Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania výmena okien zobrazujem 115 z 460 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Prešov
Bežné stavebné práce malého rozsahu na objektoch mesta Prešov   
Výmena okien v DS Sabinovská č.34 Prešov Predmetom zákazky je výmena pôvodných okien za plastové okná podľa projektovej dokumentácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Streda nad Bodrogom
Zníženie energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu v obci Streda nad Bodrogom   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na jestvujúcom objekte kultúrneho domu (par. č. 1179/2 kú. Streda nadBodrogom) v rozsahu  Diel ASR (zateplenie fasády, sokla a strechy, výmena okien, dverí a klampiarskych výrobkov) Diel ÚVK (nový vykurovací systém s 3 samostatne regulovateľnými vetvami, osadenie vykurovacích telies, novépotrubné rozvody, zdroj tepla návrh kaskáda dvoch závesných kondenzačných kotlov, regulácia vykurovania -ekvitermická), Diel vetranie s rekuperáciou tepla (návrh kompaktná vetracia jednotka s rekuperáciou) Diel ELI a bleskozvod (výmena svietidiel interiérového osvetlenia, elektroinštalácia, napojenie VZT) Diel ZTI (rozvod pitného vodovodu)  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stav. prác, ktoré sú predmetomzákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Stavebné práce
Obec Šoporňa
Obecný úrad a kultúrno-spoločenské centrum v obci Šoporňa zvýšenie energetickej účinnosti budovy   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu Obecný úrad a kultúrno-spoločenské centrum v obciŠoporňa zvýšenie energetickej účinnosti budovy. Stavebné objekty SO 01 - Obecný úrad a kultúrno-spoločenské centrum v obci Šoporňa - zvýšenie energetickej účinnosti budovy  REKONŠTRUKCIA OBJEKTU - Oprava vonkajších omietok a zateplenie objektu - kompletná obnova strechy zateplenie, výmena krytiny - Výmena okien, zasklených stien, parapetov - Výmena a oprava klampiarskych výrobkov žľaby, zvody - Zateplenie stropu nad 1PP a zateplenie stropu /podlahy javiska - Oprava zámočníckych výrobkov okenné mreže, zábradlia - Obnova elektroinštalácie - Kontrola a revízia bleskozvodu - Celková obnova kúrenia, rekonštrukcia kotolne - Oprava okapových chodníkov
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
HNsP Trstená – zateplenie a výmena okien a podláh budovy chronického pavilónu– II. Etapa: Zateplenie budovy chronického pavilónu   
Predmetom zákazky HNsP Trstená zateplenie a výmena okien a podláh budovy chronického pavilónu II. EtapaZateplenie budovy chronického pavilónu je kompletné zateplenie objektu, výmena vonkajších parapetov, vybúranieokapového chodníka po celom obvode objektu a jeho úprava, rekonštrukcia balkónov, úprava zábradlia a drobné úpravystrechy v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.Budova sa nachádza v areáli HNsP Trstená. V roku 2018 sa v budove chronického pavilónu vymenili okenné výplne apodlahy (I. etapa). Predmetom zákazky je II. etapa komplexnej rekonštrukcie budovy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Slovenské technické múzeum
Dodanie a výmena okien v budove prevádzky Múzea letectve Košice - Barca“   
Požaduje sa demontáž pôvodných výplní, zameranie okien pred zadaním výroby, montáž nových výplní na PUR penu apomocný materiál, murárske vysprávky ostenia z interiéru aj exteriéru, nastavenie okien, dodávka a montáž vnútornýcha vonkajších parapetov, styk parapetu a okna musí byť vyplnený tesniacim materiálom pre prachovú, prievanovú adifúznu uzáveru, likvidácia odpadu, odvoz demontovaných okien, doprava.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné výrobky  >  Výrobky stavebného stolárstva
Žilinský samosprávny kraj
KRAJSKÉ KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE -STAVEBNÉ ÚPRAVY MAKOVICKÉHO DOMU – ÚPRAVA OBVODOVÉHO PLÁŠŤA, VÝMENA OKIEN A DVERÍ, KANALIZÁCIA – II. ETAPA   
Budova je národnou kultúrnou pamiatkou a v súčasnosti sa v nej nachádzajú kancelárie Krajského kultúrneho strediskaa Považskej hvezdárne. V objekte sa konajú kultúrne akcie, prednášky a výstavy. Objekt prechádza postupnourekonštrukciou, v predchádzajúcich etapách boli zrealizované opatrenia zamedzujúce vlhnutiu muriva, boli vymenenérepliky pôvodných historických okien a dverí, zateplená strecha, prebehla rekonštrukcia fasády v zmysle požiadaviek KPÚŽilina. Predmetom tejto zákazky je úprava starého kanalizačného systému spojeného s komplexnou rekonštrukciouhygienických zariadení v budove objektu, vytvorením kuchynského kúta, sprchy a bezbariérového hygienickéhozariadenia na prízemí spolu s vytvorením bočného vstupu pre osoby so zníženou pohyblivosťou. Budú vymenenéprotipožiarne dvere z dôvodu ich opotrebenia, výmena dlažieb na chodbách, výmena linoleových podláh,vzduchotechnika do podkrovnej miestnosti a obnova schodiska v zmysle požiadaviek KPÚ Žilina. Dôležité upozornenie  Ide o národnú kultúrnu pamiatku a tak všetky činnosti, materiály, prvky a ich umiestnenie musia byť vopredodsúhlasené s KPÚ v Žiline. Zhotoviteľ je povinný dodržať podmienky pre výstavbu stanovené v návrhu zmluvy o dielo arozhodnutia KPÚZA -2019/9124-3/28698/MAG z 15.4.2019, stavebné práce je nutné realizovať aj počas víkendov /soboty a nedele/. Do ceny diela je potrebné zahrnúť všetky náklady spojené s výkonom realizácie prác ako napr. zariadenie staveniska,bezpečnostné opatrenia na stavenisku, prípadné vytýčenie IS, všetky potrebné bezpečnostné opatrenia, zabezpečenieochranných odevov a predmetov, záber verejného priestranstva, vjazd a prístup k stavbe motorovými vozidlami,parkovanie stavebných a osobných automobilov pred objektom, nakoľko objekt sa nachádza v pešej zóne mesta Žilina.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
ČISTENIE ŽELEZNIČNÝCH KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL (ŽKV)   
Poskytovanie služieb čistenia osobných vozňov, hnacích koľajových vozidiel, prípojných vozňov, elektrických amotorových jednotiek; vybavenie železničných koľajových vozidiel (ďalej len ŽKV) hygienickými potrebami, dezinfekcia adezinsekcia interiérov ŽKV, plnenie nádrži vodou a ich dezinfekcia, vyprázdňovanie fekálnych nádrži WC, ručné čistenieskríň ŽKV vrátane okien, brúsenie a pastovanie skríň ŽKV, čistenie čelných skiel ŽKV, odstraňovanie exteriérových ajinteriérových grafitov, vysávanie a tepovanie kobercov, čalúnených sedadiel a opierok hláv, pranie závesov, výmena ačistenie poťahov opierok hláv, výmena jednorazových poťahov opierok hláv, zabezpečenie odvozu a zneškodneniaodpadu a čistenie koľajiska od znečistenia, vzniknutého pri vykonávaní služieb. Plnenie za 3.Q.2019
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Čistiace a sanitárne služby
Mesto Bytča
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Dostojevského Bytča   
Predmetom projektu je zateplenie obvodového plášťa 3 pavilónov materskej školy, výmena okien a dverí vo všetkýchobjektoch a súvisiace klampiarske práce, výmena kúrenia a svietidiel.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Bratislavský samosprávny kraj
Výmena okien na SPŠS Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava   
Predmetom zákazky je zabezpečenie stavebných prác a všetkých dodávok súvisiacich s výmenou okien v zmyslepožiadaviek KPÚ-BA na Fajnorovom nábreží v Bratislave. Rekonštrukcia spočíva v kompletnej výmene okien na celejbudove školy, ktorá spadá pod NKP. Výmena okien musí splniť požiadavky tvarovo a materiálovo zhodné s pôvodnýmioknami. Oproti súčasnému stavu okná dosiahnu triedu zvukovej izolácie 4 (Rw = 40 až 44 dB), čo prispeje k skvalitneniuvnútorného prostredia, najmä školských tried orientovaných na rušné ulice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Banská Bystrica
Oprava fasády a výmena okien ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica   
Predmetom zákazky je oprava budovy ZUŠ Jána Cikkera v Banskej Bystrici, ktorá sa skladá z dvoch častí  -Časť A. Oprava fasády -Časť B. Výmena okien  Predmetom časti A. je oprava degradovanej fasády ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, 974 01 Banská Bystrica.  Predmetom časti B.je výmena pôvodných drevených dvojitých okenných výplní obvodových konštrukcií za nové, drevenéjednoduché výplne.  Základná umelecká škola Jána Cikkera je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu ako národná kultúrnapamiatka a preto verejný obstarávateľ vyžaduje od zhotoviteľa diela pri realizácii diela rešpektovať rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica (ďalej KPÚ) č. KPUBB-2019/5501-3/15712/KAS zo dňa 01.03.2019,ktoré je súčasťou súťažných podkladov (Príloha č.5 Súťažných podkladov ).
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
Mesto Nové Zámky
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Materskej školy na Nám. Gy. Széchényiho 3, Nové Zámky   
Objekt bude čiastočne zrekonštruovaný. Rekonštrukcia je zameraná na zlepšenie tepelno-technických parametrov objektu, t.j. zateplenie strešného plášťa, výmena jestvujúcich drevených okien a dverí za nové plastové, hydraulické vyregulovanie systému vykurovania a výmena jestvujúceho zasklenia spojovacej chodby medzi jestvujúcimi pavilónmi.
Stavebné práce
Mesto Sládkovičovo
Zateplenie obvodového plášťa, výmena okien a dverí pre MŠ J. Kráľa v Sládkovičove   
Riešený objekt je umiestnený v meste Sládkovičovo. Miesto stavby Sládkovičovo Predkladaný projekt pozostáva z komplexného zateplenia budovy materskej školy v meste Sládkovičovo. V rámci jehorealizácie sa v plnom rozsahu prevedie zateplenie obvodových stien, zateplenie strechy v rámci ktorej sa vytvorí nováhydroizolačná vrstva a zároveň sa vykoná výmena pôvodných otvorových konštrukcií a rekonštrukcia kotolne avykurovacieho systému budovy. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
Stavebné práce
Žilinský samosprávny kraj
SŠ Tvrdošín – stavebné úpravy – rekonštrukcia strechy, obvodového plášťa so zateplením – telocvičňa, jedáleň   
Rekonštrukcia objektu stravovne a telocvične a objektu laboratórií so spojovacou chodbou, ktoré sú súčasťou areálu Spojenej školy, Medvedzie 133/1, 02744 Tvrdošín. Predmet zákazky je rozdelený na časti časť 1 Spojená škola Tvrdošín - stavebné úpravy - stravovňa a telocvičňa (zateplenie strešného a obvodového plášťa, výmena okien, úprava domčeka VZT na streche, výmena a doplnenie oceľových rebríkov, úprava dlažby v átriu, úprava odkvapového chodníka), časť 2 Spojená škola Tvrdošín - stavebné úpravy - laboratória a spojovacia chodba (zateplenie strešného plášťa laboratória, nový odkvapový systém laboratória, nadmurovanie ventilačnej šachty spojovacej chodby, zateplenie strešného plášťa spojovacej chodby, nový odkvapový systém spojovacej chodby, výmenaokien spojovacej chodby).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Stavebné úpravy, zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, rekonštrukcia hygienických zariadení administratívnej budovy SC ŽSK, Martin   
Stavebné úpravy, zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, rekonštrukcia hygienických zariadení administratívnejbudovy SC ŽSK, Martin podľa projektovej dokumentácie vypracovanej IKARCH s.r.o., Vysokoškolákov 1759/5, 010 08Žilina pod názvom STAVEBNÉ ÚPRAVY ZATEPLENIE OBVODOVÉHO A STREŠNÉHO PLÁŠŤA, VÝMENA OKIEN,REKONŠTRUKCIA HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ ADMINISTRATÍVNEJ BUDOVY SC ŽSK, Martin, č. par. 3065/4. SC ŽSK,ZÁVOD TURIEC, STREDISKO MARTIN, Kollárova 94, 036 01 Martin .  Účelom navrhovaných stavebných prác sú stavebné úpravy administratívnej budovy, ktorá je súčasťou SC ŽSK, závodTuriec - Stredisko Martin. Stavba je umiestnená v zastavanom území obce na parcele č. 3065/4. Prístup k objektu je cezareál, ktorý je napojený na Kollárovu ulicu (z východnej strany). Terén je rovinatý.  Objekt slúži ako administratívna budova a bol postavený v 60-tych rokoch. Je samostatne voľne stojaci. Má 3 nadzemnépodlažia, bez suterénu a plochú strechu. Hlavný stup je situovaný z JZ strany.   Konkrétne sa zateplí obvodová stena a strecha. Na streche sa odkvapový systém nahradí za nový, rovnako ako výlez aoplechovania. Vymenia sa vchodové dvere. Vybúra sa sklobetónová stena a nahradí sa presklenou fasádou.  V interiéri sa na 2.NP rozšíri hygienické zázemie o jedno WC s predsieňou. Na 3.NP sa vybúrajú priečky a vymurujú sanové, čím sa vytvorí priestor pre sprchu a WC s predsieňou. Vo všetkých riešených miestnostiach sa odstránia dvere,pôvodné obklady, omietky, nášľapná vrstva podlahy, zariaďovacie predmety a nahradia sa novými. Všetky prípojky verejných sietí ostanú zachované. Stavebný odpad bude zhromažďovaný do zberného kontajnera a 1/2 likvidovaný predpísaným spôsobom (odvoz na legálnu skládku). Objekt nemá negatívny vplyv na životné prostredie.  Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladov a v projektovej dokumentácii, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Nitriansky samosprávny kraj
Stavebné úpravy Starého divadla Karola Spišáka v Nitre   
Miesto stavby Objekt bude realizovaný na parcele 2048 s celkovou výmerou 1 430 m2. Parcela s objektom sa nachádza v centre mesta Nitra. Budova je podľa LV rozdelená na dva samostatné celky divadlo aubytovňu a sklady DAB. Pozemok je v súčasnosti zastavaný. Parkovanie je riešené na priľahlých parcelách. Predmetom stavebných úprav sú hlavne technické, sociálne a administratívne časti. Divadlo bolo v minulostirekonštruované v časti vstupných a sociálnych priestorov pre verejnosť, pričom bola inštalovaná aj vonkajšia rampa. Vrámci tohto projektu sa stavebne nezasahuje do už rekonštruovaných častí, ako do hlavnej divadelnej sály a klubuTatra. V časti priestorov pre verejnosť, v šatni vo foyery divadla sú navrhované zariadenia požiarneho charakteru(požiarne rolety na portáloch šatne), čo je potrebné konzultovať s autorom rekonštrukcie týchto priestorov. V hlavnej divadelnej sále a klube Tatra, budú riešené zariadenia na odvod dymu a tepla, čo je spojené z čiastočnou úpravou niektorých stavebných častí týchto priestorov. Iným spôsobom sa do týchto častí zasahovaťnebude. Hlavné stavebné a dispozičné zmeny sa sústreďujú do III.NP administratívnej časti a IV.NP pomocných a ubytovacíchpriestorov. S tým súvisí výmena / rekonštrukcia takmer všetkých povrchových častí týchto priestorov (PODLAHY, STENY,PODHĽADY). S týmito sčasti tiež súvisí výmena a rekonštrukcia výplní okien a dverí. Ide hlavne o zadnú fasádu. Ďalšou špecifickou časťou projektu je riešenie odvlhčenia, hlavne lokálnych častí suterénneho muriva, čo jespôsobované nevhodným riešením , resp. poškodenými odtokmi dažďovej vody. Ide o sanáciu vlhkého muriva aodstránenia príčin zavlhnutia muriva.  1/4 Je potrebné zabezpečiť zariadenie na odvod tepla a dymu. Bude sa riešiť v dvoch hlavných divadelných sálach VZT rieši novú vzduchotechnickú jednotku s chladením v klube Tatra. Riešenie vetrania hlavnej sály zostane zachované(upravené v časti ZoDaT) , ako aj v návrhu na zateplenie vonkajšieho potrubia, či výmenu výustiek. KÚRENIE bude riešené osadenie nových termoregulačných hlavíc, ako aj časti rozvodov na IV.NP. ZTI v rámci riešených častí budú kompletne vymenené vodovodné a kanalizačné potrubia, ako aj zdravotechnickézariadenia. Riešený objekt je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 11893/1 Dom spolkový, parc. Č.2048, K. ú. Nitra. Na základe rozhodnutia zo dňa 23.8.2017 bola vypracovaná inventarizácia pamiatkohodnotných prvkova detailov, ktorej závery boli zapracované do projektovej dokumentácie. Vo výkresovej časti sú podrobnevyšpecifikované prvky, ktorých sa to týka. Viac informácií je uvedených v príslušných technických správach.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie