Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 121 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Hlavné mesto SR Bratislava
Bežné opravy a údržba zariadení nehnuteľného a hnuteľného majetku, vrátane havarijnej služby s 24 hodinovým dispečingom.   
Bežné opravy, údržba, servis nehnuteľných a hnuteľných vecí, vrátane dodávky spotrebného materiálu a náhradnýchdielov v nehnuteľnostiach vo vlastníctve objednávateľa na území hl. mesta SR Bratislavy, vrátane havarijnej službyzabezpečujúcej havarijné opravy v súčinnosti s 24 hod. pohotovostnou službou (dispečing).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Obec Závod
„Areál vodárne Závod – rozšírenie akumulácie vodojem 1 x100 m3“   
Účelom stavby je návrh rozšírenia existujúcej akumulácie pitnej vody o 2 x 100 m3 v areáli VZ obce Závod. Tieto práce budú realizované v existujúcom areáli VZ bez zvláštnych požiadaviek na architektonické, či urbanistické riešenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Obec Malý Slavkov
ČOV Malý Slavkov   
Predmetom zákazky je realizácia projektu, ktorý rieši novostavbu ČOV v obci Malý Slavkov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Hlavné mesto SR Bratislava
Bežné opravy a údržba zariadení nehnuteľného a hnuteľného majetku, vrátane havarijnej služby s 24 hodinovým dispečingom.   
Bežné opravy, údržba, servis nehnuteľných a hnuteľných vecí, vrátane dodávky spotrebného materiálu a náhradnýchdielov v nehnuteľnostiach vo vlastníctve objednávateľa na území hl. mesta SR Bratislavy, vrátane havarijnej službyzabezpečujúcej havarijné opravy v súčinnosti s 24 hod. pohotovostnou službou (dispečing).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
VS Hriňová – výmena okuliarového uzáveru a oprava dnového výpustu   
Predmetom zákazky je výmena okuliarového (vtokového) uzáveru DN 2000 na potrubí dnového výpustu na vodnej stavbe Hriňová z dôvodu sfunkčnenia ovládania dnového výpustu, nakoľko sa jedná o jedno z hlavných technologickýchzariadení s priamym dosahom na bezpečnosť vodnej stavby a jej prevádzku.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
TOMA, s.r.o.
REKONŠTRUKCIA EXISTUJÚCICH ROZVODOV V RÁMCI SÚSTAVY CENTRÁLNEHO ZÁSOBOVANIA TEPLOM, TOPOĽČANY   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa rekonštrukcie úsekov sústavy centrálnehozásobovania teplom v meste Topoľčany, ktoré sú ešte nepredizolované, t.j. ide o rozvody vedené v pôvodnýchpodzemných betónových kanáloch resp. kolektoroch a stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie, ktorej súčasťou je ajmodernizácia rozvodov tepla a OST, čerpadiel a úpravne vody centrálneho zdroja tepla Tepláreň Toma, ktorá zvýšiefektivitu prípravy tepla pre vykurovanie (ÚK) a prípravu teplej vody (TV) sústavy centrálneho zásobovania teplom vmeste.  Bližšie informácie sú uvedené v bode II.2.4 v tejto výzve a v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Obec Malý Slavkov
ČOV Malá Slavkov   
Predmetom zákazky je realizácia projektu, ktorý rieši novostavbu ČOV v obci Malý Slavkov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré sú predmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Dodanie zariadení v rámci projektu   
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks bager s výložníkom, ktorý bude umiestnený na plávajúcej plošine a bude slúžiť namanipuláciu s plávajúcimi plošinami, nakládku a vykládku člnov a v prípade nehôd iných zariadení a plavidiel.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
VS Hriňová – výmena okuliarového uzáveru a oprava dnového výpustu   
Predmetom zákazky je výmena okuliarového (vtokového) uzáveru DN 2000 na potrubí dnového výpustu na vodnejstavbe Hriňová z dôvodu sfunkčnenia ovládania dnového výpustu, nakoľko sa jedná o jedno z hlavných technologickýchzariadení s priamym dosahom na bezpečnosť vodnej stavby a jej prevádzku.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Obec Santovka
Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD Santovka   
Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD Santovka Inteligentné systémy a spoločná riadiaca platforma na ovládanie asynchronizáciu súboru zariadení a senzorov spočíva v dodávke inteligentného systému, dodávky technologickej časti,zapojenie a oživenie systémov riadiacej platformy, ladenie riadiacej platformy na ovládanie a synchronizáciu súboruzariadení a senzorov, zaškolenie obsluhy, vypracovanie užívateľskej a technickej dokumentácie, zabezpečenie technickejpodpory v rámci testovacej prevádzky, zabezpečenie služby správy, údržby, technickej podpory a prevádzkyinteligentných systémov. . Deinštitucionalizácia zariadenia ZpS-DD Santovka Stavebná časť je vecne zameraná na uskutočnenie stavebných prác,ktorá sa bude realizovať v rozsahu vypracovanej a schválenej projektovej dokumentácie a v súlade s požiadavkamiverejného obstarávateľa uvedených v opise predmetu zákazky. Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác,ktoré pozostávajú z výstavby dvoch samostatne stojacích bezbariérových rodinných domov začlenených do zástavby vobci Santovka, na ulici Ružová č. 26 a Horná č. 18.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Hlavné mesto SR Bratislava
Bežné opravy a údržba zariadení nehnuteľného a hnuteľného majetku, vrátane havarijnej služby s 24 hodinovým dispečingom.   
Bežné opravy, údržba, servis nehnuteľných a hnuteľných vecí, vrátane dodávky spotrebného materiálu a náhradnýchdielov v nehnuteľnostiach vo vlastníctve objednávateľa na území hl. mesta SR Bratislavy, vrátane havarijnej službyzabezpečujúcej havarijné opravy v súčinnosti s 24 hod. pohotovostnou službou (dispečing).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Bratislavská teplárenská, a.s.
Vytesnenie pary na kúrenie v areáli Teplárne východ   
Predmetom zákazky sú stavebné práce - Vytesnenie pary na kúrenie v areáli Teplárne východ.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Obec Malý Slavkov
ČOV Malá Slavkov   
Predmetom zákazky je realizácia projektu, ktorý rieši novostavbu ČOV v obci Malý Slavkov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií jednotlivých stavebných prác, ktoré súpredmetom zákazky, tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Žilinská teplárenská, a.s.
Stavebné úpravy existujúcich rozvodov tepla a zmena média z parného na horúcovodné. Potrubné rozvody a rozšírenie CVS v areáli ŽT, a.s.   
Predmetom zákazky je realizácia potrubných rozvodov a rozšírenie centrálnej výmenníkovej stanice v areáliŽilinskáteplárenská, a.s. Požadovaný rozsah a komplexnosť zákazky zahŕňa spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie a podrobného rozpočtu, zabezpečenie právoplatných rozhodnutí umožňujúcich realizáciu a uvedenie predmetu zákazky doprevádzky, s výnimkoustavebného povolenia, dodávku vecí potrebných pre realizáciu zákazky, uskutočnenie všetkých potrebných stavebných a montážnych prác, likvidácia odpadov, uvedenie predmetu zákazky do prevádzky, zaškolenie obsluhy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb
Čistička odpadových vôd pre Domov dôchodcov a DSS Kremnica   
Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebných prác, ktoré pozostávajú z vybudovania čističkyodpadových vôd pre 5060 EO, lapača tukov, splaškovej a dažďovej kanalizácie ČOV.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba objektov pre ťažbu a výrobu a budov...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie