Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 39 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Vývoj prototypu dentálneho kolienka.   
Vývoj prototypu dentálneho kolienka. Predmet zákazky sa realizuje v rámci projektu Vývoj unikátneho dentálneho náradia za účelom inovácie produktovej rady spoločnosti DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
KolArms s.r.o.
Výskum vplyvu fyzikálno metalurgických charakteristík inovatívnych materiálov na úžitkové vlastnosti najexponovanejších častí strelných zbraní   
KolArms, s.r.o. ako výrobca ručných a v budúcnosti aj lafetovaných zbraní sa mieni zaradiť na trhu ručných a ľahkých lafetovaných zbraní medzi spoľahlivých a operatívnych dodávateľov nielen pre potreby rôznych ozbrojených zložiek, ale aj špeciálnych zložiek so špecifickými požiadavkami na výzbroj. Cieľom projektu je rozšíriť dostatočne efektívny a hospodárny systém výroby uvedených zbraní, zlepšiť technologickú a technickú schopnosť reagovať na požiadavky zákazníka ako v oblasti kapacity výroby, tak aj v oblasti možností inovačných krokov pri riešení potrieb zákazníkov. Dosiahnutie efektívneho, ekonomického systému opracovania kovových, nekovových a plastových materiálov s vysokoumierou využitia moderných obrábacích CNC systémov. Zníženie materiálových a finančných nákladov na kooperačnévzťahy . Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
LED-SOLAR, s.r.o.
Zmluvný výskum , ktorého výsledkom bude dodávka komunikačných modulov, hardwéru a softwéru pre rodinu AC nabíjacích staníc.   
Predmetom obstarávania je vznik modulov zabezpečujúcich prenos informácií medzi nabíjacou stanicou, užívateľským rozhraním a cloudovou službou pri zabezpečení kompatibility s ďalšími modulmi sústavy a riadiacej jednotky.Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Zisťovanie početnosti veľkých šeliem a zisťovanie stupňa hybridizácie vlka dravého na základe analýz DNA   
Vypracovanie štúdií odhadu početnosti chránených druhov veľkých šeliem (vlk dravý, rys ostrovid, medveď hnedý) a vypracovanie štúdie stupňa hybridizácie vlka dravého s príbuznými druhmi živočíchov (šakal zlatý, pes domáci) analýzou DNA.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
P e W a S s.r.o.
„Zmluvný výskum pre získanie poznatkov z testovania obaleného osiva superabsorpčným polymérom hustosiatych obilnín v kontrolovaných podmienkach“   
Predmet zmluvného výskumu Predmetom obstarávaného výskumu je služba, ktorú tvoria analytické a metodologické práce v rámci nižšiedefinovaného zamerania a rozsahu. Súvislosť požadovaných výskumných prác s výskumným projektom objednávateľa Zmluvný výskum, popísaný v nižšie uvedenej špecifikácii služieb je integrálnou súčasťou výskumného projektuobjednávateľa, ktorého cieľom je nahradenie kľúčových zložiek zmesi AquaholderTM Seed+ alternatívnymi látkami.Sekundárnymi cieľmi sú predovšetkým zvýšenie materiálovej bezpečnosti, zníženie nákladovosti a zlepšenie dostupnostiAquaholderTM Seed+. Vytvorené riešenia budú aplikované v inovovanej výrobe produktu.  Výskumná časť projektu bude pozostávať z vypracovania rešerše ohľadne látok, ktoré majú potenciál svojou funkciou avlastnosťami alternovať látky súčasnej receptúry. Výskum bude orientovaný na hľadanie alternatív pre spojitú fázureceptúry, pre látky, ktoré na seba dokážu viazať vodu ako aj pre adhezívum v receptúre súčasnej suspenzie.Alternatívne látky budú následne podrobované laboratórnym analýzam a bude skúmaná možnosť ich implementácie doexistujúcej zmesi. Cieľom výskumu bude overenie substitúcie každej alternatívnej látky zvlášť ako aj spolu. V prípadevhodných látok bude ďalej skúmaná ich aplikovateľnosť na reálnej účinnosti na osive. Tieto testy budú pozostávať zmerania parametrov v laboratórnych podmienkach orientovaných na testovanie v simulovaných bežných a stresovýchpodmienkach ako aj v maloparcelných poľných testoch s kontrolovaným prostredím. V rámci projektu budú taktiežskúmané fyzikálne vlastností nových receptúr ako je sorpčná kapacita obaleného osiva a tokové vlastnosti. Konkrétne 1/5 výstupy výskumnej časti budú vo forme získaných práv duševného vlastníctva pre chemické receptúry a procesy ichvýroby, rovnako ako pre procesy nanášania chemickej látky na osivo.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
iLO, s. r. o.
Dodávka zmluvného výskumu použitia neurónových sietí v priemysle   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti výskumu, ktorých cieľom je vytvorenie platformy na zabezpečeniekontinuálneho vyhodnocovania produkčných, fyzikálnych a iných hodnôt a parametrov, ktoré generuje produkčná linka,ich spracovanie a následná analýza. Výskum v danej oblasti bude zameraný najmä na hľadanie a definovanie ichvzájomných kauzalít a korelácií.  Bližšia špecifikácia je uvedená v bode II.2.4 tohto oznámenia a v súťažných podkladoch.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
P e W a S s.r.o.
„Zmluvný výskum pre vytvorenie metodiky a testovanie riešenia hydrostimulačnej modifikácie osiva s možnosťou ukotvenia podporných látok“   
Predmetom zákazky je zabezpečenie výskumu v zmysle nižšie uvedeného opisu.  Predmet zmluvného výskumu Predmetom obstarávaného výskumu je služba, ktorú tvoria analytické a metodologické práce v rámci nižšiedefinovaného zamerania a rozsahu.  Súvislosť požadovaných výskumných prác s výskumným projektom objednávateľa Zmluvný výskum, popísaný v nižšie uvedenej špecifikácii služieb je integrálnou súčasťou výskumného projektuobjednávateľa, ktorého cieľom je vytvoriť nový produktový rad superabsorbčných polymérov (SAP). Tento bude v sebespájať unikátne vlastnosti hydrostimulačného morenia Pewas AquaholderTM Seed+ (AQS), založeného na použitísuperabsorpčných polymérov (SAP) a podporných stimulačných. Cieľom je nájsť také látky a použiť ich v takýchkoncentráciách, aby bol dosiahnutý čo možno najväčší efekt vybraných riešení. Vytvorené riešenia budú aplikovateľné vinovovanej výrobe produktového radu, s odbytom bez regionálneho obmedzenia, no predovšetkým v klimatickynáročných podmienkach (teda s vysokým potenciálom internacionalizácie odbytového trhu). Výskumná časť projektu bude pozostávať z vypracovania rešerše ohľadne látok, ktoré majú potenciál svojou funkcioupodporiť účinky hydrostimulačného morenia. Táto fáza bude nasledovaná testovaním chemickej a technickejkompatibility AQS a podporných látok. V prípade vhodných látok bude ďalej skúmaná ich najvhodnejšia koncentrácia v 1/5 pomere k AQS. Na základe týchto testov budú vyselektované riešenia (receptúry), ktoré budú následne postúpené natestovanie reálnej účinnosti na osive. Tieto testy budú pozostávať z merania parametrov v laboratórnych podmienkachorientovaných na testovanie v simulovaných bežných a stresových podmienkach ako aj v maloparcelných poľnýchtestoch s kontrolovaným prostredím. V rámci projektu bude taktiež skúmaná technická aplikovateľnosť zvolenýchreceptúr, sedimentácia a skladovateľnosť vyskúmaných produktov, skladovateľnosť obaleného osiva. Konkrétne výstupy výskumnej časti budú vo forme získaných práv duševného vlastníctva pre chemické receptúry aprocesy ich výroby, rovnako ako pre procesy nanášania chemickej látky na osivo.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
SLOVARM, a.s.
Procesné a produktové inovácie v spoločnosti SLOVARM, a.s.   
Predmetom zákazky je Zmluvný výskum fyzikálnych podmienok spracovania mosadze novej generácie v podmienkachspoločnosti SLOVARM, a.s. a Zmluvný výskum pre kyber-fyzikálne riadenie procesov v podmienkach spoločnosti SLOVARM, a.s. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. Zákazka je rozdelená na dve časti.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
SPINEA, s.r.o.
Vibroakustické meranie   
Predmetom zákazky je služba dodávky vibroakustických meraní v zmysle predmetu zákazky v požadovanom rozsahu v rámci realizácie projektu pre Priemyselný výskum povlakov pre komponenty ložiskového reduktora na prenos výkonu. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
SPINEA, s.r.o.
Dodávka výskumu pre projekt “Priemyselný výskum povlakov pre komponenty ložiskového reduktora na prenos výkonu“   
Predmetom zákazky je Dodávka výskumu pre projekt Priemyselný výskum povlakov pre komponenty ložiskovéhoreduktora na prenos výkonu s cieľom vyvinúť a aplikovať do praxe povlaky pre komponenty ložiskového reduktora včlenení 1/ Dodávka výskumu pre dodanie samomazného povlaku a 2/Dodávka výskumu pre povlak z nízkym trením doprevodoviek pre vysoko dynamické robotické aplikácie. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
LED-SOLAR, s.r.o.
Zmluvný výskum , ktorého výsledkom bude dodávka komunikačných modulov, hardwéru a softwéru pre rodinu AC nabíjacích staníc.   
Predmetom obstarávania je vznik modulov zabezpečujúcich prenos informácií medzi nabíjacou stanicou, užívateľskýmrozhraním a cloudovou službou pri zabezpečení kompatibility s ďalšími modulmi sústavy a riadiacej jednotky.Podrobnášpecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
SPINEA, s.r.o.
Vibroakustické meranie   
Predmetom zákazky je služba dodávky vibroakustických meraní v zmysle predmetu zákazky v požadovanom rozsahu vrámci realizácie projektu pre Priemyselný výskum povlakov pre komponenty ložiskového reduktora na prenos výkonu.Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Biomedicínske centrum SAV
Kmeňovo špecifické laboratórne zvieratá určené pre výskum   
Predmetom zákazky je nákup kmeňovo špecifických laboratórnych zvierat pre BMC SAV používaných pri výskume schváleného projektu BMC SAV na základe Rozhodnutia štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej republiky.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
KolArms s.r.o.
Výskum vplyvu fyzikálno metalurgických charakteristík inovatívnych materiálov na úžitkové vlastnosti najexponovanejších častí strelných zbraní   
KolArms, s.r.o. ako výrobca ručných a v budúcnosti aj lafetovaných zbraní sa mieni zaradiť na trhu ručných a ľahkýchlafetovaných zbraní medzi spoľahlivých a operatívnych dodávateľov nielen pre potreby rôznych ozbrojených zložiek, aleaj špeciálnych zložiek so špecifickými požiadavkami na výzbroj. Cieľom projektu je rozšíriť dostatočne efektívny ahospodárny systém výroby uvedených zbraní, zlepšiť technologickú a technickú schopnosť reagovať na požiadavkyzákazníka ako v oblasti kapacity výroby, tak aj v oblasti možností inovačných krokov pri riešení potrieb zákazníkov.Dosiahnutie efektívneho, ekonomického systému opracovania kovových, nekovových a plastových materiálov s vysokou 1/3 mierou využitia moderných obrábacích CNC systémov. Zníženie materiálových a finančných nákladov na kooperačnévzťahy . Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Saneca Pharmaceuticals a. s.
Zmluvný výskum extrakcie morfínu z makovinového prachu   
Predmetom zákazky je priemyselný výskum procesu extrakcie morfínu z makovinového prachu a úpravy slamy pre extrakciu.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie