Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2318 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
Technické vybavenie pre údržbu cestnej infraštrukúry - traktory s prídavnými zariadeniami a príslušenstvom   
Predmetom zákazky je dodávka traktorov s prídavnými zariadeniami a príslušenstvom. Podrobný opis, množstvá aparametre predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Smolenice
Stavebné úpravy - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v Smoleniciach   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou a prístavbou k pôvodnému objektu materskej škôlky s novým účelom využitia stavby ako centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Smolenice
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Veľké Blahovo
Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Veľké Blahovo   
Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace so zateplením fasády budovy kultúrneho domu, zateplením strechy, výmenou výplní otvorov, rekonštrukciou vykurovania a zmenou zdroja tepla tepelné čerpadlo, rekonštrukciou elektroinštalácie a ostatými stavebnými prácami s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy v zmysle projektovejdokumentácie vypracovanej Ing. Františkom Kisom s názvom Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domuv obci Veľké Blahovo.
Stavebné práce
Obec Veľké Blahovo
Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej škôlky v obci Veľké Blahovo   
Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace so zateplením fasády budovy materskej školy, zateplením strechy, výmenou výplní otvorov, rekonštrukciou vykurovania a zmenou zdroja tepla tepelné čerpadlo, rekonštrukciou elektroinštalácie a ostatými stavebnými prácami s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy v zmysle projektovejdokumentácie vypracovanej Ing. Františkom Kisom s názvom Zníženie energetickej náročnosti objektu materskej škôlkyv obci Veľké Blahovo.
Stavebné práce
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - VidékfejlesztésiSzakközépiskola
Rekonštrukcia plavárne SOŠRV s VJM v Dunajskej Strede   
Zákazka rieši obnovu technologických zariadení školského bazéna, umelého vetrania v plavárni a v posilňovni, elektroinštaláciu pre plaváreň, MaR a elektroinštaláciu NN v rozsahu potrebnom pre napojenie technologických zariadeníbazéna na systém riadenia v Strednej odbornej škole rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola. V rámci rekonštrukcie budovy krytej plavárne budú vymenené všetky vonkajšie okná a dvere za plastové s izolačným trojsklom. Vymenené budú aj vonkajšie a vnútorné parapety. Tepelná izolácia obvodových múrov a plochej strechy buderiešená v ďalšej etape rekonštrukcie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Leopoldov
„Mestský úrad Leopoldov“   
Projekt nového Mestského úradu v Leopoldove pozostáva z novostavby budovy mestského úradu, rekonštrukcie pôvodnej budovy na mestskú knižnicu a z verejného priestoru v ich okolí. Tento projekt vzišiel z verejnej architektonickej súťaže vyhlásenej mestom Leopoldov, ktorá prebehla v roku 2014. Víťazom sa stal oceňovaný ateliér ZEROZERO v konkurencii 52 návrhov (http//sutazleopoldov.sk/?page_id=40). Bola to najväčšia architektonická súťaž na verejnú budovu od éry vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Preto udelila Slovenská komora architektov v rámci  Stavba bude pozostávať z týchto stavebných objektov SO 01 Nová budova mestského úradu SO 02 Mestská knižnica SO 03 Nádvorie a spevnené plochy SO 04 Drobná architektúra a mobiliár SO 05 Búracie práce a príprava územia SO 06 Sadové úpravy SO 07 NN prípojka SO 07-1 Odberné elektrické zariadenie
Stavebné práce
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r.o.
Dodávka plynu pre zariadenia Rekreačných služieb mesta Senica, spol. s r.o.   
Predmetom zákazky je pravidelná dodávka zemného plynu do odberných miest verejného obstarávateľa vrátaneprepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkamprevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok aprevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Obec Baka
Rekonštrukcia kultúrneho domu v Bake (VO2)   
Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Baka v zmyslesúťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Smolenice
Dodanie systému zapožičiavania bicyklov   
Predmetom zákazky je dodávka 30 bicyklov so systémom monitorovania a trasovania cez GPS, 5 stojanov prezapožičanie bicyklov, kompletného systému evidencie zapožičiavania bicyklov a notebooku so softvérom.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motocykle, bicykle a bočné prívesné vozíky  >  Bicykle
Obec Cífer
Cyklotrasy v obci Cífer - II.etapa   
Cyklotrasu tvorí stavebný objekt SO 01 s celkovou dĺžkou 4,402 20 km, a objekt SO02 Elektroinštalacia a verejné osvetlenie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Hlohovec
Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme v pravidelnej autobusovej doprave (MHD) pre mesto Hlohovec   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pravidelnej mestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnostiv meste Hlohovec.
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)  >  Služby cestnej dopravy
Obec Cífer
Protipovodňové opatrenia v obci Cífer-Protipovodňový kanál so vsakovacími prvkami v obci Cífer   
Predmetom zákazky sú stavebné práce Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Cífer, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie
Stavebné práce
Mesto Trnava
Rekonštrukcia meštiackeho domu Hlavná č.5   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia interiérov vstupných priestorov schodiskového priestoru -1.PP a 1.NP, čiastočne 2.NP a celého 3. NP.
Stavebné práce
Obec Gabčíkovo
Zber, preprava a zhodnocovanie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v Meste Gabčíkovo, v období od 01.01.2020 do 31.12.2021 v zmysle zákonov č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov, č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmen a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov t.j. zber, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu - kategória20 03 01; objemového odpadu - kategória 20 03 07; vyradeného elektrického a elektronického zariadenia kategórie 2001 23, 20 01 35, 20 01 36 a biologicky rozložiteľného odpadu - kategória 20 02 01, drobného stavebného odpadu -kategória 30 03 08.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Obec Pusté Úľany
Zateplenie budovy obecného úradu   
Predmetom zakazky je zateplenie budovy obecneho uradu v Pustych Ulanoch. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sanachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie