Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 20819 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
KOVOMONT - PO, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti spoločnosti KOVOMONT - PO, s.r.o.   
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti výrobnej haly spoločnosti KOVOMONT - PO, s.r.o.  Stavba sa v zmysle výkazu výmer delí na nasledovné objekty 01 - Zateplenie obvodových stien 02 - Zateplenie strechy 03 - Výplne otvorov 04 - Fotovolatika 05 - Ostatné  Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Univerzitná nemocnica Bratislava
Rekonštrukcia oddelenia dlhodobo chorých v UNB Nemocnica akad. L. Dérera   
Predmetom zákazky je kompletná a komplexná rekonštrukcia časti poschodia lôžkového oddelenia pre dlhodobo chorých. Jedná sa o rekonštrukciu sociálnych zariadení, ležatých rozvodov, elektroinštalácie, medicinálnych plynov, stiena podláh na prvom poschodí v trakte B v budove Infekčného pavilónu.
Stavebné práce
CHYŽBET SK, s.r.o.
Zníženie energetickej náročnosti objektu výrobná hala na parcele č. 2285/67   
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti objektu výrobná hala na parcele č. 2285/67. Stavebné práce zahŕňajú zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strešného plášťa, výmenu otvorových konštrukcií, výmenu svietidiel, vykurovanie a plynoinštaláciu.  Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Šaľa
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa   
Predmetom zákazky je realizácia stavby Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa Ďalšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch projektová dokumentácia, výkazy - výmer.
Stavebné práce
RALT, s. r. o.
Inovácia produktu v spoločnosti RALT, s. r. o.   
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie, ktorá sa skladá zo 4 logických celkov a to  1. Gravírovací stroj 2. Vyšívací stroj 3. a 4. Tlačiarenský stroj a Tepelný lis. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektronické, elektromechanické a elektrotechnické...  >  Elektromechanické zariadenia
Žilinský samosprávny kraj
KNsP Čadca – stavebné úpravy JIS interného oddelenia   
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy JIS interného oddelenia v KNsP v Čadci. Podrobnejšie vymedzenie predmetuzákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkazevýmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Rekonštrukcia a premiestnenie technologických zariadení do objektu SO 760-II.3.4.5.:V1 – projektová dokumentácia   
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie v dvoch samostatných častiach ako ajbezpečnostnej dokumentácie,ktorá bude potrebná k získaniu stavebného povolenia a následne realizácie stavebných atechnologických úprav k zmene účelu využitia stavebného objektu SO 760-II.3,4,5V1.Realizačný projekt vypracovaný vdvoch nezávislých častiach bude vypracovaný tak,aby bolo možné realizovať samostatné procesy obstarávaniazhotoviteľa jednotlivých úprav stavebného objektu.Z uvedeného dôvodu musia samostatné realizačné projektyobsahovať všetky potrebné náležitosti vrátane výkazu výmer jednotlivo.Prvá časť projektovej dokumentácie bude riešiťvybudovanie skladovacích priestorov pre kovové kontaminované materiály v časti stavebného objektu.Druhá časťrealizačného projektu bude riešiť premiestnenie spracovateľských zariadení fragmentačného pracoviska,suchejdekontaminácie a zariadenia na uvoľňovanie materiálov do životného prostredia do zostávajúcich priestorov objektu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Kluknavská mliekáreň - obchodno - odbytové družstvo
Inovácia výrobného procesu – Kluknavská mliekáreň_2   
Predmetom zákazky je dodanie strojov a inovovanie výrobného procesu v mliekárni. Podrobný opis predmetu zákazky atechnická špecifikácia je v prílohe súťažných podkladov opis predmetu zákazky - stroje a meranie a regulácia -technická špecifikácia.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Oprava súpravy Push-Pull 004   
Oprava súpravy Push-Pull 004 po dopravnej nehode.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Rozhlas a televízia Slovenska
Zabezpečenie služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy   
Predmetom zákazky je poskytovanie služieb súvisiacich s výrobou televízneho signálu prenosovou technikouprostredníctvom dieselagregátov vrátane technickej obsluhy na zabezpečovanie predovšetkým živého vysielaniašportových a iných spoločenských podujatí vo verejnom záujme a to podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa(podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch).
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Rozhlasové a televízne služby  >  Televízne služby
Sociálna poisťovňa, ústredie
Konsolidácia a rozšírenie prevádzkovaného aplikačného systému Oracle ExaLogic   
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia, konfigurácia a migrácia nového aplikačného systému Oracle ExaLogicvrátane zabezpečenia dopravy a vykládky na miesto plnenia v ústredí verejného obstarávateľa, technickej podpory arozšírenej podpory v rozsahu stanovených podmienok.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 a časť B.2 súťažných podkladov, ktoré sú zverejnené v profileverejného obstarávateľa na portáli www.uvo.gov.sk a na portáli www.evo.gov.sk.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Tlačiarenské a grafické služby   
Predmetom zákazky je poskytovanie tlačiarenských, grafických a ďalších súvisiacich služieb pre potreby verejnéhoobstarávateľa a jeho organizačné útvary. Predmetom zákazky je tlač, kreatíva, grafika, produkcia a dodanie certifikovaných digitálnych nátlačkov, ktorých rozsaha počet je zadefinovaný v súťažných podkladoch. V rámci položiek grafika a produkcia verejný obstarávateľ vyžaduje aj zabezpečenie redakčných prác,jazykovúkorektúru, typografickú korektúru a dodanie jednotlivých druhov tlačovín do určených miest verejného obstarávateľa(ako napríklad brožúr, kníh, letákov, plagátov a iných tlačovín) uvedených a zašpecifikovaných v súťažných podkladoch.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Služby technického zabezpečenia národných testovaní na základných školách pre školský rok 2019/2020   
Predmet plnenia pozostáva z technického zabezpečenia národnych testovaní na základnych školách pre školsky rok 2019/2020
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Telekomunikačné služby mobilného operátora   
Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j. vytvorením virtuálnej privátnej siete pre hlasové SIM karty verejného obstarávateľa a vo vybraných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa. Ide o osobitnú službu, ktorá umožňuje poskytovanie homogénneho technického, technologického prostredia a zvýhodnenej cenovej úrovne volaní za osobitných dohodnutých podmienok dohodnutých. Služba HVPS vytvára uzavretú skupinu koncových telekomunikačných zariadení využívajúcich elektronické komunikačné služby uchádzača poskytované prostredníctvom verejných telekomunikačných sietí uchádzača a prostredníctvom SIM kariet uchádzača registrovanýchna verejného obstarávateľa.
Poštové a telekomunikačné služby  >  Telekomunikačné služby  >  Telefónne služby a prenos údajov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Veľkokapacitná cisternová automobilová striekačka na hasenie lesných požiarov s usporiadaním náprav 10x10   
Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky Veľkokapacitnej cisternovej automobilovej striekačky na hasenie lesných požiarov s usporiadaním náprav 10x10.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie