Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania výmena okien zobrazujem 115 z 467 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Dolné Kočkovce
Obnova materskej školy v obci Dolné Kočkovce   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s obnovou materskej školy v obci Dolné Kočkovcepodľa vypracovaného projektu. Cieľom navrhnutých stavebných prác je znížiť energetickú náročnosť objektu (materskejškoly).   Opatrenia navrhnuté na zníženie energetickej náročnosti (zlepšenie energetickej efektívnosti) materskej školy - búracie práce,  - výmena okien, - zateplenie obvodového plášťa budovy,  - vonkajšie nátery a vysieťkovanie vonkajších časti objektu,  - rekonštrukcia zdravotechniky,  - rekonštrukcia ústredného vykurovania s príslušenstvom,  - rekonštrukcia vnútorných silnoprúdových rozvodov a osvetlenia,  - rekonštrukcia bleskozvodov na novej fasáde.  1/6  Stavebné práce sa členia na a) architektonicko-stavebné riešenie,  b) zdravotechnická inštalácia, c) vykurovanie, d) umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody,  e) bleskozvod.   Materská škola je dvojpodlažným objektom, ktorý je zastrešený plochou strechou. Vstup do objektu je bezbariérový.   Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Mesto Rožňava
Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou objektu materskej školy v rozsahu Objektová skladba SO - 01 - Zateplenie SO - 02 - Výmena okien a vchodových dverí SO - 03 - Zateplenie plochej strechy SO - 04 - Zastrešenie objektu, Bleskozvod SO - 05 - Zmena dispozičného riešenia SO - 06 - Rekonštrukcia interiéru SO - 06 .1. - Ústredné vykurovanie SO - 06 .2. - Elektroinštalácia SO - 07 - Úprava dvora Materská škola je situovaná v intraviláne mesta Rožňava na ulici Vajanského č. 370/6 a je súčasťou hospodárskej budovy. Prístup ku materskej škole je z ulice Jarnej cez malú a veľkú bránu vybetónovanou upravenou plochou až ku hlavnému vstupu do škôlky. Areál materskej školy pozostáva z troch objektov - dva objekty MŠ a z hospodárskej budovy, ktorá slúži pre priamu prevádzku materskej školy. V tejto budove je prevádzka kuchyne aj so zázemím a  1/4 kancelária riaditeľky. V areáli škôlky je väčšia časť plochy zatrávnená a sú tu vzrastlé stromy. Dvor - plocha na hranie je pred objektom ako aj za objektom MŠ, kde sú osadené detské preliezačky, pieskoviská a hojdačky. Terén v areáli materskej školy je rovinatý. V rámci tejto akcie sa nemení využívanie a účel objektu. Projekt rieši zateplenie objektu, zateplenie strechy, výmenu okien a dverí materskej školy, dispozičné úpravy interiéru a exteriéru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stav. prác, ktoré sú predmetomzákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Stavebné práce
Mesto Rožňava
Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou objektu materskej školy v rozsahu Objektová skladba SO - 01 - Zateplenie SO - 02 - Výmena okien a vchodových dverí SO - 03 - Zateplenie plochej strechy SO - 04 - Zastrešenie objektu, Bleskozvod SO - 05 - Zmena dispozičného riešenia SO - 06 - Rekonštrukcia interiéru SO - 06 .1. - Ústredné vykurovanie SO - 06 .2. - Elektroinštalácia SO - 07 - Úprava dvora
Stavebné práce
Mesto Hlohovec
Komunitné centrum pre Hlohovec   
Predmetom zákazky je prestavba existujúcich objektov na parcele registra C č. 1646 a 1647 v katastrálnom území mestaHlohovec pre účely zriadenia a fungovania komunitného centra pre Hlohovec. Objekt je samostatne stojaci, jednopodlažný, s čiastočným podpivničením, zastrešený sedlovou strechou. Mánepravidelný pôdorys s hlavným vstupom v bočnej časti.   Budova bývalej materskej školy sa v súčasnosti nevyužíva - je v nevyhovujúcom technickom stave a vykazujenedostatky, ktoré treba odstrániť. -nevyhovujúce, poškodené výplne stavebných otvorov - okien, vstupných a interiérových dverí, -poškodené, vlhkosťou narušené a znehodnotené vrstvy podláh, -poškodené, zastarané a štandardom nevyhovujúce vnútorné vybavenie budovy vrátane zariaďovacích predmetov, -nevyhnutná výmena plynového kotla, vykurovacích telies a vyvložkovanie komína, -nevyhovujúce dispozičné riešenie stavby, -nevyhnutná výmena omietok stien a stropných konštrukcií ako aj keramických obkladov stien, vysprávka nerovností, -nevyhnutná výmena vybraných stropov (zvýšenie úrovne stropnej konštrukcie, nadmurovanie stien po úroveň stropu), -chýbajúce kanalizačné zvody (prestup do 1. PP), -absentujúce zateplenie obvodových konštrukcií a stropov. Vzhľadom na dané pôdorysné rozmery existujúceho objektu,vychádza celková úžitková plocha technicky zhodnoteného objektu na 476,34 m2.    1/5 Predmetom zákazky je prestavba/výstavba existujúcich objektov tak, aby stavba priestorovo vyhovovala požiadavkámna zriadenie školiacej miestnosti, resp. klubovej miestnosti, maximálne do 90 m, ďalšej klubovej miestnosti do 60 m,kuchyne, sociálnych zariadení, strediska osobnej hygieny, kancelárie pre komunitných pracovníkov, skladu materiálu apomôcok, poprípade dielne pre výučbu základných remeselných zručností, pre školiacu miestnosť podľa reálnych potriebkomunity (predprimárne vzdelávanie, dielne na rekvalifikácie alebo dodatočné aktivity potrebné k získaniustredoškolského vzdelania, priestory na získanie manuálnych a pracovných zručností a pod.). Zariadenie interiéru vyššieuvedených miestností nie je predmetom tohto verejného obstarávania.  Nároky na úžitkovú plochu tohto typu komunitného centra sú od 200 m do 250 m. Okrem rekonštrukcie samotného objektu bývalej materskej školy bude predmetom obnovy aj obnova pozostatkovniekdajšieho detského ihriska vrátane doplnenia troch nových hracích prvkov, ktoré sú bližšie popísané v prílohe a budúpevne spojené s ihriskom. Z tohto dôvodu sú obstarávané spolu so stavebnými prácami. Zariadenie interiéru vyššie uvedených miestností nie je predmetom tohto verejného obstarávania.  Podrobní opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Technická univerzita vo Zvolene
Rekonštrukcia objektov a priestorov SLDK – Výmena okien a dverí   
Predmetom zákazky je výmena okien a vstupných dverí podľa platného výkazu výmer a prehľadu okenných a dvernýchvýplní. Výmena okien a vstupných dverí bude realizovaná na budove Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice, ktorá jenárodnou kultúrnou pamiatkou.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Komplexná obnova Administratívno-prevádzkovej budovy ŠS ZVJS Santovka   
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy.  Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je -zateplenie fasády a strechy,  -zateplenie podlahy, -výmena okien, dverí,  -inštalácia systému rekuperačného vetrania, -elektroinštalácia osvetlenia, -rekonštrukcia vykurovania, -úprava interiéru /napr. sadrokartón, zárubne, dlažba a obklad v sociálnych zariadeniach/.   Súčasťou realizácie sú aj súvisiace služby, ktoré je spolu so stavebnými prácami potrebné vykonať podľa návrhu zmluvyo dielo, a to najmä  -zneškodnenie, prípadne zhodnotenie odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby (doklad o prevzatí odpadu a fotokópiezáznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad vyvážaný).   Detailný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii stavby, ktorá je súčasťou súťažných podkladov av technickej správe.
Stavebné práce
Obec Sedliacka Dubová
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Sedliacka Dubová   
Predmetom projektu je zateplenie obvodového plášťa materskej školy, zateplenie podlahy podkrovia, výmena okien adverí v celom objekte, súvisiace klampiarske práce, výmena kúrenia a svietidiel.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Prešov
Bežné stavebné práce malého rozsahu na objektoch mesta Prešov   
Výmena okien v DS Sabinovská č.34 Prešov Predmetom zákazky je výmena pôvodných okien za plastové okná podľa projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Streda nad Bodrogom
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Streda nad Bodrogom   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na jestvujúcom objekte kultúrneho domu (par. č. 1179/2 kú. Streda nadBodrogom) v rozsahu  Diel ASR (zateplenie fasády, sokla a strechy, výmena okien, dverí a klampiarskych výrobkov) Diel ÚVK (nový vykurovací systém s 3 samostatne regulovateľnými vetvami, osadenie vykurovacích telies, novépotrubné rozvody, zdroj tepla návrh kaskáda dvoch závesných kondenzačných kotlov, regulácia vykurovania -ekvitermická), Diel vetranie s rekuperáciou tepla (návrh kompaktná vetracia jednotka s rekuperáciou) Diel ELI a bleskozvod (výmena svietidiel interiérového osvetlenia, elektroinštalácia, napojenie VZT) Diel ZTI (rozvod pitného vodovodu)  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stav. prác, ktoré sú predmetomzákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Stavebné práce
Obec Šoporňa
Obecný úrad a kultúrno-spoločenské centrum v obci Šoporňa zvýšenie energetickej účinnosti budovy   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu Obecný úrad a kultúrno-spoločenské centrum v obciŠoporňa zvýšenie energetickej účinnosti budovy. Stavebné objekty SO 01 - Obecný úrad a kultúrno-spoločenské centrum v obci Šoporňa - zvýšenie energetickej účinnosti budovy  REKONŠTRUKCIA OBJEKTU - Oprava vonkajších omietok a zateplenie objektu - kompletná obnova strechy zateplenie, výmena krytiny - Výmena okien, zasklených stien, parapetov - Výmena a oprava klampiarskych výrobkov žľaby, zvody - Zateplenie stropu nad 1PP a zateplenie stropu /podlahy javiska - Oprava zámočníckych výrobkov okenné mreže, zábradlia - Obnova elektroinštalácie - Kontrola a revízia bleskozvodu - Celková obnova kúrenia, rekonštrukcia kotolne - Oprava okapových chodníkov
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
HNsP Trstená – zateplenie a výmena okien a podláh budovy chronického pavilónu– II. Etapa: Zateplenie budovy chronického pavilónu   
Predmetom zákazky HNsP Trstená zateplenie a výmena okien a podláh budovy chronického pavilónu II. EtapaZateplenie budovy chronického pavilónu je kompletné zateplenie objektu, výmena vonkajších parapetov, vybúranieokapového chodníka po celom obvode objektu a jeho úprava, rekonštrukcia balkónov, úprava zábradlia a drobné úpravystrechy v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.Budova sa nachádza v areáli HNsP Trstená. V roku 2018 sa v budove chronického pavilónu vymenili okenné výplne apodlahy (I. etapa). Predmetom zákazky je II. etapa komplexnej rekonštrukcie budovy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Slovenské technické múzeum
Dodanie a výmena okien v budove prevádzky Múzea letectve Košice - Barca“   
Požaduje sa demontáž pôvodných výplní, zameranie okien pred zadaním výroby, montáž nových výplní na PUR penu apomocný materiál, murárske vysprávky ostenia z interiéru aj exteriéru, nastavenie okien, dodávka a montáž vnútornýcha vonkajších parapetov, styk parapetu a okna musí byť vyplnený tesniacim materiálom pre prachovú, prievanovú adifúznu uzáveru, likvidácia odpadu, odvoz demontovaných okien, doprava.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Žilinský samosprávny kraj
KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE -STAVEBNÉ ÚPRAVY MAKOVICKÉHO DOMU – ÚPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA, VÝMENA OKIEN A DVERÍ, KANALIZÁCIA – II. ETAPA   
Budova je národnou kultúrnou pamiatkou a v súčasnosti sa v nej nachádzajú kancelárie Krajského kultúrneho strediskaa Považskej hvezdárne. V objekte sa konajú kultúrne akcie, prednášky a výstavy. Objekt prechádza postupnourekonštrukciou, v predchádzajúcich etapách boli zrealizované opatrenia zamedzujúce vlhnutiu muriva, boli vymenenérepliky pôvodných historických okien a dverí, zateplená strecha, prebehla rekonštrukcia fasády v zmysle požiadaviek KPÚŽilina. Predmetom tejto zákazky je úprava starého kanalizačného systému spojeného s komplexnou rekonštrukciouhygienických zariadení v budove objektu, vytvorením kuchynského kúta, sprchy a bezbariérového hygienickéhozariadenia na prízemí spolu s vytvorením bočného vstupu pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Budú vymenenéprotipožiarne dvere z dôvodu ich opotrebenia, výmena dlažieb na chodbách, výmena linoleových podláh,vzduchotechnika do podkrovnej miestnosti a obnova schodiska v zmysle požiadaviek KPÚ Žilina. Dôležité upozornenie  Ide o národnú kultúrnu pamiatku a tak všetky činnosti, materiály, prvky a ich umiestnenie musia byť vopredodsúhlasené s KPÚ v Žiline. Zhotoviteľ je povinný dodržať podmienky pre výstavbu stanovené v návrhu zmluvy o dielo arozhodnutia KPÚZA -2019/9124-3/28698/MAG z 15.4.2019, stavebné práce je nutné realizovať aj počas víkendov /soboty a nedele/. Do ceny diela je potrebné zahrnúť všetky náklady spojené s výkonom realizácie prác ako napr. zariadenie staveniska,bezpečnostné opatrenia na stavenisku, prípadné vytýčenie IS, všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, zabezpečenieochranných odevov a predmetov, záber verejného priestranstva, vjazd a prístup k stavbe motorovými vozidlami,parkovanie stavebných a osobných automobilov pred objektom, nakoľko objekt sa nachádza v pešej zóne mesta Žilina.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV)   
Poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov, hnacích koľajových vozidiel, prípojných vozňov, elektrických amotorových jednotiek; vybavenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) hygienickými potrebami, dezinfekcia adezinsekcia interiérov ŽKV, plnenie nádrži vodou a ich dezinfekcia, vyprázdňovanie fekálnych nádrži WC, ručné čistenieskríň ŽKV vrátane okien, brúsenie a pastovanie skríň ŽKV, čistenie čelných skiel ŽKV, odstraňovanie exteriérových ajinteriérových grafitov, vysávanie a tepovanie kobercov, čalúnených sedadiel a opierok hláv, pranie závesov, výmena ačistenie poťahov opierok hláv, výmena jednorazových poťahov opierok hláv, zabezpečenie odvozu a zneškodneniaodpadu a čistenie koľajiska od znečistenia, vzniknutého pri vykonávaní služieb. Plnenie za 3.Q.2019
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Mesto Bytča
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Dostojevského Bytča   
Predmetom projektu je zateplenie obvodového plášťa 3 pavilónov materskej školy, výmena okien a dverí vo všetkýchobjektoch a súvisiace klampiarske práce, výmena kúrenia a svietidiel.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie