Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 162 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Vodná stavba Ružiná, oprava objektov   
Realizácia opravy objektov na vodnej stavbe Ružiná z dôvodu zachovania bezpečnej prevádzky po viac ako 40 ročnejexistencii. Z dôvodu technického stavu jednotlivých objektov vodnej stavby je potrebná jej komplexná oprava v rozsahubližšie špecifikovanom najmä v prílohe číslo 1 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Protipovodňové opatrenia v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov   
Verejný obstarávateľ mieni zadať zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je riešenie protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov. Súčasťou predmetu zákazky sú i nevyhnutné služby, neoddeliteľné od realizácie stavebných prác (diela) ako geodetické zameranie a projektové práce -dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a manipulačný poriadok stavby. Táto zákazka sa delí na časti Časť 1 Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice - riešené protipovodňové opatrenia predstavujú výstavbuprietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch. Z technického hľadiska sú rozčlenené na 6stavebných objektov (1) polder č. 1 na Ruskinovskom potoku; (2) polder č. 2 na bezmennom prítoku Ruskinovskéhopotoka; (3) polder č. 3 na Ostrom potoku; (4) polder č. 4 na Ľubickom potoku; (5) polder č. 5 na Ľubickom potoku; (6)polder č. 7 na Kúpeľnom potoku. Stavby budované v riešenom území budú slúžiť v prevažnej miere na protipovodňovúochranu a následne na podružné funkcie stabilizačných, protieróznych a environmentálne prospešných opatrení a ichtechnologické a prevádzkové vybavenie bude pozostávať len pre účely zabezpečenia tejto funkcie pri riešenítransformácie povodňových, resp. zvýšených prietokov na vodných tokoch. Súčasťou opatrení je aj zabezpečenieobjektu poldra pred zanesením prietočných objektov najmä dnového priepustu pred plaveninami vo forme lapačaplavenín umiestneného nad hranicou maximálneho rozsahu zaplaveného územia a rovnako vo forme ochrannejkonštrukcie kovovej zábrany priamo pred vtokom do dnového priepustu. Časť 2 Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov I.etapa - výstavba suchých poldrov (1) polder č.17 tok Šípková, (2) polder č. 19 tok Poľný potok, (3) polder č. 20 Lomnická rieka, (4) polder č. 21 Lomnická rieka, (5)polder č. 22 Lomnická rieka, (6) polder č. 23 Lomnická rieka, (7) polder č. 24 Kolačkovský potok, (8) polder č. 25Šípková, (9) polder č. 29 Vyšný Toráč, (10) polder č. 30 Toráč. Uvedené objekty predstavujú suché nádrže poldre, ktorébudú pretekané jestvujúcimi vodnými tokmi. Zrealizujú sa prehradením tokov na najvhodnejších miestach, so zádržným 1/7 územím hlavne na zamokrených nevyužívaných zaplavovaných plochách. Podrobný rozsah predmetu zákazky bude uvedený v dokumentácii pre ponuku a výkaze výmer, ktoré tvorianeoddeliteľné prílohy Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Zvolen - hať, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie betónového sklzu pod haťou a samotnej hate   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v intraviláne mesta Zvolen, vybudovanie veľkokapacitného bazénového rybovodu, ktorý zabezpečí spriechodnenie troch migračných bariér hať, betónový sklz a MVE Zvolen, ktoré znemožňujú prechod rybám a ostatným vodným živočíchom v toku Hron. Súčasťou prác je preloženie existujúcich podzemných vedení vedených z objektu MVE a preloženie vodovodného potrubia. Pri budovaní vtokového objektu buderiešená aj rekonštrukcia gabionového múru rozdeľovacej nádrže. K zásahu dôjde aj na prístupovej komunikácii vedenejz koruny hate k areálu MVE, kde bude vybudované premostenie navrhovaného rybovodu. Rybovod je navrhovaný akoveľkokapacitný bazénový s rozdeľovacími prepážkami
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu, I. etapa   
Účelom stavby je zamedzenie spätného vzdutia do Klátovského ramena z Váhu a Malého Dunaja, a to vybudovaním priečnej hrádze a zátvorného objektu. Situačne, funkčne a konštrukčne sú objekty riešené tak, aby prietoky z Klátovského ramena do určitej vyšky hladiny v Malom Dunaji boli odvádzané gravitačne, resp. v prípade prekročenia limitnych hladín (111,30 m n. m. zapínacia hladina II. stupeň povodňovej aktivity hladina vnútornych vôd v Klátovskom ramene) prečerpávané. Priečna hrádza je situovaná naprieč Klátovskym ramenom nad jeho zaústením do Malého Dunaja. V tomto profile novovybudovaná priečna hrádza predstavuje minimálnu dĺžku a vyškovo umožňuje prepojenie pravostrannej ochrannej hrádze Malého Dunaja s pravostrannou hrádzou Klátovského ramena nad a pod jeho vyústením. Podrobnejší opis predmetu zákazky je súčasťou súťažnych podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Oprava ĽOH Dunaja, časti ochranných opatrení SVD G-N (Komárno- Medveďov), hkm 5,20- hkm 40,916- asfaltový povrch   
Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo spočívajúce v uskutočnení stavebných prác stavby Opravaľavostrannej ochrannej hrádze Dunaja, časti ochranných opatrení SVD G-N (Komárno Medveďov) vo vymedzenýchúsekoch celkovej dĺžky 29,563km v lokalite od hkm 5,20 hkm 40,916, ktorá spočíva v natiahnutí nového asfaltovéhokoberca na jestvujúcu korunu hrádze s pripraveným podkladom zo štrkodrvy (frakcie 0/32 zhutnený na min. 60 MPa)medzi obcou Medveďov a mestom Komárno; bližšie informácie podľa špecifikácie v Súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Obec Kalša
Protipovodňová ochrana obce Kalša   
Predmetom zákazky sú stavebné práce protipovodňová ochrana v obci Kalša na vodnom toku Trebeľa (v dokumentáciikverejnému obstarávaniu sa môže nachádzať aj historický názov vodného toku Terebľa). Rozsah zákazky jedefinovanýprojektovou dokumentáciou a predmetom uvedeným v návrhu zmluvy o dielo, ktorá tvorí neoddeliteľnúsúčasť
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Obec Krajná Bystrá
Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá   
Stavba rieši úpravu miestneho potoka za účelom rozšírenia a stabilizácie koryta toku a tým zabezpečiť minimalizovanie škôd v prípade povodní. Hlboký potok, hydrologické číslo povodia 4-30-08-022, preteká stredom intravilánu obce zo severu na juh. Súčasný technický stav koryta Hlbokého potoka je v havarijnom stave a nezabezpečuje spoľahlivé odtokové pomery pritekajúcichpovrchových vôd. V úseku potoka dochádza počas intenzívnych dažďov k častému vybreženiu vody z koryta potoka a odplaveniu okolitýchsvahov. Úsek potoka preteká okolo zástavby rodinných domov, čím dochádza k značným škodám na štátnom asúkromnom majetku, ale aj k ohrozovaniu bezpečnosti obydlí. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Obec Jablonové
Realizácia projektu protipovodňovej ochrany mimo vodných tokov   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác, ktoré budú realizované mimo vodného toku v katastrálnom územíJablonové za účelom retencie a vsakovania zrážkovej vody a zamedzenia nekontrolovaného povrchového odtoku priprívalových zrážkach, ktoré spôsobujú v obci lokálne zatopenia pozemkov a objektov bahnom a vodou.   Bližšie informácie sú uvedené v bode II.2.4 tejto výzvy na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Obec Jablonové
Realizácia projektu protipovodňovej ochrany   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa riešenia protipovodňových opatrení predstavujúcichvýstavbu retenčného objektu na Jablonovskom potoku a rekonštrukcia existujúcej miestami už značne degradovanejúpravy toku. Existujúci stav úpravy toku je možné označiť za nevhodný, nakoľko sa jedná o lichobežníkový tvar koryta,ktoré najmä počas menších prietokov nedokáže zabezpečiť potrebnú hĺbku vody a zároveň je kompletne vyloženébetónovými tvárnicami, resp. kamenným murivom osadeným v betóne.  Súčasťou protipovodňových opatrení je aj zabezpečenie revitalizácie vodného toku na čo možno najlepšie dosiahnuteľnýstav z pohľadu prírode blízkych opatrení. Vytvorenie samostanej kynety pre menšie prietoky napomôže zlepšeniuichtyologického režimu a celkového režimu odtoku vôd počas roka. Niveleta dna zostane zachovaná.  Bližšie informácie sú uvedené v bode II.2.4 v tejto výzvy a v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice
VS Vlčia Dolina – doplňujúca injektáž, pravostranné zaviazanie – výber zhotoviteľa   
Predmetom zákazky je vykonanie doplňujúcej injektáže pravostranného zaviazania, ktoré má zaistiť zlepšenie priesakových pomerov, ktoré sú v posledných rokoch hodnotené v podloží blokov 10 až 15 ako neuspokojivé. Sanačné práce predstavujú realizáciu injekčných vrtov z revíznej chodby a priestoru pravobrežného zaviazania, resp. návodnej päty hrádze. Celkovo je navrhnutých 43 vrtov injekčnej clony (z toho 5 zvislých a 38 šikmých) v dĺžke od 7 do 24 m a 15 vrtov fortifikačných v dĺžke od 3 do 6 m. Po ukončení riadnej injektáže budú vykonané 4 kontrolné vrty. Celková dĺžka vrtov clony, vrátane kontrolných, bude 852 m a predpokladá sa injektovanie 240 etáží o súhrnnej dĺžke 616 m. Celková spotreba injekčných hmôt je odhadovaná na 15,5 t cementu a 27,4 t mletého ílu (skutočný pomer obidvoch zložiek budezávislý od konkrétnej receptúry zmesi). Sanácia bude realizovaná penetračnou injektážou (penetration groutingresp.fissure grouting, tj. injektážou bez vzniku pretvorenia v hornine) stabilnou aktivovanou ílovo-cementovou zmesou,ktorú možno považovať s ohľadom na predchádzajúcu injektáž clony a najme s ohľadom na agresivitu podzemnej vodyza preukázateľne vhodnú v danom horninovom prostredí.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Oprava ľavostrannej koruny hrádze v lokalite od výtlaku z ČOV Šamorín v hr.km 5,000 ĽHZ po hr.km 17,000 ĽHPK   
Stavebné práce na oprave ľavostrannej koruny hrádze v lokalite od výtlaku z ČOV Šamorín v hr.km 5,000 ĽHZ po hr. km17,000 ĽHPK, ktoré spočívajú v natiahnutí nového asfaltového koberca na jestvujúcu korunu hrádze s pôvodným,čiastočne opotrebovaným asfaltovým povrchom medzi obcami Čilistov a Gabčíkovo, najmä však  - Zarezanie krytu vozovky z asfaltového betónu na všetkých prípojných komunikáciách hr. cca 40 mm; - vyčistenie a príprava podkladu v potrebnom rozsahu; - nahriatie a nános penetračného náteru pod obrusnú vrstvu - spojovací postrek PS, CBP 0,5 - 0,7 kg/m2 (aj na bokyexistujúceho zarezaného asfaltu); - pokládka obrusnej asfaltovej vrstvy AC 11 , 50/70 hr, hr. min.40 mm a jej uvalcovanie na predpísanú mieru zhutnenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Košecké Podhradie - úprava Podhradského potoka; stavebné práce II   
Predmetom verejneho obstaravania su stavebne prace, a to uprava Podhradskeho potoka. Blizsia specifikacia predmetuzakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Slovenský hydrometeorologický ústav
Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd II   
Predmetom sú stavebné práce (geologické dielo) spočívajúce v rekonštrukcii a obnove monitorovacích (pozorovacích) objektov podzemných vôd (prameňov) tvoriacich súčasť štátnej hydrologickej siete SHMÚ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Slovenský hydrometeorologický ústav
Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd II   
Predmetom sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a obnove 169 monitorovacích objektov povrchových vôd. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v podpornej dokumentácii a výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Protipovodňové opatrenia v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov   
Verejný obstarávateľ mieni zadať zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je riešenie protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov. Súčasťou predmetu zákazky sú inevyhnutné služby neoddeliteľné od realizácie stavebných prác (diela) ako geodetické zameranie a projektové práce -dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a manipulačný poriadok stavby. Táto zákazka sa delí na časti Časť 1 Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice - riešené protipovodňové opatrenia predstavujú výstavbuprietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch. Z technického hľadiska sú rozčlenené na 6stavebných objektov (1) polder č. 1 na Ruskinovskom potoku; (2) polder č. 2 na bezmennom prítoku Ruskinovskéhopotoka; (3) polder č. 3 na Ostrom potoku; (4) polder č. 4 na Ľubickom potoku; (5) polder č. 5 na Ľubickom potoku; (6)polder č. 7 na Kúpeľnom potoku. Stavby budované v riešenom území budú slúžiť v prevažnej miere na protipovodňovúochranu a následne na podružné funkcie stabilizačných, protieróznych a environmentálne prospešných opatrení a ichtechnologické a prevádzkové vybavenie bude pozostávať len pre účely zabezpečenia tejto funkcie pri riešenítransformácie povodňových, resp. zvýšených prietokov na vodných tokoch. Súčasťou opatrení je aj zabezpečenieobjektu poldra pred zanesením prietočných objektov najmä dnového priepustu pred plaveninami vo forme lapačaplavenín umiestneného nad hranicou maximálneho rozsahu zaplaveného územia a rovnako vo forme ochrannejkonštrukcie kovovej zábrany priamo pred vtokom do dnového priepustu. Časť 2 Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov I.etapa - výstavba suchých poldrov (1) polder č.17 tok Šípková, (2) polder č. 19 tok Poľný potok, (3) polder č. 20 Lomnická rieka, (4) polder č. 21 Lomnická rieka, (5)polder č. 22 Lomnická rieka, (6) polder č. 23 Lomnická rieka, (7) polder č. 24 Kolačkovský potok, (8) polder č. 25Šípková, (9) polder č. 29 Vyšný Toráč, (10) polder č. 30 Toráč. Uvedené objekty predstavujú suché nádrže poldre, ktorébudú pretekané jestvujúcimi vodnými tokmi. Zrealizujú sa prehradením tokov na najvhodnejších miestach, so zádržnýmúzemím hlavne na zamokrených nevyužívaných zaplavovaných plochách. Časť 3 Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov II.etapa - riešené protipovodňové opatreniapredstavujú výstavbu prietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch. Z technického hľadiska sú v II.etape projektu rozčlenené na 8 stavebných objektov (1) polder č. 16 na Holumnickom potoku, (2) polder č. 18 naLomnickom potoku, (3) polder č. 26 na Jakubianke, (4) polder č. 27 na Jakubianke, (5) polder č. 28 na Jakubianke, (6) 1/5 stabilizačný stupeň/polder č. 31 na Škapovej, (7) polder č. 32 na Škapovej, (8) polder č. 34 na Ľubotínke. Stavbybudované v riešenom území budú slúžiť v prevažnej miere na protipovodňovú ochranu a následne na podružné funkcie stabilizačných, protieróznych a environmentálne prospešných opatrení a ich technologickéa prevádzkové vybavenie bude pozostávať len pre účely zabezpečenia tejto funkcie pri riešení transformáciepovodňových, resp. zvýšených prietokov na vodných tokoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie