Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania výmena okien zobrazujem 115 z 386 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Trenčiansky samosprávny kraj
Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium Partizánske   
Stavebnými úpravami dôjde k zmene vonkajšieho vzhľadu, nakoľko jestvujúca fasáda bude prekrytá kontaktným zatepľovacím systémom (ETICS) s fasádnymi doskami na báze minerálnej vlny hr.180mm a novou povrchovou úpravou tenkovrstvou silikónovou omietkou. Súčasťou zateplenia je aj výmena jestvujúcich drevených okien za nové plastové sizolačným 3-sklom a vchodových drevených resp,. oceľových dverí za nové hliníkové s izolačným 3-sklom resp. izolačnouvložkou. Strechy objektu budú zateplené doskami EPS-S150 v hrúbkach 250-300mm a opatrené novou strešnou krytinoustrešnou fóliou mechanicky kotvenou. Súčasťou obnovy striech je i nové oplechovanie a odkvapový systém.
Stavebné práce
Univerzitná nemocnica Bratislava
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda: Výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové   
Predmetom zákazky je výmena pôvodných okien a balkónových dverí za plastové v budove Nemocnice sv. Cyrila a Metoda, vrátane demontáže a likvidácie pôvodných okien a balkónových dverí.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Inštalovanie stolárskych a tesárskych výrobkov
Obec Lysá pod Makytou
Obecný úrad - stavebné úpravy, Obec Lysá pod Makytou   
Navrhované stavebné úpravy spočívajú v znížení energetickej náročnosti objektu (zateplenie fasády a stropu nad najvyšším podlažím, výmena okien, výmena elektroinštalácie vrátane osvetlenia) a v opravách alebo výmene poškodených častí objektu. Po uskutočnení stavebných úprav bude budova zaradená v energetickom hodnotení medzinízkoenergetické budovy. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Bzenov
Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ Bzenov   
Predmetom zákazky je zlepšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu - zateplenie fasády, zateplenie strechy,rekonštrukcia vykurovania, výmena okien.
Stavebné práce
Nitriansky samosprávny kraj
Rekonštrukcia strechy na budove SOŠ - Szakközépiskola, Šahy   
Predmetom verejného obstarávania je výmena krytiny a zosilnenie konštrukcie krovu, a zároveň vyriešenie ochranykonštrukcie a zlepšenie architektonického pôsobenia objektu. SO-01 - objekt budovy školy a administratívna prístavba   -výmena pálenej krytiny šikmej strechy starej budovy školy, vrátane výmeny klampiarskych konštrukcii a dažďovýchžľabov a zvodov -zosilnenie, vyrovnanie konštrukcie krovu a výmena poškodených častí konštrukcie krovu -búranie komínov a vikierov starej budovy školy -osadenie strešných okien -výmena bleskozvodu -zateplenie podlahy podkrovia starej budovy školy -nové markízy   Základné požiadavky, ktoré je nutné zabezpečiť v projekte a pri realizácii stavby -mechanická odolnosť a stabilita stavby -požiarna bezpečnosť stavby -hygiena, ochrana zdravia a životného prostredia -bezpečnosť stavby pri jej užívaní -ochrana pred hlukom a vibráciami
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Okoč
„Materská škôlka Okoč – Zníženie energetickej náročnosti stavby“   
Predmetom zákazky je obnova objektu MŠ, ktorá nevyhovuje súčasným požiadavkám na šetrenie energií pri prevádzkeobjektu. Rozsah stavebných úprav - zateplenie fasád, - rozšírenie jedálne a vytvorenie novej šatne, - obnova sociálnych zariadení na 1.NP, - rekonštrukcia plochej strechy, - výmena okien a dvier, - výmena náplne rozvádzačov elektro, - výmena kotlov a vykurovacích telies. Ďalšie podrobnosti sú v projekte a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Lučenec
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska, Lučenec - stavebné práce   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia materskej školy za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy. Za týmto účelom bude realizovaná výmena jestvujúcich okien a vstupných dverí za nové plastové konštrukcie, zateplenie obvodového plášťa minerálnou vlnou, zateplenie strechy. V súvislosti so zateplením objektu dôjde aj k výmene klampiarskych prvkov na streche a výmena parapetov okien na fasáde. Realizovať sa bude tiež úprava existujúceho vstupu na bezbariérový.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Žilinský samosprávny kraj
DSS SYNNÓMIA, Žilina - Stavebné úpravy – zateplenie obvodového plášťa, ul. Sv. Gorazda   
Predmetom zákazky ,,DSS SYNNÓMIA, Žilina - Stavebné úpravy zateplenie obvodového plášťa, ul. Sv. Gorazda jenadstavba v západnej časti a prístavba výťahu, stavebné úpravy, zateplenie, výmena okien a vnútorných dverí, riešeniebezbariérových vstupov v Žiline na Vlčincoch, v areáli DSS Synnómia, na ulici Gorazda 3 v rozsahu prác a dodávok podľaprojektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.
Stavebné práce
Obec Kaľava
Zníženie primárnej energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a Materskej školy, Kaľava   
Cieľom tohto projektového riešenia je zníženie primárnej energetickej náročnosti objektov verejných budov v obciKaľava. Zníženie energetickej náročnosti objektu pozostáva z nasledujúcich častí 1. Zateplenie obvodových stien 2. Výmena okien, dvier a zasklenej steny 3. Zateplenie strechy 4. Zateplenie stropu pivníc 5. Rekonštrukcia vykurovania a tepelné čerpadlo 6. Rekonštrukcia odkvapových chodníkov 7. Vetranie a klimatizácia objektu 8. Meranie a regulácia a elektrická inštalácia plynovej kotolne 9. Bezbariérové vstupy do budovy
Stavebné práce
Obec Plavecký Štvrtok
Zvýšenie kapacity a rekonštrukcia priestorov materskej školy v obci Plavecký Štvrtok   
Rekonštrukcia bloku A dvoch samostatne stojacich objektov spojených spojovacou časťou za účelom rozšírenia kapacitymaterskej školy v rozsahu vybúrania nevhodných častí stavby, stavebná úprava vnútorných priestorov, zateplenieobvodového plášťa, výmena okien a dverí za kvalitatívne lepšie, výstavba novej strechy vrátane klampiarskych prvkov ableskozvodov s uzemnením a rekonštrukcia elektroinštalácie, vykurovania a zdravotechniky. Presná špecifikácia vprojektovej dokumentácii.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Wood exim s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy Wood exim, s. r. o.   
Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy - zateplenie fasády - strecha - výmena okien a dverí Podrobná špecifikácia je súčasťou príloh súťažných podkladov.
Stavebné práce
Ekonomická univerzita v Bratislave
Výmena vybraných okien v objekte Ekonomickej univerzity -HLINÍKOVÉ OKNÁ   
"Výmena vybraných okien v objekte Ekonomickej univerzity v Bratislave hliníkové okná" je vymedzená projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. Arch. Rastislavom Miklušom, Cintorínska 28, Ivanka priDunaji a výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu č. 1 k súťažným podkladom.
Stavebné práce
Mesto Považská Bystrica
Zníženie energetickej náročnosti budov v oblasti predškolskej výchovy – MŠ Grznára 1441   
Predmetom stavebných prác je REKONŠTRUKCIA BUDOVY MŠ Grznára 1441, pre stavebný objekt SO 01, SO 02, SO 03,SO 04. Objekt je osadený na parcele č. 2636/10 vo vlastníctve investora. Objekty materskej školy sú tvorené nosnýmsystémom M 66 s obvodovým plášťom z veľkorozmerových panelov. Obvodový plášť tvorený veľkorozmerovými panelminevyhovuje súčasným tepelno-technickým požiadavkám uvedeným v norme STN 73 05 40. Nedostatočný tepelný odporobvodových konštrukcií (obvodový plášť, strecha, výplne otvorov) a výskyt tepelných mostov zvyšujú náklady na prevádzku objektu, znižujú jeho životnosť a zhoršujú užívateľský komfort. V rámci zníženia energetickej náročnosti objektov sa navrhuje zateplenie obvodového plášťa kontaktným zatepľovacím systémom, výmena okien a vchodových dverí a izolácia strešných konštrukcií. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Zlaté Moravce
Zvýšenie energetickej hospodárnosti a skvalitnenie vzdelávania deti v MŠ Kalinčiaková   
Verejný obstarávateľ požaduje práce vyšpecifikované v projektovej dokumentácii. Stavebné práce zahŕňajú prístavbu novej triedy, rekonštrukciu zdravotechniky a výmenu okien a dverí. Prístavba bude medzi pavilónmi Š1 a Š3 v severovýchodnej časti. Bude v nej vytvorená herňa so spálňou, hygienické zázemie, miestnosť pre upratovačku a prezliekareň. Navrhovaná prístavba bude realizovaná ako murovaná stavba z plynosilikátových tvárnic (pórobetón). Navrhované obvodové nosné steny budú spojené s existujúcimi stavebnými konštrukciami (existujúce obvodové steny a strop) stužujúcim železobetónovým vencom. Nad prístavbou je navrhnutá plochá strecha z drevených zbíjaných nosníkov so styčníkovými plechmi. Rekonštrukcia zdravotechniky v existujúcich sociálnych zariadeniach. Výmena okien a dverí za plastové.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Letanovce
Rekonštrukcia objektu Obecného úradu Letanovce   
Kompletné zateplenie obvodového plášťa a strechy objektu. Fasády budú zateplené v jednej časti kontaktnym zateplovacím systémom s fasádnou silikátovou omietkou a v druhej časti zateplovacím systémom s použitím odvetraného systému s HPL fasádnymi doskami . Strecha bude kompletne zateplená tepelnou izoláciou a bude položená aj nová hydroizolačná vrstva, vymena okien, zdravotechnika, elektroinštalácia, oprava oplotenia, vykurovanie a plynofikácia, vzduchotechnika.
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie