kontajnerov, 9 kusov kontajnerov na odpad, z toho 3 kusy žltej farby, 3 kusy zelenej farby a 3 kusy modrej farby.  Predmet zákazky je rozdelený na dve časti.  Časť 1 Nákup techniky a zberných nádob - Traktor s príslušenstvom Časť 2 Nákup techniky a zberných nádob Zberné nádoby  Zákazka realizovaná v IS EVO ver. 18.0
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Univerzálny kolesový traktor na obhospodarovanie horských lúk   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nových univerzálnych kolesových traktorov na obhospodarovanie horských lúk s príslušenstvom (čelný nakladač, náves za traktor, mulčovač za UKT, bubnová kosa, obracač, zhrňovač, lisna výrobu balíkov sena a senáže,balička krmovín, kombinované lúčne brány, kartáčový zberač semien) vrátane colnýcha daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane vykonania predpredajného servisu, vrátanevšetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbuvozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku, kompletného osvedčenia o evidencii vozidla,povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku vozidla, plného objemu prevádzkových hmôt amazív a min 10 l paliva.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Radošina
Zberný dvor v obci Radošina - Technológia   
Dodávka technológie /tovarov/ k projektu zberného dvora v obci Radošina.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Spojená škola Bijacovce
Dopravná technika – lesný kolesový traktor pre Spojenú školu Bijacovce 1   
Predmet obstarávania je určený pre úväzkové približovanie dreva metódou zberného lana, na bezúväzkové približovaniedreva s hydraulickou rukou s drapákom, na nahŕňanie kmeňov na hromady do výšky 1,5 m a ich začeľovanie radlicou,ktorá sa môže použiť aj na zemné práce menšieho rozsahu v ľahko rozpojiteľných zeminách. Na ťahanie vývoznýchvozíkov do hmotnosti 10 ton. Podrobná špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Mesto Revúca
Zberný dvor Revúca - tovary   
Predmetom zákazky je dodávka tovarov  1)Traktor s príslušenstvom (čelný nakladač, lopata, lopata s hydraulicky ovládaným pridržiavačom, pracovné vidly shydraulicky ovládaným pridržiavačom, príves, reťazový nosič kontajnerov) 2)Vozidlo na zber BRKO 3)Multikára s hydraulickým ramenom 4)Kontajnery Predmet zákazky sa delí na 4 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu , kombináciu akýchkoľvek častí alebo všetky častí predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Univerzálny traktor s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na údržbu cestnej zelene pri cestách v správe verejného obstarávateľa, t. j. univerzálnych traktorov s príslušenstvom v množstve 8 ks vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesné kolesové traktory   
Predmetom verejného obstarávania je uzavretie kúpnej zmluvy na dodávku dvoch kusov nových lesných kolesovýchtraktorov s príslušenstvom vrátane technických dokladov od traktorov, osvedčení o evidencii vozidla a povinnéhopríslušenstva. Cena musí zahŕňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa podľa súťažných podkladov, t.j. vrátanevšetkých nákladov dopravy na miesto určenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a údržbyvozidla, servisného zošita so záručnými podmienkami v slovenskom jazyku kompletného osvedčenia o evidencii vozidla,povinnej výbavy, kompletného príslušenstva pre plnohodnotnú prevádzku traktora plného objemu prevádzkových hmôta mazív a min. 10 l paliva.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
Nákup traktorových kosačiek s príslušenstvom   
Predmetom zákazky je dodanie strojného vybavenia na údržbu cestnej zelene pri cestách v správe verejného obstarávateľa, t. j. univerzálnych traktorových kosačiek s príslušenstvom v množstve 4 ks vrátane dopravy do sídla Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie