Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 70 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Audit finančných výdavkov poskytnutých dotácií   
Kontrola finančných výdavkov (účtovných dokladov) na realizovaných projektoch. Účtovné doklady sú poskytnutéprijímateľmi dotácie v rámci finančného vyúčtovania projektu. Finančné výdavky je potrebné skontrolovať jednotlivo(každý doklad). Audítor kontroluje výdavky z hľadiska ich formálnych náležitostí a z hľadiska oprávnených nákladov. Priposúdení formálnych náležitostí a oprávnenosti nákladov sa riadi Zmluvou uzatvorenou medzi poskytovateľom aprijímateľom dotácie, Finančnou príručkou poskytovateľa a rozpočtom. Kontrola sa uskutočňuje v súlade sMedzinárodným štandardom pre uisťovacie zákazky (ISAE 3000 - Uisťovacie zákazky iné ako audit alebo prevereniehistorických finančných informácií) a v súlade s audítorskými postupmi, metódami, technikami a Etickým kódexomaudítorov v zmysle Usmernenia pre vykonávanie kontroly výdavkov z poskytnutej dotácie. Overuje sa dodržiavanieplatných právnych noriem SR (zákon o rozpočtových pravidlách, zákon o účtovníctve, zákon o cestovných náhradách apod.), dodržiavanie zásady hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov prijímateľa,dodržiavanie jednotlivých ustanovení Finančnej príručky, a dodržiavanie zásad presúvania prostriedkov v rozpočte.Audítor konzultuje/spolupracuje s finančným manažérom a projektovým manažérom poskytovateľa. Audítor pripravujestanovisko k výške oprávnených nákladov vzniknutých pri čerpaní dotácie v priebehu realizácie projektu a riadnezaúčtovaných v účtovníctve prijímateľa dotácie v zmysle Usmernenia pre vykonávanie kontroly výdavkov z poskytnutejdotácie. Audítor vypracúva správu so zisteným nálezom a výrokom vo forme, ktorou sa ustanovil vzor formulára iba preposkytovateľa dotácie. Audítor, resp. audítorská spoločnosť musí byť v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. oštatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zapísaný 1/5 v zozname štatutárnych audítorov, vedeného Úradom pre dohľad nad výkonom auditu (resp. v obdobnom zoznamekrajiny pôvodu alebo bydliska audítora, resp. sídla audítorskej spoločnosti, ak sa zápis v zmysle predpisov krajinypôvodu alebo bydliska audítora, resp. sídla audítorskej spoločnosti vyžaduje) a musí byť členom Slovenskej komoryaudítorov (resp. obdobnej organizácie krajiny pôvodu alebo bydliska audítora, resp. sídla audítorskej spoločnosti, ak sačlenstvo v takejto organizácii vyžaduje v zmysle predpisov krajiny pôvodu alebo bydliska audítora, resp. sídla audítorskejspoločnosti vyžaduje).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Audit účtovnej jednotky   
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch. Podrobnévymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Audit účtovnej jednotky   
Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Audítorské služby   
Predmetom zákazky je štatutárny audit Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len RTVS) podľa medzinárodných účtovných štandardov a s nimi súvisiacich vyhlásení a štandardov vzťahujúcich sa na výkon štatutárneho auditu a za podmienok stanovených zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o štatutárnom audite"). Zmluva o poskytovaní audítorských služieb sa uzatvára na dobu určitú do 31. 05. 2019 a predpokladá výkon auditu za roky 2016, 2017 a 2018.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Audítorské služby   
Predmetom zákazky je štatutárny audit Rozhlasu a televízie Slovenska (ďalej len RTVS) podľa medzinárodných účtovných štandardov a s nimi súvisiacich vyhlásení a štandardov vzťahujúcich sa na výkon štatutárneho auditu a za podmienok stanovených zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o štatutárnom audite"). Zmluva o poskytovaní audítorských služieb sa uzatvára na dobu určitú do 31. 05. 2019 a predpokladá výkon auditu za roky 2016, 2017 a 2018.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Audítorské služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie audítorských služieb súvisiacich s účtovnými výkazmi za príslušný rok pre Hlavnémesto SR Bratislavu a spoločnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlavného mesta uvedené v časti I.1) tohto Oznámenia,spočívajúcich najmä v spracovaní overenia ročnej individuálnej účtovnej závierky, overenia ročnej konsolidovanejúčtovnej závierky, overenia hospodárenie podľa rozpočtu, overenia výročnej správy, listu odporúčaní.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Audítorské služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie audítorských služieb súvisiacich s účtovnými výkazmi za príslušný rok pre Hlavnémesto SR Bratislavu a spoločnosti v zriaďovateľskej pôsobnosti Hlavného mesta uvedené v časti I.1) tohto Oznámenia,spočívajúcich najmä v spracovaní overenia ročnej individuálnej účtovnej závierky, overenia ročnej konsolidovanejúčtovnej závierky, overenia hospodárenie podľa rozpočtu, overenia výročnej správy, listu odporúčaní.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Audítorské služby pre účtovné závierky za roky 2020- 2022   
Audítorské služby pre účtovné závierky za roky 2020- 2022. 1.Rozsah služieb súvisiacich s účtovnými závierkami klienta za roky končiace sa 31.decembra 2020, 31.decembra 2021,31.decembra 2022, ktoré požaduje vykonať verejný obstarávateľ  -overenie účtovnej závierky podľa IFRS; -overenie účtovnej závierky podľa slovenských predpisov účtovania; -overenie výročnej správy; 2.Rozsah služieb súvisiacich s účtovnými závierkami klienta za roky končiace sa 31.decembra 2020, 31.decembra 2021,ktoré požaduje vykonať verejný obstarávateľ - overenie vyhlásenia o plnení záväzkov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Exportno-importná banka Slovenskej republiky, skrátene EXIMBANKA SR
Audítorské služby za rok 2019, 2020 a 2021   
Overenie účtovnej závierky za jednotlivé roky 2019, 2020 a 2021 zostavenej vždy k 31. decembru daného roka podľa §17 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len Zákon o účtovníctve) a v zmysleúčtovných postupov pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky ustanovených vo forme Opatrenia Ministerstvafinancií Slovenskej republiky č. MF/22162/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovejúčtovej osnove pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstvafinancií Slovenskej republiky č. MF/22164/2014-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovanípoložiek individuálnej účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnejzávierky na zverejnenie pre Exportno-importnú banku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Audit budevykonaný v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardami.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024   
Zabezpečenie kvalitného certifikačného overenia účtov a zákonnosti a správnosti výdavkov Pôdohospodárskej platobnejagentúry (ďalej len PPA) financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskehopoľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v termínoch stanovených príslušnou legislatívou Európskej únie (EÚ)prostredníctvom vybraného subjektu, ktorý bude plniť úlohy certifikačného orgánu (ďalej aj CO) pre finančné roky 2018- 2024.  Poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s certifikačným auditom, poradenstvo a konzultácie v oblasti súladu postupov PPAs legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti C Súťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Certifikačný orgán Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre EPZF a EPFRV na finančné roky 2018-2024   
Zabezpečenie kvalitného certifikačného overenia účtov a zákonnosti a správnosti výdavkov Pôdohospodárskej platobnejagentúry (ďalej len PPA) financovaných z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu a Európskehopoľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v termínoch stanovených príslušnou legislatívou Európskej únie (EÚ)prostredníctvom vybraného subjektu, ktorý bude plniť úlohy certifikačného orgánu (ďalej aj CO) pre finančné roky 2018- 2024. Poskytnutie ďalších služieb súvisiacich s certifikačným auditom, poradenstvo a konzultácie v oblasti súladupostupov PPA s legislatívou Európskej únie a Slovenskej republiky. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti CSúťažných podkladov.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Daňové a účtovné poradenstvo a priebežná kontrola účtovníctva   
Predmetom zákazky je  1.poskytovanie služieb spojených s preverovaním účtov a vykonanie komplexnej kontroly účtovných dokladov  2.mesačné účtovné poradenstvo a odborná pomoc pri riešení účtovných problémov, posudzovanie účtovných prípadov vsúvislosti s novým jadrovým zdrojom a poskytovanie konzultácií pri projektoch BIDSF z hľadiska účtovníctva a daní 3.spracovanie analýz, návrhov, metodických usmernení a spolupráca pri kalkulovaní nákladov na vyraďovanie jadrovýchzariadení v ISDC štruktúre v termíne na základe požiadavky  4.mesačné daňové poradenstvo a odborná pomoc pri spracúvaní dopytov na otázky týkajúce sa uplatňovania daňovejlegislatívy v podmienkach spoločnosti za oblasť priamych, nepriamych a miestnych daní 5.štvrťročne informovať o legislatívnych zmenách týkajúcich sa účtovníctva a daní  6.daňové poradenstvo pri optimalizácii daňovej povinnosti spoločnosti JAVYS, a.s., vyplývajúcej z dane príjmovprávnických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z. z., kontrola daňového priznania za príslušný účtovný rok. Plnenie predmetu bude prebiehať priebežne počas celej doby trvania Zmluvy. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Daňové a účtovné poradenstvo a priebežná kontrola účtovníctva   
Predmetom zákazky je  1.poskytovanie služieb spojených s preverovaním účtov a vykonanie komplexnej kontroly účtovných dokladov  2.mesačné účtovné poradenstvo a odborná pomoc pri riešení účtovných problémov, posudzovanie účtovných prípadov vsúvislosti s novým jadrovým zdrojom a poskytovanie konzultácií pri projektoch BIDSF z hľadiska účtovníctva a daní 3.spracovanie analýz, návrhov, metodických usmernení a spolupráca pri kalkulovaní nákladov na vyraďovanie jadrovýchzariadení v ISDC štruktúre v termíne na základe požiadavky  4.mesačné daňové poradenstvo a odborná pomoc pri spracúvaní dopytov na otázky týkajúce sa uplatňovania daňovejlegislatívy v podmienkach spoločnosti za oblasť priamych, nepriamych a miestnych daní 5.štvrťročne informovať o legislatívnych zmenách týkajúcich sa účtovníctva a daní  Pokračovanie textu stručného opisu je v bode VI.3) Doplňujúce informácie.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Daňové a účtovné poradenstvo a priebežná kontrola účtovníctva   
Predmetom zákazky je  1.poskytovanie služieb spojených s preverovaním účtov a vykonanie komplexnej kontroly účtovných dokladov  2.mesačné účtovné poradenstvo a odborná pomoc pri riešení účtovných problémov, posudzovanie účtovných prípadov vsúvislosti s novým jadrovým zdrojom a poskytovanie konzultácií pri projektoch BIDSF z hľadiska účtovníctva a daní 3.spracovanie analýz, návrhov, metodických usmernení a spolupráca pri kalkulovaní nákladov na vyraďovanie jadrovýchzariadení v ISDC štruktúre v termíne na základe požiadavky  4.mesačné daňové poradenstvo a odborná pomoc pri spracúvaní dopytov na otázky týkajúce sa uplatňovania daňovejlegislatívy v podmienkach spoločnosti za oblasť priamych, nepriamych a miestnych daní 5.štvrťročne informovať o legislatívnych zmenách týkajúcich sa účtovníctva a daní  6.daňové poradenstvo pri optimalizácii daňovej povinnosti spoločnosti JAVYS, a.s., vyplývajúcej z dane príjmovprávnických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z. z., kontrola daňového priznania za príslušný účtovný rok. Plnenie predmetu bude prebiehať priebežne počas celej doby trvania Zmluvy. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Daňové a účtovné poradenstvo a priebežná kontrola účtovníctva   
Predmetom zákazky je  1.poskytovanie služieb spojených s preverovaním účtov a vykonanie komplexnej kontroly účtovných dokladov  2.mesačné účtovné poradenstvo a odborná pomoc pri riešení účtovných problémov, posudzovanie účtovných prípadov vsúvislosti s novým jadrovým zdrojom a poskytovanie konzultácií pri projektoch BIDSF z hľadiska účtovníctva a daní 3.spracovanie analýz, návrhov, metodických usmernení a spolupráca pri kalkulovaní nákladov na vyraďovanie jadrovýchzariadení v ISDC štruktúre v termíne na základe požiadavky  4.mesačné daňové poradenstvo a odborná pomoc pri spracúvaní dopytov na otázky týkajúce sa uplatňovania daňovejlegislatívy v podmienkach spoločnosti za oblasť priamych, nepriamych a miestnych daní 5.štvrťročne informovať o legislatívnych zmenách týkajúcich sa účtovníctva a daní  Pokračovanie textu stručného opisu je v bode VI.3) Doplňujúce informácie.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie