Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 99 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Vývoj prototypu dentálneho kolienka.   
Vývoj prototypu dentálneho kolienka. Predmet zákazky sa realizuje v rámci projektu Vývoj unikátneho dentálneho náradia za účelom inovácie produktovej rady spoločnosti DIPLOMAT DENTAL s.r.o.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Zabezpečenie trvalých a analytických činností v oblasti dopravy   
Predmetom zákazky je spracovávanie štúdií, analýz a prognóz pre rozhodovaciu, koncepčnú, metodickú alegislatívnučinnosť objednávateľa, ako aj návrhy možností zefektívnenia hospodárskej politiky štátu v oblastidopravy, vnasledovných oblastiach 1. Oblasť Predpisy EHK OSN 2. Oblasť Monitorovanie vplyvov dopravy na životné prostredie 3. Oblasť Štatistika dopravy 4. Oblasť Konsolidácia medzinárodných predpisov a dokumentov 5. Oblasť Prognózy, prípadové, analytické, rozborové štúdie a strategické dokumenty rezortu dopravy.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
KolArms s.r.o.
Výskum vplyvu fyzikálno metalurgických charakteristík inovatívnych materiálov na úžitkové vlastnosti najexponovanejších častí strelných zbraní   
KolArms, s.r.o. ako výrobca ručných a v budúcnosti aj lafetovaných zbraní sa mieni zaradiť na trhu ručných a ľahkých lafetovaných zbraní medzi spoľahlivých a operatívnych dodávateľov nielen pre potreby rôznych ozbrojených zložiek, ale aj špeciálnych zložiek so špecifickými požiadavkami na výzbroj. Cieľom projektu je rozšíriť dostatočne efektívny a hospodárny systém výroby uvedených zbraní, zlepšiť technologickú a technickú schopnosť reagovať na požiadavky zákazníka ako v oblasti kapacity výroby, tak aj v oblasti možností inovačných krokov pri riešení potrieb zákazníkov. Dosiahnutie efektívneho, ekonomického systému opracovania kovových, nekovových a plastových materiálov s vysokoumierou využitia moderných obrábacích CNC systémov. Zníženie materiálových a finančných nákladov na kooperačnévzťahy . Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
TECHNOV, s.r.o.
Simulácia, modelovanie, vývoj algoritmov a aplikácie pre produkciu inovovaných výrobkov   
Predmetom zákazky je poskytovanie činností v oblasti počítačového modelovania, simulácie a vývoja nových produktov,predovšetkým v kategórii oválneho potrubia a rôznych tvaroviek. Výsledkom bude vytvorenie plnohodnotnej databázyinformácií viazaných k potrubným rozvodom vo VZT a softwarových aplikácií, ktoré budú kompatibilné; a niektoré ichsúčasti budú následne použité ako doplnok knižnice BIM.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
LED-SOLAR, s.r.o.
Zmluvný výskum , ktorého výsledkom bude dodávka komunikačných modulov, hardwéru a softwéru pre rodinu AC nabíjacích staníc.   
Predmetom obstarávania je vznik modulov zabezpečujúcich prenos informácií medzi nabíjacou stanicou, užívateľským rozhraním a cloudovou službou pri zabezpečení kompatibility s ďalšími modulmi sústavy a riadiacej jednotky.Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1 Opis predmetu zákazky.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Digital Factory, s.r.o.
Vývoj a prevádzka aplikácie   
Nákup a vývoj aplikácie na vytvorenie medzinárodnej platformy pre obchodovanie s náhradnými dielmi originálnych výrobcov, tzv. druhovýrobcov a obchodníkov s použitými náhradnými dielmi.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Zisťovanie početnosti veľkých šeliem a zisťovanie stupňa hybridizácie vlka dravého na základe analýz DNA   
Vypracovanie štúdií odhadu početnosti chránených druhov veľkých šeliem (vlk dravý, rys ostrovid, medveď hnedý) a vypracovanie štúdie stupňa hybridizácie vlka dravého s príbuznými druhmi živočíchov (šakal zlatý, pes domáci) analýzou DNA.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Zabezpečenie trvalých a analytických činnosti v oblasti elektronických komunikácií v r. 2017 – 2020   
Predmetom zákazky je zabezpečenie činností, ktoré pre Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej lenMDV SR), vyplývajú zo zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike, z plnenia úloh súvisiacich s poskytovanímštatistických informácií štátnym orgánom a medzinárodným organizáciám, ďalej spracovanie Národnej tabuľkyfrekvenčného spektra (NTFS), spracovanie údajov o využívaní frekvenčného spektra v SR do európskeho informačnéhosystému EFIS (ECO Frequency Information System) a poskytnutie analytických činností v nadväznosti na platnúlegislatívu, uznesenia vlády a iné základné materiály súvisiace s výkonom štátnej správy v oblasti elektronickýchkomunikácií.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Zabezpečenie trvalých a analytických činností v oblasti dopravy   
Predmetom zákazky je spracovávanie štúdií, analýz a prognóz pre rozhodovaciu, koncepčnú, metodickú alegislatívnučinnosť objednávateľa, ako aj návrhy možností zefektívnenia hospodárskej politiky štátu v oblastidopravy, vnasledovných oblastiach 1. Oblasť Predpisy EHK OSN 2. Oblasť Monitorovanie vplyvov dopravy na životné prostredie 3. Oblasť Štatistika dopravy 4. Oblasť Konsolidácia medzinárodných predpisov a dokumentov 5. Oblasť Prognózy, prípadové, analytické, rozborové štúdie a strategické dokumenty rezortu dopravy.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Martinské centrum imunológie, s.r.o.
Zmluvný výskum   
Zmluvný výskum na základe zadefinovaného výberu bakteriofágov založenie seed lot systémov, založenie stabilitných skúšok, stanovenie identity - pozostávajúce z kompletnej sekvencie genómu, charakterizácie kmeňov (sekvenovanie DNA sekvencií), genotypizácie (založenej na RAPD-PCR) a príprava bakteriofágov pre účely testovania vo vodnom roztoku.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
P e W a S s.r.o.
„Zmluvný výskum pre získanie poznatkov z testovania obaleného osiva superabsorpčným polymérom hustosiatych obilnín v kontrolovaných podmienkach“   
Predmet zmluvného výskumu Predmetom obstarávaného výskumu je služba, ktorú tvoria analytické a metodologické práce v rámci nižšiedefinovaného zamerania a rozsahu. Súvislosť požadovaných výskumných prác s výskumným projektom objednávateľa Zmluvný výskum, popísaný v nižšie uvedenej špecifikácii služieb je integrálnou súčasťou výskumného projektuobjednávateľa, ktorého cieľom je nahradenie kľúčových zložiek zmesi AquaholderTM Seed+ alternatívnymi látkami.Sekundárnymi cieľmi sú predovšetkým zvýšenie materiálovej bezpečnosti, zníženie nákladovosti a zlepšenie dostupnostiAquaholderTM Seed+. Vytvorené riešenia budú aplikované v inovovanej výrobe produktu.  Výskumná časť projektu bude pozostávať z vypracovania rešerše ohľadne látok, ktoré majú potenciál svojou funkciou avlastnosťami alternovať látky súčasnej receptúry. Výskum bude orientovaný na hľadanie alternatív pre spojitú fázureceptúry, pre látky, ktoré na seba dokážu viazať vodu ako aj pre adhezívum v receptúre súčasnej suspenzie.Alternatívne látky budú následne podrobované laboratórnym analýzam a bude skúmaná možnosť ich implementácie doexistujúcej zmesi. Cieľom výskumu bude overenie substitúcie každej alternatívnej látky zvlášť ako aj spolu. V prípadevhodných látok bude ďalej skúmaná ich aplikovateľnosť na reálnej účinnosti na osive. Tieto testy budú pozostávať zmerania parametrov v laboratórnych podmienkach orientovaných na testovanie v simulovaných bežných a stresovýchpodmienkach ako aj v maloparcelných poľných testoch s kontrolovaným prostredím. V rámci projektu budú taktiežskúmané fyzikálne vlastností nových receptúr ako je sorpčná kapacita obaleného osiva a tokové vlastnosti. Konkrétne 1/5 výstupy výskumnej časti budú vo forme získaných práv duševného vlastníctva pre chemické receptúry a procesy ichvýroby, rovnako ako pre procesy nanášania chemickej látky na osivo.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Martinské centrum imunológie, s.r.o.
Zmluvný výskum   
Zmluvný výskum na základe zadefinovaného výberu bakteriofágov založenie seed lot systémov, založenie stabilitnýchskúšok, stanovenie identity - pozostávajúce z kompletnej sekvencie genómu, charakterizácie kmeňov (sekvenovanieDNA sekvencií), genotypizácie (založenej na RAPD-PCR) a príprava bakteriofágov pre účely testovania vo vodnomroztoku. Kvalitatívna špecifikácia uvedená v súťažných podkaldoch.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Zabezpečenie trvalých a analytických činností v oblasti dopravy   
Predmetom zákazky je spracovávanie štúdií, analýz a prognóz pre rozhodovaciu, koncepčnú, metodickú a legislatívnu činnosť objednávateľa, ako aj návrhy možností zefektívnenia hospodárskej politiky štátu v oblasti dopravy, v nasledovných oblastiach 1. Oblasť Predpisy EHK OSN 2. Oblasť Monitorovanie vplyvov dopravy na životné prostredie 3. Oblasť Štatistika dopravy 4. Oblasť Konsolidácia medzinárodných predpisov a dokumentov 5. Oblasť Prognózy, prípadové, analytické, rozborové štúdie a strategické dokumenty rezortu dopravy.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
DB Biotech, a.s.
Externé testovanie výstupov projektu (zmluvný výskum)   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb zmluvného výskumu, t.j testovania protilátok určených pre vyšetrenie bioptického materiálu nevyhnutných pre realizáciu výskumno-vývojovej časti projektu s názvom Podpora výskumných ainovačných aktivít v spoločnostiach ZTS VVÚ Košice, a.s. a DB Biotech, a.s., financovaného z Operačného programu Výskum a Inovácie.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
iLO, s. r. o.
Dodávka zmluvného výskumu použitia neurónových sietí v priemysle   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb v oblasti výskumu, ktorých cieľom je vytvorenie platformy na zabezpečeniekontinuálneho vyhodnocovania produkčných, fyzikálnych a iných hodnôt a parametrov, ktoré generuje produkčná linka,ich spracovanie a následná analýza. Výskum v danej oblasti bude zameraný najmä na hľadanie a definovanie ichvzájomných kauzalít a korelácií.  Bližšia špecifikácia je uvedená v bode II.2.4 tohto oznámenia a v súťažných podkladoch.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie