Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 86 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Hlavné mesto SR Bratislava
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave.   
Predmetom zákazky sú najmä, nie však výlučne, údržba a revitalizácia pozemkov vo vlastníctve, resp. v správeverejného obstarávateľa a súvisiacich služieb a tovarov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Obec Nýrovce
NY-1_VYBUDOVANIE NOVEJ ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI NÝROVCE   
Cieľom realizácie je zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v obci Nýrovce výsadbou zelenetak, aby sa obnovila zelená infraštruktúra v krajine v intraviláne a j v extraviláne ktorá bude mať význam nielenmikroklimatický, hygienický, protierózny , ale aj ekologický a estetický a bude prínosom pre rekreáciu obyvateľov,útočiskom pre zver a hmyz a navráti krajinu do stabilného trvale udržateľného stavu. Zákazka realizovaná v elektronickom systéme EVO ver. 18.0 reverzným postupom
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Západoslovenská distribučná, a.s.
Výruby a orezy pre NN vedenia   
Predmetom obstarávania sú orezy prípadne výrub (odstraňovanie a okliesňovanie) stromov, kríkov a iných porastov vokolí nadzemných vonkajších elektrických vedení napäťovej úrovne NN (nízke napätie). Súčasťou predmetuobstarávania sú ďalšie služby, ktoré budú definované v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Prerezávanie stromov a orezávanie živých plotov
Mesto Prešov
Obnova zelene a výsadba stromoradí Prešov   
Predmetom zákazky je obnova zelene a výsadba stromoradí v rozsahu a druhovej skladbe podľa projektovejdokumentácie Obnova zelene a výsadba stromoradí Prešov, SO 03 Björnsonova ulica, SO 04 vnútrobloky Majakovského -Sabinovská, SO 05 Metodova, SO 06 Sedliackeho povstania, SO 10 Švábska ulica, SO 12 Armádneho generála Svobodu,SO 13.2 Bernolákova, SO 19 vnútroblok Šrobárova a výkazu výmer a špecifikácie rastlinného materiálu priložených vprílohách a dosadba ul. Armádneho generála Svobodu, Burianova, Hlavná, Hodžova, Mudroňova, Svätoplukova, Švábskapodľa výkazu výmer a špecifikácie rastlinného materiálu priložených v prílohách v celkovom počte spolu 199 ks stromovs výmenou zeminy pri výsadbe 50% (okrem drevín vysadených vo výsadbových otvoroch v chodníkoch a parkoviskách,kde je výmena pôdy 100%), 1 590 ks krov, 42 ks popínaviek v druhovej skladbe podľa projektovej dokumentácie avýkazov výmer, vrátane odbornej starostlivosti o vysadené dreviny po dobu 5 rokov a odbornej arboristickej údržbyjestvujúcich drevín.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave.   
Predmetom zákazky sú najmä, nie však výlučne, údržba a revitalizácia pozemkov vo vlastníctve, resp. v správeverejného obstarávateľa a súvisiacich služieb a tovarov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Mesto Bardejov
REGENERÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKU VINBARG   
Predmetom zákazky je regenerácia vnútroblokových priestorov na sídlisku Vinbarg. Predmet zákazky je detailneopísanýv časti C. súťažných podkladov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Mesto Revúca
Kosenie verejnej zelene   
Predmetom zákazy je kosenie verejnej zelene, dočisťovanie plôch, použitie techniky na zvoz zelene vo výmere 30 ha v intraviláne mesta a pomocné práce jednoduché a odborné. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Mesto Prešov
Kosenie verejnej zelene na území mesta Prešov   
Predmetom zákazky je kosenie na plochách verejnej zelene vrátane starostlivosti v zmysle dohody. Údržba zelene budepredstavovať kosenie trávnatých plôch verejnej zelene na pasportizovaných plochách 2 055 861 m, nepasportizovanýchplochách 224 373 m a to reprezentačná zeleň, sprievodná (líniová cestná) zeleň, parková zeleň (vrátane obytnýchsúborov, vnútroblokov a krajinársky upravenú zeleň (zeleň na okrajoch obytných súborov, zeleň mimo zastavanéhoúzemia mesta, rekreačné lúky a pod.). Kosenie pasportizovaných a nepasportizovaných trávnatých častí mesta Prešov sarozprestiera na ploche 2 280 234 m. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Obec Bohdanovce nad Trnavou
Zelená infraštruktúra v obci Bohdanovce nad Trnavou   
Predmetom zákazky je výsadba vetrolamov v obci Bohdanovce nad Trnavou. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Záhradnícke a rekreačné služby
Údržba plôch verejnej zelene   
Predmetom zákazky je vykonávanie služieb údržby plôch verejnej zelene. Práce zahŕňajú kosenie rovinatých plôch,svahovitých plôch v okolí bytových domov, kosenie ruderálnych porastov (stariny), kosenie v okolí cestných komunikácií,jesenné vyhrabávanie tráv od listov a polievanie kvetinových záhonov. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený vsúťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Obec Bohdanovce nad Trnavou
Zelená infraštruktúra v obci Bohdanovce nad Trnavou   
Predmetom zákazky je výsadba vetrolamov v obci Bohdanovce nad Trnavou. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Mesto Revúca
Kosenie verejnej zelene   
Predmetom zákazy je kosenie verejnej zelene, dočisťovanie plôch, použitie techniky na zvoz zelene vo výmere 30 ha vintraviláne mesta a pomocné práce jednoduché a odborné. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Mesto Žiar nad Hronom
Revitalizácia vnútrobloky - sadové úpravy   
Predmetom zákazky je dodanie a výsadba zelene, trávnatých plôch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Mesto Prešov
Obnova zelene a výsadba stromoradí Prešov   
Predmetom zákaziek zadávaných v zriadenom dynamickom nákupnom systéme (ďalej len "DNS") budú bežne dostupnéslužby súvisiace s obnovou zelene a výsadbou stromoradí pre verejného obstarávateľa.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Správa mestskej zelene v Košiciach
Kosenie v meste Košice   
Kosenie trávnatých plôch v meste Košice s pohrabaním a odvozom pokosenej trávy
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie