Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 6488 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Výskumný ústav chemických vlákien, a.s.
Zniženie energetickej náročnosti   
Demontáž osvetlenia a prívodov k terajším svietidlám Demontáž rozvádzačov osvetlenia Úprava rozvádzača hr15 v rozvodni NN, vrátane merania spotreby elektrickej energie Prívody pre nové rozvádzače osvetlenia Návrh nových rozvádzačov osvetlenia RS2, RS3, RS4, RS5 Úpravu terajších rozvádzačov osvetlenia RS15 na prízemí a rmo na 1.poschodí-rozvádzač pre kuchyňu a jedáleň Prívodyk novým svietidlám Ochranu proti skratovým prúdom a proti prúdovému preťaženiu Pospájanie Neoddeliteľnou prílohou súťažných podkladov sú výkaz výmer a projektová dokumentácia, ktoré preukazujú opispredmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
COOP – TATRY, s.r.o.
Výstavba zdroja vykurovania na báze OZE   
Pre jednotlivé objekty sú navrhované obnoviteľné zdroje energie OZE tepelné čerpadlá vzduch/voda, ktoré budú slúžiťpre účely vykurovania objektov. V prípade objektu Administratívnej budovy je navrhované aj aktívne chladenievybraných priestorov reverzibilnými tepelnými čerpadlami (2ks). Ostatné objekty budú vykurované 8 ks tepelnýchčerpadiel bez chladenia.
Stavebné práce
MaSi SLOVAKIA s.r.o.
Vývoj a implementácia inovatívnych produktov pre podporu využitia virtuálnej reality v priemysle   
Predmetom zákazky je vytvorenie a dodanie virtuálno-reálneho systému v priemysle s fokusáciou na progresívne systémy zmiešanej reality využitím najnovších techník efektívnej komunikácie medzi človekom a strojom, t.i. vytvorenia dokonalej simulácie v prostredí tesne viazanej interakcie človek-výpočtový systém na školenie zamestnancov a vytvorenie nástroja pre psychickú regeneráciu zamestnancov. Dominantnou úlohou systému bude schopnosť vytvárať dokonalú ilúziu fyzickej prítomnosti v syntetizovanom priestore a zároveň aktívne ovládať a riadiť virtuálne modely strojov a zariadení. Systém bude musieť mať možnosť dopĺňania obsahu o prvky gamifikácie na zvýšenie atraktivity procesu školenia. Súčasťou systému bude taktiež relaxačný nástroj, ktorý zabezpečí rýchlu a efektívnu regeneráciu zamestnancov a vrátane portálu pre propagáciu a šírenie obsahu virtuálnej reality.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
ZEDA SLOVAKIA s.r.o.
Stanica technickej kontroly a Stanica emisnej kontroly automobilov ZEDA SLOVAKIA s.r.o.   
Predmetom zákazky je obstaranie Stanica technickej kontroly a Stanica emisnej kontroly automobilov ZEDA SLOVAKIA s.r.o., konkrétne Stanica technickej kontroly Valcová skúšobňa bŕzd pre nákladné automobily, Valcová skúšobňa bŕzd pre osobné automobily, Zariadenie na kontrolu vôle vzavesení auložení kolies pre nákladné automobily, Zariadenie na kontrolu vôle vzavesení auložení kolies pre osobné automobily, Zariadenie na meranie svetiel - Regloskop, Integračný zvukomer s kalibrátorom, Tester tachometrov. Stanica emisnej kontroly Odsávacia linka osobná, Odsávacia linka nákladná Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov a kúpnej zmluvy.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Rožňava na roky 2019-2022   
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu podľa kombinácií technológií na OZ Rožňava v delení na časti podľa jednotlivých výrobných celkov ( ďalej len " VC " ) - Časť 1 VC - LS Nižná Slaná, LO 01, 02, 03, 04, 05 - Časť 2 VC - LS Nižná Slaná, LO 06 - Časť 3 VC - LS Nižná Slaná, LO 07 - Časť 4 VC - LS Nižná Slaná, LO 08 - Časť 5 VC - LS Betliar - Časť 6 VC - LS Krásnohorské Podhradie, LO 01, 02, 03, 04, 06 - Časť 7 VC - LS Krásnohorské Podhradie, LO 05, 07, 08 - Časť 8 VC - LS Rožňava, LO 01, 03, 06 - Časť 9 VC - LS Rožňava, LO 02, 04, 05 - Časť 10 VC - LS Ľadová, LO 01, 02, 03 - Časť 11 VC - LS Ľadová, LO 04, 05, 06
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Mesto Svit
Prestavba vnútorných priestorov Domu smútku vo Svite   
V rámci uvedenej stavby budú uskutočnené tieto stavebné práce - zateplenie plochej a pultovej strechy. - zateplenie časti obvodových konštrukcií budovy a sokla. - výmena okenných konštrukcií - pôvodné okenné konštrukcie budú vymenené za PVC profily s izolačným 3-sklom. Vobradnej sieni sú navrhnuté nové exteriérové steny z Al profilov s izolačným dvojsklom. Hlavné vchodové dvere budú zAL profilov. - výmena vykurovania - navrhovaným zdrojom tepla pre UK bude tepelné čerpadlo vzduch/voda a ako záložný druhý-bivalentný zdroj tepla je navrhnutý elektrický kotol. Pre ohrev OPV je navrhnutý druhý zdroj tepla - tepelné čerpadlovzduch/voda. Zdroj tepla zabezpečí hospodárne krytie tepelných strát objektu a prípravu ohriatej pitnej vody.  S realizáciou stavebných prác súvisiacich so zvyšovaním energetickej účinnosti budovy Domu smútku úzko súvisia ajstavebné úpravy, ktoré sa budú realizovať v budove Domu smútku. Tieto stavebné práce budú pozostávať zo zmenydispozičného riešenia, kde sa vytvoria nové miestnosti pre zamestnancov spolu s hygienickým zázemím, vytvorí sa novákancelária pre administratívnych pracovníkov Domu smútku. Týmito stavebnými úpravami sa zlepšia pracovnépodmienky, nakoľko súčasný stav nevyhovuje najmä z hľadiska veľkosti priestorov.
Stavebné práce
Záchranná služba
Servis, údržba a iné súvisiace služby pre vozidlá Záchrannej služby Košice   
Servis, údržba a iné súvisiace servisné služby pre vozidlá - servis vozidiel, opravy vozidiel, údržba vozidiel.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Rekonštrukcia parnej turbíny TG2   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia parnej turbíny TG2 v TEKO a. s. výrobcu PRVNÍ BRŇENSKÁ STROJÍRNA N.P.BRNO výrobné číslo 5073 z roku 1979, zameraná na zvýšenie účinnosti turbíny v celom rozsahu prevádzkového radeniaTG2, od výkonu na svorkách generátora 12 MWe do menovitého výkonu 66 MWe.  Pre nedostatočný počet znakov v bode VI.3) Doplňujúce informácie, obstarávateľ uvádza nasledovné doplňujúce informácie Obstarávateľ v zmluve o dielo v bode 9.1 požaduje od zhotoviteľa bankovú záruku na riadne vykonanie diela vo výške10 % z ceny za dielo, ktorá musí byť vystavená a odovzdaná objednávateľovi najneskôr v lehote do 30 dní odo dňaúčinnosti príslušnej zmluvy na dobu do času vykonania diela plus šesť mesiacov. Bližšie informácie v prílohe č. 6súťažných podkladov. Obstarávateľ v zmluve o dielo v bode 5.1 uvádza, že zadrží časť ceny za dielo vo výške 20% z ceny za dielo akozábezpeku na prípadné nároky obstarávateľa - objednávateľa voči zhotoviteľovi vyplývajúce zo zmluvy o dielo súvisiaces porušením povinností zhotoviteľa voči obstarávateľovi - objednávateľovi. Obstarávateľ - objednávateľ nezadržíuvádzanú časť ceny za dielo ak zhotoviteľ pri odovzdaní a prevzatí diela odovzdá obstarávateľovi - objednávateľovivystavenú bankovú záruku podľa ods. 9.2 zmluvy o dielo. Bližšie informácie v zmluve o dielo.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba čerpadiel, ventilov, kohútov a...  >  Opravy a údržba strojov
Mesto Vranov nad Topľou
Rekonštrukcia so zvýšením kapacity MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou   
Predmetom obstarávania je rekonštrukcia MŠ Kukučínova Vranov nad Topľou s cieľom zvýšenia kapacity MŠ a zníženiaenergetickej náročnosti pavilónu B1.E materskej školy, ktorá obsahuje a/ Zvýšenie kapacity MŠ nadstavbou pavilónu E b/ Zvýšenie energetickej hospodárnosti pavilónu B1.E zlepšením tepelnoizolačných vlastnosti obalových konštrukcii -dodatočne zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, výmena okien a vonkajších vstupných dverí, rekonštrukcia vykurovacej sústavy s inštaláciou tepelného čerpadla, inštalácia riadeného vetrania v učebniach aspálňach s rekuperáciou tepla a výmena osvetlenia vnútorných priestorov c/ Výstavba detského ihriska stavebno-technickymi úpravami areálu MŠ. Podrobná špecifikácia je uvedená vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Rekonštrukcia objektu Meander za účelom vytvorenia vhodných priestorov pre realizáciu systému rezortného vzdelávania MPSVR SR   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia budovy účelového zariadenia Meander v Tatranskej Štrbe. Podrobná špecifikácia diela je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce
ŽIVOT, n.o.
Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba, ktorej hlavným zámerom je využitie jestvujúceho objektu + prístavbyna objekt ubytovacieho zariadenia sociálnych služieb poskytujúcim rodinné ubytovanie, v ktorom sa poskytuje sociálnaslužba pobytovou formou.
Stavebné práce
Mesto Kežmarok
Prestavba priesečnej križovatky na okružnú, sídlisko JUH   
Predmetom zákazky je Prestavba priesečnej križovatky na okružnú, sídlisko JUH. Viac informácií je uvedených vsúťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Nemocnica Snina, s.r.o.
RTG prístroj   
Univerzálny celotelový priamy digitálny RTG komplet pre potreby RDG pracoviska - 1 ks, nový.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
BRANDI s.r.o.
Inovatívna webová a mobilná aplikácia pre efektívnu internetovú prepravnú službu   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby Sofware v rámci projektu s názvom Inovatívna webová a mobilná aplikáciapre efektívnu internetovú prepravnú službu, ktorý bude realizovaný v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutienenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov skódom OPVaI-H/DP/2016/3.1.1-3 vyhlásenej dňa 22.11.2016 z Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 3Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita 3.1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvomuľahčenia využívania, nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvompodnikateľských inkubátorov, Špecifický cieľ 3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP, Schéma pomocide minimis - Schéma na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou,spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Časti 6 Opis predmetu zákazky a 6a Technická špecifikácia.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery  >  Informačné systémy
EVENT 4 YOU s.r.o.
Vybavenie gastro kuchyne   
Predmetom zákazky je dodávka vybavenia existujúcej gastro prevádzky technologickými zariadeniami a nerezovým vybavením.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru  >  Kuchynské zariadenie, domáce potreby a potreby pre...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie