Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2003 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultná nemocnica Trenčín
Defibrilátory   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového nerepasovaného zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené nazabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazky je dodávka  Defibrilátor najvyššej triedy Prenosný bifázický defibrilátor s EKG
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultná nemocnica Trenčín
Ventilátory na umelú ventiláciu   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového nerepasovaného zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené nazabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu.   Predmetom zákazky je dodávka Servoventilátor najvyššej triedy Servoventilátor vyššej strednej triedy Vysokofrekvenčný servoventilátor Prenosný servoventilátor Transportný ventilátor
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultná nemocnica Trenčín
Stropné statívy   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového nerepasovaného zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené nazabezpečenie poskytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu.   Predmetom zákazky je dodávka Stropný zdrojový statív s 2 ramenami Stropný most pre 2 lôžka Stropný most pre 1 lôžko Stropný statív anestéziologický so zdvihom Stropný statív anestéziologický Stropný statív chirurgický Stropný tubus pevný
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Stredná športová škola
Potraviny   
Predmetom zákazky je dodávka potravín pre Strednú športovú školu Trenčín, pričom táto zákazka je rozdelená na 6častí 1.časť Potraviny- výrobky pekárenské a cukrárske mimo trvanlivých potravín 2. časť Potraviny mäsové produkty, bravčové a hovädzie mäso 3. časť Potraviny- mlieko a smotana, maslo, rôzne mliečne výrobky, syry, vajcia  4. časť Potraviny čerstvá zelenina, zemiaky, čerstvé ovocie a orechy 5. časť Mrazené potraviny- hydina, ryby, zelenina, zemiaky, ostatné mrazené výrobky 6. časť Trvanlivé potraviny strukoviny, múka, cukor, ryža, konzervovaná zelenina, džemy, sirupy, ostatné trvanlivévýrobky  Uchádzač musí pri plnení tejto zákazky postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ a taktiež musídodržiavať príslušné platné predpisy týkajúce sa hygienických požiadaviek podľa osobitných predpisov na skladovanie,manipuláciu a dopravu potravín najmä rastlinného a živočíšneho pôvodu , nakladania s odpadmi. atď. Všetky tovary požadované verejnými obstarávateľmi, ich balenie, označovanie, preprava atď. musia spĺňať požiadavkyPotravinového kódexu SR a zákonom č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov.  Zabezpečenie dopravy, čím sa rozumie doprava tovaru do miesta plnenia určeného verejným obstarávateľom najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky, alebo podľa objednávky. Zabezpečenie vykládky, čím sa rozumie vyloženie dodaného tovaru na určené miesto v objekte pracoviska verejnéhoobstarávateľa. 3.2 Predpokladané množstvá jednotlivých častí predmetu zákazky pre jednotlivých verejných obstarávateľov, ktoré súuvedené v prílohách samostatných súpisov jednotlivých návrhov na plnenie kritérií sú iba orientačné predpokladanémnožstvá na 12 mesiacov a budú verejným obstarávateľom upravované počas platnosti Rámcových dohôd podľa 1/10 aktuálnych potrieb.      Bližší opis predmetu zákazky a podmienky dodania sú uvedené v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Systém ochrany majetku   
Ide o systém ktorý sa skladá z centrálneho pultu operátora a periférií ktorými sú seizmické snímače, mikrovlnné snímače, optické kamery, termokamery, TV retranslátor, ručné kontrolné prijímače a ručné TV prijímače, ktorý vo vzájomnom prepojení vytvárajú systém ochrany majetku.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav - technológia   
1.Predmetom zákazky je dodávka automatických a poloautomatických zariadení vrátane riadiaceho systému a príslušného nevyhnutného príslušenstva, v rámci nového konceptu skladovania, vychystávania a evidencie liekov, spotrebného materiálu a ŠZM v súlade so Zmluvou uvedenou v časti F.3 Návrh Kúpnej zmluvy. 2.Súčasťou predmetu zákazky je poskytnutie záručného servisu v trvaní 12 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania predmetu zákazky v súlade s prílohou F.3 Návrh Kúpnej zmluvy. 3. Požadované zariadenia Komponent 1 -2 ks Komponent 2 -2 ks Komponent 3 - 2 ks Komponent 4 - 1 ks
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Obec Chocholná-Velčice
Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ s KD v obci Chocholná-Velčice   
Predmetom zákazky sú stavebné práce podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer v k.u. Chocholná-Velčice na parc. č. 467/3. 1/5 V DANOM OBJEKTE SÚ ZLÚČENÉ TIETO FUNKCIE - obecný úrad Chocholná Velčice, - Kultúrny dom, - klubová činnosť, - pošta Zastavaná plocha stavby 568,70 m2 Úžitková plocha stavby 759,28 m2 Počet nadzemných podlaží max. 2 Počet podzemných podlaží čiastočne podpivničený.
Stavebné práce
TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
Zberový dvor, Dubnica nad Váhom   
Predmetom verejného obstarávania je vybudovanie nového zberného dvora. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii.
Stavebné práce
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Stavebné práce pre projekt Detský domov Prievidza – Handlová   
Predmetom zákazky je výstavba rodinného domu pre UPSVR na účely Detského domova Prievidza v meste Handlová.Podrobná špecifikácia diela je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Lednické Rovne
Zvýšenie kapacít infraštruktúry budovy MŠ v Lednických Rovniach   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a modernizácii objektu materskej školy a vovybudovaní detského ihriska . Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vovýkaze výmer. Predmet zákazky je rozdelený na 2 časti
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Partizánske
Demolácia výškovej budovy na Námestí SNP v Partizánskom   
Predmetom zákazky je demolácia výškovej budovy vrátane prípravných projektových prác /zabezpečenie projektovejdokumentácie pre búracie povolenie/, vybavenia potrebných povolení /búracie povolenie, povolenia dopravnýchobmedzení počas demolácie/, vypratania budovy od nábytku a ďalších zariaďovacích predmetov, odpojenia aodstránenia všetkých prípojok inžinierskych sietí, recyklácie odpadov v zmysle platnej legislatívy, výroby recyklátudrvením, odvezenia a uloženia nerecyklovateľného odpadu na skládku, konečnej úpravy terénu vrátane sadových úprav.Podrobnejší opis je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Stavebné práce pre projekt Detský domov Prievidza – Handlová   
Predmetom zákazky je výstavba rodinného domu pre UPSVR na účely Detského domova Prievidza v meste Handlová. Podrobná špecifikácia diela je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Slovenská správa ciest
Rekonštrukcia cesty I/61 Melčice - Lieskové - Opatovce   
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS),dokumentácie pre ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD), vytýčenie obvodu staveniska (VP), a diagnostiky mostapre projekt Rekonštrukcia cesty I/61 Melčice-Lieskové Opatovce.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Fakultná nemocnica Trenčín
Modernizácia Fakultnej nemocnice Trenčín - Nový pavilón centrálnych operačných sál, OAIM a urgentný príjem   
Pri návrhu Modernizácie Fakultnej nemocnice Trenčín v urbanistickom riešení je základnou požiadavkou začlenenie navrhovanej stavby pavilónu do krajiny ako celku, bez negatívnych vplyvov na existujúce a plánované urbanistické vzťahy v území. Navrhovaný pavilón sa nachádza na pozemku v areáli Fakultnej nemocnice Trenčín, ktorý je určený pre zdravotníctvo az aspektu dlhodobej prevádzky vhodný. Fakultná nemocnica Trenčín predstavuje v súčasnosti pavilónový spôsob nemocnice bez možnosti prepojenia pavilónov(tzv. suchou nohou) formou podzemných alebo nadzemných spojovacích koridorov. Navrhované riešenie radikálnym spôsobom zvyšuje prevádzkový, hygienický, stavebno-technický štandard formou vybudovania tzv. medicínsko-technického bloku, v ktorom by boli sústredené náročné oddelenia. Súčasťou dodávky stavebných prác je aj vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie
Stavebné práce
Mesto Prievidza
Rekonštrukcia MŠ na Ulici M. Mišíka, Prievidza   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia materskej školy (SO 01 Pavilón 1, SO 02 Pavilón 2, SO 03 Hospodársky pavilón), ato dodatočné zateplenie strešnej konštrukcie a vytvorenie novej hydroizolačnej vrstvy, dodatočné zateplenie obvodovéhoplášťa kontaktným zatepľovacím systémom, vybudovanie nových okapových chodníkov, výmena drevených výplníotvorov v obvodovom plášti, výmena dverných výplní otvorov v interiéri, komplexná rekonštrukcia elektrických rozvodov,rekonštrukcia hygienického zázemia, aktívny bleskozvod a uzemnenie rekonštrukcia NN prípojky, stavebné úpravyzabezpečujúce bezbariérovosť objektu SO 01 Pavilón 1 a SO 02 Pavilón 2, materiálno technické vybavenie. Presnýrozsah prác je špecifikovaný v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby vrátane výkazu výmer a v súťažnýchpodkladoch.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie