Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania výmena okien zobrazujem 115 z 426 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Gymnázium Ľudovíta Jaroslava Šuleka, Pohraničná 10, Komárno
Modernizácia budovy – výmena okien, dverí, rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy so zameraním na zníženie energetickej náročnosti   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy Gymnázia Ľudovíta Jaroslava Šuleka v Komárne.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
INVEST SERVIS, s.r.o.
IS-1_Zníženie energetickej náročnosti výrobných priestoroch INVEST SERVIS s.r.o.   
Rekonštrukcia výrobnej haly v katastrálnom území Klasov v rozsahu zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, dvería vrát za kvalitatívne lepšie v obvodovom plášti, zateplenie strechy vrátane klampiarskych prvkov. Zákazka realizovaná v sytéme EVO ver. 18.0
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
IUVENTA
Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní   
Predmetom zákazky sú stavebné práce Dodanie a výmena okien, dverí a sklenených výplní.
Stavebné práce
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV)   
Poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov, hnacích koľajových vozidiel, prípojných vozňov, elektrických amotorových jednotiek; vybavenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) hygienickými potrebami, dezinfekcia adezinsekcia interiérov ŽKV, plnenie nádrži vodou a ich dezinfekcia, vyprázdňovanie fekálnych nádrži WC, ručné čistenieskríň ŽKV vrátane okien, brúsenie a pastovanie skríň ŽKV, čistenie čelných skiel ŽKV, odstraňovanie exteriérových ajinteriérových grafitov, vysávanie a tepovanie kobercov, čalúnených sedadiel a opierok hláv, pranie závesov, výmena ačistenie poťahov opierok hláv, výmena jednorazových poťahov opierok hláv, zabezpečenie odvozu a zneškodneniaodpadu a čistenie koľajiska od znečistenia, vzniknutého pri vykonávaní služieb.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát
Zateplenie fasády, výmena okien a oprava strechy na ŠDaJ, ul. 17. novembra 13, Prešov   
Predmetom zákazky sú bloky A, C a D budovy študentského domova Prešovskej univerzity nachádzajúcej sa na ulici 17.novembra 13 v Prešove. Bloky A a C plnia funkciu študentského domova a blok D funkciu jedálne. Navrhované stavebné úpravy nezasahujú do nosných konštrukcií, ani nemenia dispozíciu objektu. Cieľom projektu jedosiahnutie požadovaných tepelnotechnických parametrov obalového plášťa budovy a strechy bloku C, ako ajdosiahnutie úspory energie pri jej prevádzke. S výmenou strechy na blokoch A a D sa v tomto projekte neuvažuje.Navrhované úpravy sa netýkajú jestvujúcich inžinierskych sietí. Bližšia špecifikácia je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladoch
Stavebné práce
Mesto Detva
Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Detva na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy polikliniky, ktorá bude zahŕňať -Bezbariérovosť na vstupnom schodisku -Celková rekonštrukcia sociálnych zariadení v celom objekte obklady, dlažby, sanita  -Výmena podhľadov, maľovanie, stierkovanie stien, hygienický náter  -Výmena podlahových krytín, ambulancie  -Úprava existujúcich okien na chodbách, výmena interiérových a exteriérových dverí  -Nové priečky a nevyhnutné úpravy na prevádzku  -Výmena stúpacích potrubí a rozvodov teplej a studenej vody do ordinácií, meranie a príprava TÚV  -Výmena elektroinštalácie, meranie, svetelné obvody, zásuvkové obvody, svietidlá + slaboprúdové rozvody  -Obnova ÚK telies, doplnenie hlavíc a spätných ventilov, výmena ÚK rozvodov  -Vytvorenie toaliet pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu a orientácie  -Obnova miestnosti pre RTG. Predmet zákazky je podrobne popísaný v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Stavebné úpravy časti suterénu Ústavu anatómie LF UPJŠ Šrobárova 2, Košice   
Stavebné úpravy budú realizované na I. PP a z časti aj na I. NP-chodba s výmenou zasklenej steny a miestnosť prípravyvzoriek (výmena okien, umiestnenie dvojdrezu). Projektová dokumentácia rieši tieto hlavné stavebné úpravy Etapa I.rekonštrukcia hygienického zázemia zamestnancov filter, obnova priestorov schodiska, chodby, miestnosti macerácie,príručného skladu chemikálií, vytvorenie miestnosti pre upratovanie, PP výmena okien, NP výmena okien v miestnostiprípravy vzoriek, NP zasklená stena schodiska. Etapa II. obnova priestorov uloženia kadáverov a vstupu I. PP, výmena výťahu prepojenie I. PP a I. NP (pitevňa)
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
DSS SYNNÓMIA, Žilina - Stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa, ul. Sv. Gorazda   
Predmetom zákazky ,,DSS SYNNÓMIA, Žilina - Stavebné úpravy zateplenie obvodového plášťa, ul. Sv. Gorazda je nadstavba v západnej časti a prístavba výťahu, stavebné úpravy, zateplenie, výmena okien a vnútorných dverí, riešenie bezbariérových vstupov v Žiline na Vlčincoch, v areáli DSS Synnómia, na ulici Gorazda 3 v rozsahu prác a dodávok podľaprojektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.
Stavebné práce
Bratislavský samosprávny kraj
Výmena okien na SPŠS Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebných prác a všetkých dodávok súvisiacich s výmenou okien v zmyslepožiadaviek KPÚ-BA na Fajnorovom nábreží v Bratislave. Rekonštrukcia spočíva v kompletnej výmene okien na celejbudove školy, ktorá spadá pod NKP. Výmena okien musí splniť požiadavky tvarovo a materiálovo zhodné s pôvodnýmioknami. Oproti súčasnému stavu okná dosiahnu triedu zvukovej izolácie 4 (Rw = 40 až 44 dB), čo prispeje k skvalitneniuvnútorného prostredia, najmä školských tried orientovaných na rušné ulice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Humenné
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 a 22 Humenné   
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objektoch MŠ na Partizánskej ulici č. 20 a 22 v nasledovnom členení SO 01 - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 22 Humenné, ktorý pozostáva z Zateplenie stien  Zateplenie strechy a stropu  Výmena okien a dveri  Ostatné práce  Ostatné práce pri zateplení stien  Bezbariérový vstup  Ústredné kúrenie  Vetranie s rekuperáciou tepla  Elektroinštalácia  Bleskozvod  Zdravotechnika SO 02 - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska 20 Humenné, ktorý pozostáva z Zateplenie stien  Zateplenie strechy a stropu   1/4 Výmena okien a dveri  Ostatné práce  Ostatné práce pri zateplení stien  Bezbariérový vstup  Ústredné kúrenie  Vetranie s rekuperáciou tepla  Elektroinštalácia  Bleskozvod  Zdravotechnika   Podrobná špecifikácie je uvedená v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Mesto Púchov
Rozšírenie kapacity Materskej školy „Lienka“ na Ulici 1. mája v Púchove   
Predmetom zákazky sú stavebné práce, dodávka s tým súvisiacich tovarov a poskytnutie služieb, ktorých cieľom jerozšírenie kapacity materskej školy Lienka, na ulici 1. MÁJA, 020 01 Púchov.  Stavebné práce a služby budú uskutočnené v rozsahu výkazu-výmer a za podmienok podľa projektovej dokumentácieROZŠÍRENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY LIENKA, NA ULICI 1. MÁJA, 020 01 PÚCHOV, spracovanej PROREA stavebnáspoločnosť, s. r. o., Za cintorínom 1260/15, Púchov, zodp. projektant Ing. Milan Malcho, ProLea, sr.o., Dolný Val121/56, Žilina z 01/2017, ďalej spoločne v texte označovaná aj len ako projektová dokumentácia, PD alebo projekt),ktorý tvorí prílohu k súťažným podkladom.  Projekt rieši prístavbu materskej školy za účelom rozšírenia kapacity o 20 detí. Pôjde o prístavbu o pôdorysnýchrozmeroch 18,425 x 13,000 metra. Prístavba bude jednopodlažná a úroveň podlahy bude totožná z jestvujúcimobjektom cca 0,350 metra nad terénom. Objekt bude murovaný z pórobetónu a zateplený polystyrénom z plochoustrechou.  Projekt ďalej rieši aj zateplenie jestvujúcej stavby MŠ a výmenu okien. Zateplí sa aj strecha na MŠ aj na kuchyni. Privýstavbe by sa zrealizovala aj oprava a výmena oplotenia školského dvoru.  Pri prístavbe by sa zrealizovalo nové detské ihrisko o rozmeroch 13,0 x 10,0 metra. Po zrealizovaní stavebných prác sa 1/5 uvažuje aj z výsadbou zelene na školskom dvore tak aby tlmila hluk z priľahlej mestskej komunikácie.  ČLENENIE STAVBY, KTORÁ JE PREDMETOM ZÁKAZKY NA STAVEBNÉ OBJEKTY PODĽA PROJEKTU  Stavba si vyžiadala členenie na stavebné objekty  SO 01 - Prístavba MŠ SO 02 - Revitalizácia areálu MŠ SO 04 - Stavebné úpravy a zateplenie jestvujúcej MŠ  Pozn. Predmetom tejto zákazky nie je SO 03 Vnútorné vybavenie MŠ.  Zákazka je rozdelená na 2 samostatné časti  1.Časť Prístavba MŠ, stavebné úpravy a zateplenie jestvujúcej Materskej školy Lienka na Ulici 1. mája v Púchove 2.Časť Revitalizácia areálu Materskej školy Lienka na Ulici 1. mája v Púchove  pričom 1. Časť zákazky zahŕňa SO 01 - Prístavba MŠ a SO 04 - Stavebné úpravy a zateplenie jest. MŠ 2. Časť zákazky zahŕňa SO 02 - Revitalizácia areálu MŠ  Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii.  Bližší opis predmetu zákazky je uvedený aj v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.  Pozn. Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady.
Stavebné práce
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Čistenie železničných koľajových vozidiel   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov, hnacích koľajových vozidiel, prípojných vozňov,elektrických a motorových jednotiek; vybavenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) hygienickýmipotrebami, dezinfekcia a dezinsekcia interiérov ŽKV, plnenie nádrži vodou a ich dezinfekcia, vyprázdňovanie fekálnychnádrži WC, ručné čistenie skríň ŽKV vrátane okien, brúsenie a pastovanie skríň ŽKV, čistenie čelných skiel ŽKV,odstraňovanie exteriérových aj interiérových grafitov, vysávanie a tepovanie kobercov, čalúnených sedadiel a opierokhláv, pranie závesov, výmena a čistenie poťahov opierok hláv, výmena jednorazových poťahov opierok hláv,zabezpečenie odvozu a zneškodnenia odpadu a čistenie koľajiska od znečistenia, vzniknutého pri vykonávaní služieb. Plnenie RD za 1.Q. 2019
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Mesto Žiar nad Hronom
Rekonštrukcia mestskej knižnice 2019   
Predmetom je rekonštrukcia mestskej knižnice. Návrh stavebno-architektonického a dispozičného riešenia je rekonštrukcia obvodového plášťa budovy- výmena metalickej fasády, zateplenie stien a strechy minerálnou vlnou,výmena hliníkových okien a dverí , vybudovanie nového schodiska a rampy pre imobilných. Predmetným riešením sa nezasahuje do existujúceho dispozičného riešenia objektu mestskej knižnice.
Stavebné práce
SLOVTOS, spol. s r.o.
Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti Slovtos   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s cieľom zvýšenia energetickej hospodárnosti objektov spoločnosti SLOVTOS, spol. s r.o. Jasová. Jedná sa o zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu Hlavná výrobná budova (HVB) a objektu Prevádzkový objekt náraďovňa, sklady, klampiareň + zvarovňa (PO). Cieľom požadovaných prác objektu HVB je zlepšenie tepelno-technických vlastnosti stavby, zníženie prevádzkových nákladov, nákladov na vykurovanie a spotreby elektriny na osvetlenie. Budú realizované nasledujúce stavebné práce oprava a zateplenie strechy, výmena dielov ACZ strešnej krytiny, výmena okien, rekonštrukcia kotolne spolu s výmenou vykurovacieho systému, oprava osvetlenia a osadenie fotovoltaických článkov pre zníženie nákladov na osvetlenie. Cieľom požadovaných prác na objekte PO je zlepšenie tepelno-technických vlastnosti stavby, zníženie prevádzkových nákladov a nákladov na vykurovanie. Bude realizovaná výmena okien a dverí objektu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Oprava a údržba Internátu B4   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy jestvujúcich objektov internátov v areály AOS v Liptovskom Mikuláši, oprava aúdržba hygienických zariadení a ubytovacích priestorov v ubytovacom trakte - Internát B4 1,6,7,8. NP. Búracie práce,výmena stupačkových rozvodov a výmena plastových výplní okien a dverí sú ukončené. Podrobnejšie v časti súťažnýchpodkladov B1 Opis predmetu obstarávania.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie