Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 26 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie   
Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných úschovných objektov, ich technická údržba, vrátane sťahovania, profylaxie a likvidácie. Čerpanie je za 3Q/2019
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Výroba a dodanie Tabuliek s evidenčným číslom Slovenskej republiky a súvisiace služby   
Predmetom tejto zákazky je výroba a dodanie tabuliek s evidenčným číslom (ďalej len EČ) a ich duplikátov; tabuliek sosobitným EČ a ich duplikátov; tabuliek so zvláštnym EČ a ich duplikátov; tabuliek s EČ určených pre vozidlá sčiastočným alebo plne elektrickým pohonom (tzv. BEV Battery Electric Vehicle, PHEV Plug-in Hybrid Electric Vehicle aFCEV Fuell Cell Electric Vehicle) a ich duplikátov; tabuliek s EČ s určeným zložením číslic a písmen ako skladové zásobyverejného obstarávateľa podľa § 124 ods. 5 podľa zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplneníniektorých zákonov (ďalej len Zákon o cestnej premávke); tabuliek s EČ s určeným zložením číslic a písmen určenýchpre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom (tzv. BEV (Battery Electric Vehicle), PHEV (Plug-in HybridElectric Vehicle) a FCEV (Fuell Cell Electric Vehicle); jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávanýchindividuálnych EČ s voliteľnou logistikou, t.j. alfanumerikou (ďalej len EČVL) a ich duplikátov; jednotlivo denneelektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a EČVL s bielym podkladom vyrobeným zo zmesi polykarbonátu apolyesteru vyžarujúcich svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla a ich duplikátov; jednotlivo denne elektronickýmiprostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a EČVL určených pre nosiče bicyklov a ich duplikátov; jednotlivo denneelektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČVL určených pre vozidlá s čiastočným alebo plne elektrickýmpohonom (tzv. BEV (Battery Electric Vehicle), PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle) a FCEV (Fuell Cell Electric Vehicle) aich duplikátov; jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a tabuliek s EČVL pre vozidlá sčiastočným alebo plne elektrickým pohonom určených pre nosiče bicyklov a ich duplikátov; tabuliek (nálepiek) spísmenami CD a CC, pričom všetky sú realizované aplikáciou (lamináciou) fólie so spätným odrazom (retroreflektívnej 1/4 fólie) na podklad zo zliatin ľahkých kovov spĺňajúci delegovanú smernicu Komisie (EÚ) č. 2015/863 z 31.03.2015, ktorousa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ, pokiaľ ide o zoznam obmedzovaných látok(RoHS 3) alebo sú realizované aplikáciou (lamináciou) fólie so spätným odrazom (retroreflektívnej fólie) na biely podkladzo zmesi polykarbonátu a polyesteru a sú určené pre motorové, prípojné a akékoľvek iné cestné vozidlá podliehajúceevidencii podľa Zákona o cestnej premávke (tabuľky popísané vyššie sú ďalej označované len ako TEČ). Súčasťoupredmetu zákazky sú aj služby súvisiace s výrobou, skladovaním a dodaním TEČ ako je uvedené v Zmluve o dielo. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie   
Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných úschovných objektov, ich technická údržba, vrátane sťahovania, profylaxie a likvidácie. Čerpanie je za 2Q/2019
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie   
Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných úschovných objektov, ich technická údržba, vrátane sťahovania, profylaxie a likvidácie. Čerpanie je za 1Q/2019
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie.   
Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných úschovných objektov, ich technická údržba, vrátane sťahovania, profylaxie a likvidácie. Čerpanie je za 4Q/2018
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Dodávka výrobných foriem, prievlakov, modelov a lisovacích nástrojov slúžiacich na výrobu materiálov krytov a nosných častí dentálnej súpravy a kresla   
Pre zhotovenie kresla a dentálnej súpravy budú skonštruované a vyrobené výrobné formy, prievlaky, modely a lisovacie nástroje slúžiace na výrobu materiálov krytov a nosných častí kresla a dentálnej súpravy.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie   
Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných úschovných objektov, ich technická údržba, vrátane sťahovania, profylaxie a likvidácie. Čerpanie je za 2Q/2018
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
COOPBOX Eastern, s.r.o.
Formy a strižne na vy´robu PS tácok pre tepelne tvarovaciu linku Irwin 50   
Predmetom zákazky je dodávka foriem a strižní na vyrobu PS tácok pre tepelne tvarovaciu linku Irwin 50. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažnych podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
COOPBOX Eastern, s.r.o.
Formy a strižne na vy´robu PS tácok pre tepelne tvarovaciu linku Irwin 50   
Predmetom zákazky je dodávka foriem a strižní na vyrobu PS tácok pre tepelne tvarovaciu linku Irwin 50. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažnych podkladoch.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie   
Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných úschovných objektov, ich technická údržba, vrátane sťahovania, profylaxie a likvidácie. Čerpanie je za 1Q/2018
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie   
Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných úschovných objektov, ich technická údržba, vrátane sťahovania, profylaxie a likvidácie. Čerpanie je za 4Q/2017
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, zastúpené VÚ 4977 Sliač
Nákup predného panela do informačného znaku   
Nákup predného panela do informačného znaku
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie   
Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných úschovných objektov, ich technická údržba, vrátane sťahovania, profylaxie a likvidácie. Čerpanie je za 3Q/2017
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, profylaxie, sťahovania a likvidácie.   
Skriňové trezory, sa používajú v poštových prevádzkach na úschovu peňažných hotovostí, cenín, ako aj v administratívena úschovu dôležitej a citlivej dokumentácie. Podpultové trezory, slúžia k uloženiu časových trezorových pokladní, ktoré sa používajú v dennej prevádzke na jednotlivých prevádzkach. Trezorové pokladne s časovým zámkom. Dotačné zariadenia. Dotačné zariadenia umožňujú pracovníkom priehradky riadené preberanie a odovzdanie predmetov menších rozmerov. Panelové trezory komorové, Trezorové dvere jednokrídlové, Trezorové dvere sú určené na mechanické zabezpečenie prístupu do komorových trezorov, chránených priestorov, do špeciálnych miestností a pod. Bezpečnostné dvere jednokrídlové. Bezpečnostné dvere so zvýšenou balistickou odolnosťou sú určené na mechanické zabezpečenie prístupu do chránenýchobjektov. Údržba, oprava alebo úprava zariadenia. Sťahovanie trezorovej techniky. Likvidácia trezorovej techniky.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
Slovenská pošta, a.s.
Dodávka bezpečnostných úschovných objektov vrátane technickej údržby, sťahovania, profylaxie a likvidácie   
Predmetom zákazky je dodávka bezpečnostných úschovných objektov, ich technická údržba, vrátane sťahovania, profylaxie a likvidácie. Čerpanie je za 2Q/2017
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Rôzne montované výrobky a súvisiace diely  >  Výrobky používané v stavebníctve
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie