Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 142 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Krajná Bystrá
Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá   
Stavba rieši úpravu miestneho potoka za účelom rozšírenia a stabilizácie koryta toku a tým zabezpečiť minimalizovanieškôd v prípade povodní. Hlboký potok, hydrologické číslo povodia 4-30-08-022, preteká stredom intravilánu obce zo severu na juh. Súčasnýtechnický stav koryta Hlbokého potoka je v havarijnom stave a nezabezpečuje spoľahlivé odtokové pomery pritekajúcichpovrchových vôd. V úseku potoka dochádza počas intenzívnych dažďov k častému vybreženiu vody z koryta potoka a odplaveniu okolitýchsvahov. Úsek potoka preteká okolo zástavby rodinných domov, čím dochádza k značným škodám na štátnom asúkromnom majetku, ale aj k ohrozovaniu bezpečnosti obydlí. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch, ktoré sú zverejnené v profile.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Vodná stavba Ružiná, oprava objektov   
Realizácia opravy objektov na vodnej stavbe Ružiná z dôvodu zachovania bezpečnej prevádzky po viac ako 40 ročnejexistencii. Z dôvodu technického stavu jednotlivých objektov vodnej stavby je potrebná jej komplexná oprava v rozsahu bližšie špecifikované najmä v prílohe číslo 1 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Krompachy-Hornád-rkm 99,800, rekonštrukcia hate   
Predmetom verejneho obstaravania su stavebne prace, a to rekonstrukcia hate Krompachy-Hornad - rkm 99,800. Blizsiaspecifikacia predmetu zakazky je obsiahnuta v sutaznych podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica
VS Dolná Hodrušská, oprava objektov   
Predmetom zákazky je komplexné sfunkčnenie vodnej stavby pre účely jej naplnenia a prevádzkovania pri maximálnejprevádzkovej hladine 528,00 m n. m. v zmysle Manipulačného poriadku vodnej stavby. Po uvedení stavby do trvalejprevádzky a v priebehu plnenia nádrže po rekonštrukcii boli spozorované anomálie priebehov hladín priesakových apodzemných vôd zrejme v dôsledku nadmerného rozvoľnenia materiálu telesa hrádze, čo poukazovalo na existenciupreferovaných priesakových ciest v telese hrádze. Na základe týchto zistení pristúpil správca vodnej stavby k realizáciiopravy hrádzového telesa formou injektáže, počas ktorej bolo pozorované vyplavovanie suspenzie z potrubí dnovýchvýpustov, kde poškodenie potrubí dnových výpustov potvrdil následný videoendoskopický prieskum. Po zistení stavupotrubí dnových výpustov a samotnom hrádzovom telese bola na základe vykonaného štátneho vodoochranného dozoruvyhlásená havária na potrubiach dnových výpustov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Hydro-Gen a.s.
Revitalizácia mŕtveho ramena rieky Nitry   
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác s názvom stavby " Odberný objekt pre napúšťanie starého ramena a biokoridora Preseľany " v rámci projektu Revitalizácia mŕtveho ramena rieky Nitry. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v Opise predmetu zákazky súťažných podkladov a projektovej dokumentácii stavby. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Nitra, r km 59,845; stavebné práce   
Rybovod slúži na migráciu rýb a iných vodných živočíchov pri prekonávaní výškového rozdielu hladín, vytvorenéhoVodným dielom Nitra. Súčasťou VD Nitra je jestvujúci komôrkový rybovod, ktorý je umiestnený v medzipilieri medzihaťou a hydrocentrálou. Existujúci rybovod pozostáva z 15-tich komôrok šírky cca 1,00 m a dĺžky 2,00-2,50 m. Súčasnýrybovod vybudovaný v rámci objektu hate nespĺňa parametre podľa Metodického usmernenia MŽP SR Určenie vhodnýchtypov rybovodov podľa typológie vodných útvarov (VÚVH Bratislava, jún 2015). Spriechodnenie tejto migračnej bariéryje navrhnuté podľa limitov mrenového pásma.  Hlavné stavebné práce sa budú týkať úprav na vtokovej časti, vybudovanie nornej steny, výmenu stavidlového uzáveru,prehĺbení dna rybovodu a vybúranie nátokoveho profilu pre odber do rúry DN 350, ktorá zabezpečí prídavný prietok donajnižšieho bazéna v novej časti rybovodu. Prvým krokom bude úprava vtokovej časti, prehĺbenie dna a vybudovanienornej steny. Ďalšími krokmi bude výmena stavidlového uzáveru vrátane nových zabetónovaných drážok a dosadaciehoprahu a vybúranie vtokového profilu pre odber doplnkového prietoku. Na pravej strane bude osadené zariadenie nameranie hladiny.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Slovenský hydrometeorologický ústav
Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd   
Predmetom sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a obnove 169 monitorovacích objektov povrchových vôd. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v podpornej dokumentácii a výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice
VS Vihorlat, oprava koruny hrádze   
Predmetom zákazky je oprava asfaltového krytu na korune hrádze vodnej stavby Vihorlat. Na korune hrádze sú vytvorené praskliny, do ktorých zateká dažďová voda. Zatekajúca voda v telese hrádze vytvára jednotlivé šmykové plochy, ktoré sú príčinou častých zosuvov ílového telesa. Vplyvom vytvorenia zosuvov na zemnom telese je ohrozená stabilita hrádze a bezpečnosť vodnej stavby. Pre sfunkčnenie je potrebné očistiť korunu od nečistôt, zrealizovaťasfaltový spojovací postrek, vyspraviť výtlky a nerovnosti asfaltovým betónom a naniesť nový asfaltový koberec ohrúbke 60mm.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany
Povodňové zabezpečovacie práce na toku Rieka, k.ú. Čadca, rkm 0,000 – 4,100   
Predmetom zákazky je zrealizovanie povodňových zabezpečovacích prác zameraných na stabilizáciu poškodenýchobjektov na toku a v priamom dotyku s korytom rieky.  Nastali dôvody na vyhlásenie III. stupňa PA na celom toku Rieka a prítokoch v zmysle odseku 5, § 11 zákona NR SR č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami. V úseku rkm 0,000-4,100 vodného toku došlo k zrúteniu 5 kamenných stupňova následnému extrémnemu zníženiu nivelety dna, čo malo za následok odplavenie brehových a dnových opevnení. Bolanarušená konštrukcia stabilizácie čela zosuvu Rieka u Rebroša, ktorej funkciou je stabilizovať zosuv zastavaného územia.Sú podomleté a poškodené miestne komunikácie, podomleté a zničené mostné objekty /28 mostných objektov, 8 namiestnych komunikáciách, úplne zničené 3 lávky a 2 mosty/ čím došlo k úplnému dopravnému zneprístupneniu dvochlokalít časti mesta Čadca. Boli obnažené inžinierske siete /plyn, káblové rozvody, telekomunikačné rozvody, objektysplaškovej kanalizácie/.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Vitanová - Oravica, úprava toku v intraviláne   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Vitanová Oravica, úprava toku v intraviláne v zmysleprojektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby, ktorú v máji 2017 vypracoval Ing. Karol Komora,Štefana Králika 16, 841 08 Bratislava. Predmetom stavby je úprava toku Oravica v úseku medzi mostom na štátnej cesteII/520 (rkm 17,391) a mostom na miestnej komunikácii pod kostolom (rkm 18,129). Celková dĺžka navrhovanej úpravyje 738 m. Úprava vodného toku Oravica je navrhnutá na návrhový prietok Q100 = 175,0 m3. s-1. Súčasťou stavby je aj náhradná výsadba (v rozpočte uvedené ako SO 02 - Náhradná výsadba). Po ukončení úpravy tokubude realizovaná náhradná brehová vegetácia. Bude vysadených 180 ks stromov (jelša sivá, jaseň štíhly, javor horský,vŕba biela a lipa malolistá) a 80 ks krovín (krušina jeľšová, vŕba purpurová a baza čierna).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Mesto Trstená
Preventívne opatrenia pred povodňami na toku Trsteník v Trstenej   
Predmetom zákazky sú stavebné práce - preventívne opatrenia pred povodňami na toku Trsteník v Trstenej. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice
OH Latorice – oprava telesa ľavobrežnej ochrannej hrádze hkm 7,200 – 10,000   
Predmetom zákazky je utesnenie podzákladia ľavobrežnej Latorickej hrádze v úsekoch s priepustným podložím, v ktorých sa počas povodne vyskytujú priesaky. Jedná sa o realizáciu podzemnej tesniacej steny (ďalej len "PTS") metódou prúdovej injektáže v týchto 4 úsekoch hkm 7,200 7,300 v dĺžke 100 m realizovanej z koruny hrádze do hĺbky 10,0 m v šírke lamely 0,5 m; hkm 8,188 8,450 v dĺžke 262 m s napojením na už realizovanú PTS z návodnej päty hrádzedo hĺbky 10,0 m v šírke lamely 0,5 m; hkm 8,650 8,800 v dĺžke 150 m realizovanej z koruny hrádze do hĺbky 10,0 m všírke lamely 0,5 m; hkm 9,950 10,000 v dĺžke 50 m realizovanej z koruny hrádze do hĺbky 15,0 m v šírke lamely 0,5 m.PTS bude zriadená zo suspenzie, ktorej receptúru - kvalitatívne parametre predloží zhotoviteľ stavby. Požiadavka napriepustnosť zatvrdnutej suspenzie je k=5.10-7 až 5.10-8 m/s, pričom sa požaduje, aby na preukázaných vzorkáchpriepustnosť nebola vyššia než 5.10-8 m/s.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava (hať v rkm 23,800) III.   
Opatrenia na odstraňovanie migračných bariér vo vodnom toku Myjava ( stupeň v rkm 23,800). Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác- vybudovanie rybovodu na vodnom toku Myjava v rkm 23,800.Vlastná výstavba bude pozostávať z vybudovania komôrkového rybovodu železobetónovej konštrukcie, v lokalitejestvujúcej vakovej hate, po ľavej strane hate. Realizáciou rybovodu dôjde k odstráneniu migračnej bariéry pre pohybichtyofauny. Stavba sa člení na tieto stavebné objekty SO 01 Príprava územia SO 02 Rybovod
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Mesto Šahy
PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA MIMO VODNÉHO TOKU , MESTSKÁ ČASŤ TEŠMÁK   
Technické riešenie projektu  - zabezpečiť stabilitu svahov koryta pri eróznej činnosti  - zvýšiť brehovú hranu nad prietok Q100 s rezervou 0,3 m  - prehĺbenie koryta a jeho úprava na základe výpočtu a konzumčnej krivky  - maximálne rešpektovať existujúce inžinierske siete  - zabezpečiť prístup ku korytu prostredníctvom schodov  - zabezpečiť bezbariérovosť vstupu na lávky  - minimalizovať záber pozemkov  - zabezpečenie prevedenia prietoku v koryte do kapacity Q100 1,5 m3/s  - dodržať princíp zelenej infraštruktúry so spätnou výsadbou stromov a krovín  - zvýšiť retenčnú kapacitu územia a zadržanie vody v krajine zapracovaním retenčných prvkov, ( retenčné  nádrže, guľatinové prehrádzky )
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Obec Dubník
Vodozádržné opatrenia v intraviláne Obce Dubník   
Rekonštrukcia jestvujúcich objektov priekop, priepustov a odvodnenia zrážkových vôd. Ďalej sa budú realizovaťrekonštrukcie odvodňovacích žľabov pre zrážkovú vodu (rekonštrukcia vo forme odstránenia náletových travín a krovia svyspravením a doplnením chýbajúcich častí). Vybudujú sa podpovrchové retenčné systémy na zadržiavanie zrážkovejvody. Odvedením zrážkových vôd zo spevnených plôch prostredníctvom rekonštruovaných priekop, priepustov a žľabova ich zaústenie do retenčných objektov bude predstavovať výrazné zlepšenie lokálnych povodňových stavov vyvolanýchextrémnou zrážkovou činnosťou. Detailný opis predmetu zákazky je predmetom projektovej dokumentácie a výkazuvýmer, ktoré sú prílohou/súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie