Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 86 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
„Úprava drevín na území pôvodnej obce Mestskej časti - Bratislava Podunajské Biskupice“.   
„Úprava drevín na území pôvodnej obce Mestskej časti - Bratislava Podunajské Biskupice“.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Mesto Komárno
„Údržba verejnej zelene na území mesta Komárna   
Názov predmetu zákazky Údržba verejnej zelene na území mesta Komárna"  Prvá časť Kosenie, jarné a jesenné vyhrabávanie trávy a lístia na verejných priestranstvách mesta Komárno Druhá časť Špeciálne služby záhradníctva na verejných priestranstvách mesta Komárno Tretia časť Orez stromov nad 4 m výšky orezu a výrub stromov v sťažených podmienkach na verejných priestranstváchmesta Komárno Časť č. 1 predmetu obstarávania zahŕňa kosenie, jarné a jesenné vyhrabávanie trávy a lístia v lokalitách č. 1 až č. 6mesta Komárno. Vymedzenie lokality č. 1 Hranica lokality vedie pozdĺž východnej steny budovy Dôstojníckeho pavilónu, pokračuje ul. Vnútorná okružná svybočením na parkovisko pri ul. Letná, po parkovisku pokračuje stredovou osou ulice až ku križovatke s ul. Tabakovákde hranica pokračuje s asfaltovou cestou pri Vážskom brehu až k sútoku rieky Váh a Dunaj. Od prečerpávačky OMVpokračuje západným smerom pozdĺž oplotenia prístavu na Elektrárenskej ceste až k východiskovému bodu t.j.juhovýchodný cíp budovy Dôstojníckeho pavilónu.  Vymedzenie lokality č. 2 Hranica lokality vedie pozdĺž východnej steny budovy Dôstojníckeho pavilónu, pokračuje ul. Vnútorná okružná svybočením na parkovisko pri ul. Letná, po parkovisku pokračuje stredovou osou ulice až ku križovatke s ul. Tabakovákde hranica pokračuje s asfaltovou cestou smerom k rieke Váh odkiaľ odbočuje doľava pri pozdĺž nadzemného 1/6 teplovodného vedenia až k násypu Vážskeho mostu. Ďalej pokračuje od križovatky Rákócziho ul. a Vnútorná okružnásmerom severným pozdĺž múru Palatínovej línie až ku vchodu na ČOV odkiaľ pokračuje pozdĺž ul. Veľká jarková až kukrižovatke s ul. Komenského kde odbočuje doľava a pokračuje až ku križovatke s ul. Rákócziho kde odbočuje doľava apokračuje smerom na ul. Mederčskú až ku križovatke s ul. Petfiho, kde odbočuje doľava až k južnému rohu budovy SPŠkde pokračuje pozdĺž oplotenia parku okolo Vodnej veži až k ul. Gazgovská, kde prejde na opačnú stranu a pokračujepozdĺž chodníka cez križovatky s ul. Špitálska ďalej cez Senné nám. a ul. Pohraničná až ku križovatke s ul. Záhradnícka,kde odbočuje doprava na ul. Záhradnícka pozdĺž pravostrannej línie pouličnej zástavby smerom ku výklopnému mostu ažku nadjazdu nad ul. Dunajské nábrežie, kde odbočuje doľava pozdĺž protipovodňového múru až k východiskovému bodut.j. juhovýchodný cíp budovy D. pavilónu na ul. Dunajské nábrežie  Vymedzenie lokality č. 3 Hranica lokality vedie od skríženia telesa výklopného mostu s ul. Dunajské nábrežia pozdĺž oplotenia prístavu až kBratislavskej brány odkiaľ pokračuje stredovej osy železničnej trati až k nadjazdu Bratislavskej cesty Na Bratislavskejceste pokračuje smerom východným cez ul. Mederčská až ku križovatke s ul. Petfiho kde odbočuje doľava až k južnémurohu budovy SPŠ kde pokračuje pozdĺž oplotenia parku okolo Vodnej veži až k ul. Gazdovská, Vymedzenie lokality č. 4 Hranica lokality vedie od križovatky ul. Komenského s ul. Rákócziho smerom na ul. Mederčskú, kde pokračuje smeromna Bratislavskú cestu až ku skríženiu nadjazdu so železničnou traťou, kde prejde na ul. Budovateľská a ďalej pokračujeku križovatke s ul. Mieru cez ktorú vedie až ku križovatke s ul. Odborárov, pokračuje ďalej pozdĺž traťovej osy cezželezničnú stanicu až k železničnému mostu cez Váh, kde pred mostom odbočí doprava (južným smerom) a pozdĺž múruPalatínovej línie vedie až ku vchodu ČOV odkiaľ pokračuje pozdĺž ul. Veľká jarková až ku križovatke s ul. Komenského,kde odbočuje doľava a pokračuje k východiskovému bodu ku križovatke s ul. Rákócziho.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Obec Špačince
Zelená infraštruktúra v obci Špačince   
Predmet zákazky bude pozostávať z viacerých častí. Prvá sa bude týkať lokality pozdĺž hlavnej cesty. Na tejto ploche saponechajú súčasne rastúce dreviny. Jednak z dôvodu existencie inžinierskych sietí, ale taktiež vďaka pozitívnej citovejväzbe obyvateľov, ktorí tento drevitý vegetačný porast zakladali. Na tejto lokalite bude odstránený súčasný trávnypodrast, pôda bude prekyprená a dôjde k čiastočnej výmene. Nový vegetačný podrast bude nahradený trvalkovouvýsadbou pozostávajúcou z okrasných tráv. Taktiež bude založená trávna plocha formou výsevu. Takto vysadené záhonypozdĺž cesty budú prispievať k zníženiu prašnosti prostredia.  V časti parkovej plochy bude odstránený starý a nevzhľadný trávnik, ďalej budú dosadené nové drevinné vegetačnéprvky, ktoré budú doplnené záhonmi okrasnej trávy druhu stĺpa, pre zvýšenie pestrosti a zatraktívnenie lokality. Poukončení prác bude založený nový trávny porast výsevom.  Rovnako bude vytvorený suchý potok, ako náhrada za zaniknutý. Návrh mobiliáru pozostáva z osadenia lavičiek navhodných miestach. Na záver bude na celej lokalite založený nový trávny porast, formou výsevu.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Obec Bohdanovce nad Trnavou
Zelená infraštruktúra v obci Bohdanovce nad Trnavou   
Predmetom zákazky je výsadba vetrolamov v obci Bohdanovce nad Trnavou. Podrobné informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Obec Bohdanovce nad Trnavou
Zelená infraštruktúra v obci Bohdanovce nad Trnavou   
Predmetom zákazky je výsadba vetrolamov v obci Bohdanovce nad Trnavou. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Obec Bohdanovce nad Trnavou
Zelená infraštruktúra v obci Bohdanovce nad Trnavou   
Predmetom zákazky je výsadba vetrolamov v obci Bohdanovce nad Trnavou. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Mesto Nová Dubnica
Zazelenanie plôch a výsadba zelene v obytnej zóne Dlhé Diely   
Predmetom zákazky je poskytnutie nasledovných služieb Poskytnutie služieb v rámci realizácie akcie "Zazelenanie plôcha výsadba zelene v obytnej zóne Dlhé Diely" v zmysle štúdie "Zazelenanie plôch a výsadba zelene v obytnej zóne DlhéDiely", ktorú vypracoval Alexander Gubár - PINUS, Ku kyselke 511/27, 911 06 Trenčín v októbri 2016. Podrobnejšie vsúťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Mesto Nová Dubnica
Zazelenanie plôch a výsadba zelene v obytnej zóne Dlhé Diely   
Predmetom zákazky je poskytnutie nasledovných služieb Poskytnutie služieb v rámci realizácie akcie "Zazelenanie plôcha výsadba zelene v obytnej zóne Dlhé Diely" v zmysle štúdie "Zazelenanie plôch a výsadba zelene v obytnej zóne DlhéDiely", ktorú vypracoval Alexander Gubár - PINUS, Ku kyselke 511/27, 911 06 Trenčín v októbri 2016.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
GURMAN, s.r.o.
Výsadba sadu pod hradom   
Predmetom zákazky je výsadba sadu pod hradom, pozostávajúca z  Objektu 01 - výsadba,ošetrovanie Objektu 02 - oplotenie a OK Objektu 03 - odstránenie náletov drevín, rekultivácia plochy.  Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1. Opis predmetu zadávania zákazky Súťažných podkladov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Západoslovenská distribučná, a.s.
Výruby a orezy pre NN vedenia   
Predmetom obstarávania sú orezy prípadne výrub (odstraňovanie a okliesňovanie) stromov, kríkov a iných porastov vokolí nadzemných vonkajších elektrických vedení napäťovej úrovne NN (nízke napätie). Súčasťou predmetuobstarávania sú ďalšie služby, ktoré budú definované v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Prerezávanie stromov a orezávanie živých plotov
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o.
Úprava zelene v meste Považská Bystrica   
Kosenie, hrabanie, odvoz, likvidácia zelene na sídliskách Rozkvet, SNP, Hliny, Zakvášov v meste Považská Bystrica na roky 2017, 2018 a 2019. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o.
Úprava zelene v meste Považská Bystrica   
Kosenie, hrabanie, odvoz, likvidácia zelene na sídliskách Rozkvet, SNP, Hliny, Zakvášov v meste Považská Bystrica na roky 2017, 2018 a 2019. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Mestská časť Bratislava - Rača
Údržba zelene školských areálov   
Predmetom zákazky je údržba zelene školských areálov v zriaďovacej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Rača počasjarných, letných a jesenných mesiacov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Mestská časť Bratislava - Rača
Údržba zelene školských areálov   
Predmetom zákazky je údržba zelene školských areálov v zriaďovacej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Rača počasjarných, letných a jesenných mesiacov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Údržba zelene a zimná údržba komunikácií   
Predmetom zákazky bude poskytovanie služieb v nasledujúcom rozsahu  A) Tvorba a údržba zelene a krajinárske úpravy terénu  Poskytovanie služieb zahŕňa starostlivosť o intenzívne trávniky reprezentačné a parkové, extenzívne trávniky parkové(s jarným vyhrabávaním, kosením trávnikov so zhrabaním zhrabkov a ich odvozom, hnojením trávnikov a iné), skupinykríkov, solitérne dreviny, trvalkové záhony, záhony šípových ruží (odburinenie s nakyprením a odvozom odpadu,hnojenie, rez drevín, odstránenie odkvitnutých častí rastlín, výsadba nových rastlín a drevín), štrkové plochy (chemickéodburinenie), tvorbu nových plôch (obrobenie pôdy prekopaním, frézovanie, hrabanie, valcovanie a založenie trávnikavýsevom), odstránenie ruderálneho porastu, mechanické ničenie burín medzi koľajami a na štrkových plochách,odstránenie prerastenej mačiny, čistenie odvodňovacích rigolov, odstránenie stromov. B) Zimná údržba  Poskytovanie služieb zahŕňa odhrnutie snehu a posyp na cestných komunikáciách vnútorného a vonkajšieho, okolia avstupov do vnútorného a vonkajšieho areálu, ďalej odhrnutie snehu a posyp chodníkov vonkajšieho areálu a parkovísk anásledný odvoz snehu na určené miesto, v niektorých lokalitách aj odhrnutie snehu a posyp na príjazdovej komunikácii advore, prípadne pluhovanie príjazdovej komunikácie. Okrem toho sem patrí čistenie komunikácií po zimnej sezóne -zametanie komunikácií, parkovísk, chodníkov s použitím zametacieho zariadenia s kropením a súčasným zberomnečistôt, odvoz a likvidácia odpadu ako aj ručné dočistenie komunikácií. Ďalšie informácie budú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie