Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1932 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Trenčianske Teplice
Obnova Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach   
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác na rekonštrukcii budovy Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach,tak aby bolo dosiahnuté zníženie spotreby energie pri prevádzke tejto budovy. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Trenčín
Revitalizácia priestoru Átria Trenčín   
Predmetom zákazky je vytvorenie zazelenaného širokospektrálneho kultúrnospoločenského priestoru bývalého letnéhokina v Trenčíne s rôznorodým spektrom navrhovaných aktivít ako stmeľujúceho súboru mestských prvkov medzicentrom mesta a lesoparkom Brezina.  Funkčne je priestor rozdelený na 3 časti 1. časť - spodná zóna bližšie k vstupu do Átria  2. časť - zóna v strede priestoru 3. časť - zóna v hornej polohe pri lesoparku Brezina  Stavba pozostáva zo stavebných objektov   SO 01 Terénne úpravy SO 02 Spevnené plochy SO 03 Hlavné pódium SO 04 Mobilné zázemie SO 05 Rozvody NN SO 06 Rozšírenie vonkajšieho osvetlenia  1/10 SO 07 Vonkajší rozvod vody SO 08 Studňa úžitkovej vody  SO 09 Prípojka dažďovej kanalizácie SO 10 Drobná architektúra  SO 11 Sadové úpravy  Stavebné práce budú uskutočnené, tovary dodávané a služby poskytované v rozsahu výkaz-výmer a za podmienokpodľa projektovej dokumentácie pre stavbu Revitalizácia priestoru Átria Trenčín, ktorú spracoval Ing. arch. Peter Guga,G-ateliér (ďalej v texte označovaná aj ako projektová dokumentácia alebo projekt) pričom táto projektová dokumentáciatvorí prílohu k súťažným podkladom a v zmysle platného stavebného povolenia.  Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti  1 časť Revitalizácia priestoru Átria Trenčín - stavebné práce SO 01 až SO 09 2 časť Revitalizácia priestoru Átria Trenčín - drobná architektúra SO 10 3 časť Revitalizácia priestoru Átria Trenčín - sadové úpravy SO 11  UPOZORNENIE SO 09 Prípojka dažďovej kanalizácie Podrobnejší opis tohto objektu nájdete v technickej správe. Upozorňujeme však záujemcov, že realizácia SO 12Vegetačná extenzívna strecha sa nebude realizovať, ale potrubie zvislého dažďového zvodu DN 125 bude zrealizovanépre potreby perspektívnej rekonštrukcie strechy prístavby MsÚ. UPOZORNENIE SO 12 Vegetačná extenzívna strecha upozorňujeme, že tento objekt, ak je uvedený v projektovej dokumentácii sa vtomto verejnom obstarávaní nebude realizovať.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká   
Predmetom zákazky je dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricač. 153/2018, v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny liečivá pre krv a krvotvorné orgány, Myorelaxancia svalová relaxancia, Hypnotiká a Sedatíva liečivá pre nervový systém, Analgetiká Anodyná, Antipyretiká verejným obstarávateľompožadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 74 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 74 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Opasky popruhové   
Opasky popruhové určené pre príslušníkov Ozbrojených síl SR slúžiace na nosenie doplnkov k poľnému odevuvyhotovené vo farbe zelenej a béžovej.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Špeciálne odevy a doplnky  >  Odevné doplnky
Fakultná nemocnica Trenčín
Digitálne ultrazvukové prístroje   
Predmetom zákazky je dodávka tovaru Digitálne ultrazvukové prístroje.Predmet zákazky je rozdelený do 4 častí.  Časť 1 USG pre rádiologické oddelenie  Časť 2 USG pre angiologické oddelenie Časť 3 USG pre kliniku gynekológie a pôrodníctva Časť 4 USG pre kliniku pediatrie a neonatológie Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a funkčných parametrov a vlastností jednotlivých častípredmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 2 týchto SP. V rámci jednej časti musí byť predložená ponuka na všetkyprislúchajúce položky. Ponúkané zariadenia musia byť registrované v databáze Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby Komplexný záručný servis po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie prístroja. Dodanie Tovaru do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie a uvedenie do prevádzky, základné, zaškolenie, týkajúcesa obsluhy, údržby a ošetrovania Tovaru, (resp. jeho častí), predloženie príslušnej technickej a sprievodnejdokumentácie k Tovaru, a to  -vyhlásenia zhody s doplňujúcimi podkladmi k nemu alebo certifikáty,   1/6 -Doklad o registrácií ponúkaného zariadenia v databáze Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv,  -Návod na obsluhu v slovenskom príp. v českom jazyku,  -Záručný list,  -Preberací protokol, inštalačný protokol, protokol o zaškolení zamestnancov verejného obstarávateľa.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Mesto Považská Bystrica
PB-2_Modernizácia učební v základnej škole Slovenských Partizánov, Považská Bystrica   
Dodávka materiálno-technického vybavenia a didaktických pomôcok pre jednotlivé odborné učebne základnej školy.Realizácia zákazky v systéme IS EVO verzia 18.0
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
VUP, a.s.
Testovacie služby za účelom registrácie chemickej látky - VUP, a.s. (VO2)   
Predmetom zákazky je vypracovanie vybraných testov podľa nariadenia REACH, príloha VIII pre látku Kyselina dimetylolbutánová [CAS 10097-02-6, EC 424-090-1] za účelom registrácie podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v tonáži 10-100 ton/rok.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžiniersko-vedecké a technické služby
Mesto Považská Bystrica
Prístavba, prestavba a rekonštrukcia hasičských zbrojníc na území mesta Považská Bystrica   
Stavebné práce na prístavbe, prestavbe, novostavbe a rekonštrukcii vybraných hasičských zbrojníc na území mestaPovažská Bystrica. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Brezová pod Bradlom
INFOBOD NA BRADLE   
Predmetom zákazky je vybudovanie Infobodu na Bradle. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Púchov na roky 2019-2022.   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ichbiologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Lednické Rovne na roky 2019-2022.   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ichbiologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Považská Bystrica, LS Beluša na roky 2019-2022   
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu drevnej hmoty na odvoznom mieste. Ide o odbornú činnosť zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ichbiologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť funkcie lesov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Obec Pruské
Rekonštrukcia – zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Pruské   
Kompletné zateplenie obvodového plášťa a strechy objektu. Výmena výplňových otvorov, elektroinštalácie, ústredné vykurovanie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných pokladoch a pozostáva z výkazu výmer, projektovej dokumentácie a sprievodnej správy.
Stavebné práce
Národná zoologická záhrada Bojnice
Exteriérový výbeh pre africkú faunu   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác za účelom zabezpečenia vhodných kvalitatívne a kvantitatívnevyhovujúcich exteriérových priestorov pre živočíchy zverené do opatery. Jedná sa o najväčšie, suchozemské, chránenéživočíchy, tj. jedince slona afrického, ktoré NZOO Bojnice chová ako jediná v rámci Slovenska. Podrobné vymedzeniepredmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Nemšová
Cyklochodníky Mesta Nemšová.   
Predmetom zákazky je vybudovanie cyklochodníka spájajúci južnú časť mesta Nemšová od cestného mosta cez riekuVlára na Rybárskej ulici so severnou časťou, čím bude vytvorený juho-severný cyklistický koridor cez mesto Nemšova.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie