Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 14761 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Prešov
Verejné osvetlenie Pod dubom, Buková, Hrabová, Brezová   
Predmetom stavebných prác je vybudovanie verejného osvetlenia. Predmet zákazky je podrobne zadefinovanýjednoduchou projektovou dokumentáciou vrátane výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava vozoviek v správe SSÚD 3 Trnava   
Predmetom zákazky sú opravy vozoviek v správe Strediska správy a údržby diaľnic Trnava, veľkoplošné a lokálne,výmenou degradovaných vrstiev krytu vozoviek technológiou hutnených asfaltových zmesí s cieľom zlepšeniaprevádzkovej spôsobilosti krytu a predĺženia životnosti zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozoviek,podľa technických a kvalitatívnych podmienok súťažných podkladov. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v častiB.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Oprava mosta ev. č. D2 – 113 nad ŽSR, Bratislava - Lamač   
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác ktorými sa zrealizuje Oprava mosta ev. č. D2 113 nad ŽSR, Bratislava- Lamač, ktorý je v správe SSÚD Bratislava. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti B.1 Opis predmetu zákazky SP.
Stavebné práce  >  Príprava staveniska  >  Búranie budov a demolačné práce a zemné práce
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Zariadenia pre stolársku a autodielňu   
Časť č. 1 Zariadenie na výmenu oleja1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.1).  Časť č. 2 Valcový tester bŕzd a tlmičov1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.2).  Časť č. 3 Formátovacia píla1ks Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.2.3).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Strojné a ručné kosenie plôch verejnej zelene   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb Strojné a ručné kosenie a mulčovanie plôch verejnej zelene na území mestaTrenčín počas 4 rokov s odvozom a zneškodnením - uskladnením BIO odpadu na určenej skládke. Kosenie sa budevykonávať maximálne 6x do roka podľa potrieb verejného obstarávateľa s tým, že posledné kosenie bude spojené sozberom lístia. Mulčovanie sa bude vykonávať na vybraných plochách podľa potreby verejného obstarávateľa, max. však2 x do roka. Požadované služby musia byť poskytované v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa predmetu tejtozákazky a to najmä s nasledovnými  Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vyhláška MŽP č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov  Zákazka je rozdelená na 5 samostatných častí  1. časť Kosenie SEVER výmera 318 840 m2 2. časť Kosenie STRED výmera 260 400 m2 3. časť Kosenie ZÁPAD. výmera 140 760 m2 4. časť Kosenie JUH+ ruderál výmera 429 400 m2  1/17 5. časť Mulčovanie Pozemky po ŽSR ruderál výmera 67 660 m2  Požadované služby musia byť poskytované v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa predmetu tejtozákazky a to najmä s nasledovnými   Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vyhláška MŽP č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov  Platí pre časti 1, 2,3,4 zákazky Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo určiť, že niektoré plochy alebo aj celá časť plochy sa bude miesto koseniamulčovať, a to max. 2 x za rok, pričom cena za mulčovanie sa určí nasledovne z ceny za kosenie/m2 uvedenejúspešným uchádzačom (podľa jednotlivých častí zákazky) po elektronickej aukcii sa odpočíta 30%, a to bude výslednásuma za mulčovanie/m2, ktorá sa vynásobí výmerov plochy, ktorá bude určená k mulčovaniu.  Zneškodnením uskladnením BIO odpadu na určenej skládke sa rozumie naloženie s BIO odpadom v súlade s platnoulegislatívou SR a EU týkajúcou sa nakladania s odpadmi. To znamená, že verejný obstarávateľ požaduje aby BIO odpadz verejných pozemkov, ktorý spadá v zmysle § 80 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.Zákon o odpadoch a o zmene adoplnení niektorých zákonov a Katalógu odpadov pod katalógové číslo 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad musí byťodovzdaný výlučne na zhodnotenie do zariadenia určeného na spracovávanie takéhoto odpadu, napr. kompostáreň,bioplynová stanica.  Originál doklady o uložení tohto odpadu (vážne lístky) s uvedením správneho katalógového čísla t. j. 20 02 01 apredložením dokladov o oprávnenosti zariadenia preberať takýto odpad musia byť súčasťou každej faktúry. Všetkynáklady, ktoré sú spojené so zneškodnením uskladnením odpadu, znáša úspešný uchádzač a je povinný ich zahrnúť dosvojej ponukovej ceny.    Bližší opis predmetu zákazky a podmienky poskytnutia služby sú uvedené v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Mobilné digitálne RTG prístroje s C - ramenom   
Predmetom zákazky sú mobilné digitálne RTG prístroje s C ramenom - 2 ks.  Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných ucelených častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku najednu alebo viac častí predmetu zákazky. Časť č. 1 Mobilný digitálny RTG prístroj s C - ramenom pre oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie FNsP J. A. Reimana Prešov (1 ks) Časť č. 2 Mobilný digitálny RTG prístroj s C - ramenom pre oddelenie ortopédie FNsP J. A. Reimana Prešov (1 ks) Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave, ktorý zodpovedá všetkýmpožiadavkám platných právnych predpisov Slovenskej republiky pre účely používania v zdravotníckom zariadeníverejného obstarávateľa.  Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie v miestedodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky svydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu verejného obstarávateľa, ako ajposkytovanie alebo zabezpečovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby.Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časťB. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov. 1/6
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Pôdohospodárska platobná agentúra
Nákup služobných motorových vozidiel 2   
Predmetom zákazky je nákup 28 ks služobných motorových vozidiel v zložení 25 ks terénnych automobilov 4x4 s terénnymi pneumatikami 1 ks osobného automobilu 2 ks polododávky (automobil kombi)
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Dodávka softvérových licencií pre grafovú databázu Neo4J alebo ekvivalentu pre potreby zabezpečenia IS MetaIS   
Predmetom zákazky je dodanie softvérových licencií grafovej databázy Neo4J alebo ekvivalentu pre zabezpečenie ISMetaIS v období 3 kalendárnych rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, a to v nasledujúcich parametroch počet serverov inštalácie 3 počet CPU jadier každého servera 4
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Softvérový balík na komunikáciu a pre multimédiá  >  Softvérový balík na komunikáciu
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Laparoskopická zostava s príslušenstvom, časť č. 1: Laparoskopická zostava - 2 ks, časť č. 2: Insuflátor pre laparoskopickú vežu - 2 ks   
Predmetom zákazky je laparoskopická zostava v počte 2 ks a insuflátor pre laparoskopickú vežu v počte 2 ks preOddelenie chirurgie FNsP J. A. Reimana Prešov. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch samostatných ucelených častí, pričom uchádzač môže predložiť ponuku najednu ucelenú časť predmetu zákazky alebo na celý predmet zákazky.  Časť 1 Laparoskopická zostava 2 ks Časť 2 Insuflátor pre laparoskopickú vežu 2 ks  Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a ktorý zodpovedá požiadavkámplatných právnych predpisov Slovenskej republiky pre účely používania v zdravotníckom zariadení verejnéhoobstarávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou zákazky je zároveň doprava predmetu zákazky do dohodnutého miesta dodania, vyloženie vmieste dodania, odovzdanie písomných dokladov potrebných pre nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu zákazky,poskytnutie užívateľskej dokumentácie k predmetu zákazky, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky (inštalácia) svydaním potvrdenia o inštalácii, zaškolenie personálu verejného obstarávateľa o správnom užívaní predmetu zákazky svydaním potvrdenia o zaškolení obsahujúceho menný zoznam zaškoleného personálu verejného obstarávateľa, ako aj 1/6 poskytovanie alebo zabezpečovanie záručných opráv v prípade výskytu vád predmetu zákazky v priebehu záručnej doby.Všetky písomné doklady musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií a požiadaviek verejnéhoobstarávateľa na predmet zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov a časť C. Obchodnépodmienky dodania predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodanie klimatizácií do vozidiel DPB, a.s.   
Predmetom zákazky je dodanie a vykonanie montáže klimatizácií do priestoru pre cestujúcich do kĺbových vozidiel, rokvýroby 2010 a 2012. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Fakultná nemocnica Nitra
Potraviny   
Dodávka potravín na zabezpečenie stravovania pacientov a personálu Fakultnej nemocnice Nitra.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Hlavné mesto SR Bratislava
Rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava – Balík 04   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia vybraného súboru budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskejrepubliky Bratislava, ktorej cieľom je (i) zvýšenie energetickej efektívnosti budov a energetického hospodárstva týchtobudov a (ii) zvýšenie kvality prostredia a faktického stavu jednotlivých budov.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Poradenský inžiniering a stavebné služby
Rozhlas a televízia Slovenska
Kontaktné telefonické centrum pre platiteľov úhrady RTVS   
Predmetom zákazky je poskytovanie telemarketingových služieb prostredníctvom outsourcing-u na obsluhuprichádzajúcich požiadaviek od platiteľov úhrady. Verejný obstarávateľ požaduje od operátora poskytovateľa služiebkompletné vybavenie a následné spracovanie telefonátu, zapísanie do dohodnutého informačného systému verejnéhoobstarávateľa a postúpenie informácii verejnému obstarávateľovi v dohodnutom formáte.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Prieskum trhu a ekonomický prieskum; prieskum...  >  Reklamné a marketingové služby
Banskobystrický samosprávny kraj
Vypracovanie koncepčného dokumentu „Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík Banskobystrického samosprávneho kraja“ a poskytovanie konzultačnej činnosti.   
Predmetom zákazky je vypracovanie koncepčného dokumentu Koncepcia uplatnenia SMART princípov v rozvojiverejných politík Banskobystrického samosprávneho kraja. Dokument zanalyzuje a zhodnotí východiskovú situáciu voblasti SMART princípov v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK), vyhodnotí silné a slabé stránky BBSK,zmapuje existujúce a možné technologické riešenia, formuluje ciele a strategické priority BBSK v prioritných oblastiach(predovšetkým energetika, životné prostredie a adaptácia na zmenu klímy, cirkulárna ekonomika). Súčasťou predmetuzákazky je aj poskytnutie konzultačnej činnosti odborných konzultačných služieb, ktoré v sebe zahŕňajú najmäporadenstvo v tematických oblastiach Energetika; Životné prostredie a adaptácia na zmenu klímy; Cirkulárna ekonomika,v maximálnom rozsahu 1200 osobohodín.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a vprílohe SP.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Verejná správa  >  Všeobecná verejná správa
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Nákup podvozkov a nadstavieb pre pojazdné dielne   
Predmetom zákazky je obnova servisných vozidiel zabezpečujúcich pracovné výkony pojazdnej dielne pre prevádzkuautobusov MHD.Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie