Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 106 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
IMUNA PHARM, a.s.
Štúdie vyluhovateľnosti a extrakcie látok z produktov z PP obalov   
Štúdie vyluhovateľnosti a extrakcie látok z produktov z PP obalov podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
IMUNA PHARM, a.s.
Výskum adaptéra na infúzne vaky   
Výskum adaptéra na infúzne vaky podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Slovenská správa ciest
Celoštátny smerový dopravný prieskum v roku 2017   
Získanie údajov o smerovaní dopravných prúdov, ktoré budú slúžiť pre plánovaciu a investorskú činnosť v cestnomhospodárstve, pri výstavbe obchvatov miest ako aj pre prioritizáciu modernizácie/rekonštrukcie existujúcich ciest I. triedy. Využitie údajov sa predpokladá aj pri definovaní obchádzkových trás v prípade rozsiahlych dopravnýchobmedzení. Na základe znalostí o smerovaní dopravy je možné optimalizovať vplyv vonkajších dopravných vzťahov navnútorný komunikačný systém miest a definovať prevládajúce dopravné prúdy v rámci územia SR. Rozsah a štruktúraprieskumom získaných výstupných dát má svoje opodstatnenie aj pre účely stanovenia strategického rozvoja cestnejinfraštruktúry na národnej úrovni s presahom na tvorbu koncepcií v rámci európskeho dopravného priestoru.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Zabezpečenie trvalých a analytických činnosti v oblasti elektronických komunikácií v r. 2017 – 2020   
Predmetom zákazky je zabezpečenie činností, ktoré pre Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej lenMDV SR), vyplývajú zo zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, z plnenia úloh súvisiacich s poskytovanímštatistických informácií štátnym orgánom a medzinárodným organizáciám, ďalej spracovanie Národnej tabuľkyfrekvenčného spektra (NTFS), spracovanie údajov o využívaní frekvenčného spektra v SR do európskeho informačnéhosystému EFIS (ECO Frequency Information System) a poskytnutie analytických činností v nadväznosti na platnúlegislatívu, uznesenia vlády a iné základné materiály súvisiace s výkonom štátnej správy v oblasti elektronickýchkomunikácií.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Zabezpečenie trvalých a analytických činností v oblasti dopravy   
Predmetom zákazky je spracovávanie štúdií, analýz a prognóz pre rozhodovaciu, koncepčnú, metodickú alegislatívnučinnosť objednávateľa, ako aj návrhy možností zefektívnenia hospodárskej politiky štátu v oblastidopravy, vnasledovných oblastiach 1. Oblasť Predpisy EHK OSN 2. Oblasť Monitorovanie vplyvov dopravy na životné prostredie 3. Oblasť Štatistika dopravy 4. Oblasť Konsolidácia medzinárodných predpisov a dokumentov 5. Oblasť Prognózy, prípadové, analytické, rozborové štúdie a strategické dokumenty rezortu dopravy.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
22756 - MUSVestník č. 164/2019 - 13.08.2019 OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PRE ZÁKAZKY OBRANY ABEZPEČNOSTI podľa Vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 842/2011  Druh postupu: Užšia súťažDruh zákazky: SlužbyKategória služby: 14ODDI
Predĺženie technického života leteckých riadených rakiet R-73   
Predmetom zákazky je vykonanie prác spojených s vypracovaním návrhu na predĺženie technického života leteckýchriadených rakiet R-73
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Služby týkajúce sa výskumu a vývoja...  >  Skúšanie a hodnotenie
APIS spol. s r.o.
„FaceControl – Komplexné komunikačné zariadenie pre riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle“   
Predmetom zákazky je zabezpečenie zmluvného výskumu v rámci výskumno-vývojovej časti projektu s názvom FaceControl komplexné komunikačné zariadenie pre inovatívne riadenie výrobných a podporných procesov v priemysle.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Vývoj prototypu dentálneho kolienka.   
Vývoj prototypu dentálneho kolienka. Predmet zákazky sa realizuje v rámci projektu Vývoj unikátneho dentálneho náradia za účelom inovácie produktovej rady spoločnosti DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Zabezpečenie trvalých a analytických činností v oblasti dopravy   
Predmetom zákazky je spracovávanie štúdií, analýz a prognóz pre rozhodovaciu, koncepčnú, metodickú alegislatívnučinnosť objednávateľa, ako aj návrhy možností zefektívnenia hospodárskej politiky štátu v oblastidopravy, vnasledovných oblastiach 1. Oblasť Predpisy EHK OSN 2. Oblasť Monitorovanie vplyvov dopravy na životné prostredie 3. Oblasť Štatistika dopravy 4. Oblasť Konsolidácia medzinárodných predpisov a dokumentov 5. Oblasť Prognózy, prípadové, analytické, rozborové štúdie a strategické dokumenty rezortu dopravy.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
KolArms s.r.o.
Výskum vplyvu fyzikálno metalurgických charakteristík inovatívnych materiálov na úžitkové vlastnosti najexponovanejších častí strelných zbraní   
KolArms, s.r.o. ako výrobca ručných a v budúcnosti aj lafetovaných zbraní sa mieni zaradiť na trhu ručných a ľahkých lafetovaných zbraní medzi spoľahlivých a operatívnych dodávateľov nielen pre potreby rôznych ozbrojených zložiek, ale aj špeciálnych zložiek so špecifickými požiadavkami na výzbroj. Cieľom projektu je rozšíriť dostatočne efektívny a hospodárny systém výroby uvedených zbraní, zlepšiť technologickú a technickú schopnosť reagovať na požiadavky zákazníka ako v oblasti kapacity výroby, tak aj v oblasti možností inovačných krokov pri riešení potrieb zákazníkov. Dosiahnutie efektívneho, ekonomického systému opracovania kovových, nekovových a plastových materiálov s vysokoumierou využitia moderných obrábacích CNC systémov. Zníženie materiálových a finančných nákladov na kooperačnévzťahy . Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
TECHNOV, s.r.o.
Simulácia, modelovanie, vývoj algoritmov a aplikácie pre produkciu inovovaných výrobkov   
Predmetom zákazky je poskytovanie činností v oblasti počítačového modelovania, simulácie a vývoja nových produktov,predovšetkým v kategórii oválneho potrubia a rôznych tvaroviek. Výsledkom bude vytvorenie plnohodnotnej databázyinformácií viazaných k potrubným rozvodom vo VZT a softwarových aplikácií, ktoré budú kompatibilné; a niektoré ichsúčasti budú následne použité ako doplnok knižnice BIM.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
LED-SOLAR, s.r.o.
Zmluvný výskum , ktorého výsledkom bude dodávka komunikačných modulov, hardwéru a softwéru pre rodinu AC nabíjacích staníc.   
Predmetom obstarávania je vznik modulov zabezpečujúcich prenos informácií medzi nabíjacou stanicou, užívateľským rozhraním a cloudovou službou pri zabezpečení kompatibility s ďalšími modulmi sústavy a riadiacej jednotky.Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Digital Factory, s.r.o.
Vývoj a prevádzka aplikácie   
Nákup a vývoj aplikácie na vytvorenie medzinárodnej platformy pre obchodovanie s náhradnými dielmi originálnych výrobcov, tzv. druhovýrobcov a obchodníkov s použitými náhradnými dielmi.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Zisťovanie početnosti veľkých šeliem a zisťovanie stupňa hybridizácie vlka dravého na základe analýz DNA   
Vypracovanie štúdií odhadu početnosti chránených druhov veľkých šeliem (vlk dravý, rys ostrovid, medveď hnedý) a vypracovanie štúdie stupňa hybridizácie vlka dravého s príbuznými druhmi živočíchov (šakal zlatý, pes domáci) analýzou DNA.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Zabezpečenie trvalých a analytických činnosti v oblasti elektronických komunikácií v r. 2017 – 2020   
Predmetom zákazky je zabezpečenie činností, ktoré pre Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej lenMDV SR), vyplývajú zo zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, z plnenia úloh súvisiacich s poskytovanímštatistických informácií štátnym orgánom a medzinárodným organizáciám, ďalej spracovanie Národnej tabuľkyfrekvenčného spektra (NTFS), spracovanie údajov o využívaní frekvenčného spektra v SR do európskeho informačnéhosystému EFIS (ECO Frequency Information System) a poskytnutie analytických činností v nadväznosti na platnúlegislatívu, uznesenia vlády a iné základné materiály súvisiace s výkonom štátnej správy v oblasti elektronickýchkomunikácií.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie