Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 39 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
ŠTATUTÁRNY AUDIT INDIVIDUÁLNYCH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK VŠZP ZOSTAVENÝCH ZA ROKY 2018 AŽ 2020 A NÁZOR AUDÍTORA K VÝROČNÝM SPRÁVAM VŠZP ZA ROKY 2018 AŽ 2020   
Štatutárny audit individuálnych účtovných závierok VšZP zostavených za roky 2018 až 2020 a názor audítora k Výročnýmsprávam VšZP za roky 2018 až 2020
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Vypracovanie podkladov k „Správe o dohľade za roky 2016 -2018“   
Predmetom zákazky je vypracovanie podkladov k Správe o dohľade za roky 2016 2018, v súvislosti s prípravoustanoviska a správy o dohľade nad plnením akreditačných kritérií a monitorovaní aktivít PPA, ktorú predkladá príslušnýorgán na Európsku komisiu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020   
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu pre Program spolupráce INTERACT III 2014 2020 vykonávaných v rámci uvedeného programu. Požadované audítorské služby súvisias overovaním vzorky operácií na základe vykázaných výdavkov u prijímateľov mimo územia Slovenskej republiky a budúvykonávané ako audit operácií. Audítorské služby pri zabezpečovaní auditu operácií bude úspešný uchádzač poskytovaťprostredníctvom overovania vybraných žiadostí o platbu u prijímateľov - INTERACT kancelárie mimo územia Slovenskejrepubliky. INTERACT kancelárie Programu spolupráce INTERACT III 2014 2020 majú sídlo v nasledovných členskýchštátoch EÚ Rakúsko (Viedeň), Španielsko (Valencia), Dánsko (Viborg) a Fínsko (Turku). Predmet zákazky sa bude plniťprostredníctvom zadávania čiastkových zákaziek formou písomných objednávok na základe Rámcovej dohody nazabezpečenie externých audítorských služieb v rámci Programu spolupráce INTERACT III 2014 2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024   
Zabezpečenie kvalitného certifikačného overenia účtov a zákonnosti a správnosti výdavkov Pôdohospodárskej platobnejagentúry (ďalej len PPA) financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskehopoľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v termínoch stanovených príslušnou legislatívou Európskej únie (EÚ)prostredníctvom vybraného subjektu, ktorý bude plniť úlohy certifikačného orgánu (ďalej aj CO) pre finančné roky 2018- 2024. Poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s certifikačným auditom, poradenstvo a konzultácie v oblasti súladupostupov PPA s legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti CSúťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Poskytnutie audítorských služieb pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko 2014-2020   
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu, vykonávaných v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika Rakúsko 2014 2020 (ďalej aj Program SKAT), a to v predpokladanom trvaní 4 rokov. Požadované audítorské služby súvisia s  1. overovaním riadneho fungovania systému riadenia a kontroly Programu SK AT realizovanom na jednotlivých orgánoch so sídlom na území Rakúskej spolkovej republiky, vykonávanom ako systémový audit.   2. overovaním vzorky operácií na základe vykázaných výdavkov na úrovni zoznamov deklarovaných výdavkov hlavnýchprijímateľov a partnerov so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, vykonávanom ako audit operácií.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom systémových auditov   
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pri overovaní riadneho fungovania systému riadenia a kontroly vrámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 a Operačného programu Výskum a inovácie 2014- 2020 vykonávaných ako systémový audit, a to prostredníctvom overovania relevantných skutočností, ktorými sazabezpečí splnenie čiastkových cieľov vládneho auditu na predmetných operačných programoch vo vopred stanovenomrozsahu.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zabezpečenie realizácie aktivít v rámci národného projektu „Optimalizácia procesov vo verejnej správe“   
Aktivita 3 Analýza súčasného stavu v oblasti procesov, kompetencií a systému riadenia organizácií verejnej správy, Predpokladaný rozsah činností je audit existujúcich procesných modelov a posúdenie efektívnosti nastavenia procesov vorganizácii, poradenstvo v oblasti optimalizácie procesného modelu, resp. jeho jednotlivých častí, revízia príslušnejprocesnej dokumentácie podľa špecifikácie. Aktivita 4 Dizajn a implementácia inovovaných procesov Predpokladaný rozsah činností je poradenstvo v oblasti optimalizácie procesného modelu, resp. jeho jednotlivých častí,poradenstvo pri zosúlaďovaní procesného modelu s jednotlivými internými systémami a kontrolnými mechanizmamipodľa špecifikácie.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií   
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pri overovaní vzorky operácií, na základe vykázaných výdavkovv rámci čerpania finančných prostriedkov na programoch/operačných programoch financovaných z Európskychštrukturálnych a investičných fondov, vykonávaných ako audit operácií.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
ŠTATUTÁRNY AUDIT INDIVIDUÁLNYCH ÚČTOVNÝCH ZÁVIEROK VŠZP ZOSTAVENÝCH ZA ROKY 2018 AŽ 2020 A NÁZOR AUDÍTORA K VÝROČNÝM SPRÁVAM VŠZP ZA ROKY 2018 AŽ 2020   
Štatutárny audit individuálnych účtovných závierok VšZP zostavených za roky 2018 až 2020 a názor audítora k Výročnýmsprávam VšZP za roky 2018 až 2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Zabezpečenie audítorských služieb pre Program spolupráce INTERACT III 2014-2020   
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pre Ministerstvo financií SR ako orgán auditu pre Programspolupráce INTERACT III 2014 2020 vykonávaných v rámci uvedeného programu. Požadované audítorské služby súvisias overovaním vzorky operácií na základe vykázaných výdavkov u prijímateľov mimo územia Slovenskej republiky a budúvykonávané ako audit operácií. Audítorské služby pri zabezpečovaní auditu operácií bude úspešný uchádzač poskytovaťprostredníctvom overovania vybraných žiadostí o platbu u prijímateľov - INTERACT kancelárie mimo územia Slovenskejrepubliky. INTERACT kancelárie Programu spolupráce INTERACT III 2014 2020 majú sídlo v nasledovných členskýchštátoch EÚ Rakúsko (Viedeň), Španielsko (Valencia), Dánsko (Viborg) a Fínsko (Turku). Predmet zákazky sa bude plniťprostredníctvom zadávania čiastkových zákaziek formou písomných objednávok na základe Rámcovej dohody nazabezpečenie externých audítorských služieb v rámci Programu spolupráce INTERACT III 2014 2020.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024   
Zabezpečenie kvalitného certifikačného overenia účtov a zákonnosti a správnosti výdavkov Pôdohospodárskej platobnejagentúry (ďalej len PPA) financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskehopoľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v termínoch stanovených príslušnou legislatívou Európskej únie (EÚ)prostredníctvom vybraného subjektu, ktorý bude plniť úlohy certifikačného orgánu (ďalej aj CO) pre finančné roky 2018- 2024.  Poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s certifikačným auditom, poradenstvo a konzultácie v oblasti súladu postupov PPAs legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti C Súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Externalizácia audítorských služieb súvisiacich s výkonom auditov operácií   
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb pri overovaní vzorky operácií, na základe vykázaných výdavkovv rámci čerpania finančných prostriedkov na programoch/operačných programoch financovaných z Európskychštrukturálnych a investičných fondov, vykonávaných ako audit operácií.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Vykonanie auditu účtovnej závierky skupiny SZRB a.s. za roky 2017 - 2019 (EVO)   
Predmetom zákazky je záväzok dodávateľa v zmluvnom období poskytnúť verejnému obstarávateľovi a jeho dcérskym spoločnostiam audítorské služby podľa podmienok stanovených v súťažných podkladoch a to za roky končiace sa 31.decembra 2017, 31.decembra 2018 a 31.decembra 2019.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Audit finančných výdavkov poskytnutých dotácií   
Kontrola finančných výdavkov (účtovných dokladov) na realizovaných projektoch. Účtovné doklady sú poskytnutéprijímateľmi dotácie v rámci finančného vyúčtovania projektu. Finančné výdavky je potrebné skontrolovať jednotlivo(každý doklad). Audítor kontroluje výdavky z hľadiska ich formálnych náležitostí a z hľadiska oprávnených nákladov. Priposúdení formálnych náležitostí a oprávnenosti nákladov sa riadi Zmluvou uzatvorenou medzi poskytovateľom aprijímateľom dotácie, Finančnou príručkou poskytovateľa a rozpočtom. Kontrola sa uskutočňuje v súlade sMedzinárodným štandardom pre uisťovacie zákazky (ISAE 3000 - Uisťovacie zákazky iné ako audit alebo prevereniehistorických finančných informácií) a v súlade s audítorskými postupmi, metódami, technikami a Etickým kódexomaudítorov v zmysle Usmernenia pre vykonávanie kontroly výdavkov z poskytnutej dotácie. Overuje sa dodržiavanieplatných právnych noriem SR (zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o účtovníctve, zákon o cestovných náhradách apod.), dodržiavanie zásady hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov prijímateľa,dodržiavanie jednotlivých ustanovení Finančnej príručky, a dodržiavanie zásad presúvania prostriedkov v rozpočte.Audítor konzultuje/spolupracuje s finančným manažérom a projektovým manažérom poskytovateľa. Audítor pripravujestanovisko k výške oprávnených nákladov vzniknutých pri čerpaní dotácie v priebehu realizácie projektu a riadnezaúčtovaných v účtovníctve prijímateľa dotácie v zmysle Usmernenia pre vykonávanie kontroly výdavkov z poskytnutejdotácie. Audítor vypracúva správu so zisteným nálezom a výrokom vo forme, ktorou sa ustanovil vzor formulára iba preposkytovateľa dotácie. Audítor, resp. audítorská spoločnosť musí byť v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. oštatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zapísaný 1/5 v zozname štatutárnych audítorov, vedeného Úradom pre dohľad nad výkonom auditu (resp. v obdobnom zoznamekrajiny pôvodu alebo bydliska audítora, resp. sídla audítorskej spoločnosti, ak sa zápis v zmysle predpisov krajinypôvodu alebo bydliska audítora, resp. sídla audítorskej spoločnosti vyžaduje) a musí byť členom Slovenskej komoryaudítorov (resp. obdobnej organizácie krajiny pôvodu alebo bydliska audítora, resp. sídla audítorskej spoločnosti, ak sačlenstvo v takejto organizácii vyžaduje v zmysle predpisov krajiny pôvodu alebo bydliska audítora, resp. sídla audítorskejspoločnosti vyžaduje).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Výber nezávislého externého audítora na štatutárny audit riadnej individuálnej účtovnej závierky NBS   
Predmetom zákazky je štatutárny audit riadnej individuálnej účtovnej závierky Národnej banky Slovenska podľa § 38 a §39 Zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a Čl. 27 ods. 27.1 Protokolu oŠtatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ďalej protokolu o Štatúte ESCB/ECB) nafinančné roky 2017 - 2020 s možnosťou uplatnenia opcie na roky 2021 2023 vykonaný v súlade  s Medzinárodnými audítorskými štandardmi (ISAs - International Standards on Auditing) a v súlade s Etickým kódexomIESBA (International Ethics Standards Board for Accountants).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie