Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 86 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Mesto Bardejov
REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKOVÝCH PRIESTOROV NA SÍDLISKO OBRANCOV MIERU V BARDEJOVE   
Predmetom zákazky je revitalizácia vnútroblokových priestorov na sídlisko Obrancov mieru v Bradejove. Predmetzákazkyje detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Hlavné mesto SR Bratislava
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave.   
Predmetom zákazky sú najmä, nie však výlučne, údržba a revitalizácia pozemkov vo vlastníctve, resp. v správeverejného obstarávateľa a súvisiacich služieb a tovarov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Mesto Prešov
Kosenie verejnej zelene na území mesta Prešov   
Predmetom zákazky je kosenie na plochách verejnej zelene vrátane starostlivosti v zmysle dohody. Údržba zelene budepredstavovať kosenie trávnatých plôch verejnej zelene na pasportizovaných plochách 2 055 861 m, nepasportizovanýchplochách 224 373 m a to reprezentačná zeleň, sprievodná (líniová cestná) zeleň, parková zeleň (vrátane obytnýchsúborov, vnútroblokov a krajinársky upravenú zeleň (zeleň na okrajoch obytných súborov, zeleň mimo zastavanéhoúzemia mesta, rekreačné lúky a pod.). Kosenie pasportizovaných a nepasportizovaných trávnatých častí mesta Prešov sarozprestiera na ploche 2 280 234 m. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Správa mestskej zelene v Košiciach
Kosenie v meste Košice   
Kosenie trávnatých plôch v meste Košice s pohrabaním a odvozom pokosenej trávy.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Obec Bohdanovce nad Trnavou
Zelená infraštruktúra v obci Bohdanovce nad Trnavou   
Predmetom zákazky je výsadba vetrolamov v obci Bohdanovce nad Trnavou. Podrobné informácie sú uvedené vsúťažných podkladoch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Hlavné mesto SR Bratislava
Komplexná starostlivosť o zeleň v Bratislave.   
Predmetom zákazky sú najmä, nie však výlučne, údržba a revitalizácia pozemkov vo vlastníctve, resp. v správeverejného obstarávateľa a súvisiacich služieb a tovarov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Mesto Prešov
Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov rep   
Predmetom zákazky je výrub stromov, orez konárov a stromov, výsadba, zber a odvoz vzniknutého odpadu.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Firma Gulik s.r.o.
Obnova tradičného obhospodarovania - Drienčanský kras   
Predpokladaný rozsah predmetu zákazky Odstránenie náletových drevín (lokalita so IV. stupňom ochrany). Dreviny je potrebné odstraňovať ručne, krovinorezoma ručným náradím, s využitím OOPP, pretože sklonitosť terénu je značná a na povrch tu vystupuje materská horninaškrapy.  Dôležité je ponechať solitéry starších drevín, napr. ovocných, ako aj menšie skupinky krovín rôzneho veku a pestréhodrevinového zloženia.  Drevná hmota z odstránených náletových drevín(Hrubie priemer nad 7 cm) bude sústredená na jednom mieste(určíobjednávateľ) a ponechaná pre vlastníkov pozemkov čo vyplýva z nájomnej zmluvy medzi - Firma Gulik s.r.o. a Urbárpozemkové spoločenstvo HRUŠOVO a Pasienkové pozemkové spoločenstvo HRUŠOVO.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Mesto Prešov
Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov   
Predmetom zákazky je výrub stromov, orez konárov a stromov, výsadba, zber a odvoz vzniknutého odpadu.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Mesto Prešov
Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov rep   
Predmetom zákazky je výrub stromov, orez konárov a stromov, výsadba, zber a odvoz vzniknutého odpadu.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Obec Špačince
Zelená infraštruktúra v obci Špačince   
Predmet zákazky bude pozostávať z viacerých častí. Prvá sa bude týkať lokality pozdĺž hlavnej cesty. Na tejto ploche saponechajú súčasne rastúce dreviny. Jednak z dôvodu existencie inžinierskych sietí, ale taktiež vďaka pozitívnej citovejväzbe obyvateľov, ktorí tento drevitý vegetačný porast zakladali. Na tejto lokalite bude odstránený súčasný trávnypodrast, pôda bude prekyprená a dôjde k čiastočnej výmene. Nový vegetačný podrast bude nahradený trvalkovouvýsadbou pozostávajúcou z okrasných tráv. Taktiež bude založená trávna plocha formou výsevu. Takto vysadené záhonypozdĺž cesty budú prispievať k zníženiu prašnosti prostredia.  V časti parkovej plochy bude odstránený starý a nevzhľadný trávnik, ďalej budú dosadené nové drevinné vegetačnéprvky, ktoré budú doplnené záhonmi okrasnej trávy druhu stĺpa, pre zvýšenie pestrosti a zatraktívnenie lokality. Poukončení prác bude založený nový trávny porast výsevom.  Rovnako bude vytvorený suchý potok, ako náhrada za zaniknutý. Návrh mobiliáru pozostáva z osadenia lavičiek navhodných miestach. Na záver bude na celej lokalite založený nový trávny porast, formou výsevu.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Mesto Prešov
Odborná starostlivosť o zeleň na území mesta Prešov   
Predmetom zákazky je výrub stromov, orez konárov a stromov, výsadba, zber a odvoz vzniknutého odpadu.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Mesto Trenčín
Revitalizácia parku M. R. Štefánika, Trenčín   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb spočívajúcich v revitalizácii zelene Parku Gen. M.R. Štefánika na ucelenomverejnom priestranstve v intraviláne mesta Trenčín, kde jeho užívanie nie je obmedzené časom ani druhomnávštevníkov. Služby budú poskytnuté v rozsahu výkazu-výmer a za podmienok podľa projektovej dokumentácieREVITALIZÁCIA PARKU M.R. TEFÁNIKA, TRENČIN, HIP Green project, s.r.o., Trenčín, spracovateľ AWE ATELIER s. r.o., Pribinova 1724/2, 921 01 Piešťany, zodpovedný projektant Ing. Eva Wernerová, autorizovaný krajinný architekt,pričom táto projektová dokumentácia sa člení na dva stavebné objekty SO 01 (Vlastník mesto Trenčín) a SO 02 (vlastníkŽSR) a tvorí prílohu k súťažným podkladom. V zmysle dokumentácie dôjde k rekonštrukcii porastových štruktúr nachádzajúcich sa v parku na základe nasledujúcichprincípov presvetlenie spodnej etáže parku (asanácia krov), ošetrenie vzácnych druhov drevín, generačné doplneniedrevín, výmena krátkovekých drevín za dlhoveké s rozšírením druhového zastúpenia, farebné oživenie parku (kvitnúcedreviny, kvetinové plochy, čiastočná regenerácia trávnikových plôch a doplnenie protihlukovej izolácie od vedeniaželezničného ťahu a dopravného ťahu.  Ďalšie podrobnosti sú uvedené v projektovej dokumentácii.  Projektová dokumentácia zahŕňa aj výrub stromov, pričom v tomto verejnom obstarávaní nie je výrub stromov zahrnutý,uskutoční ho verejný obstarávateľ sám na vlastné náklady.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Mesto Žiar nad Hronom
Revitalizácia vnútrobloky - sadové úpravy   
Predmetom zákazky je dodanie a výsadba zelene, trávnatých plôch.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice
Údržba verejnej a cestnej zelene 2018   
Kompletné zabezpečenie údržby verejnej a cestnej zelene na pozemkoch vo vlastníctve, v priamej správe a v užívaníMestskej časti Bratislava Podunajské Biskupice. pre tri lokality Lokalita č. 1 - Medzi jarkami, Lokalita č. 2 - Dolné hony,Lokalita č. 3 - Pôvodná obec.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie