Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 52 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Filtre vzduchové   
Predmetom zákazky je dodávka filtrov vzduchových určených do vzduchotechnických a filtračných systémov. Ďalšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Výmena centrálnej klimatizácie v objekte Pražská 1,MZVEZ SR   
Predmetom zákazky je výmena existujúceho centrálneho klimatizačného systému v objekte verejného obstarávateľaPalugayov palác, Bratislava trakty Pražská a Križkova.  Vzhľadom na typ a špecifikáciu predmetu zákazky nie je zákazka rozdelená na časti. Ide o zmiešanú zákazku, ktorejhlavnú časť tvorí dodanie tovaru, zahŕňajúcu činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru. Vzhľadom na výmenuuž existujúceho klimatizačného systému ide aj o demontážne práce so stavebnými úpravami na novú centrálnuklimatizáciu.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Handtmann Slovakia, s.r.o.
Nákup odsávacích zariadení pre spoločnosť Handtmann Slovakia, s.r.o.   
Nákup odsávacích zariadení pre spoločnosť Handtmann Slovakia, s.r.o., je nákup 10 filtračných systémov na tlakové odlievacie stroje. Osadením nového filtračného systému na jednotlivé tlakové odlievacie strojespoločnosť zabezpečí čistenie kontaminovaného vzduchu z výrobných procesov, ako je dym, hmla z oleja, odlučovačaerosólov, prach a pod. Odsávacie zariadenia sú požadované ako jednodielne odsávacie zariadenia kryty v posuvnejforme. V pracovnej polohe je odsávač umiestnený nad úrovňou vyhadzovača a časťou tlakovej odlievacej formy,umiestnený na konštrukcii.  Jedná sa o vysokovýkonný filtračný systém na čistenie kontaminovaného odpadového vzduchu z výrobných procesov (dym, hmla z oleja, odlučovač aerosólov, prach atď).
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Žilinská teplárenská, a.s.
Odovzdávacie stanice tepla – vetva V3 Solinky po bod 6.   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia súčasných odovzdávacích staníc tepla typu para/voda na odovzdávacie stanice typuhorúca voda/voda v objektoch pripojených na systém centrálneho zásobovania teplom (ďalej len"CZT"). Cieľom zmeny teplonosnej látky používanej pri prevádzkovaní napájača Solinky z pary na horúcu vodu je predovšetkýmzníženie veľkých tepelných strát.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Výmena centrálnej klimatizácie v objekte Pražská 1,MZVEZ SR   
Predmetom zákazky je výmena existujúceho centrálneho klimatizačného systému v objekte verejného obstarávateľaPalugayov palác, Bratislava - trakty Pražská a Križkova.  Vzhľadom na typ a špecifikáciu predmetu zákazky nie je zákazka rozdelená na časti. Ide o zmiešanú zákazku, ktorejhlavnú časť tvorí dodanie tovaru, zahŕňajúcu činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru. Vzhľadom na výmenuuž existujúceho klimatizačného systému ide aj o demontážne práce so stavebnými úpravami na novú centrálnuklimatizáciu.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Filtre vzduchové   
Predmetom zákazky je dodávka filtrov vzduchových určených do vzduchotechnických a filtračných systémov. Ďalšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Handtmann Slovakia, s.r.o.
Nákup odsávacích zariadení pre spoločnosť Handtmann Slovakia, s.r.o.   
Predmetom zákazky Nákup odsávacích zariadení pre spoločnosť Handtmann Slovakia, s.r.o., je nákup 10 filtračných systémov na tlakové odlievacie stroje. Osadením nového filtračného systému na jednotlivé tlakové odlievacie stroje spoločnosť zabezpečí čistenie kontaminovaného vzduchu z výrobných procesov, ako je dym, hmla z oleja, odlučovač aerosólov, prach a pod. Odsávacie zariadenia sú požadované ako jednodielne odsávacie zariadenia kryty v posuvnej forme. V pracovnej poloheje odsávač umiestnený nad úrovňou vyhadzovača a časťou tlakovej odlievacej formy, umiestnený na konštrukcii. Jedná sa o vysokovýkonný filtračný systém na čistenie kontaminovaného odpadového vzduchu z výrobných procesov (dym, hmla z oleja, odlučovač aerosólov, prach atď). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Filtre vzduchové   
Predmetom zákazky je dodávka filtrov vzduchových určených do vzduchotechnických a filtračných systémov. Ďalšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Filtre vzduchové   
Predmetom zákazky je dodávka vzduchových filtrov, ktoré sa v spoločnosti JAVYS,a.s. používajú na zabezpečenieprevádzky vzduchotechnických systémov JE A1 a V1. Tieto systémy sa nachádzajú v hlavnej budove bloku, v budovepomocných prevádzok, v spaľovni BSC RAO, vo filtračných staniciach, v monitore areosólov v sklade vyhoretéhojadrového paliva, v filtračných jednotkách rádiochemických laboratórií a v systéme prívodnej a odvodnejvzduchotechniky FSK RAO v kontrolovanom pásme.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Rekonštrukcia klimatizačnej jednotky v Matejovom dome   
Predmetom zákazky je výmena klimatizačnej jednotky v Matejovom dome - národná kultúrna pamiatka. Nová vonkajšiajednotka bude umiestnená v podkrovnej miestnosti s podmienkou zabezpečenia dostatočnej výmeny vzduchu presprávny chod systému. Vonkajšia jednotka sa bude skladať z dvoch modulov vzhľadom na existujúce stavebné aarchitektonické riešenie priestoru Matejovho domu. Všeobecné požiadavky na predmet zákazky sú nasledovné - Zabezpečí sa výmena vnútorných jednotiek v plnom rozsahu. - Systém pokryje minimálnu tepelnú stratu 63 kW pri vonkajšej výpočtovej teplote -15°C a vnútornej teplote +15°C. - Nebudú sa vykonávať žiadne stavebné úpravy deliacich konštrukcií, okrem prívodu vzduchu cez fasádu. - Zabezpečenie ochrany zbierkových predmetov pred prachom zo stavebnej činnosti.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Centrum vedecko-technických informácií SR
Vybudovanie vzduchotechniky pre chladenie a prikurovanie   
Predmetom zákazky je vybudovanie chladenia a prikurovania VZT určených priestorov v súlade s RPD a výkazom výmer.Chladenie a možnosť prikurovania objektu budú zabezpečené centrálnym systémom chladenia VRV.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.
Rozšírenie centrálneho zdroja tepla s tepelnými čerpadlami v rámci využitia geotermálnej energie v meste Veľký Meder   
Rozšírenie jestvujúceho centrálneho zdroja tepla StredI. stepelnými čerpadlami vo Veľkom Mederi.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Žilinská teplárenská, a.s.
Modernizácia technológie odlučovacieho zariadenia pre zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok v ŽT, a.s.   
Predmetom zákazky je modernizácia jednotlivých elektrostatických odlučovačov kotlov K1, K2 a K5, a to zaúčelom zabezpečenia zníženia emisií tuhých znečisťujúcich látok nad rámec od roku 2016 platných emisnýchlimitov podľa smernice 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách, pri použití hlavného paliva, ktorým je hnedéuhlie; pri kotloch K1 a K2 sa uvažuje aj s možnosťou spaľovania rašeliny.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Rekonštrukcia klimatizačnej jednotky v Matejovom dome   
Predmetom zákazky je výmena klimatizačnej jednotky v Matejovom dome - národná kultúrna pamiatka. Realizovanývykurovací systém tepelné čerpadlo vzduch/vzduch klimatizačný multisystém musí vzhľadom na existujúce stavebné aarchitektonické riešenie priestoru Matejovho domu a doteraz realizovanej klimatizácie spĺňať podmienky uvedené v súťažných podkladoch (ďalej aj "SP") v časti B. Opis predmetu zákazky.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Filtre vzduchové   
Predmetom zákazky je dodávka filtrov vzduchových určených do vzduchotechnických a filtračných systémov. Ďalšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie