Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 14197 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nitriansky samosprávny kraj
Odborné vzdelávanie SOŠ drevárskej - úspech v praxi - stavebné práce   
Predmetom obstarávania je riešenie stavebných úprav v dielňach odborného výcviku SOŠ drevárskej v Topoľčanoch podľa zadanej projektovej a sprievodnej dokumentácie. Súčasťou súťažných podkladov je sprievodná dokumentácia, nazáklade ktorej uchádzač vypracuje cenovú ponuku.
Stavebné práce
Slovenská správa ciest
I/67 Stratená rekonštrukcia tunela   
Cieľom stavby je rekonštrukcia tunela č. 67-035 Stratená na ceste I/67 - odstránenie nevyhovujúceho osvetlenia v tunelia odstránenie zatekania vody do tunela, ktorá v zime zamŕza a tým je ohrozená bezpečnosť premávky v tuneli.  Účelom stavby je zabezpečiť bezpečnosť, plynulosť a zvýšenie komfortu cestnej premávky na tomto dôležitom cestnomťahu. Napojenie na jestvujúcu cestnú sieť ostáva zachované bez zmien.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Mesto Vysoké Tatry
REKONŠTRUKČNÉ STAVEBNÉ PRÁCE A DODANIE OSOBNÉHO VÝŤAHU S MONTÁŽOU PRE PROJEKT CIZS V MESTE VYSOKÉ TATRY   
Predmetom zákazky sú rekonštrukčné stavebné práce pozostávajúce z realizácie nadstavby, vstavby, vrátane dodania a montáže osobného výťahu a rekonštrukčných a modernizačných stavebných prác, ktoré pozostávajú zo  Zdravotechnika- zdravotechnická inštalácia,Vykurovanie, Elektroinštalácia silnoprúdová, Elektroinštalácia slaboprúdová, Vzduchotechnika, Výmena vnútorných podláh, Výmena vnútorných dverí, Spevnené plochy, Elektrické odberné NN.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Žehňa
Komunitné centrum Žehňa   
Predmetom zákazky je Komunitné centrum v obci Žehňa. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Valaliky
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Valaliky.   
Predmetom zákazky je stavba Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Valaliky. Ide o rehabilitačné oddelenie sosamostatným vstupom od ulice, ktoré funguje z hľadiska pohybu pacientov a personálu nezávisle na existujúcej budove(energeticky sú však prepojené - el. káblom). Parkoviská sú spoločné pre celé CIZS, pred novou budovou sú 2 park.miesta pre imobilných. Vstupná zóna je spoločná pre pacientov aj pre personál. Komunikačné priestory v tvare T súvedené ťažiskom pomerne rozľahlého pôdorysu tak aby z miesta príjmu pacientov bol prehľad o celom oddelení. Budovaje riešená aj pre telesne postihnutých. Okrem hlavného vstupu do budovy je umiestnený únikový východ (m.č.09) nasevernej strane ale ten sa použije len v prípade núdze. Podrobnejšie informácie sú v projektovej dokumentácii, uvedenej v Časti C súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Rímskokatolícka cirkev, Bratislavská arcidiecéza
Vybudovanie knižnice a jazykovej učebne v ZŠ Mansveta Olšovského v Malackách   
Predmetom zákazky je dodanie nábytku a IKT vybavenia pre potreby projektu. Bližšie informácie sú uvedené v prílohe č.3 súťažných podkladov.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Slovenská národná knižnica
Opravy a údržba vozidiel   
Predmetom zákazky je vykonávanie pravidelných servisných prehliadok, opráv a údržby motorových vozidiel vovlastníctve verejného obstarávateľa. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v PRÍLOHE č. 1 podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby pre vozidlá a...  >  Opravy a údržbárske služby pre motorové vozidlá...
Mesto Levoča
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Francisciho č. 8, Levoča   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s dosiahnutím úspory energie pri prevádzkovaní objektuMŠ, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami a taktiež celková estetizácia stavby.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
DDaDSS Rimavská Sobota-Vybudovanie 2 výťahových šácht, dodávka a montáž 2 ks výťahov   
Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác pozostávajúcich z vybudovania nových 2výťahových šácht, všetkých súvisiacich stavebných prác s tým spojených, dodávka a montáž 2 ks nových výťahov,vybudovanie bleskozvodu, elektromontáží v 2 nových výťahových šachtách. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách výzvy a v projektovej dokumentácii.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Levoča
Cykloturistický chodník Levoča - IV. Etapa   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s vybudovaním cykloturistického chodníka, IV. Etapa.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Litmanová
Zníženie energetickej náročnosti MŠ - obec Litmanová   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich so znížením energetickej náročnosti Materskej školy v obciLitmanová.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby s názvom Mobilné telekomunikačné služby a mobilné zariadenia (ďalej len Predmet zákazky) Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných mobilných telekomunikačnýchslužieb (ďalej len služieb) operátora, ktoré obsahujú -zriadenie a aktivácia virtuálnej privátnej siete (ďalej VPS) pre hlasové a dátové SIM karty verejného obstarávateľa, -pripojenie verejného obstarávateľa do verejnej telekomunikačnej siete, -zabezpečenie mobilných hlasových a dátových služieb, -dodávka mobilných telekomunikačných zariadení a dátových zariadení pre verejného obstarávateľa.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Obec Ľubotice
Budova materskej školy a obecného úradu v Ľuboticiach - zníženie energetickej náročnosti   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich so zateplením budovy fasády obecného úradu a materskejškoly za účelom zvýšenia energetickej účinnosti budovy. Budova sa nachádza v Ľuboticiach. Konštrukcia obvodovýchstien a strešného plášťa nevyhovuje súčasným teplo-technickým požiadavkám. Objekt MŠ a OÚ je dvojpodlažný sčiastočným podpivničením, pôdorysne v tvare ,,Z,, a kombináciou valbovej a sedlovej strechy s nevyužívanýmpodkrovím.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Servisné služby pre Centrálny zálohovací systém   
Predmetom zákazky je poskytovanie technickej podpory, konzultačných a implementačných služieb pri zabezpečeníprevádzky Centrálneho zálohovacieho systému.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Mesto Revúca
Zimná údržba miestnych komunikácií v meste Revúca a m.č. Revúčka na obdobie rokov 2019 – 2021   
poskytnutie služby zimná údržba miestnych komunikácií odhŕňanie snehu, odstraňovaniu ľadu a námrazy podľaoperačného plánu zimnej údržby, odvoz snehu pri jeho veľkom nahromadení, posyp inertným a chemickým materiálom,poskytnutie posypového materiálu, pohotovosť mimo pracovnej doby. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažnýchpodkladoch.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a asanačné služby v mestských alebo...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie