Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 91 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Národný ústav detských chorôb
Upratovacie a čistiace služby   
Predmetom zákazky sú komplexné upratovacie a čistiace služby včítane dezinfekčných činností vo vnútorných objektochNÚDCH v postavení verejného obstarávateľa a budúceho objednávateľa, na celkovej ploche vnútorných priestorov cca49 697,19 m2. Súčasťou poskytovaných služieb bude presun komunálneho a nebezpečného odpadu určeným spôsobomna stanovené miesta, vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, plastových vriec malých a veľkýchna odpad vo farebnom prevedení (priehľadné komunálny odpad do malých košov môžu byť čierne, červené infekčný abiologický odpad, modré papier, zelené sklo, žlté plasty) a mechanizmov potrebných na vykonávanie požadovanýchslužieb v rozsahu a časových intervaloch určených objednávateľom. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Upratovacie služby   
Predmetom zákazky sú komplexné upratovacie , čistiace a dezinfekčné služby interiéru - ambulancie, lôžkové oddelenia,( okrem operačných sál , ARO + JIS ) , kancelárie, sociálne zariadenia, chodby, schodiská, umývanie okien, tepovaniekobercov , vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ručných pomôcok a mechanizmov potrebnýchna kvalitné vykonávanie týchto služieb, v rozsahu a časových intervaloch uvedených v súťažných podkladoch. Súčasťouslužby je aj separovanie a odnesenie odpadu na uskladnenie, zabezpečenie letnej a zimnej údržby priľahlých vonkajšíchplôch. Celková podlažná plocha čistenia a upratovania interiéru predstavuje 20 768,85 m2, celková plocha údržbypriľahlých vonkajších plôch predstavuje 4 500 m 2.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Čistenie, kontrola komínov a dymovodov v objektoch a zariadeniach MV SR.   
Čistenie, kontrola komínov a dymovodov v objektoch a zariadeniach MV SR.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Domov seniorov Lamač
Upratovacie služby pre DS Lamač   
Predmetom zákazky je upratovanie vnútorných priestorov v objekte Domova seniorov Lamač so sídlom Na barine 5,Bratislava.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Upratovacie a čistiace služby   
Predmetom zákazky sú upratovacie a čistiace služby v objektoch MV SR
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Slovenská pošta, a.s.
Služby upratovania v priestoroch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch   
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s., v zmysle stanovených štandardov objednávateľa vrátane prania a prezliekania bielizne v ubytovacích a rekreačných zariadeniach Slovenskej pošty, dezinfekcie vnútorných a prislúchajúcich priestorov a dodávky hygienického materiálu v objektoch Partizánska cesta 9, Banská Bystrica a Hlavnej poštovej budovy Námestie SNP 35, Bratislava - čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za IV.Q. 2018.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Univerzitná nemocnica Bratislava
Upratovacie a čistiace služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb vnútorných priestorovnemocníc v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava (lôžkové oddelenia, ambulancie, administratívne, spoločné aostatné priestory) a vonkajších priestorov nemocníc v správe Univerzitnej nemocnice Bratislava (spevnené plochy,komunikácie, chodníky), vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ručných pomôcok, všetkýchtypov a veľkostí plastových vriec slúžiacich na vynášanie odpadu a technického vybavenia nevyhnutného prezabezpečenie požadovaných služieb. Súčasťou predmetu zákazky je aj umiestnenie komunálneho a nebezpečnéhoodpadu určeným spôsobom na stanovené miesta. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opispredmetu zákazky a B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Krajská prokuratúra
Upratovacie a čistiace služby   
Pravidelné interiérové upratovacie a čistiace služby administratívnych, sociálnych a spoločných priestorov , ktorépozostávajú najmä z vysávania, utierania prachu, vynášania odpadkových košov do určených kontajnerov, výmenavreciek, umývanie okien a pod. v priestoroch sídla Krajskej prokuratúry Trenčín a okresných prokuratúr v jej pôsobnosti, počas pracovných dní, s použitím vlastného technického a materiálového vybavenia. Celková plocha 4 970 m2 -podlahová plocha, 1 609,5 m2 - okná a 420,0 m2 - dvere a ostatné sklenené plochy
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Bratislavský samosprávny kraj
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb   
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích a čistiacich služieb v administratívnej budove Úradu BSK na Sabinovskej ul. 16 v Bratislave- Ružinov s rozlohou 5 412 m2 a vysunutého pracoviska na Jankolovej ul. č. 6 v Bratislava- Petržalka s rozlohou 500 m2 na obdobie 24 mesiacov, ktoré zahŕňa 1 krát za polrok tepovanie kobercov, sedačiek,stoličiek, obojstranné umývanie okien, okenných rámov, čistenie hliníkových žalúzií, čistenie vonkajších a vnútornýchparapetov horolezeckou technikou s použitím vlastného technického a materiálového vybavenia, strojové čistenievšetkých tvrdých podláh. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Zabezpečenie upratovacích služieb administratívnych a prevádzkových priestorov DPMK, a.s. Košice   
Predmetom zákazky je upratovanie administratívnych a prevádzkových priestorov DPMK, a.s. Košice.  Časť 1. Upratovanie administratívnych priestorov na Bardejovskej č. 6, Hornádskej č. 10, v Šaci, konečných zastávokMHD, budova na Rooseweltovej ul. č. 3, závodné stravovanie Bardejovská č. 6, výdajňa stravy Hornádska 10, skladovépriestory. Časť 2. Upratovanie dielenských priestorov na stredisku Údržby autobusov, trolejbusov a technologických vozidielHornádska 10 a na stredisku Údržby koľajových vozidiel Bardejovská 6. Výsledkom procesu verejného obstarávania budú dve samostatne uzavreté zmluvy na každú časť predmetu zákazky sjednotným obsahom podľa priloženého návrhu zmluvy podľa časti B.3 Obchodné podmienky plnenia predmetu zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Upratovacie služby   
Predmetom zákazky sú komplexné upratovacie , čistiace a dezinfekčné služby interiéru - ambulancie, lôžkové oddelenia,( okrem operačných sál , ARO + JIS ) , kancelárie, sociálne zariadenia, chodby, schodiská, umývanie okien, tepovaniekobercov , vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ručných pomôcok a mechanizmov potrebnýchna kvalitné vykonávanie týchto služieb, v rozsahu a časových intervaloch uvedených v súťažných podkladoch. Súčasťouslužby je aj separovanie a odnesenie odpadu na uskladnenie, zabezpečenie letnej a zimnej údržby priľahlých vonkajšíchplôch. Celková podlažná plocha čistenia a upratovania interiéru predstavuje 20 768,85 m2, celková plocha údržbypriľahlých vonkajších plôch predstavuje 4 500 m 2.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Upratovanie administratívnej budovy   
Predmetom zákazky je upratovanie administratívnej budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Ružinov, naMierovej ulici č. 21 v Bratislave
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Upratovacie služby   
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovania a čistenia kancelárskych a prevádzkových priestorov, ktoré bude vykonávané v termínoch ako služby (denné, týždenné, mesačné, štvrťročné, polročné, občasné a pohotovostné) a to v objektoch v správe verejného obstarávateľa. 1.administratívna budova, Námestie slobody 6, Bratislava 2.administratívna budova, Lamačská cesta 8, Bratislava 3.SCR Banská Bystrica, Nám. Ľudovíta Štúra č.1 4.ÚVZ Žilina, Ul. 1. mája 34 5.ÚVZ Košice, Štefánikova 50/A 6.Dopravný úrad Košice, Štefánikova 60 7.ÚVZ Žilina (budova TEXTIL Žilina) Hviezdoslavova 48 8.SCR Košice, Letná 45
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Upratovanie administratívnej budovy   
Predmet a miesto vykonávania služby je popísané v Súťažných podkladoch v časti B.1 opis predmetu zákazky
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Národný ústav detských chorôb
Upratovacie a čistiace služby   
Predmetom zákazky sú komplexné upratovacie a čistiace služby včítane dezinfekčných činností vo vnútorných objektochNÚDCH v postavení verejného obstarávateľa a budúceho objednávateľa, na celkovej ploche vnútorných priestorov cca 1/4 49 697,19 m2. Súčasťou poskytovaných služieb bude presun komunálneho a nebezpečného odpadu určeným spôsobomna stanovené miesta, vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, plastových vriec malých a veľkýchna odpad vo farebnom prevedení (priehľadné komunálny odpad do malých košov môžu byť čierne, červené infekčný abiologický odpad, modré papier, zelené sklo, žlté plasty) a mechanizmov potrebných na vykonávanie požadovanýchslužieb v rozsahu a časových intervaloch určených objednávateľom. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie