Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 13580 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ŽIVOT, n.o.
Deinštitucionalizácia existujúceho zariadenia sociálnych služieb   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba, ktorej hlavným zámerom je využitie jestvujúceho objektu + prístavbyna objekt ubytovacieho zariadenia sociálnych služieb poskytujúcim rodinné ubytovanie, v ktorom sa poskytuje sociálnaslužba pobytovou formou.
Stavebné práce
Slovenský hydrometeorologický ústav
Repasácia automatických zrážkomerných staníc   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb spočívajúcich v repasácii 71 ks automatických zrážkomerných staníc.  Podrobné vymedzenie predmetu verejného obstarávania je v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba lekárskych a presných zariadení  >  Opravy a údržba meracích, skúšobných a...
Obec Košťany nad Turcom
MATERSKÁ ŠKOLA KOŠŤANY NAD TURCOM   
Predmetom zákazky je novostavba materskej školy. Materská škola bude slúžiť pre deti vo veku od 3-6 rokov, je delenána dve triedy, mladší a starší škôlkari. Deti budú presťahované zo starej škôlky (susedný objekt), ktorá je už vhavarijnom stave. Škôlka je navrhnutá ako samostatne stojaca, jednopodlažná s pultovou strechou. Stavebný pozemoksa nachádza v zastavanom území na pozemku p.č. 1/7, záhrada, výmera 1614 m2. Parcela je prístupná z verejnejkomunikácie, vedenej zo severozápadnej strany objektu. Parcela nie je zaťažená vecnými bremenami. V tesnej blízkostisa nachádzajú rodinné domy, zdravotné stredisko, budova starej materskej škôlky, skladové priestory (haly). Predmetnástavba bude napojená na vodu pomocou novovybudovanej prípojky rúrou HDPE D 32, ktorá bude slúžiť len pre účelyzásobovania pitnou vodou, ďalej bude napojená na splaškovú kanalizáciu, NN napäťovú sústavu a plynovod. Dažďovévody budú vyriešené odvodom v rámci pozemku investora a to pomocou vsakov. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Turie
Materská škola Turie   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na novostavbe materskej školy v obci Turie. materská škola budedvojpodlažným objektom, ktorý bude situovaný na rovinatom pozemkom susediacom s areálom Základnej školy Turie.Stavebné práce sa budú realizovať podľa vypracovanej projektovej dokumentácie a podmienok vydaného stavebnéhopovolenia z júna 2019 (PD a stavebníé povolenie - zmena stavby pred jej dokončením). Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory SO 01 Materská škola SO 02 Príprava územia, spevnené plochy, chodník a oplotenie SO 03 Vodovodná prípojka  SO 04 Prípojka splaškovej kanalizácia  SO 05 Dažďová kanalizácia  SO 06.1 Prípojka plynu STL SO 06.2 Prípojka plynu NTL SO 07 Elektrická prípojka NN 1/4
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Kežmarok
Prestavba priesečnej križovatky na okružnú, sídlisko JUH   
Predmetom zákazky je Prestavba priesečnej križovatky na okružnú, sídlisko JUH. Viac informácií je uvedených vsúťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Malacky
Výstavba telocvične - ZŠ Dr. Jozefa Dérera v Malackách   
Predmetom zákazky je prístavba telocvične a šatní s hygienickým zázemím, spolu so stavebnými úpravami v rámciexistujúceho objektu základnej školy, ktoré vyplývajú z realizácie prepojenia existujúceho objektu s novonavrhovanýmiprístavbami a so zriadením časti hygienického zázemia v existujúcich priestoroch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Trnava
ZDS - úprava miestnej komunikácie a vytvorenie parkovacích státi   
Predmetom zákazky je realizácia nových parkovacích plôch pre osobné automobily pred bytovými domami č. 4 až 9, naul. Sladovnícka, ktorá je súčasťou, sídliska Ľ. Podjavorinskej, spolu s riešením úpravy cesty a sadových úprav, verejnéhoosvetlenia v danom území. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty stavebný objekt - spevnené plochy stavebný objekt - sadové úpravy stavebný objekt - verejné osvetlenie V ulici sa nachádzajú podzemné (ale aj nadzemné vedenia inžinierskych sietí), ktoré je potrebné pred samotnourealizáciou dať vytýčiť v území jednotlivými správcami s vyžiadaním podmienok pre stavebné práce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
CIPI, s.r.o.
Inovácia výrobného procesu v spoločnosti CIPI, s.r.o.   
Predmetom zákazky je dodávka/kúpa troch zariadení / strojov vrátane súvisiacich služieb CNC vysekávací stroj 1 ks  Laserové rezacie centrum1 ks CNC ohraňovací lis 1 ks   Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 6 súťažných podkladov.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje riadené laserom a obrábacie...
eustream, a.s.
Výmena hydraulických časti turbokompresorov ES na KS01   
Inžiniering, návrh, výroba, dodávka, inštalácia kompletných hydraulických častí plynových turbokompresorov typu 650-21-2 pre dva stroje ES-25MW s cieľom znížiť prietok každým turbokompresorom na polovicu jeho súčasnej kapacity, prizachovaní súčasného kompresného pomeru a zároveň zvýšiť hydraulickú účinnosť turbokompresora. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch a v ich prílohách.
Priemyselné mechanizmy  >  Stroje na výrobu a využitie mechanickej sily  >  Čerpadlá a kompresory
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu   
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE A ZEMNÉHO PLYNU. Predmet obstarávania je rozdelený na 2. časti, ktoré sasamostatne vyhodnocujú.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a v zavádzaní inteligentnej mobility   
Predmetom zákazky je nastavenie strategického smerovania inteligentnej mobility na Slovensku spolu s vypracovanímnosnej Stratégie a Akčného plánu, vytvorenie regulácie pre zavádzanie inovácií v inteligentnej doprave, podpora pritestovaní vybraných pilotných projektov (Proofs of concept) a ich implementácia do praxe. Súčasťou predmetu zákazkyje aj nastavenie procesov systematického zberu a manažmentu údajov pre tvorbu dátami riadenej politiky a rozvojainteligentnej dopravy. Hlavným cieľom predmetnej zákazky je podporiť tvorbu a prevádzku inovatívnych dopravnýchriešení pri znižovaní dopadov na životné prostredie, zvýšenie kvality života pre cestujúcu verejnosť a optimalizáciunákladov na dopravu v dlhodobom horizonte. Predmet zákazky je realizovaný v rámci Operačného programu Efektívnaverejná správa ako časť projektu Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podporapartnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility.  Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v súťažných podkladoch.  Odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti podľa § 28 ods. 2 ZVO  Verejný obstarávateľ (ďalej len ,,VO") sa na základe porovnania výhod a nevýhod rozdelenia zákazky na časti rozhodolobstarať predmet zákazky ako jeden funkčný celok, vzhľadom na súvislosti a nadväznosť jednotlivých činností a aktivíttvoriacich predmet zákazky a taktiež berúc do úvahy hospodárnosť vynaložených prostriedkov a administratívno- 1/7 formálne nároky na zabezpečenie požadovaných služieb.  Predmetom zákazky je jedno dielo, ktoré pozostáva z aktivít a z výstupov veľmi komplexnej analýzy, pri ktorej jenevyhnutné, aby experti z viacerých oblastí (doprava, IT, bezpečnosť, legislatíva) veľmi úzko spolupracovali. Žiaden znich nie je schopný dodať svoj výstup bez toho, aby úzko spolupracoval s ostatnými odborníkmi a navzájom sa dopĺňali.Úlohou poskytovateľa bude teda komplexná dodávka všetkých súvisiacich analýz a návrhov, vrátane zaškoleniazamestnancov a riadeného prenosu know-how a podporenie uvedenia návrhov do praxe. Pri charaktere zákazky kladieVO dôraz na kontinuitu a kompatibilitu jednotlivých aktivít a výstupov s tým spojených, ktoré by pri poskytnutí predmetuzákazky rôznymi poskytovateľmi by nebolo možné zabezpečiť.   Úspešné splnenie predmetu zákazky v požadovanej kvalite a čase závisí tiež od efektívnej komunikácie medzi VO aposkytovateľom, ako aj medzi poskytovateľom a jednotlivými expertmi, podieľajúcimi sa na plnení predmetu zákazky,čím sa zabezpečí nevyhnutná koordinácia poskytovaných služieb. Uvedené by nebolo možné dosiahnuť pri poskytovanípredmetnej zákazky rôznymi hospodárskymi subjektmi bez zvýšenej administratívnej a finančnej záťaže.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Interiérové vybavenie - nábytok   
Zabezpečenie dodania interiérového vybavenia a jeho montáže v miestach dodania spolu s likvidáciou odpadu
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Adsorbčné hemostatiká a lekárničky   
Predmetom tejto zákazky je dodávanie Adsorbčných hemostatík a lekárničiek.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Služby technickej podpory a údržby informačného systému Register adries   
Predmetom zákazky je technická podpora a údržba informačného systému Register adries (ďalej aj "IS RA"), ktorápozostáva z dvoch vzájomne súvisiacich činností, a to z podpory a údržby IS RA, ktorá zahŕňa zabezpečeniegarantovanej funkčnosti, spoľahlivosti a dostupnosti IS RA tak, aby bola zaistená požadovaná úroveň dostupnosti služieba rýchle odstránenie prípadných problémov bez negatívneho dopadu na prevádzku IS RA a z ďalšej možnej úpravy,ktorá zahŕňa modernizáciu a/alebo rozširovanie funkčnosti, ktorá môže byť vynútená budúcimi legislatívnymi zmenami,zmenami pracovných postupov alebo úpravou rozhraní pre externé systémy, s ktorými sa informačný systém integrujealebo môže integrovať, v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a ostatnými súvisiacimirelevantnými dokumentmi, ktoré prijala vláda Slovenskej republiky.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Elektrospotrebiče a biela technika_DNS   
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako DNS) je dodávka vybraného sortimentuelektrospotrebičov a bielej techniky vrátane príslušenstva, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľaslovníka obstarávania v rozsahu skupiny 397, 315 a 421 uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV). Predmetomzákaziek je aj poskytnutie súvisiacich služieb.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Spotrebiče pre domácnosť
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie