Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2095 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Brestovec
Lesná technika pre obec Brestovec.   
Dodávka lesnej techniky pre obce Brestovec. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Technické služby mesta Partizánske, spol. s r. o.
Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďaľšie využitie v katastrálnom území mesta Partizánske - stavebná časť   
Predmetom zákazky je dodávka stavebnych objektov stavby Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie, ktorá sa bude realizovať v katastrálnom území Partizánske (845426), mesto Partizánske, okres Partizánske, hlavná parcela číslo 3958/126.
Stavebné práce
Obec Brestovec
Lesná technika pre obec Brestovec   
Dodávka lesnej techniky pre obce Brestovec. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Plevník - Drienové
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV MATERSKÁ ŠKOLA A OBECNÝ ÚRAD PLEVNÍK-DRIENOVÉ.   
Dispozičné riešenie suterénu sa nebude meniť. V miestnosti skladu, kde sú osadené zásobníky TÚV pribudne novájednotka VZT. Strop v suteréne bude zateplený izoláciou z minerálnej vlny hr.150mm. Jestvujúce plynové kotly budúnahradené novými. V novej miestnosti VZT budú jestvujúce dvere nahradené požiarnym uzáverom. Oceľové zábradliepri schodisku do suterénu bude nahradené murovaným zábradlím v.900mm ukončeným oplechovaním.D ispozičnériešenie prízemia sa nebude meniť. Objekt bude zateplený kontaktným systémom s izolačnými doskami zo sivého polystyrénu hr. 150mm. Ostenia a žiletkybudú zateplené hr. 30mm. Ostenia okien kde budú osadené bezpečnostné mreže budú zateplené izolačnými doskamiStyrodur hr.30mm. Perimetrická izolácia bude po úroveň sokla z izolačných dosiek Styrodur hr.150mm. Zateplenie budedoplnené protipožiarnym izolačným pásom. Nad OÚ pribudne nový krov, krytina na celom objekte bude plechová so stojatou drážkou s odtokovým systémom .Povalový priestor bude prístupný z exteriéru strešnými výlezmi a odvetrávaný vetracími turbínami Airhawk. Na strechebudú osadené tri rekuperačné jednotky na vlastnej oceľovej konštrukcii položenej na stropné panely V celom objekte budú odstránené jestvujúce súvrstvia pôvodnej plochej strechy až po stropné PZD panely. Vstupy doobjektu budú doplnené monolitickými rampami. Presklené steny s priestoroch spální budú nahradené dvojkrídlovými dverami a pásom naddverných svetlíkov. Do spojovacej chodby v hosp. pavilóne pribudnú štyri svetlovody prívod denného svetla. Komínové teleso bude v nadstršenej časti preškárované, s reprofilovanou hlavicou. Vstupy do objektu 1/5 budú doplnené monolitickými rampami s oceľovým zábradlím. Navrhované označenie pavilónov z plastického písmahliníkovej konštrukcie lakovanej podľa fasády v odtieni RAL a plošné grafické zobrazenie Janka Hraška na pavilóne MŠ I.bude vyhotovené podľa výrobnej dokumentácie dodávateľa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Systém ochrany majetku II.   
Ide o systém ktorý sa skladá z centrálneho pultu operátora a periférií ktorými sú seizmické snímače, Mikrovlnnésnímače, optické kamery, termokamery, TV translátor, ručné kontrolné prijímače a ručné TV prijímače, ktorý vovzájomnom prepojení vytvárajú systém ochrany majetku.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Stroje na spracovanie údajov (hardvér)
Obec Nitrianske Pravno, s.r.o.
Zberný dvor Nitrianske pravno, s.r.o. - tovary   
Predmetom zákazky je dodávka kolesového traktora s príslušenstvom a prípojných zariadení, teleskopického manipulátora s príslušenstvom, mostovej váhy a kontajnerov. Predmet zákazky sa delí na 4 časti. Uchádzač predloží ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Moravské Lieskové
Bytové domy pre 52 b.j. a technická infraštruktúra pre 52 b.j.   
Predmetom zákazky sú stavebné práce, projektový manažment pre kompletizáciu podkladov a príloh pre podaniežiadosti na ŠFRB a MDVaRR SR, vo veci výstavby štyroch bytových domov s celkovým maximálnym počtom 52 b.j. (t.j.jeden bytový dom bude mať 13 b.j.) plne na náklady uchádzača, ktoré budú tvoriť predmet kúpy jednotlivýchnájomných bytov a ich spoločných priestorov a prislúchajúcej technickej infraštruktúry verejným obstarávateľompoužitím rozpočtu obce, Štátneho fondu rozvoja bývania a zdrojov MDVaRR SR formou dotácií a úveru. Bytové domy ako aj každý z ich bytov vrátane technickej infraštruktúry musí vyhovovať požiadavkám na poskytnutiedotácie na kúpu bytu v bytovom dome a na poskytnutie dotácie na kúpu technickej vybavenosti v zmysle zákona č.443/2010 Z.z. v platnom znení a na poskytnutie úveru na kúpu bytu v bytovom dome podľa zákona č. 150/2013 vaktuálnom znení.
Stavebné práce
Obec Plevník - Drienové
ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI VEREJNÝCH BUDOV MATERSKÁ ŠKOLA A OBECNÝ ÚRAD PLEVNÍK-DRIENOVÉ   
Dispozičné riešenie suterénu sa nebude meniť. V miestnosti skladu, kde sú osadené zásobníky TÚV pribudne nová jednotka VZT. Strop v suteréne bude zateplený izoláciou z minerálnej vlny hr.150mm. Jestvujúce plynové kotly budú nahradené novými. V novej miestnosti VZT budú jestvujúce dvere nahradené požiarnym uzáverom. Oceľové zábradlie pri schodisku do suterénu bude nahradené murovaným zábradlím v.900mm ukončeným oplechovaním.D ispozičné riešenie prízemia sa nebude meniť. Objekt bude zateplený kontaktným systémom s izolačnými doskami zo sivého polystyrénu hr. 150mm. Ostenia a žiletkybudú zateplené hr. 30mm. Ostenia okien kde budú osadené bezpečnostné mreže budú zateplené izolačnými doskamiStyrodur hr.30mm. Perimetrická izolácia bude po úroveň sokla z izolačných dosiek Styrodur hr.150mm. Zateplenie budedoplnené protipožiarnym izolačným pásom. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Fakultná nemocnica Trenčín
Jednorovinový angiografický systém   
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia zariadenia Jednorovinový angiografický systém. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby - Dodanie Tovaru do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie a uvedenie do prevádzky, zaškolenie týkajúce saobsluhy, údržby a ošetrovania Tovaru, predloženie príslušnej technickej a sprievodnej dokumentácie k Tovaru, a to  - Vyhlásenia zhody s doplňujúcimi podkladmi k nemu alebo certifikáty,  - Doklad o registrácií ponúkaného zariadenia v databáze Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv - Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia - Povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon355/2007 Z.z.. - Návod na obsluhu v slovenskom príp. v českom jazyku,  - Záručný list,  - Skúšobný protokol, Preberací protokol, Inštalačný protokol, Protokol o zaškolení zamestnancov verejnéhoobstarávateľa.  Komplexný záručný servis po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie prístroja. Dodanie Technologického projektu. 1/4
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Trenčiansky samosprávny kraj
Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 – SPŠ Považská Bystrica   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy a rekonštrukcia hygienických zariadení telocvične Strednej priemyselnej školy v Považskej Bystrici. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
33868 - MUTVestník č. 237/2019 - 20.11.2019 OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ZÁKAZKY OBRANY ABEZPEČNOSTI podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011  Druh postupu: Užšia súťažDruh zákazky: TovaryODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁ
Chemikálie pre vojenskú techniku a materiál radiačnej, chemickej a biologickej ochrany   
Chemikálie pre vojenskú techniku a materiál radiačnej, chemickej a biologickej ochrany
Chemické výrobky  >  Čisté a rôzne chemické výrobky  >  Špecializované chemické výrobky
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Strojné a ručné kosenie plôch verejnej zelene   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb Strojné a ručné kosenie a mulčovanie plôch verejnej zelene na území mestaTrenčín počas 4 rokov s odvozom a zneškodnením - uskladnením BIO odpadu na určenej skládke. Kosenie sa budevykonávať maximálne 6x do roka podľa potrieb verejného obstarávateľa s tým, že posledné kosenie bude spojené sozberom lístia. Mulčovanie sa bude vykonávať na vybraných plochách podľa potreby verejného obstarávateľa, max. však2 x do roka. Požadované služby musia byť poskytované v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa predmetu tejtozákazky a to najmä s nasledovnými  Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vyhláška MŽP č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov  Zákazka je rozdelená na 5 samostatných častí  1. časť Kosenie SEVER výmera 318 840 m2 2. časť Kosenie STRED výmera 260 400 m2 3. časť Kosenie ZÁPAD. výmera 140 760 m2 4. časť Kosenie JUH+ ruderál výmera 429 400 m2  1/17 5. časť Mulčovanie Pozemky po ŽSR ruderál výmera 67 660 m2  Požadované služby musia byť poskytované v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa predmetu tejtozákazky a to najmä s nasledovnými   Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vyhláška MŽP č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov  Platí pre časti 1, 2,3,4 zákazky Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo určiť, že niektoré plochy alebo aj celá časť plochy sa bude miesto koseniamulčovať, a to max. 2 x za rok, pričom cena za mulčovanie sa určí nasledovne z ceny za kosenie/m2 uvedenejúspešným uchádzačom (podľa jednotlivých častí zákazky) po elektronickej aukcii sa odpočíta 30%, a to bude výslednásuma za mulčovanie/m2, ktorá sa vynásobí výmerov plochy, ktorá bude určená k mulčovaniu.  Zneškodnením uskladnením BIO odpadu na určenej skládke sa rozumie naloženie s BIO odpadom v súlade s platnoulegislatívou SR a EU týkajúcou sa nakladania s odpadmi. To znamená, že verejný obstarávateľ požaduje aby BIO odpadz verejných pozemkov, ktorý spadá v zmysle § 80 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.Zákon o odpadoch a o zmene adoplnení niektorých zákonov a Katalógu odpadov pod katalógové číslo 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad musí byťodovzdaný výlučne na zhodnotenie do zariadenia určeného na spracovávanie takéhoto odpadu, napr. kompostáreň,bioplynová stanica.  Originál doklady o uložení tohto odpadu (vážne lístky) s uvedením správneho katalógového čísla t. j. 20 02 01 apredložením dokladov o oprávnenosti zariadenia preberať takýto odpad musia byť súčasťou každej faktúry. Všetkynáklady, ktoré sú spojené so zneškodnením uskladnením odpadu, znáša úspešný uchádzač a je povinný ich zahrnúť dosvojej ponukovej ceny.    Bližší opis predmetu zákazky a podmienky poskytnutia služby sú uvedené v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Mesto Prievidza
CYKLOTRASA MEDZI MESTAMI PRIEVIDZA A BOJNICE   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s vybudovaním cyklotrasy medzi mestami Prievidza a Bojnice. Bližšie informácie sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Brestovec
Lesná technika pre obec Brestovec   
Dodávka lesnej techniky pre obce Brestovec. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Fakultná nemocnica Trenčín
Nemocničné lôžka   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenieposkytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazky je dodávka Výškovo nastaviteľné zdravotnícke lehátko Transportné lôžko intenzívnej starostlivosti Termolôžko pre deti Sprchovacie lôžko Transportný vozík
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie