Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 45 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Nýrovce
NY-2_VYBUDOVANIE NOVEJ ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI NÝROVCE   
Cieľom poskytovanej služby je zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v obci Nýrovcevýsadbou zelene tak, aby sa obnovila zelená infraštruktúra v krajine v intraviláne a j v extraviláne ktorá bude maťvýznam nielen mikroklimatický, hygienický, protierózny , ale aj ekologický a estetický a bude prínosom pre rekreáciuobyvateľov, útočiskom pre zver a hmyz a navráti krajinu do stabilného trvale udržateľného stavu. Zákazka realizovaná v elektronickom systéme EVO ver. 18.0 reverzným postupom
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Obec Nýrovce
NY-1_VYBUDOVANIE NOVEJ ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI NÝROVCE   
Cieľom realizácie je zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v obci Nýrovce výsadbou zelenetak, aby sa obnovila zelená infraštruktúra v krajine v intraviláne a j v extraviláne ktorá bude mať význam nielenmikroklimatický, hygienický, protierózny , ale aj ekologický a estetický a bude prínosom pre rekreáciu obyvateľov,útočiskom pre zver a hmyz a navráti krajinu do stabilného trvale udržateľného stavu. Zákazka realizovaná v elektronickom systéme EVO ver. 18.0 reverzným postupom
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Mesto Bardejov
REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU VINBARG   
Predmetom zákazky je regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg. Predmet zákazky je detailneopísanýv časti C. súťažných podkladov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Obec Bohdanovce nad Trnavou
Zelená infraštruktúra v obci Bohdanovce nad Trnavou   
Predmetom zákazky je výsadba vetrolamov v obci Bohdanovce nad Trnavou. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Obec Bohdanovce nad Trnavou
Zelená infraštruktúra v obci Bohdanovce nad Trnavou   
Predmetom zákazky je výsadba vetrolamov v obci Bohdanovce nad Trnavou. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Mesto Bardejov
REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKO OBRANCOV MIERU V BARDEJOVE   
Predmetom zákazky je revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisko Obrancov mieru v Bradejove. Predmetzákazkyje detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Obec Bohdanovce nad Trnavou
Zelená infraštruktúra v obci Bohdanovce nad Trnavou   
Predmetom zákazky je výsadba vetrolamov v obci Bohdanovce nad Trnavou. Podrobné informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Firma Gulik s.r.o.
Obnova tradičného obhospodarovania - Drienčanský kras   
Predpokladaný rozsah predmetu zákazky Odstránenie náletových drevín (lokalita so IV. stupňom ochrany). Dreviny je potrebné odstraňovať ručne, krovinorezoma ručným náradím, s využitím OOPP, pretože sklonitosť terénu je značná a na povrch tu vystupuje materská horninaškrapy.  Dôležité je ponechať solitéry starších drevín, napr. ovocných, ako aj menšie skupinky krovín rôzneho veku a pestréhodrevinového zloženia.  Drevná hmota z odstránených náletových drevín(Hrubie priemer nad 7 cm) bude sústredená na jednom mieste(určíobjednávateľ) a ponechaná pre vlastníkov pozemkov čo vyplýva z nájomnej zmluvy medzi - Firma Gulik s.r.o. a Urbárpozemkové spoločenstvo HRUŠOVO a Pasienkové pozemkové spoločenstvo HRUŠOVO.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Obec Špačince
Zelená infraštruktúra v obci Špačince   
Predmet zákazky bude pozostávať z viacerých častí. Prvá sa bude týkať lokality pozdĺž hlavnej cesty. Na tejto ploche saponechajú súčasne rastúce dreviny. Jednak z dôvodu existencie inžinierskych sietí, ale taktiež vďaka pozitívnej citovejväzbe obyvateľov, ktorí tento drevitý vegetačný porast zakladali. Na tejto lokalite bude odstránený súčasný trávnypodrast, pôda bude prekyprená a dôjde k čiastočnej výmene. Nový vegetačný podrast bude nahradený trvalkovouvýsadbou pozostávajúcou z okrasných tráv. Taktiež bude založená trávna plocha formou výsevu. Takto vysadené záhonypozdĺž cesty budú prispievať k zníženiu prašnosti prostredia.  V časti parkovej plochy bude odstránený starý a nevzhľadný trávnik, ďalej budú dosadené nové drevinné vegetačnéprvky, ktoré budú doplnené záhonmi okrasnej trávy druhu stĺpa, pre zvýšenie pestrosti a zatraktívnenie lokality. Poukončení prác bude založený nový trávny porast výsevom.  Rovnako bude vytvorený suchý potok, ako náhrada za zaniknutý. Návrh mobiliáru pozostáva z osadenia lavičiek navhodných miestach. Na záver bude na celej lokalite založený nový trávny porast, formou výsevu.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Údržba verejnej a cestnej zelene 2018   
Kompletné zabezpečenie údržby verejnej a cestnej zelene na pozemkoch vo vlastníctve, v priamej správe a v užívaníMestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice. pre tri lokality Lokalita č. 1 - Medzi jarkami, Lokalita č. 2 - Dolné hony,Lokalita č. 3 - Pôvodná obec.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Centrum výcviku Lešť
Kosenie trávnatých plôch so zberom, odvozom a likvidáciou zeleného odpadu a mulčovanie trávnatých plôch v objektoch a výcvikových zariadeniach v správe CV Lešť na roky 2018-2021   
Kosenie trávnatých plôch v rôznom stupni svahovitosti so zberom, odvozom a likvidáciou zeleného odpadu, realizovanérôznym technickým vybavením v závislosti od členitosti a rôznorodosti terénu. V objektoch, v ktorých je možnévykonávať úpravu trávnatých plôch mulčovaním, je žiadúce mulčovanie trávnatého porastu. Predpokladaný rozsah jedného cyklu kosenia 617 240 m2 Predpokladaný počet cyklov kosenia dvakrát ročne (máj október), počet kosieb môže byť ovplyvnený poveternostnýmipodmienkami a prispôsobený potrebám objednávateľa.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Mesto Komárno
Údržba verejnej zelene na území mesta Komárna   
Názov predmetu zákazky Údržba verejnej zelene na území mesta Komárna" Prvá časť Kosenie, jarné a jesenné vyhrabávanie trávy a lístia na verejných priestranstvách mesta Komárno Druhá časť Špeciálne služby záhradníctva na verejných priestranstvách mesta Komárno Tretia časť Orez stromov nad 4 m výšky orezu a výrub stromov v sťažených podmienkach na verejných priestranstváchmesta Komárno Časť č. 1 predmetu obstarávania zahŕňa kosenie, jarné a jesenné vyhrabávanie trávy a lístia v lokalitách č. 1 až č. 6 mesta Komárno. Vymedzenie lokality č. 1 Hranica lokality vedie pozdĺž východnej steny budovy Dôstojníckeho pavilónu, pokračuje ul. Vnútorná okružná s vybočením na parkovisko pri ul. Letná, po parkovisku pokračuje stredovou osou ulice až ku križovatke s ul. Tabakovákde hranica pokračuje s asfaltovou cestou pri Vážskom brehu až k sútoku rieky Váh a Dunaj. Od prečerpávačky OMVpokračuje západným smerom pozdĺž oplotenia prístavu na Elektrárenskej ceste až k východiskovému bodu t.j. juhovýchodný cíp budovy Dôstojníckeho pavilónu. Vymedzenie lokality č. 2 Hranica lokality vedie pozdĺž východnej steny budovy Dôstojníckeho pavilónu, pokračuje ul. Vnútorná okružná s vybočením na parkovisko pri ul. Letná, po parkovisku pokračuje stredovou osou ulice až ku križovatke s ul. Tabakovákde hranica pokračuje s asfaltovou cestou smerom k rieke Váh odkiaľ odbočuje doľava pri pozdĺž nadzemnéhoteplovodného vedenia až k násypu Vážskeho mostu. Ďalej pokračuje od križovatky Rákócziho ul. a Vnútorná okružnásmerom severným pozdĺž múru Palatínovej línie až ku vchodu na ČOV odkiaľ pokračuje pozdĺž ul. Veľká jarková až kukrižovatke s ul. Komenského kde odbočuje doľava a pokračuje až ku križovatke s ul. Rákócziho kde odbočuje doľava apokračuje smerom na ul. Mederčskú až ku križovatke s ul. Petfiho, kde odbočuje doľava až k južnému rohu budovy SPŠkde pokračuje pozdĺž oplotenia parku okolo Vodnej veži až k ul. Gazgovská, kde prejde na opačnú stranu a pokračujepozdĺž chodníka cez križovatky s ul. Špitálska ďalej cez Senné nám. a ul. Pohraničná až ku križovatke s ul. Záhradnícka,kde odbočuje doprava na ul. Záhradnícka pozdĺž pravostrannej línie pouličnej zástavby smerom ku výklopnému mostu až 1/5 ku nadjazdu nad ul. Dunajské nábrežie, kde odbočuje doľava pozdĺž protipovodňového múru až k východiskovému bodut.j. juhovýchodný cíp budovy D. pavilónu na ul. Dunajské nábrežie Vymedzenie lokality č. 3 Hranica lokality vedie od skríženia telesa výklopného mostu s ul. Dunajské nábrežia pozdĺž oplotenia prístavu až k Bratislavskej brány odkiaľ pokračuje stredovej osy železničnej trati až k nadjazdu Bratislavskej cesty Na Bratislavskejceste pokračuje smerom východným cez ul. Mederčská až ku križovatke s ul. Petfiho kde odbočuje doľava až k južnémurohu budovy SPŠ kde pokračuje pozdĺž oplotenia parku okolo Vodnej veži až k ul. Gazdovská, Vymedzenie lokality č. 4 Hranica lokality vedie od križovatky ul. Komenského s ul. Rákócziho smerom na ul. Mederčskú, kde pokračuje smeromna Bratislavskú cestu až ku skríženiu nadjazdu so železničnou traťou, kde prejde na ul. Budovateľská a ďalej pokračujeku križovatke s ul. Mieru cez ktorú vedie až ku križovatke s ul. Odborárov, pokračuje ďalej pozdĺž traťovej osy cezželezničnú stanicu až k železničnému mostu cez Váh, kde pred mostom odbočí doprava (južným smerom) a pozdĺž múruPalatínovej línie vedie až ku vchodu ČOV odkiaľ pokračuje pozdĺž ul. Veľká jarková až ku križovatke s ul. Komenského,kde odbočuje doľava a pokračuje k východiskovému bodu ku križovatke s ul. Rákócziho.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Mesto Spišská Nová Ves
Správa, budovanie a údržba verejnej zelene na sídliskách Mier, Západ a Tarča v meste Spišská Nová Ves na rok 2018   
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služieb a iných činností súvisiacich so správou, údržbou a tvorbou verejnej zelene na sídliskách Mier, Západ a Tarča v meste Spišská Nová Ves na základe harmonogramu prác stanovenom zo strany objednávateľa.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Centrum výcviku Lešť
Kosenie trávnatých plôch so zberom, odvozom a likvidáciou zeleného odpadu a mulčovanie trávnatých plôch v objektoch a výcvikových zariadeniach v správe CV Lešť na roky 2018-2021   
Kosenie trávnatých plôch v rôznom stupni svahovitosti so zberom, odvozom a likvidáciou zeleného odpadu, realizovanérôznym technickým vybavením v závislosti od členitosti a rôznorodosti terénu. V objektoch, v ktorých je možnévykonávať úpravu trávnatých plôch mulčovaním, je žiadúce mulčovanie trávnatého porastu.  Predpokladaný rozsah jedného cyklu kosenia 617 240 m2. Predpokladaný počet cyklov kosenia dvakrát ročne (máj október), počet kosieb môže byť ovplyvnený poveternostnýmipodmienkami a prispôsobený potrebám objednávateľa.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Mesto Bardejov
REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKO OBRANCOV MIERU V BARDEJOVE   
Predmetom zákazky je revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisko Obrancov mieru v Bradejove. Predmetzákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie