Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 172 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Oravská Jasenica
Protipovodňové opatrenia v obci Oravská Jasenica   
Riešené protipovodňové opatrenia predstavujú vybudovanie retenčných priestorov na prítokoch toku Veselianka arekonštrukciu/vybudovanie priekop, cez ktoré tieto občasné toky sú zaústené do hlavného koryta rieky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Oprava ĽOH Dunaja, časti ochranných opatrení SVD G-N (Komárno- Medveďov), hkm 5,20- hkm 40,916- asfaltový povrch   
Zhotoviť dielo spočívajúce v uskutočnení stavebných prác stavby Oprava ľavostrannej ochrannej hrádze Dunaja, častiochranných opatrení SVD G-N (Komárno Medveďov) vo vymedzených úsekoch celkovej dĺžky 29,563km v lokalite odhkm 5,20 hkm 40,916, ktorá spočíva v natiahnutí nového asfaltového koberca na jestvujúcu korunu hrádze spripraveným podkladom zo štrkodrvy (frakcie 0/32 zhutnený na min. 60 MPa) medzi obcou Medveďov a mestomKomárno podľa nasledovnej špecifikácie  - nahriatie a nános penetračného náteru pod ložnú vrstvu - spojovací postrek PS, CBP 0,5 - 0,7 kg/m2 (aj na bokyexistujúceho zarezaného asfaltu); - pokládka ložnej asfaltovej vrstvy AC 16 , 50/70 hr, hr. min. 50 mm na korune ochrannej hrádze a jej uvalcovanie napredpísanú mieru zhutnenia; -pokládka ložnej asfaltovej vrstvy AC 16 , 50/70 hr, hr. min. 70 mm v miestach prejazdov, nájazdov na korunu hrádze ajej uvalcovanie na predpísanú mieru zhutnenia;
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Protipovodňové opatrenia v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov   
Verejný obstarávateľ mieni zadať zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je riešenieprotipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov. Súčasťou predmetu zákazky sú inevyhnutné služby, neoddeliteľné od realizácie stavebných prác (diela) ako geodetické zameranie a projektové práce -dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a manipulačný poriadok stavby. Táto zákazka sa delí na časti Časť 1 Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice - riešené protipovodňové opatrenia predstavujú výstavbuprietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch. Z technického hľadiska sú rozčlenené na 6stavebných objektov (1) polder č. 1 na Ruskinovskom potoku; (2) polder č. 2 na bezmennom prítoku Ruskinovskéhopotoka; (3) polder č. 3 na Ostrom potoku; (4) polder č. 4 na Ľubickom potoku; (5) polder č. 5 na Ľubickom potoku; (6)polder č. 7 na Kúpeľnom potoku. Stavby budované v riešenom území budú slúžiť v prevažnej miere na protipovodňovúochranu a následne na podružné funkcie stabilizačných, protieróznych a environmentálne prospešných opatrení a ichtechnologické a prevádzkové vybavenie bude pozostávať len pre účely zabezpečenia tejto funkcie pri riešenítransformácie povodňových, resp. zvýšených prietokov na vodných tokoch. Súčasťou opatrení je aj zabezpečenieobjektu poldra pred zanesením prietočných objektov najmä dnového priepustu pred plaveninami vo forme lapačaplavenín umiestneného nad hranicou maximálneho rozsahu zaplaveného územia a rovnako vo forme ochrannejkonštrukcie kovovej zábrany priamo pred vtokom do dnového priepustu. Časť 2 Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov I.etapa - výstavba suchých poldrov(1) polder č. 1/7 17 tok Šípková, (2) polder č. 19 tok Poľný potok, (3) polder č. 20 Lomnická rieka, (4) polder č. 21 Lomnická rieka, (5)polder č. 22 Lomnická rieka, (6) polder č. 23 Lomnická rieka, (7) polder č. 24Kolačkovský potok, (8) polder č. 25Šípková, (9) polder č. 29 Vyšný Toráč, (10) polder č. 30 Toráč. Uvedené objekty predstavujú suché nádrže poldre, ktorébudú pretekané jestvujúcimi vodnými tokmi. Zrealizujú sa prehradením tokov na najvhodnejších miestach, so zádržnýmúzemím hlavne na zamokrených nevyužívaných zaplavovaných plochách. Podrobný rozsah predmetu zákazky bude uvedený v dokumentácii pre ponuku a výkaze výmer, ktoré tvorianeoddeliteľné prílohy Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Nitra, VÚ SKN0004, VD Jelšovce, rkm 72,100; stavebné práce   
Vybudovanie nového rybovodu v mieste plavebnej komory, ktorá je nevyužívaná, pričom sa trasa rybovodu predĺži nadplavebnou komorou o cca 30 m smerom do nádrže a o cca 20 m pod plavebnou komorou do koryta rieky Nitra. Týmtosa dosiahne sklon v rybovode maximálne 2,4 %. Pôvodný účel plavebnej komory zostane zachovaný. Úpravou vtoku doplavebnej komory bude umožnený prechod malých plavidiel cez plavebnú komoru. Vzhľadom na výškové usporiadaniestupňa bol ako najvýhodnejší typ rybovodu zvolený bezprekážkový typ rybovodu s meandrujúcim korytom.   Táto stavba je projektovou dokumentáciou rozdelená na dva stavebné objekty a na dva prevádzkové súbory SO 01 Rybovod,  SO 02 Múriky rybovodu, PS 01 Strojnotechnologická časť,  PS 02 Elektročasť.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Slovenský hydrometeorologický ústav
Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd III   
Predmetom sú stavebné práce spočívajúce v rekonštrukcii a obnove monitorovacích objektov povrchových vôd. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v podpornej dokumentácii a výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Slovenský hydrometeorologický ústav
Rekonštrukcia a obnova 120 monitorovacích objektov podzemných vôd III   
Predmetom sú stavebné práce (geologické dielo) spočívajúce v rekonštrukcii a obnove monitorovacích (pozorovacích) objektov podzemných vôd (prameňov) tvoriacich súčasť štátnej hydrologickej siete SHMÚ. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Zvolen - hať, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie betónového sklzu pod haťou a samotnej hate II.   
Navrhnutý je veľkokapacitný bazénový rybovod, ktorý zabezpečí spriechodnenie troch migračných bariér hať, betónovýsklz a MVE Zvolen, ktoré znemožňujú prechod rybám a ostatným vodným živočíchom z nižšej časti toku Hron do vyššej. Rozdelenie stavby podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov SO 01Rybovod biokoridor,  SO 02Premostenie rybovodu,  SO 03Preložka vodovodného potrubia,  SO 04Preložka VN vedenia,  SO 05Preložka NN vedenia,  SO 06Preložka osvetlenia.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Oprava ľavostrannej koruny hrádze v lokalite od výtlaku z ČOV Šamorín v hr.km 5,000 ĽHZ po hr.km 17,000 ĽHPK   
1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo spočívajúce v uskutočnení stavebných prác stavby Opravaľavostrannej koruny hrádze v lokalite od výtlaku z ČOV Šamorín v hr.km 5,000 ĽHZ po hr. km 17,000 ĽHPK, ktoráspočíva v natiahnutí nového asfaltového koberca na jestvujúcu korunu hrádze s pôvodným čiastočne opotrebovanýmasfaltovým povrchom medzi obcami Čilistov a Gabčíkovo podľa zmluvnej špecifikácie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice
VS Vlčia Dolina – doplňujúca injektáž, pravostranné zaviazanie – výber zhotoviteľa   
Predmetom zákazky je vykonanie doplňujúcej injektáže pravostranného zaviazania, ktoré má zaistiť zlepšenie priesakových pomerov, ktoré sú v posledných rokoch hodnotené v podloží blokov 10 až 15 ako neuspokojivé. Sanačné práce predstavujú realizáciu injekčných vrtov z revíznej chodby a priestoru pravobrežného zaviazania, resp. návodnej päty hrádze. Celkovo je navrhnutých 43 vrtov injekčnej clony (z toho 5 zvislých a 38 šikmých) v dĺžke od 7 do 24 m a 15 vrtov fortifikačných v dĺžke od 3 do 6 m. Po ukončení riadnej injektáže budú vykonané 4 kontrolné vrty. Celková dĺžka vrtov clony, vrátane kontrolných, bude 852 m a predpokladá sa injektovanie 240 etáží o súhrnnej dĺžke 616 m.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Agrofarma Studenec s.r.o.
Svätý Anton - vodný tok Studenský potok protipovodňová ochrana   
Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa protipovodňovej ochrany. Technické riešenie úpravy zahŕňa - zabezpečenie stability svahov koryta pri eróznej činnosti - zvýšenie brehovej hrany nad prietok Q100 s rezervou 0,5 m - prehĺbenie koryta v zastavanej časti obce a jeho rozšírenie na základe výpočtu a konzumčnej krivky - posúdenie prietočnej kapacity pod existujúcimi mostmi a lávkami - maximálne rešpektovanie existujúcich inžinierskych sieti - zabezpečenie prístupu k toku prostredníctvom schodov - zabezpečenie bezbariérovosti vstupu na chodník a lávky - minimalizovanie záberu pozemkov - zabezpečenie prevedenia prietoku v koryte do kapacity Q100 8,0 m3/s - dodržanie princípu zelenej infraštruktúry spätnou výsadbou stromov a krovín - zvýšenie retenčnej kapacity územia vybudovaním poldra a zádržných objektov Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Vodná stavba Ružiná, oprava objektov   
Realizácia opravy objektov na vodnej stavbe Ružiná z dôvodu zachovania bezpečnej prevádzky po viac ako 40 ročnejexistencii. Z dôvodu technického stavu jednotlivých objektov vodnej stavby je potrebná jej komplexná oprava v rozsahubližšie špecifikovanom najmä v prílohe číslo 1 súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Vojenské lesy a majetky SR - štátny podnik
Protipovodňové opatrenia v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov   
Verejný obstarávateľ mieni zadať zákazku na uskutočnenie stavebných prác, predmetom ktorej je riešenie protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov. Súčasťou predmetu zákazky sú i nevyhnutné služby, neoddeliteľné od realizácie stavebných prác (diela) ako geodetické zameranie a projektové práce -dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby a manipulačný poriadok stavby. Táto zákazka sa delí na časti Časť 1 Projekt protipovodňovej ochrany v povodí toku Ľubice - riešené protipovodňové opatrenia predstavujú výstavbuprietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch. Z technického hľadiska sú rozčlenené na 6stavebných objektov (1) polder č. 1 na Ruskinovskom potoku; (2) polder č. 2 na bezmennom prítoku Ruskinovskéhopotoka; (3) polder č. 3 na Ostrom potoku; (4) polder č. 4 na Ľubickom potoku; (5) polder č. 5 na Ľubickom potoku; (6)polder č. 7 na Kúpeľnom potoku. Stavby budované v riešenom území budú slúžiť v prevažnej miere na protipovodňovúochranu a následne na podružné funkcie stabilizačných, protieróznych a environmentálne prospešných opatrení a ichtechnologické a prevádzkové vybavenie bude pozostávať len pre účely zabezpečenia tejto funkcie pri riešenítransformácie povodňových, resp. zvýšených prietokov na vodných tokoch. Súčasťou opatrení je aj zabezpečenieobjektu poldra pred zanesením prietočných objektov najmä dnového priepustu pred plaveninami vo forme lapačaplavenín umiestneného nad hranicou maximálneho rozsahu zaplaveného územia a rovnako vo forme ochrannejkonštrukcie kovovej zábrany priamo pred vtokom do dnového priepustu. Časť 2 Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov I.etapa - výstavba suchých poldrov (1) polder č.17 tok Šípková, (2) polder č. 19 tok Poľný potok, (3) polder č. 20 Lomnická rieka, (4) polder č. 21 Lomnická rieka, (5)polder č. 22 Lomnická rieka, (6) polder č. 23 Lomnická rieka, (7) polder č. 24 Kolačkovský potok, (8) polder č. 25Šípková, (9) polder č. 29 Vyšný Toráč, (10) polder č. 30 Toráč. Uvedené objekty predstavujú suché nádrže poldre, ktorébudú pretekané jestvujúcimi vodnými tokmi. Zrealizujú sa prehradením tokov na najvhodnejších miestach, so zádržným 1/7 územím hlavne na zamokrených nevyužívaných zaplavovaných plochách. Podrobný rozsah predmetu zákazky bude uvedený v dokumentácii pre ponuku a výkaze výmer, ktoré tvorianeoddeliteľné prílohy Súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Zvolen - hať, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie betónového sklzu pod haťou a samotnej hate   
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v intraviláne mesta Zvolen, vybudovanie veľkokapacitného bazénového rybovodu, ktorý zabezpečí spriechodnenie troch migračných bariér hať, betónový sklz a MVE Zvolen, ktoré znemožňujú prechod rybám a ostatným vodným živočíchom v toku Hron. Súčasťou prác je preloženie existujúcich podzemných vedení vedených z objektu MVE a preloženie vodovodného potrubia. Pri budovaní vtokového objektu buderiešená aj rekonštrukcia gabionového múru rozdeľovacej nádrže. K zásahu dôjde aj na prístupovej komunikácii vedenejz koruny hate k areálu MVE, kde bude vybudované premostenie navrhovaného rybovodu. Rybovod je navrhovaný akoveľkokapacitný bazénový s rozdeľovacími prepážkami
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu, I. etapa   
Účelom stavby je zamedzenie spätného vzdutia do Klátovského ramena z Váhu a Malého Dunaja, a to vybudovaním priečnej hrádze a zátvorného objektu. Situačne, funkčne a konštrukčne sú objekty riešené tak, aby prietoky z Klátovského ramena do určitej vyšky hladiny v Malom Dunaji boli odvádzané gravitačne, resp. v prípade prekročenia limitnych hladín (111,30 m n. m. zapínacia hladina II. stupeň povodňovej aktivity hladina vnútornych vôd v Klátovskom ramene) prečerpávané. Priečna hrádza je situovaná naprieč Klátovskym ramenom nad jeho zaústením do Malého Dunaja. V tomto profile novovybudovaná priečna hrádza predstavuje minimálnu dĺžku a vyškovo umožňuje prepojenie pravostrannej ochrannej hrádze Malého Dunaja s pravostrannou hrádzou Klátovského ramena nad a pod jeho vyústením. Podrobnejší opis predmetu zákazky je súčasťou súťažnych podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava
Oprava ĽOH Dunaja, časti ochranných opatrení SVD G-N (Komárno- Medveďov), hkm 5,20- hkm 40,916- asfaltový povrch   
Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť dielo spočívajúce v uskutočnení stavebných prác stavby Opravaľavostrannej ochrannej hrádze Dunaja, časti ochranných opatrení SVD G-N (Komárno Medveďov) vo vymedzenýchúsekoch celkovej dĺžky 29,563km v lokalite od hkm 5,20 hkm 40,916, ktorá spočíva v natiahnutí nového asfaltovéhokoberca na jestvujúcu korunu hrádze s pripraveným podkladom zo štrkodrvy (frakcie 0/32 zhutnený na min. 60 MPa)medzi obcou Medveďov a mestom Komárno; bližšie informácie podľa špecifikácie v Súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie