Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 96 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Nitra
Údržba verejnej zelene v meste Nitra   
Predmetom obstarávania je kompletná údržba verejnej zelene v mestských častiach mesta Nitra, ktorá zahŕňa nasledujúce služby  -kosenie, jarné a jesenné vyhrabanie plôch verejnej zelene, starostlivosť o zeleň v mobilných nádobách, údržba vegetačných otvorov v spevnených plochách, údržba ružových záhonov a popínavých drevín, starostlivosť o extenzívnetrvalkové záhony, rezy, okopávky a odburinenie kríkov, zabezpečenie priechodnosti komunikácií rezom drevín, strihanie živých plotov, kríkov, odstraňovanie nečistôt z korún stromov a porastov kríkov s odstraňovaním náletových drevín, rez určených drevín na hlavu, ostrihávanie koreňových a kmeňových výmladkov na stromoch, vyrovnávanie vykývaných oporných kolov a odstraňovanie nefunkčných oporných kolov pri stromoch, prihrnutie pokosenej trávy k novovysadenýmstromom, oprava zemných mís pre zálievku stromov, nahlasovať zistené spadnuté stromy, zbieranie spadnutých apolámaných konárov po nepriaznivom počasí, ochrana kmeňov stromov pred poškodením vyžínačkou, zberanorganických nečistôt z plôch zelene a pieskovísk, prekopávanie pieskovísk, pohrabanie a vyzbieranie anorganickýchnečistôt z dopadových plôch detských ihrísk, povrchová úprava a náter lavičiek a hracích prvkov. Zbierať popadané azlomené konáre, kôpky pri stojiskách odpadu a v plochách a operatívne ich odstraňovať odvážaním do mestskejkompostárne. Objednávateľ vyžaduje zmenu režimu kosenia na vybraných úsekoch oproti bežným kosbám, ponechať vybrané úseky ako kvitnúce lúky do 15% výmery. Objednávateľ si vyhradzuje právo na údržbu kvetinových lúk pokosením, zabezpečené dodávateľom cez 2. a 5. kosbu na pokyn objednávateľa.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Mesto Revúca
Kosenie verejnej zelene v meste Revúca a m.č. Revúčka na obdobie rokov 2020- 2021   
Predmetom zákazy je kosenie verejnej zelene, dočisťovanie plôch, použitie techniky na zvoz zelene vo výmere 30 ha vintraviláne mesta a pomocné práce jednoduché a odborné. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Strojné a ručné kosenie plôch verejnej zelene - JUH + ruderál   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb Strojné a ručné kosenie a mulčovanie plôch verejnej zelene na území mestaTrenčín, konkrétne na sídlisku JUH a pod ním Park pod JUHOM počas 4 rokov s odvozom a zneškodnením - uskladnenímBIO odpadu na určenej skládke. Kosenie 1. a 2. časti zákazky sa bude vykonávať maximálne 6x do roka podľa potriebverejného obstarávateľa s tým, že posledné kosenie bude spojené so zberom lístia. Mulčovanie sa bude vykonávať navybraných plochách podľa potreby verejného obstarávateľa, max. však 2 x do roka. Mulčovanie a kosenie 3. častizákazky zákazky sa bude vykonávať maximálne 6x do roka podľa potrieb verejného obstarávateľa s tým, že poslednékosenie bude spojené so zberom lístia. Pozemok 3. časti zákazky sa bude mulčovať, pričom sa bude kosiť a obkášaťvyžínačkou min. 2. metre od chodníkov, okolo detského ihriska, pouličných lámp, stromov, odpadkových košov a pod.prekážok na ploche 3. časti zákazky. Požadované služby musia byť poskytované v súlade s platnými právnymi predpismitýkajúcimi sa predmetu tejto zákazky a to najmä s nasledovnými Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny vznení neskorších predpisov Vyhláška MŽP č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskoršíchpredpisov   Zákazka je rozdelená na 3 samostatné časti   1. časť Vrchný JUH výmera 203 607,8162 m2 (stará časť JUHU)  2. časť Spodný JUH výmera 184 843,8335 m2 (nová časť JUHU)   1/12 3. časť Park pod Juhom výmera 40 951,9916 m2    Bližší opis predmetu zákazky a podmienky poskytnutia služby sú uvedené v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Strojné a ručné kosenie plôch verejnej zelene   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb Strojné a ručné kosenie a mulčovanie plôch verejnej zelene na území mestaTrenčín počas 4 rokov s odvozom a zneškodnením - uskladnením BIO odpadu na určenej skládke. Kosenie sa budevykonávať maximálne 6x do roka podľa potrieb verejného obstarávateľa s tým, že posledné kosenie bude spojené sozberom lístia. Mulčovanie sa bude vykonávať na vybraných plochách podľa potreby verejného obstarávateľa, max. však2 x do roka. Požadované služby musia byť poskytované v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa predmetu tejtozákazky a to najmä s nasledovnými  Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vyhláška MŽP č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov  Zákazka je rozdelená na 5 samostatných častí  1. časť Kosenie SEVER výmera 318 840 m2 2. časť Kosenie STRED výmera 260 400 m2 3. časť Kosenie ZÁPAD. výmera 140 760 m2 4. časť Kosenie JUH+ ruderál výmera 429 400 m2 5. časť Mulčovanie Pozemky po ŽSR ruderál výmera 67 660 m2  Požadované služby musia byť poskytované v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa predmetu tejtozákazky a to najmä s nasledovnými   Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vyhláška MŽP č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov  1/5  Platí pre časti 1, 2,3,4 zákazky Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo určiť, že niektoré plochy alebo aj celá časť plochy sa bude miesto koseniamulčovať, a to max. 2 x za rok, pričom cena za mulčovanie sa určí nasledovne z ceny za kosenie/m2 uvedenejúspešným uchádzačom (podľa jednotlivých častí zákazky) po elektronickej aukcii sa odpočíta 30%, a to bude výslednásuma za mulčovanie/m2, ktorá sa vynásobí výmerov plochy, ktorá bude určená k mulčovaniu.  Zneškodnením uskladnením BIO odpadu na určenej skládke sa rozumie naloženie s BIO odpadom v súlade s platnoulegislatívou SR a EU týkajúcou sa nakladania s odpadmi. To znamená, že verejný obstarávateľ požaduje aby BIO odpadz verejných pozemkov, ktorý spadá v zmysle § 80 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.Zákon o odpadoch a o zmene adoplnení niektorých zákonov a Katalógu odpadov pod katalógové číslo 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad musí byťodovzdaný výlučne na zhodnotenie do zariadenia určeného na spracovávanie takéhoto odpadu, napr. kompostáreň,bioplynová stanica.  Originál doklady o uložení tohto odpadu (vážne lístky) s uvedením správneho katalógového čísla t. j. 20 02 01 apredložením dokladov o oprávnenosti zariadenia preberať takýto odpad musia byť súčasťou každej faktúry. Všetkynáklady, ktoré sú spojené so zneškodnením uskladnením odpadu, znáša úspešný uchádzač a je povinný ich zahrnúť dosvojej ponukovej ceny.    Bližší opis predmetu zákazky a podmienky poskytnutia služby sú uvedené v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Mesto Nitra
Regenerácia vnútrobloku Tokajská ulica, Nitra   
Predmetom zákazky je realizácia prác na projekte regenerácia vnútrobloku na Tokajskej ulici v Nitre. Projekt pozostáva  zo sadových úprav a doplnenia mobiliáru. V rámci projektu sadových úprav je zahrnutá obnova existujúcej zelene a  doplnenie vhodných výsadieb drevín s cieľom zlepšiť mikroklimatické podmienky riešeného priestoru. Navrhované  riešenie prvkov mobiliáru zahŕňa vytvorenie priestoru na oddych a posedenie.  Dodanie a montáž mobiliáru bude predmetom samostatného verejného obstarávania.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave.   
Predmetom zákazky sú najmä, nie však výlučne, údržba a revitalizácia pozemkov vo vlastníctve, resp. v správeverejného obstarávateľa a súvisiacich služieb a tovarov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Mesto Zvolen
Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen na roky 2020 - 2023   
Údržba mestskej verejnej zelene v meste Zvolen na roky 2020 - 2023. Poskytnutie služby, podrobnosti v súťažnýchpodkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Mesto Nitra
Údržba verejnej zelene v meste Nitra   
Predmetom obstarávania je kompletná údržba verejnej zelene v mestských častiach mesta Nitra, ktorá zahŕňanasledujúce služby  -kosenie, jarné a jesenné vyhrabanie plôch verejnej zelene, starostlivosť o zeleň v mobilných nádobách, údržbavegetačných otvorov v spevnených plochách, údržba ružových záhonov a popínavých drevín, starostlivosť o extenzívnetrvalkové záhony, rezy, okopávky a odburinenie kríkov, zabezpečenie priechodnosti komunikácií rezom drevín, strihanieživých plotov, kríkov, odstraňovanie nečistôt z korún stromov a porastov kríkov s odstraňovaním náletových drevín, rezurčených drevín na hlavu, ostrihávanie koreňových a kmeňových výmladkov na stromoch, vyrovnávanie vykývanýchoporných kolov a odstraňovanie nefunkčných oporných kolov pri stromoch, prihrnutie pokosenej trávy k novovysadenýmstromom, oprava zemných mís pre zálievku stromov, nahlasovať zistené spadnuté stromy, zbieranie spadnutých a 1/12 polámaných konárov po nepriaznivom počasí, ochrana kmeňov stromov pred poškodením vyžínačkou, zberanorganických nečistôt z plôch zelene a pieskovísk, prekopávanie pieskovísk, pohrabanie a vyzbieranie anorganickýchnečistôt z dopadových plôch detských ihrísk, povrchová úprava a náter lavičiek a hracích prvkov. Zbierať popadané azlomené konáre, kôpky pri stojiskách odpadu a v plochách a operatívne ich odstraňovať odvážaním do mestskejkompostárne. Objednávateľ vyžaduje zmenu režimu kosenia na vybraných úsekoch oproti bežným kosbám, ponechať vybrané úsekyako kvitnúce lúky do 15% výmery. Objednávateľ si vyhradzuje právo na údržbu kvetinových lúk pokosením,zabezpečené dodávateľom cez 2. a 5. kosbu na pokyn objednávateľa.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Obec Nýrovce
NY-2_VYBUDOVANIE NOVEJ ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI NÝROVCE   
Cieľom poskytovanej služby je zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v obci Nýrovcevýsadbou zelene tak, aby sa obnovila zelená infraštruktúra v krajine v intraviláne a j v extraviláne ktorá bude maťvýznam nielen mikroklimatický, hygienický, protierózny , ale aj ekologický a estetický a bude prínosom pre rekreáciuobyvateľov, útočiskom pre zver a hmyz a navráti krajinu do stabilného trvale udržateľného stavu. Zákazka realizovaná v elektronickom systéme EVO ver. 18.0 reverzným postupom
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Strojné a ručné kosenie plôch verejnej zelene   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb Strojné a ručné kosenie a mulčovanie plôch verejnej zelene na území mestaTrenčín počas 4 rokov s odvozom a zneškodnením - uskladnením BIO odpadu na určenej skládke. Kosenie sa budevykonávať maximálne 6x do roka podľa potrieb verejného obstarávateľa s tým, že posledné kosenie bude spojené sozberom lístia. Mulčovanie sa bude vykonávať na vybraných plochách podľa potreby verejného obstarávateľa, max. však2 x do roka. Požadované služby musia byť poskytované v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa predmetu tejtozákazky a to najmä s nasledovnými  Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vyhláška MŽP č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov  Zákazka je rozdelená na 5 samostatných častí  1. časť Kosenie SEVER výmera 318 840 m2 2. časť Kosenie STRED výmera 260 400 m2 3. časť Kosenie ZÁPAD. výmera 140 760 m2 4. časť Kosenie JUH+ ruderál výmera 429 400 m2  1/17 5. časť Mulčovanie Pozemky po ŽSR ruderál výmera 67 660 m2  Požadované služby musia byť poskytované v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa predmetu tejtozákazky a to najmä s nasledovnými   Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vyhláška MŽP č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov  Platí pre časti 1, 2,3,4 zákazky Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo určiť, že niektoré plochy alebo aj celá časť plochy sa bude miesto koseniamulčovať, a to max. 2 x za rok, pričom cena za mulčovanie sa určí nasledovne z ceny za kosenie/m2 uvedenejúspešným uchádzačom (podľa jednotlivých častí zákazky) po elektronickej aukcii sa odpočíta 30%, a to bude výslednásuma za mulčovanie/m2, ktorá sa vynásobí výmerov plochy, ktorá bude určená k mulčovaniu.  Zneškodnením uskladnením BIO odpadu na určenej skládke sa rozumie naloženie s BIO odpadom v súlade s platnoulegislatívou SR a EU týkajúcou sa nakladania s odpadmi. To znamená, že verejný obstarávateľ požaduje aby BIO odpadz verejných pozemkov, ktorý spadá v zmysle § 80 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.Zákon o odpadoch a o zmene adoplnení niektorých zákonov a Katalógu odpadov pod katalógové číslo 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad musí byťodovzdaný výlučne na zhodnotenie do zariadenia určeného na spracovávanie takéhoto odpadu, napr. kompostáreň,bioplynová stanica.  Originál doklady o uložení tohto odpadu (vážne lístky) s uvedením správneho katalógového čísla t. j. 20 02 01 apredložením dokladov o oprávnenosti zariadenia preberať takýto odpad musia byť súčasťou každej faktúry. Všetkynáklady, ktoré sú spojené so zneškodnením uskladnením odpadu, znáša úspešný uchádzač a je povinný ich zahrnúť dosvojej ponukovej ceny.    Bližší opis predmetu zákazky a podmienky poskytnutia služby sú uvedené v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave.   
Predmetom zákazky sú najmä, nie však výlučne, údržba a revitalizácia pozemkov vo vlastníctve, resp. v správeverejného obstarávateľa a súvisiacich služieb a tovarov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Obec Nýrovce
NY-1_VYBUDOVANIE NOVEJ ZELENEJ INFRAŠTRUKTÚRY V OBCI NÝROVCE   
Cieľom realizácie je zachovanie biodiverzity a vybudovanie novej zelenej infraštruktúry v obci Nýrovce výsadbou zelenetak, aby sa obnovila zelená infraštruktúra v krajine v intraviláne a j v extraviláne ktorá bude mať význam nielenmikroklimatický, hygienický, protierózny , ale aj ekologický a estetický a bude prínosom pre rekreáciu obyvateľov,útočiskom pre zver a hmyz a navráti krajinu do stabilného trvale udržateľného stavu. Zákazka realizovaná v elektronickom systéme EVO ver. 18.0 reverzným postupom
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Západoslovenská distribučná, a.s.
Výruby a orezy pre NN vedenia   
Predmetom obstarávania sú orezy prípadne výrub (odstraňovanie a okliesňovanie) stromov, kríkov a iných porastov vokolí nadzemných vonkajších elektrických vedení napäťovej úrovne NN (nízke napätie). Súčasťou predmetuobstarávania sú ďalšie služby, ktoré budú definované v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Prerezávanie stromov a orezávanie živých plotov
Mesto Prešov
Obnova zelene a výsadba stromoradí Prešov   
Predmetom zákazky je obnova zelene a výsadba stromoradí v rozsahu a druhovej skladbe podľa projektovejdokumentácie Obnova zelene a výsadba stromoradí Prešov, SO 03 Björnsonova ulica, SO 04 vnútrobloky Majakovského -Sabinovská, SO 05 Metodova, SO 06 Sedliackeho povstania, SO 10 Švábska ulica, SO 12 Armádneho generála Svobodu,SO 13.2 Bernolákova, SO 19 vnútroblok Šrobárova a výkazu výmer a špecifikácie rastlinného materiálu priložených vprílohách a dosadba ul. Armádneho generála Svobodu, Burianova, Hlavná, Hodžova, Mudroňova, Svätoplukova, Švábskapodľa výkazu výmer a špecifikácie rastlinného materiálu priložených v prílohách v celkovom počte spolu 199 ks stromovs výmenou zeminy pri výsadbe 50% (okrem drevín vysadených vo výsadbových otvoroch v chodníkoch a parkoviskách,kde je výmena pôdy 100%), 1 590 ks krov, 42 ks popínaviek v druhovej skladbe podľa projektovej dokumentácie avýkazov výmer, vrátane odbornej starostlivosti o vysadené dreviny po dobu 5 rokov a odbornej arboristickej údržbyjestvujúcich drevín.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Hlavné mesto SR Bratislava
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave.   
Predmetom zákazky sú najmä, nie však výlučne, údržba a revitalizácia pozemkov vo vlastníctve, resp. v správeverejného obstarávateľa a súvisiacich služieb a tovarov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie