Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 53 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Štátny fond rozvoja bývania
Elektronické služby Štátneho fondu rozvoja bývania   
Komplexné riešenie pre poskytovanie elektronických služieb (ES) ŠFRB a pozostáva hlavne z nasledovných častí  Analýza a návrh procesného modelu poskytovania ES, vrátane procesného modelu elektronického spracovania agendyobjednávateľa počas životného cyklu poskytovania podpory vo forme úveru.  Dodanie IS pre poskytovanie ES a elektronizáciu úkonov počas životného cyklu poskytovania podpory. Komplexná dodávka IS pre poskytovanie ES zahŕňa analýzu, návrh architektúry, implementáciu riešenia, testovanie,nasadenie do produkčnej prevádzky a školenie užívateľov a administrátorov IS vrátane 5-ročnej podpory prevádzky,údržby a rozvoja celého riešenia. Súčasťou riešenia je aj OCR a postprocesing elektronických spisov klientov a dodávka pracoviska pre elektronizáciudokumentácie.  Súčasťou dodávky je bezpečnostný projekt riešenia, návrh novely zákona o ŠFRB a integrácia dodávaného riešenia sexistujúcim systémom pre výmenu údajov s IS partnerskej banky. Podrobnosti v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
EESSI – systém pre elektronickú výmenu informácii v oblasti sociálneho zabezpečenia pre potreby ÚDZS   
Predmetom zákazky je vývoj, inštalácia, integrácia a konfigurácia EESSI. EESSI ma obsahovať 3 moduly (NG, NA, NAS)v 3 prostrediach (Testovacie, Akceptačné a produkčne) a má byť navrhnutý ako cloud ready. Moduly EESSI majú komplexne zabezpečovat elektronickú komunikáciu medzi koncovými užívatelmi systému EESSIpodľa článku 4 ods. 2 nariadenia Europského parlamentu a Rady (ES) c. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sastanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) c. 883/2004 o koordinácii systémov socialneho zabezpečenia v platnomznení (ďalej len vykonávacie nariadenie), ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2010.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
MaSi SLOVAKIA s.r.o.
Vývoj a implementácia inovatívnych produktov pre podporu využitia virtuálnej reality v priemysle   
Predmetom zákazky je vytvorenie a dodanie virtuálno-reálneho systému v priemysle s fokusáciou na progresívne systémy zmiešanej reality využitím najnovších techník efektívnej komunikácie medzi človekom a strojom, t.i. vytvorenia dokonalej simulácie v prostredí tesne viazanej interakcie človek-výpočtový systém na školenie zamestnancov a vytvorenie nástroja pre psychickú regeneráciu zamestnancov. Dominantnou úlohou systému bude schopnosť vytvárať dokonalú ilúziu fyzickej prítomnosti v syntetizovanom priestore a zároveň aktívne ovládať a riadiť virtuálne modely strojov a zariadení. Systém bude musieť mať možnosť dopĺňania obsahu o prvky gamifikácie na zvýšenie atraktivity procesu školenia. Súčasťou systému bude taktiež relaxačný nástroj, ktorý zabezpečí rýchlu a efektívnu regeneráciu zamestnancov a vrátane portálu pre propagáciu a šírenie obsahu virtuálnej reality.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Komunikačná platforma a aplikačné vybavenie informačného systému ÚDZS   
Predmetom zákazky je 1.Zhotoviť dielo - Komunikačnú platformu a aplikačné vybavenie informačného systému úradu pozostávajúce z  d)Integračnej platformy, vrátane softvérových licencií výrobcu a/alebo  distribútora štandardného softvéru/databázy,  e)Centrálnych číselníkov,  f)Integrácie existujúcich súčasti informačného systému ÚDZS na novú integračnú platformu a centrálne číselníky  2.poskytovať pre objednávateľa služby pri prevádzke diela pozostávajúce z a) Služieb systémovej a aplikačnej podpory - Poskytovanie podpory pre dodané dielo,  b) Softvérovej podpory - Poskytnutie podpory na dodané softvérové licencie tretích strán
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
GRISSP, j.s.a.
Vývoj a implementácia inovatívnych produktov pre podporu rozhodovania v reálnom čase   
Predmetom zákazky je dodávka komplexnej analytickej platformy, ktorá uľahčí výrobným podnikom sledovať online informácie výrobných procesov, alebo senzorických sietí. Systém poskytuje možnosti napojenia na senzorické siete, získavať z nich dáta, definovať elementárne postupy spracovania dát, a ich orchestráciu do zložitejších analytických pohľadov a reportov. Celé analytické riešenie je možno centrálne monitorovať, diagnostikovať a konfigurovať. Získané dáta a informácie (datasety) je možné distribuovať a zdieľať cez výstupné integračné rozhrania.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
start tel solutions s.r.o.
Softwarová platforma pre podnikový IS I   
Softwarová platforma pre podnikový IS pre projekt Multipodnikový informačný systém riešenie pre podniky každej veľkosti a zamerania.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Zhotovenie a dodanie informačného systému na zabezpečenie výkonu agendy ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (IS AML/CFT)   
Predmetom zákazky je zhotovenie informačného systému na zabezpečenie výkonu agendy ochrany pred legalizácioupríjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (IS AML/CFT) v oblasti prevádzkovania hazardných hier na územíSlovenskej republiky podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vo Zväzku III Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
MaSi SLOVAKIA s.r.o.
Vývoj a implementácia inovatívnych produktov pre podporu využitia virtuálnej reality v priemysle   
Predmetom zákazky je vytvorenie a dodanie virtuálno-reálneho systému v priemysle s fokusáciou na progresívne systémy zmiešanej reality využitím najnovších techník efektívnej komunikácie medzi človekom a strojom, t.i. vytvorenia dokonalej simulácie v prostredí tesne viazanej interakcie človek-výpočtový systém na školenie zamestnancov a vytvorenie nástroja pre psychickú regeneráciu zamestnancov. Dominantnou úlohou systému bude schopnosť vytvárať dokonalú ilúziu fyzickej prítomnosti v syntetizovanom priestore a zároveň aktívne ovládať a riadiť virtuálne modely strojov a zariadení. Systém bude musieť mať možnosť dopĺňania obsahu o prvky gamifikácie na zvýšenie atraktivity procesu školenia. Súčasťou systému bude taktiež relaxačný nástroj, ktorý zabezpečí rýchlu a efektívnu regeneráciu zamestnancov a vrátane portálu pre propagáciu a šírenie obsahu virtuálnej reality. 1/4
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
MaSi SLOVAKIA s.r.o.
Vývoj a implementácia inovatívnych produktov pre podporu využitia virtuálnej reality v priemysle   
Predmetom zákazky je vytvorenie a dodanie virtuálno-reálneho systému v priemysle s fokusáciou na progresívne systémy zmiešanej reality využitím najnovších techník efektívnej komunikácie medzi človekom a strojom, t.i. vytvorenia dokonalej simulácie v prostredí tesne viazanej interakcie človek-výpočtový systém na školenie zamestnancov a vytvorenie nástroja pre psychickú regeneráciu zamestnancov. Dominantnou úlohou systému bude schopnosť vytvárať dokonalú ilúziu fyzickej prítomnosti v syntetizovanom priestore a zároveň aktívne ovládať a riadiť virtuálne modely strojov a zariadení. Systém bude musieť mať možnosť dopĺňania obsahu o prvky gamifikácie na zvýšenie atraktivity procesu školenia. Súčasťou systému bude taktiež relaxačný nástroj, ktorý zabezpečí rýchlu a efektívnu regeneráciu zamestnancov a vrátane portálu pre propagáciu a šírenie obsahu virtuálnej reality.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
SANDROS s.r.o.
Software pre projekt „Webová a mobilná aplikácia pre rezerváciu a správu športovísk v SR   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby Sofware v rámci projektu s názvom Webová a mobilná aplikácia pre rezerváciu a správu športovísk v SR, ktorý bude realizovaný v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov skódom OPVaI-H/DP/2016/3.1.1-3 vyhlásenej dňa 22.11.2016 z Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 3Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, Investičná priorita 3.1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvomuľahčenia využívania, nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvompodnikateľských inkubátorov, Špecifický cieľ 3.1.1 Nárast vzniku nových,konkurencieschopných MSP, Schéma pomocideminimis.Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
TECHNOMEDIA, s.r.o.
Inovatívny optický analyzátor, hardvér a softvér   
Inovatívny optický analyzátor, hardvér a softvér
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
software solutions s.r.o.
Informačný systém ISP a IPTV I   
Informačný systém ISP a IPTV pre projekt Vytvorenie informačného systému ISP a IPTV
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s.
Zhotovenie a dodanie informačného systému na zabezpečenie výkonu agendy ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (IS AML/CFT)   
Predmetom zákazky je zhotovenie informačného systému na zabezpečenie výkonu agendy ochrany pred legalizácioupríjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (IS AML/CFT) v oblasti prevádzkovania hazardných hier na územíSlovenskej republiky podľa zákona č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené vo Zväzku III Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
EESSI – systém pre elektronickú výmenu informácii v oblasti sociálneho zabezpečenia pre potreby ÚDZS   
Predmetom zákazky je vývoj, inštalácia, integrácia a konfigurácia EESSI. EESSI má obsahovať 3 moduly (NG, NA, NAS)v 3 prostrediach (Testovacie, Akceptačné a produkčné) a má byť navrhnutý ako cloud ready. Moduly EESSI majú komplexne zabezpečovať elektronickú komunikáciu medzi koncovými užívateľmi systému EESSI podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení (ďalej len vykonávacie nariadenie), ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2010.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
SPORTIGO s.r.o.
Webová a mobilná aplikácia pre projekt „RESTAURANT ORDER DELIVERY ERP“   
Predmetom zákazky je poskytnutie služby Webovej a mobilnej aplikácie pre projekt RESTAURANT ORDER DELIVERY ERP, ktorý bude realizovaný v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nových a začínajúcich mikro-, malých a stredných podnikov s kódom OPVaI-H/DP/2016/3.1.1-3 vyhlásenej dňa 22.11.2016 z Operačného programu Výskum a inovácie, Prioritná os 3 Posilnenie konkurencieschopnostia rastu MSP, Investičná priorita 3.1 Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania, nových nápadovv hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov, Špecifický cieľ3.1.1 Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP, Schéma pomoci de minimis - Schéma na podporukonkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou, spolufinancovaného z Európskeho fonduregionálneho rozvoja.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Vývoj zákazníckeho softvéru (softvéru na...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie