Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania výmena okien zobrazujem 115 z 479 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Komenského v Bratislave
Revitalizácia okenných a dverných fasádnych konštrukcií Manželských internátov   
Predmetom zákazky je výmena okien, fasádnych dverí a drobné stavebné práce na budovách Manželských internátov zaúčelom revitalizácie a modernizácie okenných a dverných konštrukcií. Podrobné informácie sú dostupné v súťažnýchpodkladoch.
Stavebné práce
Stredná odborná škola informačných technológií
SOŠ IT BB – Obnova školského internátu, pavilón C1 a C2, SO – 1.1 Stavebné interiérové úpravy   
Predmetom zákazky sú interiérové úpravy objektov. Týkajú sa hlavne výmeny konštrukcie jadier. Pôvodné jadrá sademontujú v plnom rozsahu ak je možné ponechá sa oceľová konštrukcia na uchytenie stúpacích potrubí. Jadrá savymurujú z pórobetónových presných tvárnic YTONG hr. 100 mm(rozmer 100x249x599 mm). Zadná stena za toaletoubude vytvorená zo SDK do vlhkých priestorov s revíznymi dvierkami. Pórobetónová priečka sa obojstranne opatrísklotextilnou mriežkou vkladanou do stavebného lepidla a následnou povrchovou úpravou vnútornou sadrovouomietkou.  V kúpeľni a WC bude časť povrchových úprav vnútorných stien riešená keramickým obkladom. Výška keramickéhoobkladu je 1500 vo wc a 2100 mm v závislosti od umiestnenia v priestore. Do jadra sa osadia nové VZT a ZTI inštalácie a napoja sa na nové umývadlá, sprchu, wc. Sprcha bude mať pevnúakrylátovú zástenu š. 600 mm. Na vstup do wc a kúpeľne budú osadené drevené interiérové dvere š. 600 mm do oceľovej zárubne.  Ďalšie interiérové úpravy budú  výmena podlahovej krytiny s vyspravením podkladu výmena vchodových ako aj interiérových dverí za plné (dvere budú osadené do existujúcich zárubní) po vyspravení stien a stropov budú všetky povrchy stien, priečok a stropov opatrené dvomi vrstvami náteru ak v miestnostiach nie sú vymenené okná, vymenia sa za plastové s trojsklom ( asi 2/3 okien je potrebné vymeniť)Presklenie je navrhované s izolačným trojsklom. Požadované tepelnotechnické parametre okennej konštrukcie Uskla = 1/5 0,6 W/m2K, Urámu = 1,0 W/m2K (môžu byť použité aj materiály aj s lepšími tepelnotechnickými vlastnosťami).Osadené budú spolu s vonkajším oplechovaním a vnútorným parapetom. Doplnkom budú vnútorné žalúzie. Jednotlivéokenné konštrukcie sú uvedené vo výpise okien. na vstupných priestoroch sa vymenia kompletne hliníkové presklené konštrukcie. Ako aj povlakové krytiny a to aj napriestorov schodiska a chodieb. v objekte bude aj kompletne vymenená elektroinštalácie na poschodiach s ubytovacími bunkami. Na chodbe budevytvorená SDK stienka pre elektro rozvody. kamerový systém bude spočívať v dvoch kamerách pri vstupe. Jedna exteriérová druhá interiérová s vlastným routerom,a rekordérom na nahrávanie.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce
Technická univerzita vo Zvolene
Rekonštrukcia objektov a priestorov SLDK – Výmena okien a dverí   
Predmetom zákazky je výmena okien a vstupných dverí podľa platného výkazu výmer a prehľadu okenných a dvernýchvýplní. Výmena okien a vstupných dverí bude realizovaná na budove Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice, ktorá jenárodnou kultúrnou pamiatkou.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Mesto Snina
Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, I.etapa   
Predmetom obstarávania je Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, I.etapa. V rámci I. etapy, ktorá je predmetom tohto verejného obstarávania sa budú realizovať nasledovné stavebné objekty -SO 01 MALÝ KAŠTIEĽ -SO 03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA -SO 04 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA -SO 05 ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE -SO 07 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY Stručný popis Kompletná rekonštrukcia malého kaštieľa - výmena okien a dverí, strešnej krytiny, výmena dreveného krovu (cca 40% z pôvodného), oprava stropov, klenieb a kompletná výmena podláh, prehĺbenie pivničného priestoru, realizácia nových priečok a nové omietky, kompletná sanácia objektu, nové rozvody. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Žilinský samosprávny kraj
Obnova SPŠ stavebnej v Žiline – zateplenie a výmena okien, SO 03 – Odborné učebne a laboratória C; SPŠ stavebná v Žiline – stavebné úpravy objektu odborných učební a laboratórií   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na objektoch B a C, navrhnuté stavebné úpravy riešia nedostatky vtepelnotechnickej, energetickej a hygienickej oblasti a debarierizáciu. Predmetom zákazky nie je dodávka a montážschodolezu. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažnýchpodkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Mesto Humenné
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objektoch MŠ na Partizánskej ulici č. 20 a 22 v nasledovnom členení SO 01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 22 Humenné, ktorý pozostáva z Zateplenie stien Zateplenie strechy a stropu Výmena okien a dveri Ostatné práce Ostatné práce pri zateplení stien Bezbariérový vstup Ústredné kúrenie Vetranie s rekuperáciou tepla Elektroinštalácia Bleskozvod Zdravotechnika SO 02 - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 Humenné, ktorý pozostáva z Zateplenie stien Zateplenie strechy a stropu Výmena okien a dveri Ostatné práce Ostatné práce pri zateplení stien Bezbariérový vstup Ústredné kúrenie Vetranie s rekuperáciou tepla Elektroinštalácia Bleskozvod Zdravotechnika
Stavebné práce
Žilinský samosprávny kraj
SŠ Tvrdošín – stavebné úpravy – rekonštrukcia strechy, obvodového plášťa so zateplením – telocvičňa, jedáleň   
Rekonštrukcia objektu stravovne a telocvične a objektu laboratórií so spojovacou chodbou, ktoré sú súčasťou areálu Spojenej školy, Medvedzie 133/1, 02744 Tvrdošín. Predmet zákazky je rozdelený na časti časť 1 Spojená škola Tvrdošín - stavebné úpravy - stravovňa a telocvičňa (zateplenie strešného a obvodového plášťa, výmena okien, úprava domčeka VZT na streche, výmena a doplnenie oceľových rebríkov, úprava dlažby v átriu, úprava odkvapového chodníka), časť 2 Spojená škola Tvrdošín - stavebné úpravy - laboratória a spojovacia chodba (zateplenie strešného plášťa laboratória, nový odkvapový systém laboratória, nadmurovanie ventilačnej šachty spojovacej chodby, zateplenie strešného plášťa spojovacej chodby, nový odkvapový systém spojovacej chodby, výmenaokien spojovacej chodby).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Snina
Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, I.etapa   
Predmetom obstarávania je Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ - Snina, I.etapa. V rámci I. etapy, ktorá je predmetom tohto verejného obstarávania sa budú realizovať nasledovné stavebné objekty -SO 01 MALÝ KAŠTIEĽ -SO 03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA  -SO 04 KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA -SO 05 ODBERNÉ PLYNOVÉ ZARIADENIE -SO 07 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY  Stručný popis Kompletná rekonštrukcia malého kaštieľa - výmena okien a dverí, strešnej krytiny, výmena drevenéhokrovu (cca 40% z pôvodného), oprava stropov, klenieb a kompletná výmena podláh, prehĺbenie pivničného priestoru,realizácia nových priečok a nové omietky, kompletná sanácia objektu, nové rozvody. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Slovenské komorné divadlo Martin
SKD Martin - stavebné úpravy a zateplenie objektu skladu kulís, parc. č. 685/2, k. ú. Martin   
Opis predmetu zákazky  Časť 1 Zameranie existujúceho stavu objektu Kompletné stavebné zameranie existujúceho stavu objektu Sklad kulís a digitalizácia do formátu dwg vrátane situácieosadenia stavby so zakresleným pripojením na inžinierske siete a vlastníckymi vzťahmi. Časť 2 Dokumentácia pre stavebné povolenie v rozsahu pre realizáciu stavby  Kompletná projektová dokumentácia stavebných úprav objektu, zateplenie, výmena strešného plášťa, výmena okien,dverí a brán, úprava povrchov interiéru, vymaľovanie, úprava elektroinštalácie a osvetlenia, bleskozvod, odvoddažďových vôd a pod..  Časť 3 Inžinierska činnosť Inžinierska činnosť viažuca sa k predmetnej stavbe, ktorej cieľom je vybavenie, vydanie a správoplatnenie Stavebnéhopovolenia resp. Ohlásenia stavebných úprav (podľa rozhodnutia stavebného úradu), pričom obsahom činnosti jekoordinácia a vybavenie všetkých podružných povolení, vyjadrení a stanovísk dotknutých orgánov a organizáciípotrebných pre vydanie povolenia stavby.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Obec Streda nad Bodrogom
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Streda nad Bodrogom   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na jestvujúcom objekte kultúrneho domu (par. č. 1179/2 kú. Streda nadBodrogom) v rozsahu  Diel ASR (zateplenie fasády, sokla a strechy, výmena okien, dverí a klampiarskych výrobkov) Diel ÚVK (nový vykurovací systém s 3 samostatne regulovateľnými vetvami, osadenie vykurovacích telies, novépotrubné rozvody, zdroj tepla návrh kaskáda dvoch závesných kondenzačných kotlov, regulácia vykurovania -ekvitermická), Diel vetranie s rekuperáciou tepla (návrh kompaktná vetracia jednotka s rekuperáciou) Diel ELI a bleskozvod (výmena svietidiel interiérového osvetlenia, elektroinštalácia, napojenie VZT) Diel ZTI (rozvod pitného vodovodu)  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stav. prác, ktoré sú predmetomzákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Stavebné práce
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV)   
Poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov, hnacích koľajových vozidiel, prípojných vozňov, elektrických amotorových jednotiek; vybavenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) hygienickými potrebami, dezinfekcia adezinsekcia interiérov ŽKV, plnenie nádrži vodou a ich dezinfekcia, vyprázdňovanie fekálnych nádrži WC, ručné čistenieskríň ŽKV vrátane okien, brúsenie a pastovanie skríň ŽKV, čistenie čelných skiel ŽKV, odstraňovanie exteriérových ajinteriérových grafitov, vysávanie a tepovanie kobercov, čalúnených sedadiel a opierok hláv, pranie závesov, výmena ačistenie poťahov opierok hláv, výmena jednorazových poťahov opierok hláv, zabezpečenie odvozu a zneškodneniaodpadu a čistenie koľajiska od znečistenia, vzniknutého pri vykonávaní služieb. Plnenie za 4.Q.2019
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Obec Streda nad Bodrogom
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Streda nad Bodrogom   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na jestvujúcom objekte kultúrneho domu (par. č. 1179/2 kú. Streda nad Bodrogom) v rozsahu Diel ASR (zateplenie fasády, sokla a strechy, výmena okien, dverí a klampiarskych výrobkov) Diel ÚVK (nový vykurovací systém s 3 samostatne regulovateľnými vetvami, osadenie vykurovacích telies, nové potrubné rozvody, zdroj tepla návrh kaskáda dvoch závesných kondenzačných kotlov, regulácia vykurovania - ekvitermická), Diel vetranie s rekuperáciou tepla (návrh kompaktná vetracia jednotka s rekuperáciou) Diel ELI a bleskozvod (výmena svietidiel interiérového osvetlenia, elektroinštalácia, napojenie VZT) Diel ZTI (rozvod pitného vodovodu) Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stav. prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Stavebné práce
Obec Dolné Kočkovce
Obnova materskej školy v obci Dolné Kočkovce   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác spojených s obnovou materskej školy v obci Dolné Kočkovcepodľa vypracovaného projektu. Cieľom navrhnutých stavebných prác je znížiť energetickú náročnosť objektu (materskejškoly).   Opatrenia navrhnuté na zníženie energetickej náročnosti (zlepšenie energetickej efektívnosti) materskej školy - búracie práce,  - výmena okien, - zateplenie obvodového plášťa budovy,  - vonkajšie nátery a vysieťkovanie vonkajších časti objektu,  - rekonštrukcia zdravotechniky,  - rekonštrukcia ústredného vykurovania s príslušenstvom,  - rekonštrukcia vnútorných silnoprúdových rozvodov a osvetlenia,  - rekonštrukcia bleskozvodov na novej fasáde.  1/6  Stavebné práce sa členia na a) architektonicko-stavebné riešenie,  b) zdravotechnická inštalácia, c) vykurovanie, d) umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody,  e) bleskozvod.   Materská škola je dvojpodlažným objektom, ktorý je zastrešený plochou strechou. Vstup do objektu je bezbariérový.   Podrobnejšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Izolačné práce
Mesto Rožňava
Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou objektu materskej školy v rozsahu Objektová skladba SO - 01 - Zateplenie SO - 02 - Výmena okien a vchodových dverí SO - 03 - Zateplenie plochej strechy SO - 04 - Zastrešenie objektu, Bleskozvod SO - 05 - Zmena dispozičného riešenia SO - 06 - Rekonštrukcia interiéru SO - 06 .1. - Ústredné vykurovanie SO - 06 .2. - Elektroinštalácia SO - 07 - Úprava dvora Materská škola je situovaná v intraviláne mesta Rožňava na ulici Vajanského č. 370/6 a je súčasťou hospodárskej budovy. Prístup ku materskej škole je z ulice Jarnej cez malú a veľkú bránu vybetónovanou upravenou plochou až ku hlavnému vstupu do škôlky. Areál materskej školy pozostáva z troch objektov - dva objekty MŠ a z hospodárskej budovy, ktorá slúži pre priamu prevádzku materskej školy. V tejto budove je prevádzka kuchyne aj so zázemím a  1/4 kancelária riaditeľky. V areáli škôlky je väčšia časť plochy zatrávnená a sú tu vzrastlé stromy. Dvor - plocha na hranie je pred objektom ako aj za objektom MŠ, kde sú osadené detské preliezačky, pieskoviská a hojdačky. Terén v areáli materskej školy je rovinatý. V rámci tejto akcie sa nemení využívanie a účel objektu. Projekt rieši zateplenie objektu, zateplenie strechy, výmenu okien a dverí materskej školy, dispozičné úpravy interiéru a exteriéru. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stav. prác, ktoré sú predmetomzákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Stavebné práce
Mesto Rožňava
Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou objektu materskej školy v rozsahu Objektová skladba SO - 01 - Zateplenie SO - 02 - Výmena okien a vchodových dverí SO - 03 - Zateplenie plochej strechy SO - 04 - Zastrešenie objektu, Bleskozvod SO - 05 - Zmena dispozičného riešenia SO - 06 - Rekonštrukcia interiéru SO - 06 .1. - Ústredné vykurovanie SO - 06 .2. - Elektroinštalácia SO - 07 - Úprava dvora
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie