Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 17 z 7 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nitriansky samosprávny kraj
Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je vytvorenie územnoplánovacieho podkladu - generelu motorovej i nemotorovej dopravy na územíNitrianskeho kraja, ktorý bude komplexným nástrojom pre koordinované riadenie územného rozvoja motorovej (cestnej,železničnej, leteckej a vodnej) i nemotorovej (cyklistickej) dopravy a ktorý posúdi územie Nitrianskeho kraja z hľadiskamožností rozvoja dopravnej infraštruktúry a cyklotrás.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Územné architektonické služby
Nitriansky samosprávny kraj
Územný generel dopravy Nitrianskeho samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je vytvorenie územnoplánovacieho podkladu - generelu motorovej i nemotorovej dopravy na územíNitrianskeho kraja, ktorý bude komplexným nástrojom pre koordinované riadenie územného rozvoja motorovej (cestnej,železničnej, leteckej a vodnej) i nemotorovej (cyklistickej) dopravy a ktorý posúdi územie Nitrianskeho kraja z hľadiskamožností rozvoja dopravnej infraštruktúry a cyklotrás.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Územné architektonické služby
Trenčiansky samosprávny kraj
Zmeny a doplnky č.3 Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja.   
Predmetom zákazky je vypracovanie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) Územného plánu Trenčianskeho kraja (ÚPN TK) v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Výsledkom poskytnutia služby bude vypracovanie Územnoplánovacej dokumentácie Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Územné architektonické služby
Mesto Brezno
Územný generel dopravy mesta Brezno   
Predmetom zákazky je vypracovanie v stupňoch koncept a po jeho prerokovanía stanovisku obstarávateľa, návrh Územného generelu dopravy mesta Brezno, v rozsahuriešenia administratívno-správneho územia, t.j. katastrálneho územia mesta so zameraním naintravilán.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Územné architektonické služby
Mesto Brezno
Územný generel dopravy mesta Brezno   
Predmetom zákazky je vypracovanie v stupňoch koncept a po jeho prerokovaní a stanovisku obstarávateľa, návrh Územného generelu dopravy mesta Brezno, v rozsahu riešenia administratívno-správneho územia, t.j. katastrálneho územia mesta so zameraním naintravilán.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Územné architektonické služby
Mesto Žilina
Dopracovanie Územného generelu dopravy mesta Žilina v zmysle požiadaviek MDVaRR SR a Jaspers o požadované aspekty PUMM   
Doplnenie ÚGD mesta Žilina bude obsahovať predovšetkým-Podrobné definovanie použitých scenárov a variantov vo vzťahu k návrhom jednotlivých druhov dopravy.-Vykonanie nových prieskumom MHD s dôrazom na využiteľnosť vozidiel MHD na špecifikovaných úsekoch a vdefinovaných časových intervaloch.-Doplnenie multimodálneho dopravného modelu o podrobnejšie riešenie VHD, zahrňujúce špecifikáciu druhu HD, maticeprepravných vzťahov pre trasy MHD a ich vyťaženosť.-Zhodnotenie vplyvu použitých scenárov a variantov riešenia dopravnej infraštruktúry na úsporu času vo verejnejdoprave.-Detailný popis vplyvu použitých variantov a scenárov na deľbu prepravnej práce, predovšetkým vo vzťahu k politikepreferencie MHD.-Návrh opatrení na dosiahnutie cieľov PUM v rámci organizácie dopravných systémov.-Definovanie maximalistického variantu s využitím všetkých opatrení a jeho posúdenie dopravným modelom.-Plán implementácie a monitorovania PUM mesta Žilina pre výhľadové obdobie.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Územné architektonické služby
Mesto Lučenec
Územný generel dopravy mesta Lučenec   
Predmetom zákazky je výber najvhodnejšieho spracovateľa Územného generelu dopravy mesta Lučenec (ďalej len ÚGD). ÚGD ako územnoplánovací podklad bude, na základe analýzy aktuálneho dopravného prieskumu jednotlivých druhov dopráv a ich vzájomných vzťahov, podrobnejšie riešiť problematiku všetkých druhov dopravy na území mesta vo väzbe na ÚPN-Mesta Lučenec v platnom znení ako aj koordináciu na území mesta pripravovaných zámerov a investičných akcií.(OC Galéria s priľahlými ulicami Ulica T.G. Masaryka, Haličská cesta, Námestie republiky, Ulica novohradská, Ulica partizánska, Ulica L. Novomeského, rýchlostná komunikácia R-2, preložka (obchvat) štátna cesta 1/75, Mikušovská cesta Priemyselný park JUH, Územný generel dopravy Banskobystrického samosprávneho kraja, budovanie cyklotrás, budovanie koridorov pre peších pešie zóny, koordinácia individuálnej a hromadnej prepravy, trasovanie nákladnej dopravy, predstaničné námestie - predstaničný priestor a náväznosť Ulíc Lermontova, Kpt. Nálepku, železničná, statická doprava parkovanie v meste). Určí hlavné koncepčné smery vyváženého rozvoja dopravného systému a všetkých dopráv s ich priemetom do územia. Navrhne prevádzkovo racionálnu, funkcie schopnú, ekologicky únosnú a ekonomickú sieť všetkých relevantných druhov dopráv, dopravnej infraštruktúry a vybavenosti s určením ich predpokladaných, dopravnoinžiniersky zdôvodnených a výhľadovo postačujúcich kapacitných rezerv. Vytvorí predpoklady možnej zameniteľnosti, redukcie či rozvoja jednotlivých druhov dopravy v území. Viac v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa vypracovania mestskej (územnej)...  >  Územné architektonické služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie