Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 57 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Chladiace boxy na uloženie ulovených tiel zveri.   
Predmetom kúpnej zmluvy je dodanie 270 ks samostatne stojacich chladiacich boxov na uloženie ulovených tiel zveri prezabránenie šíreniu nákazy afrického moru ošípaných.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Chladenie objektu SO 641/VVBK   
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a samostatná realizácia v rozsahu  -dodávka a inštalácia zariadenia č.1 chladenie vybraných kancelárskych priestorov -dodávka a inštalácia zariadenia č.2 chladenie vybraných priestorov v hale Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Chladiace boxy na uloženie ulovených tiel zveri.   
Predmetom zákazky je dodanie samostatne stojacich chladiacich boxov na uloženie ulovených tiel zveri pre zabráneniešíreniu nákazy afrického moru ošípaných.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Technologické zariadenie na výrobu LNG   
Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a 5 ročný servis technologického zariadenia na výrobu LNG.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Mesto Galanta
Rekonštrukcia TC Galandia   
Predmetom zákazky je  1.časť Revitalizácia a obnova existujúceho zdroja tepla TC Galandia využívajúceho čiastočne tepelne využitú geotermálnu vodu vo výmenníkoch tepla a prostredníctvom tepelných čerpadiel. Predmetom riešenia je  je úprava výmenníkov tepla, náhrada jestvujúcich tepelných čerpadiel za nové účinnejšie jednotky, dodávka a montáželektroinštalácie, úprava zapojenia potrubných rozvodov v zmysle projektovej dokumentácie.  2.časť Stavebné práce 1.časť Stavebné práce na obnove TC Galandia jej rekonštrukciou v súlade s projektovou dokumentáciou pre zachovanie jej 1/7 funkčného využívania. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY  SO 01 - Vlastná stavba SO 02 - Tobogány a veža SO 03 - Spevnená plocha V rámci jednotlivých objektov sa uskutoční  objekt SO 01 Vlastná stavba sanácia betónových konštrukcií bazénovej haly, vnútorná omietka stien, zateplenie celejbudovy, sanácia soklových častí po obvode budovy, položenie novej dlažby v bazénovej hale, izolácia proti zemnejvlhkosti po obvode budovy, injektáž a chemická kryštalizácia 1PP, plynofikácia kuchyne, príprava a montáž uhlíkovýchlamiel a ich protipožiarna ochrana, maliarske a natieračské práce, demontáž a montáž vzduchotechnických rozvodov preprípravu na injektáž obvodových múrov; SO 02 Tobogany zateplenie toboganovej veže a repasácia schodiska azábradlia; SO 03 Spevnené plochy zhotovenie vonkajších spevnených plôch.  3.časť Stavebné práce 2.časť Stavebné práce na obnove TC Galandia jej rekonštrukciou v súlade s projektovou dokumentáciou pre zachovanie jejfunkčného využívania. ČLENENIE STAVBY NA STAVEBNÉ OBJEKTY  SO 01 - Vlastná stavba SO 02 - Tobogány a veža V rámci jednotlivých objektov sa uskutoční  objekt SO 01 Vlastná stavba - osadenie lešenia a ochrana dna bazénov pre demontáž pôvodnej oceľovej strechy,demontáž pôvodnej oceľovej strechy aj so stĺpom a balkónom, odstránenie okenných výplní v bazénovej hale sozamurovaním týchto otvorov, nové zvislé konštrukcie bazénovej haly, osadenie novej nosnej strešnej drevenejkonštrukcie bazénovej haly v časti ihlanovej strechy a časti plochej strechy, osadenie strešných plášťov na strecháchnad bazénovou halou, umiestnenie bleskozvodu na nových strechách, elektroinštalácia pre bazénovú halu, dodávka amontáž okien s elektrickým ovládaním na ihlanovej streche bazénovej haly a osadenie vstupných dverí, dodávka amontáž novej vzduchotechniky v bazénovej hale, vybudovanie nového železobetónového stropu nad kotolňou, osadenienového strešného rebríka; SO 02 Tobogany výkop a betonáž pätiek pre tobogany, dodávka a montáž 3 ks toboganov,vrátane oceľovej podpornej konštrukcie rúr s vyústením do pôvodnej toboganovej veže. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Filtre vzduchové   
Predmetom zákazky je dodávka filtrov vzduchových určených do vzduchotechnických a filtračných systémov. Ďalšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Výmena centrálnej klimatizácie v objekte Pražská 1,MZVEZ SR   
Predmetom zákazky je výmena existujúceho centrálneho klimatizačného systému v objekte verejného obstarávateľaPalugayov palác, Bratislava trakty Pražská a Križkova.  Vzhľadom na typ a špecifikáciu predmetu zákazky nie je zákazka rozdelená na časti. Ide o zmiešanú zákazku, ktorejhlavnú časť tvorí dodanie tovaru, zahŕňajúcu činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru. Vzhľadom na výmenuuž existujúceho klimatizačného systému ide aj o demontážne práce so stavebnými úpravami na novú centrálnuklimatizáciu.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Handtmann Slovakia, s.r.o.
Nákup odsávacích zariadení pre spoločnosť Handtmann Slovakia, s.r.o.   
Nákup odsávacích zariadení pre spoločnosť Handtmann Slovakia, s.r.o., je nákup 10 filtračných systémov na tlakové odlievacie stroje. Osadením nového filtračného systému na jednotlivé tlakové odlievacie strojespoločnosť zabezpečí čistenie kontaminovaného vzduchu z výrobných procesov, ako je dym, hmla z oleja, odlučovačaerosólov, prach a pod. Odsávacie zariadenia sú požadované ako jednodielne odsávacie zariadenia kryty v posuvnejforme. V pracovnej polohe je odsávač umiestnený nad úrovňou vyhadzovača a časťou tlakovej odlievacej formy,umiestnený na konštrukcii.  Jedná sa o vysokovýkonný filtračný systém na čistenie kontaminovaného odpadového vzduchu z výrobných procesov (dym, hmla z oleja, odlučovač aerosólov, prach atď).
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Žilinská teplárenská, a.s.
Odovzdávacie stanice tepla – vetva V3 Solinky po bod 6.   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia súčasných odovzdávacích staníc tepla typu para/voda na odovzdávacie stanice typuhorúca voda/voda v objektoch pripojených na systém centrálneho zásobovania teplom (ďalej len"CZT"). Cieľom zmeny teplonosnej látky používanej pri prevádzkovaní napájača Solinky z pary na horúcu vodu je predovšetkýmzníženie veľkých tepelných strát.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Výmena centrálnej klimatizácie v objekte Pražská 1,MZVEZ SR   
Predmetom zákazky je výmena existujúceho centrálneho klimatizačného systému v objekte verejného obstarávateľaPalugayov palác, Bratislava - trakty Pražská a Križkova.  Vzhľadom na typ a špecifikáciu predmetu zákazky nie je zákazka rozdelená na časti. Ide o zmiešanú zákazku, ktorejhlavnú časť tvorí dodanie tovaru, zahŕňajúcu činnosti spojené s umiestnením a montážou tovaru. Vzhľadom na výmenuuž existujúceho klimatizačného systému ide aj o demontážne práce so stavebnými úpravami na novú centrálnuklimatizáciu.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Filtre vzduchové   
Predmetom zákazky je dodávka filtrov vzduchových určených do vzduchotechnických a filtračných systémov. Ďalšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Handtmann Slovakia, s.r.o.
Nákup odsávacích zariadení pre spoločnosť Handtmann Slovakia, s.r.o.   
Predmetom zákazky Nákup odsávacích zariadení pre spoločnosť Handtmann Slovakia, s.r.o., je nákup 10 filtračných systémov na tlakové odlievacie stroje. Osadením nového filtračného systému na jednotlivé tlakové odlievacie stroje spoločnosť zabezpečí čistenie kontaminovaného vzduchu z výrobných procesov, ako je dym, hmla z oleja, odlučovač aerosólov, prach a pod. Odsávacie zariadenia sú požadované ako jednodielne odsávacie zariadenia kryty v posuvnej forme. V pracovnej poloheje odsávač umiestnený nad úrovňou vyhadzovača a časťou tlakovej odlievacej formy, umiestnený na konštrukcii. Jedná sa o vysokovýkonný filtračný systém na čistenie kontaminovaného odpadového vzduchu z výrobných procesov (dym, hmla z oleja, odlučovač aerosólov, prach atď). Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Filtre vzduchové   
Predmetom zákazky je dodávka filtrov vzduchových určených do vzduchotechnických a filtračných systémov. Ďalšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Filtre vzduchové   
Predmetom zákazky je dodávka vzduchových filtrov, ktoré sa v spoločnosti JAVYS,a.s. používajú na zabezpečenieprevádzky vzduchotechnických systémov JE A1 a V1. Tieto systémy sa nachádzajú v hlavnej budove bloku, v budovepomocných prevádzok, v spaľovni BSC RAO, vo filtračných staniciach, v monitore areosólov v sklade vyhoretéhojadrového paliva, v filtračných jednotkách rádiochemických laboratórií a v systéme prívodnej a odvodnejvzduchotechniky FSK RAO v kontrolovanom pásme.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici
Rekonštrukcia klimatizačnej jednotky v Matejovom dome   
Predmetom zákazky je výmena klimatizačnej jednotky v Matejovom dome - národná kultúrna pamiatka. Nová vonkajšiajednotka bude umiestnená v podkrovnej miestnosti s podmienkou zabezpečenia dostatočnej výmeny vzduchu presprávny chod systému. Vonkajšia jednotka sa bude skladať z dvoch modulov vzhľadom na existujúce stavebné aarchitektonické riešenie priestoru Matejovho domu. Všeobecné požiadavky na predmet zákazky sú nasledovné - Zabezpečí sa výmena vnútorných jednotiek v plnom rozsahu. - Systém pokryje minimálnu tepelnú stratu 63 kW pri vonkajšej výpočtovej teplote -15°C a vnútornej teplote +15°C. - Nebudú sa vykonávať žiadne stavebné úpravy deliacich konštrukcií, okrem prívodu vzduchu cez fasádu. - Zabezpečenie ochrany zbierkových predmetov pred prachom zo stavebnej činnosti.
Priemyselné mechanizmy  >  Chladiace a ventilačné zariadenia  >  Výmenníky tepla, klimatizačné a chladiace...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie