Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania U.S.Steel zobrazujem 115 z 35 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Rearden Steel s.r.o.
Technológia pre meranie vybraných faktorov vnútorného prostredia budov a spracovanie nameraných dát   
Predmetom verejného obstarávania je dodanie technológie pre meranie vybraných faktorov vnútorného prostrediabudov a spracovanie nameraných dát. Predmet zákazky sa delí na 2 časti, a to časť 1 Výrobná dokumentáciaelektronického zariadenia pre meranie vybraných faktorov vnútorného prostredia budov a časť 2 Softvér pre službudatabázového servera. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektronické zariadenia
IK Steel, spol. s r. o.
Podpora inovačnej kapacity spoločnosti IK Steel, spol. s r.o. obstaraním inovatívnej technológie   
Predmet verejného obstarávania pozostáva z troch častí  Logický celok č.1 2D CNC linka na vyvŕtavanie profilov a platní - 1 ks Logický celok č.2 Plazmový rezací stroj na rezanie oceľových plechov a rúr - 1 ks Logický celok č.3 Poloautomatická píla na kov - 1 ks
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
U. S. Steel  Košice, s.r.o.
Zníženie množstva emisií na SVa – ML č.1 a 3   
Predmetom zákazky je uskutočnenie diela a uvedenia do prevádzky systému technologických zariadení na zachytávanie,odsávanie a čistenie vzdušniny s obsahom HCl a TZL pred jej vypustením do ovzdušia vznikajúceho počastechnologického procesu morenia oceľového pásu na moriacej linke č.1 a č.3. Požadovaným technickým riešením musíbyť zabezpečená max. koncentrácia - TZL max. 3 mg/Nm3 na výstupe v komíne - HCl max. 6 mg/Nm3 na výstupe v komíne
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
TTS Steel, s.r.o.
Inovácia výroby v spoločnosti TTS Steel, s.r.o.   
Predmetom verejného obstarávania je nákup zariadenia (technológie) na inováciu výroby, v nasledovnej špecifikácii 1)časť A Tvárnenie, 2)časť B Rezanie a zváranie, 3)časť C Povrchové úpravy. Cena zariadenia zahŕňa dodanie na miesto realizácie, montáž zariadenia, uvedenie do prevádzky. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky pre časť A, pre časť B a prečasť C je uvedené nižšie vo Výzve.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
U. S. Steel  Košice, s.r.o.
Odprášenie OC2 – Odsírenie SUZE   
Predmetom zákazky je uskutočnenie diela a uvedenie do prevádzky dodanie novej filtračnej stanice, modernizácia existujúcej filtračnej stanice, inštalácia dymníkov a pretesnenie odsávacích miest na oboch pracoviskách SUZE na zníženie prašnosti na Oceliarni č. 2 (OC2), prevádzka Odsírenie SUZE (Odsírenie surového železa ) za účelom zníženia emisií Tuhých znečisťujúcich látok (TZL). Požadovaným technickým riešením musí byť zabezpečená max. koncentrácia TZL 8 mg/Nm za filtrom a min. 92 % účinnosti zberu/ zachytenia TZL pri zdroji. Zníženie prašnosti sa týka pracovného prostredia pracovísk Odsírenia SUZE a aj vzdušniny vypúšťanej do atmosféry cez komín odsávacieho zariadenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
U. S. Steel  Košice, s.r.o.
Odprašovanie aglomerácie - pás č. 1, 2, 3, 4   
Predmetom zákazky je prostredníctvom inštalácie technológií dosiahnuť zníženie emisií na komínoch pre tuhé znečisťujúce látky (ďalej len TZL), polychlorované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) a polychlorované dibenzofurány (ďalej lenPCDD/F) pri výrobe aglomerátu na 4 samostatných prevádzkach spekacích pásov č. 1, 2, 3, 4, zníženie prašnosti napracoviskách a zlepšenie kvality ovzdušia prostredníctvom zníženia TZL z Aglomerácie ako jedných z najväčších stacionárnych zdrojov emisií, zodpovedných za znečisťovanie Košického regiónu. Požadovaným technickým riešením musí byť zabezpečená max. výstupná koncentrácia TZL 10 mg/Nm3 (normálny m3) a PCDD/F < 0,18 ng I- TEQ/Nm3.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Opravy, údržba a kontroly požiarnych uzáverov   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby v rozsahu, ktorý pozostáva - z prehliadky, ktorou sa overuje vybavenosť požiarnych uzáverov, ich funkčnosť a zabezpečenie energie alebo hasiacejlátky, ak sa ich dodávka požaduje, pričom na uskutočnenie úkonov overenia funkčnosti a overenia zabezpečeniadodávky energie alebo hasiacej látky je potrebné neštandardné náradie, jednoúčelová technická pomôcka alebo externýmerací prístroj (technická podpora), - z preventívnej údržby, ktorou sa zabezpečuje udržanie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosťspĺňať stanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu, - z opravy, ktorou sa zabezpečuje obnovenie požadovaného stavu alebo bezporuchového stavu a schopnosť spĺňaťstanovené požiadavky a vykonávať požadované funkcie v potrebnom rozsahu. Na inštalovanom požiarnom uzávere musí byť podľa vyhlášky 478/2008 zabezpečené vykonávanie a) preventívnej údržby v lehotách určených v prevádzkových pokynoch; ak prevádzkové pokyny neurčujú lehotypreventívnej údržby, vykonáva sa preventívna údržba v lehote najmenej raz za 12 mesiacov, b) prehliadky požiarneho uzáveru raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšiu lehotu prehliadky 1/5 požiarneho uzáveru; bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe požiarneho uzáveru a po oprave požiarnehouzáveru, c) opravy požiarneho uzáveru vrátane prehliadky po oprave bez zbytočného odkladu po zistení poruchy požiarnehouzáveru. Súčasťou predmetu zákazky môže byť aj dodávka a montáž nového požiarneho uzáveru.  Na požiarnom uzávere musí byť vykonávaná údržba technologickým postupom, s technickou podporou a v rozsahuurčenom v prevádzkových pokynoch.  V objektoch sa nachádzajú požiarne uzávery (dvere, okná, klapky, mriežky, poklopy) od výrobcov Pyrobatys SK s.r.o.Batizovce, VEKTOR družstvo Senica, Hasil a.s. Ostrava, LARK s.r.o. Poprad, VKV Slovakia Žilina, Masonité CZ spol. s r.o.Jihlava, Porta KMI Poland, KRONODOOR, spol. s r.o. Jihlava, Unikov s.r.o. Levoča, Steel Form, spol. s r.o. Piešťany,TriLine s.r.o., Ostrava, Kovona Karviná, Mandík Group Nové Zámky, TROX Praha, IMOS-Systemair, Bratislava. Ďalšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
U. S. Steel  Košice, s.r.o.
Laboratórny prístroj na simuláciu valcovania za studena   
Predmetom zákazky je dodávka laboratórneho prístroja na simuláciu valcovania za studena. Bližšia špecifikácia jeuvedená v súťažných podkladoch.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
U. S. Steel  Košice, s.r.o.
Kontrola emisií pre rudné mosty VP2   
Predmetom zákazky je uskutočnenie diela a uvedenie do prevádzky technologických zariadení na odprášenie rudných mostov vysokej pece 2 (ďalej aj RM VP2) za účelom zníženia emisií Tuhých znečisťujúcich látok (TZL). Požadovaným technickým riešením musí byť zabezpečená max. koncentrácia TZL 8 mg/Nm za filtrom. Zníženie prašnosti sa týka pracovného prostredia pracovísk RM VP 2 a aj vzdušniny vypúšťanej do atmosféry cez komíny odsávacích zariadení. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky bude uvedené v súťažných podkladoch
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
U. S. Steel  Košice, s.r.o.
Kontrola emisií pre rudné mosty VP3 – Prestavba EO34   
Predmetom zákazky je uskutočnenie diela a uvedenie do prevádzky technologických zariadení na odprášenie rudných mostov vysokej pece 3 (ďalej aj RM VP3) za účelom zníženia emisií Tuhých znečisťujúcich látok (TZL). Požadovaným technickým riešením musí byť zabezpečená max. koncentrácia TZL 8 mg/Nm3 za filtrom. Zníženie prašnosti sa týka pracovného prostredia pracovísk rudných mostov VP3 a aj vzdušniny vypúšťanej do atmosféry cez komíny odsávacieho zariadenia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky bude uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
U. S. Steel  Košice, s.r.o.
Odprášenie Úpravne uhlia   
Predmetom zákazky je uskutočnenie diela a uvedenie do prevádzky technologických zariadení na zachytávanie, odsávanie a čistenie vzdušniny s obsahom uhoľného prachu vznikajúceho počas prevádzky technologického uzla Úpravne uhlia (ďalej aj ÚU), ktorý je súčasťou prevádzky Aglomerácia divízneho závodu Vysoké pece za účelom zníženiaemisií Tuhých znečisťujúcich látok (TZL). Požadovaným technickým riešením musí byť zabezpečená max. koncentráciaTZL 8 mg/Nm za filtrom. Zníženie prašnosti sa týka pracovného prostredia pracovísk ÚU a aj vzdušniny vypúšťanej doatmosféry cez komín odsávacieho zariadenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
BENOL STEEL a.s. Košice
Technologická inovácia spoločnosti BENOL STEEL a.s. Košice   
Predmetom zákazky je dodanie 2 strojov - Horizontálna vyvrtávačka s vretenom 130 mm. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných  1/5 podkladov Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy
BRO-STEEL s.r.o.
Podpora konkurencieschopnosti novovzniknutého podniku BRO-STEEL s.r.o. inováciou výrobného procesu   
Predmetom zákazky je dodanie jedného logického celku - Logický celok CNC ohraňovací lis
Priemyselné mechanizmy
H+H STEEL s.r.o.
Obstaranie technológií pre H+H Steel s.r.o.   
Predmetom zákazky je obstaranie 1 ks hydraulických tabuľových NC nožníc, 1 ks hydraulického ohraňovacieho lisu CNCa 1 ks dvojstĺpovej pásovej píly. Zákazka sa delí na časti, uchádzač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac časízákazky. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy
TTS Steel, s.r.o.
Inovácia výroby v spoločnosti TTS Steel, s.r.o.   
Predmetom verejného obstarávania je nákup zariadenia (technológie) na inováciu výroby, v nasledovnej špecifikácii 1)časť A Tvárnenie,  1/8 2)časť B Rezanie a zváranie, 3)časť C Povrchové úpravy. Cena zariadenia zahŕňa dodanie na miesto realizácie, montáž zariadenia, uvedenie do prevádzky. Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok na dodanie požadovaného predmetu zákazky pre časť A, pre časť B a prečasť C je uvedené nižšie vo Výzve.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Kovoobrábacie stroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie