Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 2108 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Prepravné zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7   
Predmetom zákazky je  1. Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7 - TYP-A, v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z. - TYP-B(U), v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z.  2. Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia na prepravunebezpečných vecí triedy 7 - TYP-A - TYP-B(U)  3. Dodanie prepravných zariadení - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-A - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-A - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-B(U) - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-B(U) - Dodanie súvisiacej dokumentácie a ostatné požiadavky pre oba typy prepravných zariadení Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Zabezpečenie stravovania prostredníctvom stravných poukážok.   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Správy a údržby ciest Trnavského samosprávnehokraja (SÚC TTSK) v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskoršíchpredpisov a zákona č. 87/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmenea doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov formou stravných poukážok v zmluvných stravovacíchzariadeniach akceptujúcich stravné poukážky uchádzača.
Hotelové, reštauračné a maloobchodné služby  >  Služby jedální a hromadného stravovania  >  Služby hromadného stravovania
Slovenská správa ciest
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 1. etapa „I/62 Sereď, most ev. č. 62-013“   
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 1. etapa I/62 Sereď, most ev. č. 62-013 -Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) na stavebné povolenie (DSP),dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a výkon autorského dozoru(AD).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Podpora telefónnych ústrední   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pre podporu prevádzky telekomunikačnej ústredne, rozvoja a služiebtechnickej podpory (supportu) aplikácií pre telekomunikačné ústredne. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Údržba a opravy kancelárskych strojov
Mesto Sládkovičovo
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v meste Sládkovičovo   
Projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie pomocou geotermických tepelných čerpadiel zem/voda s tepelnýmvýkonom 8 x Tv-60 kW / napr. NIBE 8 x TČ F1345-60-/ Tepelné čerpadlá budú využívať zdroj tepla z geotermickýchvrtov pomocou konektora tepla, kde súčtom je celková dĺžka vrtu l=6800 m. Predpokladaná hĺba jedného vrtu dosiahnepodľa možnosti hĺbku od 80 do 150 m. TČ budú zabezpečovať teplo pre vykurovanie budovu školy. Tepelné čerpadlábudú umiestnené v terajších priestoroch plynovej kotolne.  Bližšia charakteristika zákazky je špecifikovaná v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii.
Stavebné práce
DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Vývoj prototypu dentálneho kolienka.   
Vývoj prototypu dentálneho kolienka. Predmet zákazky sa realizuje v rámci projektu Vývoj unikátneho dentálneho náradia za účelom inovácie produktovej rady spoločnosti DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Obec Dunajská Lužná
Zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu z obce Dunajská Lužná   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby zberu a odvozu zmesového komunálneho odpadu z Obce Dunajská Lužná vsúlade so Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a ďalších dohodnutých činnostívyplývajúcich z predmetu plnenia zákazky. Zber zmesového komunálneho odpadu bude zabezpečovať poskytovateľ služby na skládku v Čukárskej Pake, ktorá jespoločnou skládkou obcí (vrátane Obce Dunajská Lužná) a prevádzkuje ju Združenie obcí Horného Žitného ostrova vodpadovom hospodárstve so sídlom v Šamoríne, Gazdovský rad 37/A, 931 01 Šamorín.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Združenie obcí Viesky
Dodanie technológie pre zberný dvor pre združenie obcí Viesky   
Predmetom zákazky je dodanie technológie na vybavenie a spracovanie odpadu v rámci zberného dvora pre združenieobcí Viesky. Bližšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Mäsové výrobky a salámy   
Predmetom zákazky je dodávka mäsových výrobkov a salám.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky  >  Mäsové výrobky
Mesto Trnava
Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia   
Predmet zákazky pozostáva z funkčných celkov -Plán udržateľnej mobility (PUM) -Plánu dopravnej obslužnosti (ďalej len PDO) -Strategické environmentálne hodnotenie (ďalej len SEA -Plán implementácie a monitoringu Plánu udržateľnej mobility
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Verejná správa  >  Všeobecná verejná správa
Mesto Sereď
Zneškodňovanie komunálnych odpadov z mesta Sereď skládkovaním   
Predmetom zákazky je zneškodňovanie komunálneho odpadu z mesta Sereď skládkovaním na roky 2020 a 2021.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s.
Základné medicínske zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 3 časti 1. časť Monitory vitálnych funkcií a anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií 2. časť Endoskopia 3. časť Ventilátory Podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Obec Šúrovce
Výstavba materskej školy v obci Šúrovce   
Predmetom zákazky sú stavebné práce - výstavba materskej školy v obci Šúrovce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov
Múky a cestoviny   
Predmetom zákazky je dodávka múky a cestovín presne špecifikovaných v súťažných podkladoch v časti B2 opis predmetu zákazky.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty  >  Mlynské výrobky, škrob a škrobové výrobky  >  Mlynské výrobky
Mesto Sládkovičovo
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v meste Sládkovičovo   
Projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie pomocou geotermických tepelných čerpadiel zem/voda s tepelnýmvýkonom 8 x Tv-60 kW / napr. NIBE 8 x TČ F1345-60-/ Tepelné čerpadlá budú využívať zdroj tepla z geotermickýchvrtov pomocou konektora tepla, kde súčtom je celková dĺžka vrtu l=6800 m. Predpokladaná hĺba jedného vrtu dosiahnepodľa možnosti hĺbku od 80 do 150 m. TČ budú zabezpečovať teplo pre vykurovanie budovu školy. Tepelné čerpadlábudú umiestnené v terajších priestoroch plynovej kotolne.  Bližšia charakteristika zákazky je špecifikovaná v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie