Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 125 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Brehy
Čistiareň odpadových vôd Brehy   
Predmetom je výber zhotoviteľa diela projektu Čistiareň odpadových vôd Brehy Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
SLOBYTERM, spol. s r.o.
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla K - 2   
Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla v okruhu kotolne K - 2 podľa kvalitatívnej a kvantitatívnej špecifikácieuvedenej v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Obec Čaňa
Rozšírenie kapacity ČOV Čaňa.   
Na zabezpečenie osadenia navrhovanej technológie ČOV je potrebné vybudovať nasledujúce stavebné objekty -železobetónovú nádrž pre biologické čistenie, budovu pre kalové hospodárstvo, prepojovacie potrubia a merný objekt.  Stavba nie je situovaná v žiadnom ochrannom pásme ani v chránenom území prírodného charakteru, ani v pamiatkovejrezervácii alebo pamiatkovej zóne. V riešenom území navrhovanej stavby sa nenachádzajú žiadne chránené stromy anichránené objekty. Stavenisko sa nachádza na voľnom priestranstve, ktoré je umiestnené v južnej časti obce Čaňa vnezastavanom území obce.Pre danú stavbu bol spracovaný inžiniersko-geologický prieskum.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Obec Brehy
Čistiareň odpadových vôd Brehy   
Predmetom je výber zhotoviteľa diela projektu Čistiareň odpadových vôd Brehy Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Hlavné mesto SR Bratislava
Bežné opravy a údržba zariadení nehnuteľného a hnuteľného majetku, vrátane havarijnej služby s 24 hodinovým dispečingom.   
Bežné opravy, údržba, servis nehnuteľných a hnuteľných vecí, vrátane dodávky spotrebného materiálu a náhradnýchdielov v nehnuteľnostiach vo vlastníctve objednávateľa na území hl. mesta SR Bratislavy, vrátane havarijnej službyzabezpečujúcej havarijné opravy v súčinnosti s 24 hod. pohotovostnou službou (dispečing).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Obec Závod
„Areál vodárne Závod – rozšírenie akumulácie vodojem 1 x100 m3“   
Účelom stavby je návrh rozšírenia existujúcej akumulácie pitnej vody o 2 x 100 m3 v areáli VZ obce Závod. Tieto práce budú realizované v existujúcom areáli VZ bez zvláštnych požiadaviek na architektonické, či urbanistické riešenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Obec Malý Slavkov
ČOV Malý Slavkov   
Predmetom zákazky je realizácia projektu, ktorý rieši novostavbu ČOV v obci Malý Slavkov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Hlavné mesto SR Bratislava
Bežné opravy a údržba zariadení nehnuteľného a hnuteľného majetku, vrátane havarijnej služby s 24 hodinovým dispečingom.   
Bežné opravy, údržba, servis nehnuteľných a hnuteľných vecí, vrátane dodávky spotrebného materiálu a náhradnýchdielov v nehnuteľnostiach vo vlastníctve objednávateľa na území hl. mesta SR Bratislavy, vrátane havarijnej službyzabezpečujúcej havarijné opravy v súčinnosti s 24 hod. pohotovostnou službou (dispečing).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
VS Hriňová – výmena okuliarového uzáveru a oprava dnového výpustu   
Predmetom zákazky je výmena okuliarového (vtokového) uzáveru DN 2000 na potrubí dnového výpustu na vodnej stavbe Hriňová z dôvodu sfunkčnenia ovládania dnového výpustu, nakoľko sa jedná o jedno z hlavných technologickýchzariadení s priamym dosahom na bezpečnosť vodnej stavby a jej prevádzku.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
TOMA, s.r.o.
REKONŠTRUKCIA EXISTUJÚCICH ROZVODOV V RÁMCI SÚSTAVY CENTRÁLNEHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM, TOPOĽČANY   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa rekonštrukcie úsekov sústavy centrálnehozásobovania teplom v meste Topoľčany, ktoré sú ešte nepredizolované, t.j. ide o rozvody vedené v pôvodnýchpodzemných betónových kanáloch resp. kolektoroch a stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie, ktorej súčasťou je ajmodernizácia rozvodov tepla a OST, čerpadiel a úpravne vody centrálneho zdroja tepla Tepláreň Toma, ktorá zvýšiefektivitu prípravy tepla pre vykurovanie (ÚK) a prípravu teplej vody (TV) sústavy centrálneho zásobovania teplom vmeste.  Bližšie informácie sú uvedené v bode II.2.4 v tejto výzve a v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Obec Malý Slavkov
ČOV Malá Slavkov   
Predmetom zákazky je realizácia projektu, ktorý rieši novostavbu ČOV v obci Malý Slavkov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Dodanie zariadení v rámci projektu   
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks bager s výložníkom, ktorý bude umiestnený na plávajúcej plošine a bude slúžiť namanipuláciu s plávajúcimi plošinami, nakládku a vykládku člnov a v prípade nehôd iných zariadení a plavidiel.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
VS Hriňová – výmena okuliarového uzáveru a oprava dnového výpustu   
Predmetom zákazky je výmena okuliarového (vtokového) uzáveru DN 2000 na potrubí dnového výpustu na vodnejstavbe Hriňová z dôvodu sfunkčnenia ovládania dnového výpustu, nakoľko sa jedná o jedno z hlavných technologickýchzariadení s priamym dosahom na bezpečnosť vodnej stavby a jej prevádzku.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Obec Santovka
Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD Santovka   
Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD Santovka Inteligentné systémy a spoločná riadiaca platforma na ovládanie asynchronizáciu súboru zariadení a senzorov spočíva v dodávke inteligentného systému, dodávky technologickej časti,zapojenie a oživenie systémov riadiacej platformy, ladenie riadiacej platformy na ovládanie a synchronizáciu súboruzariadení a senzorov, zaškolenie obsluhy, vypracovanie užívateľskej a technickej dokumentácie, zabezpečenie technickejpodpory v rámci testovacej prevádzky, zabezpečenie služby správy, údržby, technickej podpory a prevádzkyinteligentných systémov. . Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD Santovka Stavebná časť je vecne zameraná na uskutočnenie stavebných prác,ktorá sa bude realizovať v rozsahu vypracovanej a schválenej projektovej dokumentácie a v súlade s požiadavkamiverejného obstarávateľa uvedených v opise predmetu zákazky. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác,ktoré pozostávajú z výstavby dvoch samostatne stojacích bezbariérových rodinných domov začlenených do zástavby vobci Santovka, na ulici Ružová č. 26 a Horná č. 18.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Hlavné mesto SR Bratislava
Bežné opravy a údržba zariadení nehnuteľného a hnuteľného majetku, vrátane havarijnej služby s 24 hodinovým dispečingom.   
Bežné opravy, údržba, servis nehnuteľných a hnuteľných vecí, vrátane dodávky spotrebného materiálu a náhradnýchdielov v nehnuteľnostiach vo vlastníctve objednávateľa na území hl. mesta SR Bratislavy, vrátane havarijnej službyzabezpečujúcej havarijné opravy v súčinnosti s 24 hod. pohotovostnou službou (dispečing).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie