Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 129 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Upratovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích služieb, upratovanie a čistenie administratívnych priestorov (kancelárie, zasadačky ...), sociálnych a spoločných priestorov (dvory, chodby, schodiská, toalety, kuchynky), výmena a dokladanie odpadkových vreciek a papierových obrúskov a ostatné činnosti uvedené v podrobnom opise vrátane pracovných pomôcok, strojov a zariadení a posypového materiálu pri zimnej údržbe.  Predmetom zákazky nie je dodanie čistiacich a hygienických potrieb ako sú saponáty, mydlá, papierové vreckovky,toaletné papiere, vrecia na odpad.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Metropolitný inštitút Bratislavy, skrátene MIB
Upratovacie služby pre priestory nachádzajúce sa na ulici Ventúrska 22, 814 99 Bratislava   
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích služieb so zníženým vplyvom na životné prostredie vrátane dodaniačistiacich prostriedkov v budove nachádzajúcej sa na ulici Venúrska 22, 814 99 Bratislava, konkrétne vo vstupnej hale,kancelárskych priestoroch, chodbách, schodištiach, sociálnych zariadeniach, kuchynke a podkroví.  Upratovacie služby sa budú realizovať zametaním a umývaním vstupnej haly, kancelárskych priestorov, chodieb,schodísk, sociálnych zariadení, kuchynky, podkrovia, umývaním vstupných dverí, ometaním pavučín, odstraňovanímodpadkov nachádzajúcich sa v kancelárskych priestoroch, sociálnych zariadeniach a kuchynke.  Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk zverejnenej v profile zákazky na adrese https//josephine.proebiz.com/sk/tender/5611/summary  Predpokladaná hodnota zákazky pre potreby MIB bude v zmysle metodického usmernenia Úradu pre verejnéobstarávanie č. 10801-5000/2018 zo dňa 5.9.2018 určená za základe cenových ponúk predložených v plánovanomprieskume trhu. V prípade, že všetky cenové ponuky prevýšia limit určený pre zákazku s nízkou hodnotu, prieskum trhubude slúžiť výhradne na určenie predpokladanej hodnoty zákazky a zmluva nebude uzatvorená.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Upratovacie a čistiace služby   
Predmetom zákazky sú upratovacie a čistiace služby v objektoch MV SR
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Okresný súd Zvolen
výzva na predloženie ponuky   
Zabezpečenie upratovacích a čistiacich služieb vrátane dodávky čistiacich prostriedkov, hygienického materiálu,strojového zariadenia a mechanických prostriedkov potrebných pri poskytovaní služieb.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Upratovacie a čistiace služby   
Predmetom poskytovanej služby je pravidelné upratovanie a čistenie kancelárskych a prevádzkových priestorov MDV SR, ktoré bude vykonávané v termínoch ako služby - denné, - týždenné, - mesačné, - štvrťročné, - polročné, - občasné, - pohotovostné.  V objektoch Administratívna budova Námestie slobody č. 6, Bratislava a Administratívna budova Lamačská cesta 8, Bratislava.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Upratovacie služby pre rezort MPSVR SR   
DNS pre potreby MPSVR SR a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR pre zadávanie zákaziek na upratovacieslužby.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Slovenská pošta, a.s.
Služby upratovania v priestoroch Slovenskej pošty, a. s. vrátane prania a prezliekania bielizne na vybraných objektoch   
Poskytovanie služby upratovania v objektoch Slovenskej pošty, a. s., v zmysle stanovených štandardov objednávateľa vrátane prania a prezliekania bielizne v ubytovacích a rekreačných zariadeniach Slovenskej pošty, dezinfekcie vnútorných a prislúchajúcich priestorov a dodávky hygienického materiálu v objektoch Partizánska cesta 9, Banská Bystrica a Hlavnej poštovej budovy Námestie SNP 35, Bratislava - čiastkové zmluvy na základe rámcovej dohody za III.Q. 2019.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Univerzita Komenského v Bratislave
Upratovacie služby pre Univerzitu Komenského v Bratislave   
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovania administratívnych, prevádzkových, ubytovacích, sociálnych aspoločných priestorov verejného obstarávateľa. Poskytovanie upratovacích služieb bude zabezpečené v rôznejperiodicite v závislosti od konkrétnych požiadaviek verejného obstarávateľa.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Domov pri kríži
Dodávka kompletných upratovacích a čistiacich služieb v objekte Domova pri kríži v Bratislave   
Predmetom zákazky sú kompletné upratovacie a čistiace služby v objekte Domova pri kríži v Bratislave. V objekte sa nachádzajú priestory Lôžkové oddelenie, Byty klientov, Jedáleň, chodba, kaplnka a sociálne zariadenia,Prevádzkové priestory a ambulancia.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava a údržba retenčných nádrží   
Predmetom zákazky je čistenie, oprava a údržba retenčných nádrží v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave   
Ide o upratovanie objektov a časti vonkajších priestorov Letiska M. R. Štefánika v Bratislave s celkovou výmerou 51765,29 m2 - administratívne, obchodné, sociálne priestory, technické zázemie, verejné a neverejné priestoryvybavovacích budov, časti vonkajších priestorov. Špecifikácia upratovacích činností je uvedená v súťažných podkladoch,v prílohe k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Upratovacie a čistiace služby pre Banskobystrický kraj   
Predmetom zákazky sú upratovacie a čistiace služby v objektoch MV SR.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Špeciálne čistiace služby   
Predmetom zákazky sú špeciálne čistiace služby technologických a netechnologických objektov a zariadení JAVYS, a.s. vrozsahu   -čistenie výťahových šácht -čistenie vodojemov a nádrží odpadových vôd -čistenie technologických zariadení -čistenie striech -ostatné čistiace služby. Služby budú počas platnosti zmluvy zadávané a vykonávané po častiach na základe skutočnej potreby a na základevystavených Pracovných príkazov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Upratovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích služieb v súlade s požiadavkami verejného obstarávateľa v interiéri aexteriéri administratívnych budov a v ubytovacom zariadení Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskejrepubliky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Upratovacie služby pre bytové domy Kopčianska 88, Budyšínska 1, Česká 2-4, Ulica Ondreja Štefanka 5, Tománkova 7 – zelené verejné obstarávanie   
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích služieb so zníženým vplyvom na životné prostredie vrátane čistiacichprostriedkov v spoločných priestoroch nájomných bytových domov a ich okolia vrátane dočisťovania kontajnerovýchstojísk.   Upratovacie služby v spoločných priestoroch obytných domov sa budú realizovať zametaním vstupnej haly, vstupnýchchodníkov, umývaním výťahov, umývaním vstupnej haly, zametaním a umývaním schodísk, podláh v miestnostiachdomovej vybavenosti, umývaním vstupných dverí, schodiskových okien, osvetľovacích telies, ometaním pavučín. Vpravidelných intervaloch bude potrebné vyzbierať nečistoty okolo domu vrátane parkovísk, trávnatých plôch, chodníkov,relaxačných zón pri domoch a dočisťovať kontajnerové stojisko.   Pri vykonávaní upratovacích služieb je potrebné počítať s väčším znečistením vnútorných a vonkajších priestorov. Akpočas poskytovania upratovacích služieb vznikne potreba likvidácie odpadu, ktorý napĺňa znaky nebezpečného odpadu vzmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnychpredpisov (ďalej len zákon o odpadoch), dodávateľ bude povinný postupovať pri jeho likvidácii podľa zákona oodpadoch.  Upratovacie služby bude Dodávateľ vykonávať v bytových domoch, nachádzajúcich sa na území Objednávateľa,konkrétne ide o bytové domy na nasledovných adresách Kopčianska 88, Budyšínska 1, Česká 2-4, Spoločný dvorobjektov Česká 2-4 a Budyšínska, Ulica Ondreja Štefanka 5, Tománkova 7.  Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený vo výzve na predkladanie ponúk zverejnenej v profile zákazky na adrese 1/2 https//josephine.proebiz.com/sk/tender/4958/summary
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie