Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania výmena okien zobrazujem 115 z 413 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
SLOVTOS, spol. s r.o.
Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti Slovtos   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s cieľom zvýšenia energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti SLOVTOS, spol. s r.o. Jasová. Jedná sa o zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Hlavná výrobná budova (HVB) a objektu Prevádzkový objekt náraďovňa, sklady, klampiareň + zvarovňa (PO). Cieľom požadovaných prác objektu HVB je zlepšenie tepelno-technických vlastnosti stavby, zníženie prevádzkových nákladov, nákladov na vykurovanie a spotreby elektriny na osvetlenie. Budú realizované nasledujúce stavebné práce oprava a zateplenie strechy, výmena dielov ACZ strešnej krytiny, výmena okien, rekonštrukcia kotolne spolu s výmenou vykurovacieho systému, oprava osvetlenia a osadenie fotovoltaických článkov pre zníženie nákladov na osvetlenie. Cieľom požadovaných prác na objekte PO je zlepšenie tepelno-technických vlastnosti stavby, zníženie prevádzkových nákladov a nákladov na vykurovanie. Bude realizovaná výmena okien a dverí objektu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Oprava a údržba Internátu B4   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy jestvujúcich objektov internátov v areály AOS v Liptovskom Mikuláši, oprava aúdržba hygienických zariadení a ubytovacích priestorov v ubytovacom trakte - Internát B4 1,6,7,8. NP. Búracie práce,výmena stupačkových rozvodov a výmena plastových výplní okien a dverí sú ukončené. Podrobnejšie v časti súťažnýchpodkladov B1 Opis predmetu obstarávania.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Oprava a údržba Internátu B5   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác jestvujúcich objektov internátov v areály AOS v LiptovskomMikuláši, rekonštrukcia hygienických zariadení riešená na prvom poschodí v administratívnom trakte - Internát B5 2 NP.Búracie práce, výmena stupačkových rozvodov a výmena plastových výplní okien a dverí sú ukončené. Podrobnejšie včasti súťažných podkladov B1 Opis predmetu obstarávania.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
ZEKON, akciová spoločnosť Michalovce
Zníženie energetickej náročnosti budovy a zvýšenie využívania OZE v administratívnej budove ZEKON, a.s. Michalovce   
Predmetom zákazky je zateplenie fasády, rekonštrukcia a zateplenie strechy; výmena okien, dverí a klampiarskych výrobkov administratívnej budovy a rekonštrukcia technologických častí objektu k zabezpečeniu efektívneho využitia energie z obnoviteľných zdrojov energie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Ľubeľa
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Ľubeľa   
Predmetom zákazky je výmena okien, zateplenie obvodových stien, zateplenie stropu nad najvyšším podlažím, nátery zábradlí balkónov a výmena podláh z keramickej dlažby na balkónoch a rekonštrukcia elektoinštalácie a vykurovania. Stavebné úpravy sa budú realizovať z dôvodu systémových vád, stavebných poruch a zniženia tepelných strát. Súčasťouprojektu je aj nová kotolňa na biomasu, ktorá sa nachádza na I.PP na mieste súčasnej kotolne. Kotolňa bude slúžiť akozdroj tepla pre celú budovu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Čadca
A0 materská škola Milošová, ČADCA   
Budova Materskej školy - zateplenie fasády, strešného plášťa, výmena okien a dverí, prebudovanie vykurovania a ďalšiestavebné práce. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Topoľčany
Stavebné úpravy a rekonštrukcia Zimného štadióna v Topoľčanoch   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby.  Cieľom navrhovaného riešenia je zateplenie fasády a výmena okien fasády a ďalšia stavebná úprava objektu zimnéhoštadióna. Autori projektu Ing. Milan Koniar a Ing. arch. Miloš Marko. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
SLOVTOS, spol. s r.o.
Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti Slovtos   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s cieľom zvýšenia energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti SLOVTOS, spol. s r.o. Jasová. Jedná sa o zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Hlavná výrobná budova (HVB) a objektu Prevádzkový objekt náraďovňa, sklady, klampiareň + zvarovňa (PO). Cieľom požadovaných prác objektu HVB je zlepšenie tepelno-technických vlastnosti stavby, zníženie prevádzkových nákladov, nákladov na vykurovanie a spotreby elektriny na osvetlenie. Budú realizované nasledujúce stavebné práce oprava a zateplenie strechy, výmena dielov ACZ strešnej krytiny, výmena okien, rekonštrukcia kotolne spolu s výmenou vykurovacieho systému, oprava osvetlenia a osadenie fotovoltaických článkov pre zníženie nákladov na osvetlenie. Cieľom požadovaných prác na objekte PO je zlepšenie tepelno-technických vlastnosti stavby, zníženie prevádzkových nákladov a nákladov na vykurovanie. Bude realizovaná výmena okien a dverí objektu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Bytča
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Dostojevského Bytča   
Predmetom projektu je zateplenie obvodového plášťa 3 pavilónov materskej školy, výmena okien a dverí vo všetkýchobjektoch a súvisiace klampiarske práce, výmena kúrenia a svietidiel.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Oravská Polhora
Zvýšenie energeticke účinnosti budovy materskej školy č.s.424 v Oravskej Polhore   
Predmetom zákazky je zlepšenie energetickej účinnosti budov materskej školy - zateplenie fasády, zateplenie strechy, rekonštrukcia vykurovania, výmena okien.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Rekonštrukcia strechy - stará pôrodnica, FNsP Prešov   
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Rekonštrukcia strechy - stará pôrodnica, FNsP Prešov v rozsahu podľaprojektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú v prílohe č. 7 súťažných podkladov a v nej popísanej stavebno-technickej dokumentácie. Účelom rekonštrukcie/obnovy strešného plášťa budovy je sanácia strešnej krytiny a súvisiacich prvkov ako celku zhľadiska nepriaznivých deformácií podstrešných nosných drevených konštrukcií, degradácie pálenej krytiny, vlhkostnýcha tepelno-technických pomerov obalových konštrukcií strechy. Súčasťou obnovy budovy je komplexná výmena strešnejkrytiny, klampiarskych prvkov, podstrešných nosných prvkov (laťovanie a konralaty), obnova vystupujúcich vikierovýchkonštrukcií vrátane výmeny okien, dotknutých vnútorných dverí a návrh nového aktívneho bleskozvodu. Objekt jenapojený podzemnými prípojkami napojený na elektrickú sieť, plynovod a verejný vodovod a kanalizáciu. Pre potrebyrealizácie zemnenia zvodov bleskozvodu je nutné vytýčiť podzemné inžinierske siete.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Komplexná obnova objektu č. 11   
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je - zateplenie fasády a strechy, - inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulické vyregulovanie, - výmena okien, dverí, - inštalácia systému rekuperačného vetrania, - elektroinštalácia osvetlenia.
Stavebné práce
INVEST SERVIS, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti vo výrobných priestoroch spoločnosti INVEST SERVIS s.r.o.   
Rekonštrukcia výrobnej haly v katastrálnom území Klasov v rozsahu zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, dvería vrát za kvalitatívne lepšie v obvodovom plášti, zateplenie strechy vrátane klampiarskych prvkov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Komplexná obnova objektu č. 48 - Sociálno-prevádzková budova   
Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy.   Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je -zateplenie fasády a strechy,  -výmena strešnej krytiny a klampiarskych výrobkov, -inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a hydraulické vyregulovanie,  -výmena okien, dverí,  -rekonštrukcia kotolne, -inštalácia solárneho systému na ohrev vody.
Stavebné práce
SLOVTOS, spol. s r.o.
Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti Slovtos   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s cieľom zvýšenia energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti SLOVTOS, spol. s r.o. Jasová. Jedná sa o zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Hlavná výrobná budova (HVB) a objektu Prevádzkový objekt náraďovňa, sklady, klampiareň + zvarovňa (PO). Cieľom požadovaných prác objektu HVB je zlepšenie tepelno-technických vlastnosti stavby, zníženie prevádzkových nákladov, nákladov na vykurovanie a spotreby elektriny na osvetlenie. Budú realizované nasledujúce stavebné práce oprava a zateplenie strechy, výmena dielov ACZ strešnej krytiny, výmena okien, rekonštrukcia kotolne spolu s výmenou vykurovacieho systému, oprava osvetlenia a osadenie fotovoltaických článkov pre zníženie nákladov na osvetlenie. Cieľom požadovaných prác na objekte PO je zlepšenie tepelno-technických vlastnosti stavby, zníženie prevádzkových nákladov a nákladov na vykurovanie. Bude realizovaná výmena okien a dverí objektu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie