Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 110 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Bratislavská teplárenská, a.s.
Vytesnenie pary na kúrenie v areáli Teplárne východ   
Predmetom zákazky sú stavebné práce - Vytesnenie pary na kúrenie v areáli Teplárne východ.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Obec Malý Slavkov
ČOV Malá Slavkov   
Predmetom zákazky je realizácia projektu, ktorý rieši novostavbu ČOV v obci Malý Slavkov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré súpredmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Žilinská teplárenská, a.s.
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. Potrubné rozvody a rozšírenie CVS v areáli ŽT, a.s.   
Predmetom zákazky je realizácia potrubných rozvodov a rozšírenie centrálnej výmenníkovej stanice v areáliŽilinskáteplárenská, a.s. Požadovaný rozsah a komplexnosť zákazky zahŕňa spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a podrobného rozpočtu, zabezpečenie právoplatných rozhodnutí umožňujúcich realizáciu a uvedenie predmetu zákazky doprevádzky, s výnimkoustavebného povolenia, dodávku vecí potrebných pre realizáciu zákazky, uskutočnenie všetkých potrebných stavebných a montážnych prác, likvidácia odpadov, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, zaškolenie obsluhy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Čistička odpadových vôd pre Domov dôchodcov a DSS Kremnica   
Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác, ktoré pozostávajú z vybudovania čističkyodpadových vôd pre 5060 EO, lapača tukov, splaškovej a dažďovej kanalizácie ČOV.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Slovenská správa ciest
Servis dopravných technologických zariadení BOSCHUNG.   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonať pre objednávateľa technický servis, údržbu a opravy  dopravných technologických zariadeniach typu Boschung. Predmetné dopravné technologické zariadenia typu Boschungsú nainštalované na cestách I. triedy, ktoré sú spravované Slovenskou správou ciest.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Bratislavská teplárenská, a.s.
Vytesnenie pary na kúrenie v areáli Teplárne východ   
Predmetom zákazky sú stavebné práce - Vytesnenie pary na kúrenie v areáli Teplárne východ.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Obec Závod
„Areál vodárne Závod – rozšírenie akumulácie vodojem 1 x100 m3“   
Účelom stavby je návrh rozšírenia existujúcej akumulácie pitnej vody o 2 x 100 m3 v areáli VZ obce Závod. Tieto práce budú realizované v existujúcom areáli VZ bez zvláštnych požiadaviek na architektonické, či urbanistické riešenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Obec Závod
Areál vodárne Závod – rozšírenie akumulácie vodojem 1 x100 m3   
Účelom stavby je návrh rozšírenia existujúcej akumulácie pitnej vody o 2 x 100 m3 v areáli VZ obce Závod.  Tieto práce budú realizované v existujúcom areáli VZ bez zvláštnych požiadaviek na architektonické, či urbanistickériešenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
MPconnect s.r.o.
Využitie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkového hospodárstva v obci Bruty   
Predmetom zákazky je komplexné využitie geotermálnej energie z existujúceho geotermálneho vrtu v obci Bruty na vykurovanie existujúceho skleníkového hospodárstva. Detailný popis sa nachádza v časti B.1 Súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Slovenské elektrárne, a.s.
E06AT- Dokončenie systému núdzových dieselgenerátorov (EDGS) 4. bloku v Jadrovej elektrárni Mochovce   
Rozsah prác zahŕňa inžiniering, dodávku zariadení a materiálov (s výnimkou hlavných technologických zariadení),montáž na stavbe, konzervovanie, testovanie a spustenie do prevádzky a vydávanie príslušnej sprievodnej technickejdokumentácie súvisiacej s DGS pre 4. blok.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Žilinská teplárenská, a.s.
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné.   
Predmetom zákazky je realizácia primárneho horúcovodného napájača pre sídlisko Solinky a realizácianadväzujúcichtepelných prípojok do objektov pripojených na systém centralizovaného zásobovania teplom.Zmena teplonosnej látkypoužívanej pre distribúciu tepla napájačom Solinky si ďalej vyžiada aj úpravycentrálnej výmenníkovej stanice. Požadovaný rozsah a komplexnosť zákazky zahŕňa Spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a podrobného rozpočtu, Zabezpečenie právoplatných rozhodnutí umožňujúcich realizáciu a uvedenie predmetu zákazky doprevádzky, s výnimkoustavebného povolenia, Dodávku vecí potrebných pre realizáciu zákazky, Uskutočnenie všetkých potrebných stavebných a montážnych prác, Likvidácia odpadov, Uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, Zaškolenie obsluhy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
OFZ, a.s.
Obnova potrubnej siete CZT v obci Istebné   
Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho systému centralizovaného zásobovania teplom v obci Istebné s cieľomdosiahnutia energeticky účinnejšieho systému centralizovaného zásobovania teplom. Predmetom zákazky je obnovaexistujúcej potrubnej siete centralizovaného zásobovania teplom, vrátane inštalácie domových odovzdávacích staníctepla. Podrobný popis, špecifikácia a parametre predmetu zákazky sú definované a popísané v projektovej dokumentácii,ktorá je prílohou Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bukovec - Intenzifikácia úpravne vody   
Cieľom projektu je intenzifikácia úpravne vody v Bukovci za účelom zabezpečenia požadovanej koncentrácie antimónu,arzénu a ostatných parametrov v upravenej vode spolu s odstránením zákalotvorných látok, organických látok amikrobiologického znečistenia tak, aby kvalita vody na výstupe z úpravne spĺňala požiadavky Smernice rady 98/83/ES okvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalitepitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, vznení vyhlášky 97/2018 Z.z a vyhlášky č. 100/2018 Z. z o obmedzovaní ožiarenia obyvateľov z pitnej vody, z prírodnejminerálnej vody a z pramenitej vody - aby spĺňala požiadavky zdravotnej bezpečnosti tak, ako vníma bezpečnú pitnúvodu Európska únia. Predmetom zákazky, v súlade s uvedenými cieľmi, je uskutočnenie stavebných prác vrátane súvisiacej projektovejčinnosti. Stavebné práce budú vykonávané v existujúcom objekte úpravne vody a zahŕňajú sanáciu existujúcichželezobetónových konštrukcií, búracie práce a ďalšie stavebné úpravy v rozsahu potrebnom pre osadenie novejtechnológie úpravy vody. Technologická časť projektu zahŕňa demontáž existujúcej technológie, dodávku a montážnového strojnotechnologického a elektro-technologického zariadenia, ako aj súvisiacich potrubných prepojení, meraní aregulácie, vrátane inštalácie nového riadiaceho systému. Na celé dielo bolo vydané stavebné povolenie, pričom z dôvodu potreby vypracovania podrobnej realizačnejdokumentácie stavby a dodávky membránovej technológie úpravy vôd bude dielo realizované v zmysle Zmluvnýchpodmienok pre technologické zariadenie a projektovanie-realizáciu pre elektrotechnické a strojno-technologické diela apre stavebné a inžinierske diela projektované Zhotoviteľom (,,žltá kniha), prvé vydanie 1999, vydané Medzinárodnoufederáciou konzultačných inžinierov (FIDIC), slovenský preklad SACE 2008.  Predmetom zákazky je aj vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby a súvisiacej inžinierskej činnosti na základetýchto súťažných podkladov v súlade s Požiadavkami Objednávateľa ako aj s Materiálmi a Technologickými Zariadeniaminavrhnutými uchádzačom v Predbežnom technickom riešení.  Predmetom zákazky je aj vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia a odovzdania príslušných dokladovpotrebných k riadnemu užívaniu stavby v rozsahu definovanom v zmluve. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vo zväzkoch 3, 4 a 5 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Slovenská správa ciest
Servis dopravných technologických zariadení BOSCHUNG.   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to vykonať pre objednávateľa technický servis, údržbu a opravy nadopravných technologických zariadenia typu Boschung. Predmetné dopravné technologické zariadenia typu Boschung súnainštalované na cestách I. triedy, ktoré sú spravované Slovenskou správou ciest.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Tepláreň Košice, a. s. v skratke TEKO, a. s.
Zásadná zmena výrobného procesu - Ekologizácia horúcovodného kotla HK3   
Predmetom zákazky je uskutočnenie diela Zásadná zmena výrobného procesu - Ekologizácia horúcovodného kotla HK3.Cieľom ekologizácie je rekonštrukcia výtavného uhoľného kotla HK3 na plynovú prevádzku pri zachovaní pôvodnéhotepelného výkonu kotla so zabezpečením plnenia emisných limitov, podľa Smernice EPaR č. 2010/75/EU oPriemyselných emisiách platných od 01/2016, ako aj zníženie prevádzkovej prašnosti.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie