Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania výmena okien zobrazujem 115 z 373 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Zlaté Moravce
Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania deti v MŠ Kalinčiaková   
Verejný obstarávateľ požaduje práce vyšpecifikované v projektovej dokumentácii. Stavebné práce zahŕňajú prístavbu novej triedy, rekonštrukciu zdravotechniky a výmenu okien a dverí. Prístavba bude medzi pavilónmi Š1 a Š3 v severovýchodnej časti. Bude v nej vytvorená herňa so spálňou, hygienické zázemie, miestnosť pre upratovačku a prezliekareň. Navrhovaná prístavba bude realizovaná ako murovaná stavba z plynosilikátových tvárnic (pórobetón). Navrhované obvodové nosné steny budú spojené s existujúcimi stavebnými konštrukciami (existujúce obvodové steny a strop) stužujúcim železobetónovým vencom. Nad prístavbou je navrhnutá plochá strecha z drevených zbíjaných nosníkov so styčníkovými plechmi. Rekonštrukcia zdravotechniky v existujúcich sociálnych zariadeniach. Výmena okien a dverí za plastové.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Letanovce
Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce   
Kompletné zateplenie obvodového plášťa a strechy objektu. Fasády budú zateplené v jednej časti kontaktnym zateplovacím systémom s fasádnou silikátovou omietkou a v druhej časti zateplovacím systémom s použitím odvetraného systému s HPL fasádnymi doskami . Strecha bude kompletne zateplená tepelnou izoláciou a bude položená aj nová hydroizolačná vrstva, vymena okien, zdravotechnika, elektroinštalácia, oprava oplotenia, vykurovanie a plynofikácia, vzduchotechnika.
Stavebné práce
Obec Nesvady
Zníženie energetickej náročnosti budovy Miestneho kultúrneho strediska Nesvady   
Miestne kultúrne stredisko je samostatne stojaca stavba o uzavretom pôdorysnom tvare maximálnych rozmerov 36.85 x 55.7 m. Objekt je riešeny ako dvojpodlažny, čiastočne podpivničeny. V rámci zákazky sa uskutočnia nasledovné práce vymena okien za plastové, vymena vstupnych dverí a zasklenych stien za plastové, zateplenie obvodoveho plášťa budovy, vonkajšie nátery a vysieťkovanie vonkajších časti objektu, rekonštrukcia zdravotechniky, vymena kotlov s príslušenstvom, vymena radiátorov, rekonštrukcia vnútornych silnoprúdovych rozvodov a osvetlenia, rekonštrukcia bleskozvodov na novej fasáde, rekonštrukcia plynoinštalácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
SLOVTOS, spol. s r.o.
Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti Slovtos   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s cieľom zvýšenia energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti SLOVTOS, spol. s r.o. Jasová.  Jedná sa o zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Hlavná výrobná budova (HVB) a objektu Prevádzkový objektnáraďovňa, sklady, klampiareň + zvarovňa (PO).  Cieľom požadovaných prác objektu HVB je zlepšenie tepelno-technických vlastnosti stavby, zníženie prevádzkovýchnákladov, nákladov na vykurovanie a spotreby elektriny na osvetlenie. Budú realizované nasledujúce stavebné práceoprava a zateplenie strechy, výmena dielov ACZ strešnej krytiny, výmena okien, rekonštrukcia kotolne spolu s výmenouvykurovacieho systému, oprava osvetlenia a osadenie fotovoltaických článkov pre zníženie nákladov na osvetlenie.Cieľom požadovaných prác na objekte PO je zlepšenie tepelno-technických vlastnosti stavby, zníženie prevádzkovýchnákladov a nákladov na vykurovanie. Bude realizovaná výmena okien a dverí objektu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Školský internát
Rekonštrukcia hygienických zariadení v Školskom internáte, Zvolen.   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia hygienických zariadení riešená na prvom až štvrtomnadzemnom podlaží v ľavom trakte internátu a na druhom až štvrtom nadzemnom podlaží v pravom trakte internátu. Vrámci búracích prác je potrebná demontáž existujúcich zriaďovacích predmetov, odstránenie dlažby a existujúcehoobkladu úprava kanalizačných a zdravotechnických rozvodov na novú dispozíciu. Predmetom prestavby je tiež výmenazostávajúcich (zatiaľ nevymenených) okien, interiérových dverí a zárubní, nové obklady do výšky 2200 mm, pokládkadlažby celoplošne, zdravotechnika. Projektová dokumentácia rieši aj vybavenie kuchyniek kuchynskou linkou,chladničkou, stôl a stoličky, ktoré ale nie sú predmetom tohto verejného obstarávania. Podrobný opis predmetu zákazkyje uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Boleráz
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Boleráz   
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Boleráz, zateplením, výmenou okien, svietiediel, ÚK, výmena bleskozvodu, zábradlia.
Stavebné práce
Nitriansky samosprávny kraj
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – objekt telovýchovnej a záujmovej činnosti – Gymnázium Juraja Fándlyho Šaľa   
Stavebné úpravy zahŕňajú  -zateplenie strešnej konštrukcie -zateplenie obvodového plášťa -vykurovanie hybridným tepelným čerpadlom -nové dispozičné riešenie hygienických zariadení, zmena umiestnenia zdravotechnických rozvodov a výmenazariaďovacích predmetov -oprava omietok a podlahových konštrukcií -výmena okien a dverí, montáž strišeok nad vstupmi a výmena klampiarskych výrobkov -výmena elektroinštalácie a bleskozvodu -nový odkvapový chodník zo zámkovej dlažby a bezbariérový prístup do objektu
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Chotín
Obnova Obecného úradu Chotín   
Predmetom zákazky je obnova Obecného úradu v obci Chotín, najmä zateplenie fasády, rekonštrukcia strechy, zateplenie podkrovia, vymena okien a rekonštrukcia vykurovania. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Stavebné práce
Obec Kláštor pod Znievom
Rekonštrukcia administratívnej budovy v Kláštore pod Znievom   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia administratívnej budovy v Kláštore pod Znievom. Stavebné práce budú pozostávaťz nasledovných činností - zateplenie podlahy a obvodových stien budovy, - výmena vnútorných rozvodov elektrickej energie, svietidiel, vody a kanalizácie - inštalácia fotovoltaických panelov s hybridným systémom na akumuláciu energie, - inštalácia tepelných čerpadiel a bivalentného zásobníka tepla a vykurovacích telies, - vysprávka vnútorných povrchov, - výmena okien a dverí, - vybudovanie bezbariéroveho prístupu do budovy.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Obec Boleráz
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Boleráz   
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Boleráz, zateplením, vymenou okien, svietiediel, ÚK, vymena bleskozvodu, zábradlia.
Stavebné práce
Obec Okoč
„Materská škôlka Okoč – Zníženie energetickej náročnosti stavby“   
Predmetom zákazky je obnova objektu MŠ, ktorá nevyhovuje súčasným požiadavkám na šetrenie energií pri prevádzkeobjektu. Rozsah stavebných úprav - zateplenie fasád, - rozšírenie jedálne a vytvorenie novej šatne, - obnova sociálnych zariadení na 1.NP, - rekonštrukcia plochej strechy, - výmena okien a dvier, - výmena náplne rozvádzačov elektro, - výmena kotlov a vykurovacích telies. Ďalšie podrobnosti sú v projekte a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Marhaň
Rekonštrukcia KSB v obci Marhaň   
Zámerom investora obnoviť fasádu budovy, zateplenie stropu nad posledným podlažím, výmena okien a dverí na fasáde, výmena kotlov a vykurovacích telies, výmena svietidiel a úsporných žiaroviek, tak aby sa týmito opatreniami znížila celková primárna energia budovy.
Stavebné práce
Slovenské národné múzeum
OBNOVA AREÁLU A KAŠTIEĽA DOLNÁ KRUPÁ, v rámci programu INTERREG V-A SK-AT 2014 -2020   
Obnova areálu a kaštieľa v Dolnej Krupéj rieši  Hlavným zameraním tohto projektu vylepšenia prevádzkovo ekonomických, estetických a hodnotových parametrovobjektu, klasicistického kaštieľa v Dolnej Krupej s akceptovaním metodických prístupov a požiadaviek KPÚ v Trnave apríslušných STN a EN.  Všetky vnútro - objektové inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plynoinštalácia, vykurovanie, elektrorozvody) budúinovované, s úspornejším riešením, s moderným dizajnom. V rámci tejto obnovy bude riešená sanácia zavlhnutéhomuriva a podláh v suterénnych priestoroch, obvodových stien z interiérovej i exteriérovej strany. Najvýraznejšie zvlhnutáčasť je v mieste predloženého schodiska pod južným portikusom. V súvislosti s riešením zavlhnutého muriva buderiešená konštrukcia anglického dvorca. Prioritou obnovy budú reštaurátorské a umelecko-remeselné práce (interiér,exteriér).  Odborne zrekonštruované alebo vymenené budú aj podlahové konštrukcie, ktoré majú opotrebované nášľapné vrstvy,resp. sú realizované z materiálov, ktoré nespĺňajú požiadavky bežného štandardu. Podlahy v suterénnych priestoroch sabortia. Nášľapná vrstva podlahovej konštrukcie (mozaikové štvorcové dielce) vo výstavných priestoroch na prízemí súextrémne zosušené, vytvárajú sa veľké stykové škáry.  V strešnej rovine je nutné prekontrolovať všetky klampiarske výrobky, predovšetkým v okolí komínových telies.  Je potrebná rekonštrukcia konštrukcie anglického dvorca (ďalej iba AD), ktorý lemuje celý obvod objektu kaštieľa. Časťdvorca pri čelnej fasáde je otvorená, ostatná časť je zakrytá. Cez priestor AD vychádzajú z objektu inžinierske siete,ktorých netesné prestupy, vypadnuté kusy muriva, väčšie otvory ako sú prechádzajúce potrubia a pod., vytvárajútepelné mosty v obvodovom murive. Otvorená časť AD zabezpečuje prístup do suterénnych priestorov. Realizáciaobnovy kaštieľa je viazaná na okolitú zástavbu. V areáli kaštieľa sa nachádzajú objekty depozitár hudobných nástrojov,vrátnica a Beethovenov domček ktoré sú priamo napojené na inžinierske siete z objektu kaštieľa vykurovanie, EPS, EZS,kamerový systém, voda a elektro. Výkazy výmer pre vypracovanie rozpočtu stanovenie ponukovej ceny pozostávajú z častí    1/6 - kaštieľ fasáda, stav. úpravy, vnútorné omietky a maľby, podlahy drevené a PVC, ker. Podlahy vrátane demontáže,obklady, dlažby soc. Zariadení vrátane demontáže, oprava prekrytia anglického dvorca, výmena okien, dverí, parapetov,reštaurátorské práce interiér, exteriér, zdravotechnika, plynoinštalácia, ústredné kúrenie, elektroinštalácia, zatepleniestropu, rekonštrukcia kotolne- stavebné úpravy, rekonštrukcia kotolne ÚK, meranie a regulácia Časť projektovaných prác na obnove kaštieľa predstavujú reštaurátorské práce, ktoré vyžadujú odbornú spôsobilosťreštaurátora v zmysle Zákona č. 200/1994 Z. z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov.Bližšie viď. Záväzné stanovisko KPÚ Trnava, č.k. TT-08/2007/9638/ZEL zo dňa 10.12.2008 k projektu pre stavebnépovolenie v prílohe. -Reštaurovanie stien a stropu vo freskovej sále, stropu v kaplnke, klenby m.č. 011, 002, zvislých stien m. č. 107,kamenného reliéfu južného tympanónu, kamenných článkov na stĺporadí portikov, častí prvkov na fasáde, interiérovýchdverí a okien. Slohové remeselnícke prvky vykonať reštaurátorským a umelecko - remeselným spôsobom, bližšie reštaurátorské prácebližšie uvedené vo výkaze výmer A.1 Kaštieľ - reštaurátorské práce interiér, exteriér  Pri obnove priestorov interiéru a exteriérových fasád je nevyhnutný dohľad a asistencia reštaurátora. Vyžaduje si tonálezová situácia, v ktorej je potrebné počas remeselnej realizácie určovať presnú technológiu a farebné odtiene stien.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Hurbanovo
Stavebné úpravy Kultúrneho domu v Hurbanove   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia kultúrneho domu v Hurbanove s cieľom znížiť energetickú náročnosť budovy. Riešeny objekt kultúrneho domu sa nachádza na parcela č. 141, je prístupny z miestnej komunikácie zo severnej a južnej strany objektu. Uvedeny objekt je v správe mesta. Budova bola vyprojektovaná v 70.rokoch minulého storočia. Obnova a rekonštrukcia riešeného stavebného objektu je zameraná prioritne na zateplenie teplo-vymenného plášťa s následnym znížením energetickej náročnosti budovy a predĺžením jej životnosti, vymena okien, návrh novych klampiarskych konštrukcií a vymena rozvodov ÚK vrátane novej kotoľne.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Vojany
Vojany – zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu   
Predmetom zákazky sú stavebné práce v rozsahu -zateplenie celej budovy, výmenu jestvujúcich okien, zateplenie strešnej konštrukcie, -stavebné úpravy v interiéri budovy, -výmena vnútornej elektroinštalácie, -obnova vykurovania v budove a rekuperácia, -exteriérové úpravy rozšírenie exteriérového chodníka medzi vstupom do obecného úradu a vstupom do zdravotného strediska, -prístavba k budove osobný výťah Objektová skladba Objekt SO 01 Obecný úrad diel Architektonicko-stavebné riešenie (ASR) diel Elektrotechnika (ELI) diel Ústredné vykurovanie (ÚVK) diel Rekuperácia Objekt SO 02 Výťah diel Architektonicko-stavebné riešenie diel Elektrotechnika diel Technológia výťahu
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie