Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania upratovanie zobrazujem 115 z 42 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR   
Predmetom zákazky je vnútorné a vonkajšie upratovanie a čistenie administratívnych, sociálnych a spoločných priestorov, vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, výmeny a dokladania odpadkových vreciek a príslušného technického vybavenia v intervaloch a v rozsahu, uvedenom v súťažných podkladoch. Predmetom zákazky je zároveň zabezpečenie letnej a zimnej údržby vonkajších priestorov (exteriérov) a deratizácia objektov Ústredia práce,sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR). Opis predmetu zákazky je podrobne uvedený v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR   
Predmetom zákazky je vnútorné a vonkajšie upratovanie a čistenie administratívnych, sociálnych a spoločnýchpriestorov, vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, výmeny a dokladania odpadkových vreciek apríslušného technického vybavenia v rozsahu, v intervaloch a v časovom harmonograme uvedenom v súťažnýchpodkladoch. Predmetom zákazky je zároveň zabezpečenie letnej a zimnej údržby vonkajších priestorov (exteriérov) aderatizácia objektov ÚPSVAR. Podrobný rozsah, špecifikácie služieb a čas (intervaly) plnenia služieb sú uvedené v častiB. Opisu predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Domov seniorov ARCHA
Upratovanie a správa budovy   
Predmetom zákazky je zabezpečenie upratovacích prác a technickej správy budov v objektoch verejného obstarávateľaa zároveň letná a zimná údržba v objektoch verejného obstarávateľa a ich bezprostrednom okolí.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Upratovanie vnútorných priestorov, údržba spevnených plôch, komunikácií a chodníkov v areáli Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s.   
Predmetom zákazky sú komplexné upratovacie , čistiace a dezinfekčné služby vnútorných priestorov - ambulancie,lôžkové oddelenia, ( okrem operačných sál , ARO + JIS ) , kancelárie, sociálne zariadenia, chodby, schodiská, umývanieokien, tepovanie kobercov , vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ručných pomôcok amechanizmov potrebných na kvalitné vykonávanie týchto služieb, v rozsahu a časových intervaloch uvedených vsúťažných podkladoch. Súčasťou služby je aj separovanie a odnesenie odpadu na uskladnenie, zabezpečenie celoročnejúdržby spevnených plôch, komunikácií a chodníkov v areáli NÚSCH, a.s. Celková podlažná plocha čistenia a upratovaniavnútorných priestorov predstavuje 20 768,85 m2, celková plocha údržby spevnených plôch, komunikácií a chodníkovpredstavuje 2 000 m 2.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Fakultná nemocnica Trenčín
Servisné upratovanie, čistenie, dezinfekcia a doplnkové služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb vo vnútornýchpriestoroch všetkých objektov Fakultnej nemocnice Trenčín, manipulácia s odpadom a ostatných požadovaných služieb(ďalej len služby). Upratovanie je súbor postupov, ktoré musia viesť k odstráneniu nečistôt a zníženiu počtumikroorganizmov. Upratovacie služby budú vykonané na oddeleniach a klinikách každý deň v týždni v pracovných dňoch,počas víkendu, štátnych sviatkov - v čase od 6.00 hod do 1900 hod. Upratovacie služby budú vykonané na ambulanciách a ostatných organizačných útvaroch podľa vzájomneodsúhlaseného harmonogramu služieb.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Slovenská správa ciest
Upratovanie kancelárskych priestorov   
Upratovacie a čistiace služby zahŕňajú upratovanie kancelárskych priestorov, spoločných priestorov, sociálnych priestorov a priestorov oblastného laboratória v 9 podlažnej administratívnej budove s vylúčením priestorov, ktoré objednávateľ prenajíma.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR   
Predmetom zákazky je vnútorné a vonkajšie upratovanie a čistenie administratívnych, sociálnych a spoločných priestorov, vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, výmeny a dokladania odpadkových vreciek apríslušného technického vybavenia v intervaloch a v rozsahu, uvedenom v súťažných podkladoch. Predmetom zákazkyje zároveň zabezpečenie letnej a zimnej údržby vonkajších priestorov (exteriérov) a deratizácia objektov Ústredia práce,sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR). Opis predmetu zákazky je podrobne uvedený v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR   
Predmetom zákazky je vnútorné a vonkajšie upratovanie a čistenie administratívnych, sociálnych a spoločnýchpriestorov, vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, výmeny a dokladania odpadkových vreciek apríslušného technického vybavenia v rozsahu, v intervaloch a v časovom harmonograme uvedenom v súťažnýchpodkladoch. Predmetom zákazky je zároveň zabezpečenie letnej a zimnej údržby vonkajších priestorov (exteriérov) aderatizácia objektov ÚPSVAR. Podrobný rozsah, špecifikácie služieb a čas (intervaly) plnenia služieb sú uvedené v častiB. Opisu predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Okresný súd Nitra
Upratovanie priestorov justičnej budovy   
Stručné vymedzenie predmetu zákazky zabezpečenie a vykonávanie upratovacích služieb justičnej budovy a všetkýchjej kancelárií, chodieb a schodísk, sociálnych zariadení, pojednávacích miestností a zasadačiek, skladov, archívov avšetkých ostatných priestorov budovy (okrem povale) vrátane dodávky a použitia všetkých čistiacich prostriedkov,vreciek do odpadkových košov, strojového zariadenia a mechanických prostriedkov potrebných pri poskytovaní službypre odberateľa Okresný súd Nitra, Štúrova č. 9, 949 68 Nitra
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Slovenská správa ciest
Upratovanie kancelárskych priestorov   
Upratovacie a čistiace služby zahŕňajú upratovanie kancelárskych priestorov, spoločných priestorov, sociálnychpriestorov a priestorov oblastného laboratória v 9 podlažnej administratívnej budove s vylúčením priestorov, ktoréobjednávateľ prenajíma.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a.s. (BTS)
Upratovanie objektov, časti vonkajších priestorov a lietadiel na Letisku M.R.Štefánika v Bratislave   
Ide o upratovanie objektov, časti vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Pri upratovaní objektov a vonkajších priestorov Letiska M. R. Štefánika v Bratislave ide o celkovú výmeru 102 831,54 m2 -administratívne, sociálne priestory, technické zázemie, verejné a neverejné priestory vybavovacích budov, vonkajšie priestory. Upratovanie vybraných objektov, vonkajších priestorov na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave bude prebiehať v nepretržitom režime. Špecifikácia upratovacích činností je uvedená v súťažných podkladoch, v prílohe k Zmluve o poskytovaní upratovacích a čistiacich služieb.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR   
Predmetom zákazky je vnútorné a vonkajšie upratovanie a čistenie administratívnych, sociálnych a spoločnýchpriestorov, vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, výmeny a dokladania odpadkových vreciek apríslušného technického vybavenia v rozsahu, v intervaloch a v časovom harmonograme uvedenom v súťažnýchpodkladoch. Predmetom zákazky je zároveň zabezpečenie letnej a zimnej údržby vonkajších priestorov (exteriérov) aderatizácia objektov ÚPSVAR. Podrobný rozsah, špecifikácie služieb a čas (intervaly) plnenia služieb sú uvedené v častiB. Opisu predmetu zákazky súťažných podkladov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Upratovacie služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie upratovacích služieb v nasledujúcom rozsahu  1. Pracovisko Jaslovské Bohunice - 63 objektov s celkovou dennou plochou určenou na upratovanie 38 560 m2, z toho 10 846 m2 v kontrolovanom pásme. 2. Pracovisko Mochovce 5 objektov s celkovou dennou plochou určenou na upratovanie 1 559 m2, z toho 828 m2 v kontrolovanom pásme. 3. Pracovisko Bratislava - 1 objekt s celkovou dennou plochou určenou na upratovanie 2 309 m2. 4. Jednorazové upratovacie služby pre všetky pracoviská (napr. umývanie a utieranie nábytku a podláh pri sťahovaní, upratovacie služby v prípade havarijných stavov, upratovacie služby po maliarskych prácach a iné) v predpokladanom celkovom rozsahu 9000 hodín. 5. Bežné čistenie priestorov a zariadení primárneho a sekundárneho okruhu, čistenie areálu, zametanie a pomocné práce. 6. Dodávky hygienického sortimentu a pomôcok podľa potreby. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Fakultná nemocnica Trenčín
Servisné upratovanie, čistenie, dezinfekcia a doplnkové služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb vo vnútornýchpriestoroch všetkých objektov Fakultnej nemocnice Trenčín, manipulácia s odpadom a ostatných požadovaných služieb(ďalej len služby). Upratovanie je súbor postupov, ktoré musia viesť k odstráneniu nečistôt a zníženiu počtumikroorganizmov. Upratovacie služby budú vykonané na oddeleniach a klinikách každý deň v týždni v pracovných dňoch,počas víkendu, štátnych sviatkov - v čase od 6.00 hod do 1900 hod. Upratovacie služby budú vykonané na ambulanciách a ostatných organizačných útvaroch podľa vzájomneodsúhlaseného harmonogramu služieb.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Univerzita Komenského v Bratislave
Upratovacie služby pre UK v Bratislave   
Predmetom zákazky je upratovanie administratívnych, prevádzkových, ubytovacích, sociálnych a spoločných priestorovdodávateľským spôsobom a čistenie (umývanie) okien a žalúzií v budovách fakúlt vrátane čistenia kancelárskeho atechnického vybavenia miestnosti, zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, výmeny a dokladaniaodpadkových sáčkov.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie