Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 33 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Prešovský samosprávny kraj
Nízkouhlíková stratégia Prešovského samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je zhotovenie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie. Regionálna nízkouhlíková stratégia vovšeobecnosti musí predstavovať ucelený krátko a strednodobý strategický dokument, ktorý definuje aktivity PSKzamerané na znižovanie emisií CO2.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Verejná správa  >  Všeobecná verejná správa
Banskobystrický samosprávny kraj
Vypracovanie koncepčného dokumentu „Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík Banskobystrického samosprávneho kraja“ a poskytovanie konzultačnej činnosti.   
Predmetom zákazky je vypracovanie koncepčného dokumentu Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvojiverejných politík Banskobystrického samosprávneho kraja. Dokument zanalyzuje a zhodnotí východiskovú situáciu voblasti SMART princípov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), vyhodnotí silné a slabé stránky BBSK,zmapuje existujúce a možné technologické riešenia, formuluje ciele a strategické priority BBSK v prioritných oblastiach(predovšetkým energetika, životné prostredie a adaptácia na zmenu klímy, cirkulárna ekonomika). Súčasťou predmetuzákazky je aj poskytnutie konzultačnej činnosti odborných konzultačných služieb, ktoré v sebe zahŕňajú najmäporadenstvo v tematických oblastiach Energetika; Životné prostredie a adaptácia na zmenu klímy; Cirkulárna ekonomika,v maximálnom rozsahu 1200 osobohodín.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a vprílohe SP.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Verejná správa  >  Všeobecná verejná správa
Banskobystrický samosprávny kraj
Plán udržateľnej mobility Banskobystrického samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb vypracovanie diela Plánu udržateľnej mobility Banskobystrickéhosamosprávneho kraja (ďalej aj len dokument alebo dielo). Plán udržateľnej mobility predstavuje strategický plánvytváraný s cieľom naplniť potreby mobility ľudí v mestách a regiónoch a na zvýšenie kvality ich života. Plán udržateľnejmobility bude základným nástrojom na zabezpečenie vyváženého rozvoja dopravného systému, určí relevantnéprepojenia pre verejnú osobnú dopravu tak, aby bola zaistená minimálna potrebná úroveň mobility, a určia typintervencií, ktorý má byť na nich vykonaný. Súčasťou predmetu zákazky je aj opcia v rozsahu do 250 človeko-hodín preprípad rozšírenia plnenia o zapracovanie ďalších podkladov do diela.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch a jej prílohách, najmä v prílohe č. 1 Zmluvy odielo - Opis predmetu zákazky - Plán udržateľnej mobility (PUM) Banskobystrického samosprávneho kraja, v prílohe č. 2Zmluvy o dielo - Iné podklady, než sú Podklady Objednávateľa a v prílohe č. 3 Zmluvy o dielo - Podklady Objednávateľa.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Verejná správa  >  Všeobecná verejná správa
Žilinský samosprávny kraj
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+   
Predmetom zákazky je vypracovanie Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávnehokraja 2021+ (ďalej aj PHSR ŽSK) v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z o podpore regionálneho rozvoja, zákonom č.302/2001 Z.z o samospráve a vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a za primeraného použitia Metodikya inštitucionálneho rámca tvorby verejných stratégií a Metodiky tvorby programov hospodárskeho a sociálneho rozvojaobce / obcí / VUC. PHSR ŽSK, je jeden z hlavných nástrojov riadenia rozvoja kraja, ktorý definuje prioritné oblasti a rozvojové ciele kraja.PHSR ŽSK je strategický nástroj koncipovaný ako dokument definujúci potenciál a potreby kraja a hlavné ciele jehorozvoja.  V rámci zákazky bude vytvorený dokument pozostávajúci z nasledovných častí Úvod; Analytickú časť; Strategickú časť;Programovú časť, Realizačno finančnú časť a Záver. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Verejná správa  >  Všeobecná verejná správa
Nitriansky samosprávny kraj
„Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja“   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnostiNitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len NSK), ktorá bude riešiť energetickú problematiku v 111 zariadeniach NSK 21 kultúrnych zariadení, 25 zariadení sociálnych služieb, 63 škôl, 2 polikliniky. Predmetom Nízkouhlíkovej stratégie bude približne 300 verejných budov, doprava (vozový park samosprávy, nakladanie s PHM), zásobovanie vodou a spotreba energií.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Verejná správa  >  Všeobecná verejná správa
Prešovský samosprávny kraj
Nízkouhlíková stratégia Prešovského samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je zhotovenie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie. Regionálna nízkouhlíková stratégia vovšeobecnosti musí predstavovať ucelený krátko a strednodobý strategický dokument, ktorý definuje aktivity PSKzamerané na znižovanie emisií CO2.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Verejná správa  >  Všeobecná verejná správa
Nitriansky samosprávny kraj
„Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja“   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnostiNitrianskeho samosprávneho kraja (ďalej len NSK), ktorá bude riešiť energetickú problematiku v 111 zariadeniach NSK 21 kultúrnych zariadení, 25 zariadení sociálnych služieb, 63 škôl, 2 polikliniky. PredmetomNízkouhlíkovej stratégie bude približne 300 verejných budov, doprava (vozový park samosprávy, nakladanie s PHM),zásobovanie vodou a spotreba energií.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Verejná správa  >  Všeobecná verejná správa
Mesto Trnava
Plán udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia   
Predmet zákazky pozostáva z funkčných celkov -Plán udržateľnej mobility (PUM) -Plánu dopravnej obslužnosti (ďalej len PDO) -Strategické environmentálne hodnotenie (ďalej len SEA -Plán implementácie a monitoringu Plánu udržateľnej mobility
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Verejná správa  >  Všeobecná verejná správa
Mesto Trenčín
Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb spočívajúcich vo vypracovaní plánu udržateľnej mobility a jeho implementáciea monitoringu.   Komplexný strategický dokument v oblasti dopravy vrátane nemotorovej dopravy Plán udržateľnej mobility funkčnéhoúzemia krajského mesta Trenčín, bude účinne riešiť dopravné problémy a rôznorodé požiadavky aktérovprostredníctvom systematického procesu, predpokladajúceho analýzu súčasného stavu, stanovenie vízie, cieľov azámerov, výber vhodných opatrení, ich aktívnu komunikáciu, monitoring a hodnotenie.  PUM bude riešiť v záujmovom území dopravu ako celok (t.j. osobnú aj tovarovú), pri zhotovení bude nevyhnutné sazaoberať aj rozvojom ostatných foriem logistiky vo vzťahu k súčasným technickým možnostiam a rozvíjať rozsah týchtoslužieb s priaznivým dopadom na celkový dopravný systém.   Pre mesto i priľahlé obce má zadefinovať pravidlá pre udržateľnú mobilitu, nielen vo vzťahu ku krajskému mestu, ale vrámci mestskej funkčnej oblasti a podmieňujúce regulácie prípadného ďalšieho územného rozvoja územia z hľadiskadopravnej vybavenosti a obslužnosti.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Verejná správa  >  Všeobecná verejná správa
Mesto Trenčín
Strategický dokument „Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu“   
Vypracovania strategického dokumentu Stratégia adaptability mesta Trenčín na klimatickú zmenu (ďalej aj adaptačnástratégia príp. STRADAKL), ktorý zadefinuje systematický súbor krokov, reagujúcich na zníženie citlivosti a zvýšenieadaptívnej kapacity na vplyvy zmeny klímy na území mesta Trenčín, a to tak v oblasti technickej ako aj procesnej.  Obsahom bude zhodnotenie súčasného stavu mikroklímy a ďalších zložiek, ktoré majú vplyv na klímu, teda zelená amodrá infraštruktúra, dopravná infraštruktúra, šedá a sociálna infraštruktúra území mesta Trenčín, definovanie ohrozenía definovanie návrhu ekosystémovo založených adaptačných opatrení ako i preventívnych opatrení v plánovacích arozhodovacích procesoch, v sociálnej sfére s ohľadom na kultúrno-historické hodnoty územia a pod. , ktorých realizáciousa posilňuje schopnosť územia mesta Trenčín koncepčne čeliť zmenám a rizikám vyplývajúcim z klimatickej zmeny .
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Verejná správa  >  Všeobecná verejná správa
Mesto Trenčín
Plán udržateľnej mobility funkčného územia krajského mesta Trenčín   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb spočívajúcich vo vypracovaní plánu udržateľnej mobility a jeho implementáciea monitoringu.   Komplexný strategický dokument v oblasti dopravy vrátane nemotorovej dopravy Plán udržateľnej mobility funkčnéhoúzemia krajského mesta Trenčín, bude účinne riešiť dopravné problémy a rôznorodé požiadavky aktérovprostredníctvom systematického procesu, predpokladajúceho analýzu súčasného stavu, stanovenie vízie, cieľov azámerov, výber vhodných opatrení, ich aktívnu komunikáciu, monitoring a hodnotenie.  Mestský plán udržateľnej mobility bude vypracovaný v štruktúre a obsahu uvedených v Zadávacích podmienkach navypracovanie PUM mesta Trenčín , ktoré rešpektujú podmienky a zásady uvedené v Metodickom usmernení Riadiacehoorgánu pre Integrovaný regionálny operačný program č. 2 k vypracovaniu plánov udržateľnej mobility a v Metodickompokyne k tvorbe plánov udržateľnej mobility, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskejrepubliky, 2015.  PUM bude riešiť v záujmovom území dopravu ako celok (t.j. osobnú aj tovarovú), pri zhotovení bude nevyhnutné sazaoberať aj rozvojom ostatných foriem logistiky vo vzťahu k súčasným technickým možnostiam a rozvíjať rozsah týchto 1/7 služieb s priaznivým dopadom na celkový dopravný systém.   Pre mesto i priľahlé obce má zadefinovať pravidlá pre udržateľnú mobilitu, nielen vo vzťahu ku krajskému mestu, ale vrámci mestskej funkčnej oblasti a podmieňujúce regulácie prípadného ďalšieho územného rozvoja územia z hľadiskadopravnej vybavenosti a obslužnosti.   Bližší opis predmetu zákazky je uvedený aj v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov a v prílohe č. 1 Zadávacie podmienkyna vypracovanie PUM mesta Trenčín.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Verejná správa  >  Všeobecná verejná správa
Košický samosprávny kraj
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa regionálnej nízkouhlíkovej stratégie Nízkouhlíková stratégia organizácií vzriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Stratégia bude riešiť energetickú problematiku v 109zariadeniach Košického samosprávneho kraja (ďalej len KSK) v 23 kultúrnych, v 13 sociálnych, v 71 školách a školskýchzariadeniach, v zariadeniach Správy majetku KSK a Správy ciest KSK. Predmetom Stratégie bude cca 350 - 400verejných budov, budov terciárnej sféry, doprava (vozový park samosprávy, nakladanie s PHM) a zásobovanie vodou aspotreba energie.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Verejná správa  >  Všeobecná verejná správa
Trenčiansky samosprávny kraj
Plán udržateľnej mobility   
Predmetom zákazky je vypracovanie a odovzdanie Plánu udržateľnej mobility. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch - Opis predmetu zákazky.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Verejná správa  >  Všeobecná verejná správa
Trenčiansky samosprávny kraj
Plán udržateľnej mobility   
Predmetom zákazky je vypracovanie a odovzdanie Plánu udržateľnej mobility. Podrobné vymedzenie predmetu zákazkyje uvedené v súťažných podkladoch - Opis predmetu zákazky.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Verejná správa  >  Všeobecná verejná správa
Trenčiansky samosprávny kraj
Plán udržateľnej mobility   
Predmetom zákazky je vypracovanie a odovzdanie Plánu udržateľnej mobility. Podrobné vymedzenie predmetu zákazkyje uvedené v súťažných podkladoch - Opis predmetu zákazky.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Verejná správa  >  Všeobecná verejná správa
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie