Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania výmena okien zobrazujem 115 z 403 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Rekonštrukcia strechy - stará pôrodnica, FNsP Prešov   
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Rekonštrukcia strechy - stará pôrodnica, FNsP Prešov v rozsahu podľaprojektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú v prílohe č. 7 súťažných podkladov a v nej popísanej stavebno-technickej dokumentácie. Účelom rekonštrukcie/obnovy strešného plášťa budovy je sanácia strešnej krytiny a súvisiacich prvkov ako celku zhľadiska nepriaznivých deformácií podstrešných nosných drevených konštrukcií, degradácie pálenej krytiny, vlhkostnýcha tepelno-technických pomerov obalových konštrukcií strechy. Súčasťou obnovy budovy je komplexná výmena strešnejkrytiny, klampiarskych prvkov, podstrešných nosných prvkov (laťovanie a konralaty), obnova vystupujúcich vikierovýchkonštrukcií vrátane výmeny okien, dotknutých vnútorných dverí a návrh nového aktívneho bleskozvodu. Objekt jenapojený podzemnými prípojkami napojený na elektrickú sieť, plynovod a verejný vodovod a kanalizáciu. Pre potrebyrealizácie zemnenia zvodov bleskozvodu je nutné vytýčiť podzemné inžinierske siete.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Komplexná obnova objektu č. 11   
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je - zateplenie fasády a strechy, - inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulické vyregulovanie, - výmena okien, dverí, - inštalácia systému rekuperačného vetrania, - elektroinštalácia osvetlenia.
Stavebné práce
INVEST SERVIS, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti vo výrobných priestoroch spoločnosti INVEST SERVIS s.r.o.   
Rekonštrukcia výrobnej haly v katastrálnom území Klasov v rozsahu zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, dvería vrát za kvalitatívne lepšie v obvodovom plášti, zateplenie strechy vrátane klampiarskych prvkov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Komplexná obnova objektu č. 48 - Sociálno-prevádzková budova   
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy.   Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je -zateplenie fasády a strechy,  -výmena strešnej krytiny a klampiarskych výrobkov, -inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulické vyregulovanie,  -výmena okien, dverí,  -rekonštrukcia kotolne, -inštalácia solárneho systému na ohrev vody.
Stavebné práce
SLOVTOS, spol. s r.o.
Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti Slovtos   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s cieľom zvýšenia energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti SLOVTOS, spol. s r.o. Jasová. Jedná sa o zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Hlavná výrobná budova (HVB) a objektu Prevádzkový objekt náraďovňa, sklady, klampiareň + zvarovňa (PO). Cieľom požadovaných prác objektu HVB je zlepšenie tepelno-technických vlastnosti stavby, zníženie prevádzkových nákladov, nákladov na vykurovanie a spotreby elektriny na osvetlenie. Budú realizované nasledujúce stavebné práce oprava a zateplenie strechy, výmena dielov ACZ strešnej krytiny, výmena okien, rekonštrukcia kotolne spolu s výmenou vykurovacieho systému, oprava osvetlenia a osadenie fotovoltaických článkov pre zníženie nákladov na osvetlenie. Cieľom požadovaných prác na objekte PO je zlepšenie tepelno-technických vlastnosti stavby, zníženie prevádzkových nákladov a nákladov na vykurovanie. Bude realizovaná výmena okien a dverí objektu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Čistenie železničných koľajových vozidiel   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov, hnacích koľajových vozidiel, prípojných vozňov,elektrických a motorových jednotiek; vybavenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) hygienickýmipotrebami, dezinfekcia a dezinsekcia interiérov ŽKV, plnenie nádrži vodou a ich dezinfekcia, vyprázdňovanie fekálnychnádrži WC, ručné čistenie skríň ŽKV vrátane okien, brúsenie a pastovanie skríň ŽKV, čistenie čelných skiel ŽKV,odstraňovanie exteriérových aj interiérových grafitov, vysávanie a tepovanie kobercov, čalúnených sedadiel a opierokhláv, pranie závesov, výmena a čistenie poťahov opierok hláv, výmena jednorazových poťahov opierok hláv,zabezpečenie odvozu a zneškodnenia odpadu a čistenie koľajiska od znečistenia, vzniknutého pri vykonávaní služieb. Plnenie RD za 4.Q. 2018
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Obec Sedliacka Dubová
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Sedliacka Dubová   
Predmetom projektu je zateplenie obvodového plášťa materskej školy, zateplenie podlahy podkrovia, výmena okien adverí v celom objekte, súvisiace klampiarske práce, výmena kúrenia a svietidiel.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Bytča
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Dostojevského Bytča   
Predmetom projektu je zateplenie obvodového plášťa 3 pavilónov materskej školy, výmena okien a dverí vo všetkých objektoch a súvisiace klampiarske práce, výmena kúrenia a svietidiel.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV)   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov, hnacích koľajových vozidiel, prípojných vozňov,elektrických a motorových jednotiek; vybavenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) hygienickýmipotrebami, dezinfekcia a dezinsekcia interiérov ŽKV, plnenie nádrži vodou a ich dezinfekcia, vyprázdňovanie fekálnychnádrži WC, ručné čistenie skríň ŽKV vrátane okien, brúsenie a pastovanie skríň ŽKV, čistenie čelných skiel ŽKV,odstraňovanie exteriérových aj interiérových grafitov, vysávanie a tepovanie kobercov, čalúnených sedadiel a opierokhláv, pranie závesov, výmena a čistenie poťahov opierok hláv, výmena jednorazových poťahov opierok hláv,zabezpečenie odvozu a zneškodnenia odpadu a čistenie koľajiska od znečistenia, vzniknutého pri vykonávaní služieb. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch Oddiel B.1 Opis predmetu zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV)   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov, hnacích koľajových vozidiel, prípojných vozňov,elektrických a motorových jednotiek; vybavenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) hygienickýmipotrebami, dezinfekcia a dezinsekcia interiérov ŽKV, plnenie nádrži vodou a ich dezinfekcia, vyprázdňovanie fekálnychnádrži WC, ručné čistenie skríň ŽKV vrátane okien, brúsenie a pastovanie skríň ŽKV, čistenie čelných skiel ŽKV,odstraňovanie exteriérových aj interiérových grafitov, vysávanie a tepovanie kobercov, čalúnených sedadiel a opierokhláv, pranie závesov, výmena a čistenie poťahov opierok hláv, výmena jednorazových poťahov opierok hláv,zabezpečenie odvozu a zneškodnenia odpadu a čistenie koľajiska od znečistenia, vzniknutého pri vykonávaní služieb. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch Oddiel B.1 Opis predmetu zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV)   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov, hnacích koľajových vozidiel, prípojných vozňov,elektrických a motorových jednotiek; vybavenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) hygienickýmipotrebami, dezinfekcia a dezinsekcia interiérov ŽKV, plnenie nádrži vodou a ich dezinfekcia, vyprázdňovanie fekálnychnádrži WC, ručné čistenie skríň ŽKV vrátane okien, brúsenie a pastovanie skríň ŽKV, čistenie čelných skiel ŽKV,odstraňovanie exteriérových aj interiérových grafitov, vysávanie a tepovanie kobercov, čalúnených sedadiel a opierokhláv, pranie závesov, výmena a čistenie poťahov opierok hláv, výmena jednorazových poťahov opierok hláv,zabezpečenie odvozu a zneškodnenia odpadu a čistenie koľajiska od znečistenia, vzniknutého pri vykonávaní služieb. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch Oddiel B.1 Opis predmetu zákazky.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
IUVENTA
Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní   
Predmetom zákazky sú stavebné práce Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní.
Stavebné práce
Mesto Bytča
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Dostojevského Bytča   
Predmetom projektu je zateplenie obvodového plášťa 3 pavilónov materskej školy, výmena okien a dverí vo všetkýchobjektoch a súvisiace klampiarske práce, výmena kúrenia a svietidiel.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Krajská prokuratúra
Upratovacie a čistiace služby   
Pravidelné interiérové upratovacie a čistiace služby administratívnych, sociálnych a spoločných priestorov , ktorépozostávajú najmä z vysávania, utierania prachu, vynášania odpadkových košov do určených kontajnerov, výmenavreciek, umývanie okien a pod. v priestoroch sídla Krajskej prokuratúry Trenčín a okresných prokuratúr v jej pôsobnosti, počas pracovných dní, s použitím vlastného technického a materiálového vybavenia. Celková plocha 4 970 m2 -podlahová plocha, 1 609,5 m2 - okná a 420,0 m2 - dvere a ostatné sklenené plochy
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby  >  Upratovacie služby
Žilinský samosprávny kraj
Rekonštrukcia a modernizácia priestorov COVaP Hotelová akadémia LM   
Časť 1 Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy budovy praktického vyučovania Predmetom časti 1 sú stavebné úpravy - modernizácia a zväčšenie úžitkovej plochy kuchyne, drobné stavebné úpravy vjedálni, úprava vonkajšej fasády objektu, výmena fasádnych okien a dverí v Hotelovej akadémii, v budove prevádzkarne- reštaurácii Mladosť, 1 mája 701/20, 03101 Liptovský Mikuláš; predmetom zákazky nie je dodávka a montážschodolezu. Časť 2 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš stavebné úpravy debarierizácia Predmetom časti 2 sú stavebné úpravy debarierizácia časti vnútorných hygienických priestorov prvého nadzemného podlažia pavilónu A, B a C v budove Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši; Čs. brigády 1804, 03101 Liptovský Mikuláš; predmetom zákazky nie je dodávka a montáž schodolezu
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie