Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania výmena okien zobrazujem 115 z 448 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Žilinský samosprávny kraj
SŠ Tvrdošín – stavebné úpravy – rekonštrukcia strechy, obvodového plášťa so zateplením – telocvičňa, jedáleň   
Rekonštrukcia objektu stravovne a telocvične a objektu laboratórií so spojovacou chodbou, ktoré sú súčasťou areálu Spojenej školy, Medvedzie 133/1, 02744 Tvrdošín. Predmet zákazky je rozdelený na časti časť 1 Spojená škola Tvrdošín - stavebné úpravy - stravovňa a telocvičňa (zateplenie strešného a obvodového plášťa, výmena okien, úprava domčeka VZT na streche, výmena a doplnenie oceľových rebríkov, úprava dlažby v átriu, úprava odkvapového chodníka), časť 2 Spojená škola Tvrdošín - stavebné úpravy - laboratória a spojovacia chodba (zateplenie strešného plášťa laboratória, nový odkvapový systém laboratória, nadmurovanie ventilačnej šachty spojovacej chodby, zateplenie strešného plášťa spojovacej chodby, nový odkvapový systém spojovacej chodby, výmenaokien spojovacej chodby).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Stavebné úpravy, zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, rekonštrukcia hygienických zariadení administratívnej budovy SC ŽSK, Martin   
Stavebné úpravy, zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, rekonštrukcia hygienických zariadení administratívnejbudovy SC ŽSK, Martin podľa projektovej dokumentácie vypracovanej IKARCH s.r.o., Vysokoškolákov 1759/5, 010 08Žilina pod názvom STAVEBNÉ ÚPRAVY ZATEPLENIE OBVODOVÉHO A STREŠNÉHO PLÁŠŤA, VÝMENA OKIEN,REKONŠTRUKCIA HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY SC ŽSK, Martin, č. par. 3065/4. SC ŽSK,ZÁVOD TURIEC, STREDISKO MARTIN, Kollárova 94, 036 01 Martin .  Účelom navrhovaných stavebných prác sú stavebné úpravy administratívnej budovy, ktorá je súčasťou SC ŽSK, závodTuriec - Stredisko Martin. Stavba je umiestnená v zastavanom území obce na parcele č. 3065/4. Prístup k objektu je cezareál, ktorý je napojený na Kollárovu ulicu (z východnej strany). Terén je rovinatý.  Objekt slúži ako administratívna budova a bol postavený v 60-tych rokoch. Je samostatne voľne stojaci. Má 3 nadzemnépodlažia, bez suterénu a plochú strechu. Hlavný stup je situovaný z JZ strany.   Konkrétne sa zateplí obvodová stena a strecha. Na streche sa odkvapový systém nahradí za nový, rovnako ako výlez aoplechovania. Vymenia sa vchodové dvere. Vybúra sa sklobetónová stena a nahradí sa presklenou fasádou.  V interiéri sa na 2.NP rozšíri hygienické zázemie o jedno WC s predsieňou. Na 3.NP sa vybúrajú priečky a vymurujú sanové, čím sa vytvorí priestor pre sprchu a WC s predsieňou. Vo všetkých riešených miestnostiach sa odstránia dvere,pôvodné obklady, omietky, nášľapná vrstva podlahy, zariaďovacie predmety a nahradia sa novými. Všetky prípojky verejných sietí ostanú zachované. Stavebný odpad bude zhromažďovaný do zberného kontajnera a 1/2 likvidovaný predpísaným spôsobom (odvoz na legálnu skládku). Objekt nemá negatívny vplyv na životné prostredie.  Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladov a v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Nitriansky samosprávny kraj
Stavebné úpravy Starého divadla Karola Spišáka v Nitre   
Miesto stavby Objekt bude realizovaný na parcele 2048 s celkovou výmerou 1 430 m2. Parcela s objektom sa nachádza v centre mesta Nitra. Budova je podľa LV rozdelená na dva samostatné celky divadlo aubytovňu a sklady DAB. Pozemok je v súčasnosti zastavaný. Parkovanie je riešené na priľahlých parcelách. Predmetom stavebných úprav sú hlavne technické, sociálne a administratívne časti. Divadlo bolo v minulostirekonštruované v časti vstupných a sociálnych priestorov pre verejnosť, pričom bola inštalovaná aj vonkajšia rampa. Vrámci tohto projektu sa stavebne nezasahuje do už rekonštruovaných častí, ako do hlavnej divadelnej sály a klubuTatra. V časti priestorov pre verejnosť, v šatni vo foyery divadla sú navrhované zariadenia požiarneho charakteru(požiarne rolety na portáloch šatne), čo je potrebné konzultovať s autorom rekonštrukcie týchto priestorov. V hlavnej divadelnej sále a klube Tatra, budú riešené zariadenia na odvod dymu a tepla, čo je spojené z čiastočnou úpravou niektorých stavebných častí týchto priestorov. Iným spôsobom sa do týchto častí zasahovaťnebude. Hlavné stavebné a dispozičné zmeny sa sústreďujú do III.NP administratívnej časti a IV.NP pomocných a ubytovacíchpriestorov. S tým súvisí výmena / rekonštrukcia takmer všetkých povrchových častí týchto priestorov (PODLAHY, STENY,PODHĽADY). S týmito sčasti tiež súvisí výmena a rekonštrukcia výplní okien a dverí. Ide hlavne o zadnú fasádu. Ďalšou špecifickou časťou projektu je riešenie odvlhčenia, hlavne lokálnych častí suterénneho muriva, čo jespôsobované nevhodným riešením , resp. poškodenými odtokmi dažďovej vody. Ide o sanáciu vlhkého muriva aodstránenia príčin zavlhnutia muriva.  1/4 Je potrebné zabezpečiť zariadenie na odvod tepla a dymu. Bude sa riešiť v dvoch hlavných divadelných sálach VZT rieši novú vzduchotechnickú jednotku s chladením v klube Tatra. Riešenie vetrania hlavnej sály zostane zachované(upravené v časti ZoDaT) , ako aj v návrhu na zateplenie vonkajšieho potrubia, či výmenu výustiek. KÚRENIE bude riešené osadenie nových termoregulačných hlavíc, ako aj časti rozvodov na IV.NP. ZTI v rámci riešených častí budú kompletne vymenené vodovodné a kanalizačné potrubia, ako aj zdravotechnickézariadenia. Riešený objekt je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 11893/1 Dom spolkový, parc. Č.2048, K. ú. Nitra. Na základe rozhodnutia zo dňa 23.8.2017 bola vypracovaná inventarizácia pamiatkohodnotných prvkova detailov, ktorej závery boli zapracované do projektovej dokumentácie. Vo výkresovej časti sú podrobnevyšpecifikované prvky, ktorých sa to týka. Viac informácií je uvedených v príslušných technických správach.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch   
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v nasledovnom rozsahu  - Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie,údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba VTZ tlakových operatívne opravy a prevádzková manipulácia tlakové nádoby v OST, výmenapoškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba stavebných konštrukcií drobné murárske práce, lokálne opravy omietok, malieb, priečok, obkladov,podláh, búracie práce (v malom rozsahu), výmena poškodených stavebných konštrukcií - Opravy a údržba elektroinštalácie a VTZ elektrických operatívne opravy elektroinštalácie, výmena svietidiel, žiaroviek,vypínačov, ističov, zásuviek, kabeláže  - Oprava a údržba zariadení kancelárií operatívna údržba, stolárske a sklenárske práce, opravy nábytku - Opravy zámočníckych konštrukcií a zariadení operatívna údržba a opravy zámočníckych konštrukcií, dverí, okien aostatných konštrukcií, výmena poškodených alebo nefunkčných súčastí. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
INTERKAMEŇ, s.r.o.
INTERKAMEŇ s.r.o. - Zníženie energetickej náročnosti   
Renovácia priemyselnej haly s cieľom zvýšiť energetickú úsporu na prevádzke existujúceho objektu. Ide o jednopodlažný ne-podpivničený objekt so sedlovou strechou. Predmetom zákazky je výmena strešnej krytiny, oplášteniaobjektu, okien, brán, oprava/výmena okapového systému, ďalej výmena svietidiel, elektroinštalácie a vykurovacích telies
Stavebné práce
Mesto Nové Zámky
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy na Nám. Gy. Széchényiho 3, Nové Zámky   
Objekt bude čiastočne zrekonštruovaný. Rekonštrukcia je zameraná na zlepšenie tepelno-technických parametrovobjektu, t.j. zateplenie strešného plášťa, výmena jestvujúcich drevených okien a dverí za nové plastové, hydraulickévyregulovanie systému vykurovania a výmena jestvujúceho zasklenia spojovacej chodby medzi jestvujúcimi pavilónmi.  Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a v prílohách, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Stavebné práce
Žilinský samosprávny kraj
REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA PRIESTOROV COVAP HOTELOVÁ AKADÉMIA LM   
Časť 1 Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy budovy praktického vyučovania Predmetom časti 1 sú stavebné úpravy - modernizácia a zväčšenie úžitkovej plochy kuchyne, drobné stavebné úpravy vjedálni, úprava vonkajšej fasády objektu, výmena fasádnych okien a dverí v Hotelovej akadémii, v budove prevádzkarne- reštaurácii Mladosť, 1 mája 701/20, 03101 Liptovský Mikuláš; predmetom zákazky nie je dodávka a montážschodolezu. Časť 2 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš stavebné úpravy debarierizácia Predmetom časti 2 sú stavebné úpravy debarierizácia časti vnútorných hygienických priestorov prvého nadzemného podlažia pavilónu A, B a C v budove Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši; Čs. brigády 1804, 03101 Liptovský Mikuláš; predmetom zákazky nie je dodávka a montáž schodolezu
Stavebné práce
Žilinský samosprávny kraj
Modernizácia odborného vzdelávania v SŠ Martin   
Predmetom zadávania zákazky sú stavebné úpravy zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena okien, rekonštrukcia hygienických zariadení a šatní, úprava špecializovaných učební Bližšie uvedené v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii.
Stavebné práce
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Rekonštrukcia strechy - stará pôrodnica, FNsP Prešov   
Predmetom zákazky je zhotovenie diela Rekonštrukcia strechy-stará pôrodnica,FNsP Prešov v rozsahu podľa projektovejdokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú v prílohe č.7 SP a v nej popísanej stavebno-technickej dokumentácie.Účelomrekonštrukcie/obnovy strešného plášťa budovy je sanácia strešnej krytiny a súvisiacich prvkov ako celku z hľadiskanepriaznivých deformácií podstrešných nosných drevených konštrukcií, degradácie pálenej krytiny, vlhkostných atepelno-technických pomerov obalových konštrukcií strechy.Súčasťou obnovy budovy je komplexná výmena strešnejkrytiny, klampiarskych prvkov, podstrešných nosných prvkov (laťovanie a konralaty),obnova vystupujúcich vikierovýchkonštrukcií vrátane výmeny okien, dotknutých vnútorných dverí a návrh nového aktívneho bleskozvodu.Objekt jenapojený podzemnými prípojkami napojený na elektrickú sieť, plynovod a verejný vodovod a kanalizáciu.Pre potrebyrealizácie zemnenia zvodov bleskozvodu je nutné vytýčiť podzemné inžinierske siete.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV)   
Poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov, hnacích koľajových vozidiel, prípojných vozňov, elektrických amotorových jednotiek; vybavenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) hygienickými potrebami, dezinfekcia adezinsekcia interiérov ŽKV, plnenie nádrži vodou a ich dezinfekcia, vyprázdňovanie fekálnych nádrži WC, ručné čistenieskríň ŽKV vrátane okien, brúsenie a pastovanie skríň ŽKV, čistenie čelných skiel ŽKV, odstraňovanie exteriérových ajinteriérových grafitov, vysávanie a tepovanie kobercov, čalúnených sedadiel a opierok hláv, pranie závesov, výmena ačistenie poťahov opierok hláv, výmena jednorazových poťahov opierok hláv, zabezpečenie odvozu a zneškodneniaodpadu a čistenie koľajiska od znečistenia, vzniknutého pri vykonávaní služieb.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Stavebné úpravy časti suterénu Ústavu anatómie LF UPJŠ Šrobárova 2, Košice   
Stavebné úpravy budú realizované na I. PP a z časti aj na I. NP-chodba s výmenou zasklenej steny a miestnosť prípravyvzoriek (výmena okien, umiestnenie dvojdrezu). Projektová dokumentácia rieši tieto hlavné stavebné úpravy Etapa I.rekonštrukcia hygienického zázemia zamestnancov filter, obnova priestorov schodiska, chodby, miestnosti macerácie,príručného skladu chemikálií, vytvorenie miestnosti pre upratovanie, PP výmena okien, NP výmena okien v miestnostiprípravy vzoriek, NP zasklená stena schodiska. Etapa II. obnova priestorov uloženia kadáverov a vstupu I. PP, výmena výťahu prepojenie I. PP a I. NP (pitevňa)
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV)   
Poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov, hnacích koľajových vozidiel, prípojných vozňov, elektrických amotorových jednotiek; vybavenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) hygienickými potrebami, dezinfekcia adezinsekcia interiérov ŽKV, plnenie nádrži vodou a ich dezinfekcia, vyprázdňovanie fekálnych nádrži WC, ručné čistenieskríň ŽKV vrátane okien, brúsenie a pastovanie skríň ŽKV, čistenie čelných skiel ŽKV, odstraňovanie exteriérových ajinteriérových grafitov, vysávanie a tepovanie kobercov, čalúnených sedadiel a opierok hláv, pranie závesov, výmena ačistenie poťahov opierok hláv, výmena jednorazových poťahov opierok hláv, zabezpečenie odvozu a zneškodneniaodpadu a čistenie koľajiska od znečistenia, vzniknutého pri vykonávaní služieb. Plnenie 2.Q.2019.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Čistenie železničných koľajových vozidiel   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov, hnacích koľajových vozidiel, prípojných vozňov,elektrických a motorových jednotiek; vybavenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) hygienickýmipotrebami, dezinfekcia a dezinsekcia interiérov ŽKV, plnenie nádrži vodou a ich dezinfekcia, vyprázdňovanie fekálnychnádrži WC, ručné čistenie skríň ŽKV vrátane okien, brúsenie a pastovanie skríň ŽKV, čistenie čelných skiel ŽKV,odstraňovanie exteriérových aj interiérových grafitov, vysávanie a tepovanie kobercov, čalúnených sedadiel a opierokhláv, pranie závesov, výmena a čistenie poťahov opierok hláv, výmena jednorazových poťahov opierok hláv,zabezpečenie odvozu a zneškodnenia odpadu a čistenie koľajiska od znečistenia, vzniknutého pri vykonávaní služieb. Plnenie RD za 2.Q. 2019
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch   
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v nasledovnom rozsahu  - Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie,údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba VTZ tlakových operatívne opravy a prevádzková manipulácia tlakové nádoby v OST, výmenapoškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba stavebných konštrukcií drobné murárske práce, lokálne opravy omietok, malieb, priečok, obkladov,podláh, búracie práce (v malom rozsahu), výmena poškodených stavebných konštrukcií - Opravy a údržba elektroinštalácie a VTZ elektrických operatívne opravy elektroinštalácie, výmena svietidiel, žiaroviek,vypínačov, ističov, zásuviek, kabeláže  - Oprava a údržba zariadení kancelárií operatívna údržba, stolárske a sklenárske práce, opravy nábytku - Opravy zámočníckych konštrukcií a zariadení operatívna údržba a opravy zámočníckych konštrukcií, dverí, okien aostatných konštrukcií, výmena poškodených alebo nefunkčných súčastí. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy a údržba vnútornej inštalácie budov  >  Opravy a údržba elektrických a mechanických...
Žilinský samosprávny kraj
Rekonštrukcia a modernizácia priestorov COVaP Hotelová akadémia LM   
Časť 1 Hotelová akadémia, Liptovský Mikuláš - stavebné úpravy budovy praktického vyučovania Predmetom časti 1 sú stavebné úpravy - modernizácia a zväčšenie úžitkovej plochy kuchyne, drobné stavebné úpravy vjedálni, úprava vonkajšej fasády objektu, výmena fasádnych okien a dverí v Hotelovej akadémii, v budove prevádzkarne- reštaurácii Mladosť, 1 mája 701/20, 03101 Liptovský Mikuláš; predmetom zákazky nie je dodávka a montážschodolezu. Časť 2 Hotelová akadémia Liptovský Mikuláš stavebné úpravy debarierizácia Predmetom časti 2 sú stavebné úpravy debarierizácia časti vnútorných hygienických priestorov prvého nadzemného podlažia pavilónu A, B a C v budove Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši; Čs. brigády 1804, 03101 Liptovský Mikuláš; predmetom zákazky nie je dodávka a montáž schodolezu
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie