Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 22050 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Prievidza
CYKLOTRASA MEDZI MESTAMI PRIEVIDZA A BOJNICE   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s vybudovaním cyklotrasy medzi mestami Prievidza a Bojnice. Bližšie informácie sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Obec Zborov
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Spojenej školy – ZŠ s MŠ v Zborove, Školská 478   
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu Časť 1 Didaktické pomôcky Časť 2 Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3 Interiérové vybavenie - nábytok Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Obec Hamuliakovo
Nadstavba a Rozšírenie kapacity MŠ Hamuliakovo   
Predmetom obstarávania boli stavebné práce pre realizáciu stavebných aktivít projektu Rozšírenie kapacity a rekonštrukcia MŠ Hamuliakovo 1. Nadstavba a rozšírenie kapacity MŠ 2. Prestavba kuchyne a jedálne MŠ 3. Zvýšenie energetickej hospodárnosti MŠ zateplením, 4. Revitalizácia dvora a rozšírenie ihriska MŠ
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredná odborná škola - Szakközépiskola
Vybavenie dielní odborného výcviku - stroje a príslušenstvo   
Časť č.1 CNC frézovací stroj stolárska dielňa Časť č.2 Diagnostické a strojové vybavenie autodielne Časť č.3 Vybavenie strojárskych dielní H1 Časť č.4 Vybavenie dielní odborného výcviku Časť č.5 Strojové vybavenie a príslušenstvo strojárskych dielní Časť č.6 Pracovisko na výrobu DPS Časť č.7 Strojové vybavenie a príslušenstvo pre stolársku dielňu Časť č.8 Zváracie invertory s príslušenstvom  Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov(Príloha č.2.1; č.2.2; č. 2.3, č.2.4; č.2.5; č.2.6; č.2.7 a2.8)
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Stroje a prístroje s individuálnymi funkciami
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na OZ Levice - „Spoločné napomáhanie prirodzeným lesom“ na roky 2018 – 2019.   
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti na účely tohto verejného obstarávania predstavujú súbor prác, zahrňujúcich starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability, ďalej výstavbu pletivových oplôtkov, resp. drevených oplôtkov pre udržanie existujúceho, prirodzeného zmladenia, prípadne ochrana oplotením po umelej obnove lesa. Odstraňovanie starých a nefunkčných oplotení, ktoré tvoria riziko zranenia zveri.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Služby súvisiace s lesníctvom
Mesto Malacky
Výstavba telocvične - ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách   
Predmetom zákazky je prístavba telocvične a šatní s hygienickým zázemím, spolu so stavebnými úpravami v rámci existujúceho objektu základnej školy, ktoré vyplývajú z realizácie prepojenia existujúceho objektu s novonavrhovanými prístavbami a so zriadením časti hygienického zázemia v existujúcich priestoroch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice
IKT pre SPŠE Košice + prezentačná technika   
Predmetom tejto zákazky je predaj a kúpa IKT vybavenia pre Strednú priemyselnú školu elektrotechnickú Komenského vKošiciach. Predmet zákazky je rozdelený na 4 samostatné časti. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, dve časti, tri časti alebo na všetky časti predmetu zákazky. Predmet zákazky je detailne opísaný v súťažných podkladoch.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Energetika Sereď, s.r.o.
Dodávka hardware a software pre projekt „Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, SEREĎ   
Predmetom zákazky je dodávka hardware a software pre projekt Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, SEREĎ. Hardvérové vybavenie sa skladá z dátového racku osadeného aplikačným serverom a potrebným príslušenstvom na prevádzku a údržbu. Súčasťou sú dve operátorské pracoviská pre monitorovanie a diaľkové riadenie tepelnej sústavy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Bratislavský samosprávny kraj
Vybudovanie športového areálu / SPŠ elektrotechnická, Karola Adlera 5, Bratislava   
Predmetom zákazky sú stavebné práce k zabezpečeniu vybudovania športového areálu na SPŠ elektrotechnická, KarolaAdlera č. 5, Bratislava- mestská časť Dúbravka v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie a zmluvnýchpodmienok.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Rekonštrukcia - zateplenie budovy Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota.   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - rekonštrukcia a zateplenie budovy Strednej odbornej školyobchodu a služieb, Športová 1, 979 01 Rimavská Sobota, ktorá je rozdelená na 6 ucelených častí a bude pozostávať z 2(dvoch) etáp  I. etapa - 1. etapa sa bude realizovať v roku 2019 a pozostáva z 2 častí časť 3 Učebne a časť 6 Telocvičňa.   II. etapa - 2. etapa sa bude realizovať v prípade pridelenia finančných prostriedkov verejnému obstarávateľovi v roku2020 a pozostáva zo 4 častí časť 1 Technický pavilón, časť 2 Zadný vstup a schodisko, časť 4 Učebne a vedenie školy ačasť 5 Učebne a hlavný vstup.  Etapy a jednotlivé ich časti sú vymedzené rozpočtami (výkazmi výmer).   Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky v SP a v ich prílohách.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Lemešany
Obstaranie strojno-technologického vybavenia zberného dvora – Obec Lemešany   
Predmet zákazky sa člení na časti Logický celok č. 1 - Kolesový traktor s príslušenstvom Logický celok č. 2 - Kontajnerové nadstavby
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Rôzne špeciálne strojové zariadenia
Obec Žabokreky
Modernizácia a prestavba budov a areálu Materskej školy Žabokreky - stavebné úpravy.   
Stavebné práce na materskej škole ktorá sa nachádza v Žabokrekoch pod súp.č.166 , v obci Žabokreky. Areál materskejškoly sa nachádza na parcelách č. 66/10,13,16, budovy materskej školy majú parcelné číslo 66/13. Modernizácia aprestavba areálu a budov Materskej školy - stavebné úpravy rieši nasledovné stavebné objekty SO-01 Materská školaPavilón A, učebne (dvojpodlažný objekt), SO-02 Materská škola Pavilón B, knižnica (jednopodlažný objekt), SO-03Materská škola Pavilón C, hospodárska budova (jednopodlažný objekt). Bližšie informácie sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
CRT - ELECTRONIC,spol. s r.o. Or.Lesná
Zníženie energetickej náročnosti v CRT-ELECTRONIC,spol. s r. o. Or. Lesná   
Stavebné práce, ktorých cieľom je zníženie energetickej náročnosti vo výrobnej spoločnosti CRTELECTRONIC, spol. s r. o. Or. Lesná. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
ELESKO Trading a. s.
Dodávka vinárskej technológie (opakované verejné obstarávanie)   
Predmetom zákazky je dodávka vinárskej technológie pozostávajúca z nerezových nádob a mikrooxidačných nádob (logický celok č. 1), vinárskej technológie (logický celok č. 2), laboratória (logický celok č. 3) vrátane súvisiacich služieb.
Priemyselné mechanizmy  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku...  >  Zariadenia na spracovanie potravín, nápojov a tabaku
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Dodávka výpočtovej techniky pre LPS SR, š. p.   
Predmetom zákazky je dodávka výpočtovej techniky, poskytovanie služieb a dodávka riešení (t. j. návrh riešenia,dodávka tovaru a poskytnutie služieb), na obdobie 48 mesiacov.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie