Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 7088 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Systém ochrany majetku   
Ide o systém ktorý sa skladá z centrálneho pultu operátora a periférií ktorými sú seizmické snímače, mikrovlnné snímače, optické kamery, termokamery, TV retranslátor, ručné kontrolné prijímače a ručné TV prijímače, ktorý vo vzájomnom prepojení vytvárajú systém ochrany majetku.
Bezpečnostné, hasičské, policajné a ochranné...  >  Pohotovostné a zabezpečovacie zariadenia  >  Dozorné a zabezpečovacie systémy a zariadenia
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu vrátane stavebných úprav - technológia   
1.Predmetom zákazky je dodávka automatických a poloautomatických zariadení vrátane riadiaceho systému a príslušného nevyhnutného príslušenstva, v rámci nového konceptu skladovania, vychystávania a evidencie liekov, spotrebného materiálu a ŠZM v súlade so Zmluvou uvedenou v časti F.3 Návrh Kúpnej zmluvy. 2.Súčasťou predmetu zákazky je poskytnutie záručného servisu v trvaní 12 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania predmetu zákazky v súlade s prílohou F.3 Návrh Kúpnej zmluvy. 3. Požadované zariadenia Komponent 1 -2 ks Komponent 2 -2 ks Komponent 3 - 2 ks Komponent 4 - 1 ks
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Obec Kozárovce
„Kozárovce – rozšírenie kanalizačnej siete“   
Predmetom zákazky sú stavebné práce Kozárovce rozšírenie kanalizačnej siete, podrobnosti sú uvedené v súťažnýchpodkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Mesto Šaľa
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa   
Predmetom zákazky je realizácia stavby Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa Ďalšieinformácie sú uvedené v súťažných podkladoch projektová dokumentácia, výkazy - výmer.
Stavebné práce
Trnavský samosprávny kraj
Náhradný zdroj pre svetelné zabezpečovacie zariadenia   
Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky náhradného zdroja, ktorý dodáva elektrickú energiupre svetlotechnické zabezpečovacie zariadenia, v prípade prerušenia dodávky elektrickej energie.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektromotory, generátory a transformátory  >  Stabilizátory prúdu pre výbojky
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Rekonštrukcia a premiestnenie technologických zariadení do objektu SO 760-II.3.4.5.:V1 – projektová dokumentácia   
Predmetom zákazky je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie v dvoch samostatných častiach ako ajbezpečnostnej dokumentácie,ktorá bude potrebná k získaniu stavebného povolenia a následne realizácie stavebných atechnologických úprav k zmene účelu využitia stavebného objektu SO 760-II.3,4,5V1.Realizačný projekt vypracovaný vdvoch nezávislých častiach bude vypracovaný tak,aby bolo možné realizovať samostatné procesy obstarávaniazhotoviteľa jednotlivých úprav stavebného objektu.Z uvedeného dôvodu musia samostatné realizačné projektyobsahovať všetky potrebné náležitosti vrátane výkazu výmer jednotlivo.Prvá časť projektovej dokumentácie bude riešiťvybudovanie skladovacích priestorov pre kovové kontaminované materiály v časti stavebného objektu.Druhá časťrealizačného projektu bude riešiť premiestnenie spracovateľských zariadení fragmentačného pracoviska,suchejdekontaminácie a zariadenia na uvoľňovanie materiálov do životného prostredia do zostávajúcich priestorov objektu.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Inžinierske služby  >  Inžinierske projektovanie
Fakultná nemocnica Nitra
Potraviny - hrubý tovar   
Dodávka potravín - Hrubého tovaru v rozsahu a množstve uvedenom v súťažných podkladoch.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Mesto Trnava
Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č.2   
Predmetom zákazky je realizácia diela Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č.2 v rozsahu projektovejdokumentácie pre realizáciu stavby s názvom Vodáreň dvor č.2 a požiadaviek verejného obstarávateľa v dokumentoch kzákazke. Cieľom navrhovaného riešenia je humanizácia vnútrobloku na Okružnej ulici v Trnave, v širšom centre mesta Trnava.Riešené územie sa nachádza v zastavanom území obce a je súčasťou dvora bytových domov Okružná ulica č. 7- 17 vTrnave. Vymedzené je v projektovej dokumentácii hranicou riešeného územia a zahŕňa časť parcely číslo 5327/6 vkatastrálnom území Trnava.
Stavebné práce
Obec Orechová Potôň
Orechová Potôň verejná kanalizácia a ČOV   
Predmetom zákazky je rozšírenie splaškovej kanalizácie a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd. Súčasťou zákazkyokrem samotných stavebných prác sú aj súvisiace činnosti a to vytýčenie inžinierskych sietí, vypracovanie projektovejdokumentácie pre realizáciu prác, vypracovanie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia,zabezpečenie povolenia na zvláštne užívanie ciest a verejných priestranstiev, zabezpečenie vydania povolenia navypúšťanie vyčerpaných vôd počas výstavby, geodetické merania, archeologický výskum,vypracovanie prevádzkovýchporiadkov. Podrobnejší opis je v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Jarok
„Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok“   
Predmetná budova ZŠ s MŠ so súpisným číslom 133 je situovaná v zastavanom území obce Jarok, katastrálne územie Jarok (822 248), na ulici Školská 16, na pozemku s parcelným číslom 907/10, parcela registra C, výmera parcely 662 m2, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria, druh stavby Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo LV 1. Na predmetnom pozemku je existujúci objekt Základná škola s materskou školou, v blízkosti miestnej spevnenej komunikácie. Objekt sa nachádza na mierne svahovitom teréne a je napojený na všetky potrebné inžinierske siete. Jarokje obec na Slovensku, v Nitrianskom kraji, v okrese Nitra, leží v nadmorskej výške 151m, s počtom obyvateľov 1 947.
Stavebné práce
Obec Hájske
Obstaranie 14 nájomných bytov v obci Hájske   
Predmetom zákazky je "Obstaranie 14 nájomných bytov v obci Hájske" vrátane infraštruktúry a pozemkov. Záujmomverejného obstarávateľa je odkúpenie bytového domu / domov so štrnástimi bytovými jednotkami bežného štandarduspĺňajúci podmienky na poskytnutie úveru z ŠFRB a dotácie z MDV SR s potrebnou vybavenosťou a pozemkami. Celkovoje v obytnom dome / domoch plánovaných 14 bytov na dvoch až štyroch nadzemných podlažiach, ktoré môžu byť lendvojizbové alebo trojizbové. Priemerná podlahová plocha bytov je do 56,0 m2. Objekt bude mať dve až štyri nadzemnépodlažia s plochou strechou. Pôdorysné rozmery budú v tvare obdĺžnika. Konštrukcia objektu je murovaná. Na 1NP sabude nachádzať vstup do objektu, byty, kotolňa, priestor pre bicykle a kočíky, pivničné kobky v počte 14 ks, skladnáradia, miestnosť pre upratovačku a schodisko. Na typickom podlaží (2NP - 4NP) budú byty. Každý byt bude maťbalkón, okrem bytov na 1NP. Strecha bude plochá s klasickým poradím vrstiev.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Petrova Ves
„Zateplenie materskej školy v obci Petrova Ves“   
Úlohou verejného obstarávania je riešenie zateplenia materskej školy v Petrovej Vsi. Na parcele sa nachádza staršia budova, ktorá je čiastočne poschodová, čiastočne podpivničená, s plochou strechou. Hlavný vchod sa nachádza na západnej strane. V rámci projektu sa vymenia pôvodné vchodové dvere za nové plastové. Pôvodné okná spĺňajú energetické požiadavky. Po zateplení bude mať budova lepšie tepelno-technické vlastnosti, čím bude úsporná a vyhovie požiadavkám energetickej hospodárnosti. ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY STAVIEB - počet podlaží2 - zastavaná plocha budovy616,29 m - obostavaný priestor51 400,00 m
Stavebné práce
Obec Nové Sady
Rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady   
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia budovy Obecného úradu Nové Sady po požiari a to obnova strechy, vonkajších múrov, zateplenia a súvisiacich konštrukcií, t.j. kompletná obnova budovy z vonkajšej strany, rekonštrukciou krovu, krytiny strechy, obnova štítových múrov a obvodových múrov najvyššieho podlažia, rekonštrukcia interiérových omietok, náterov, podláh, výmena svietidiel, elektrických zásuviek a vypínačov, kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení, položenie nových podláh, novej elektroinštalácie výmena pôvodných vykurovacích kotlov a zásobníka na teplúvodu, zámena obnoviteľného zdroja eneregie na prípravu teplej vody bude z fotovoltaických článkov na slnečné kolektory. Všetky tieto priestory a zariadenia na 1NP a 2NP boli zničené hasičskou vodou. Na 3NP sa navrhuje zatepľovať strecha medzi krokvami a pod krokvami, realizovať SDK podhľady počas trvania zmluvy o dielo.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Chocholná-Velčice
Zníženie energetickej náročnosti budovy OÚ s KD v obci Chocholná-Velčice   
Predmetom zákazky sú stavebné práce podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer v k.u. Chocholná-Velčice na parc. č. 467/3. 1/5 V DANOM OBJEKTE SÚ ZLÚČENÉ TIETO FUNKCIE - obecný úrad Chocholná Velčice, - Kultúrny dom, - klubová činnosť, - pošta Zastavaná plocha stavby 568,70 m2 Úžitková plocha stavby 759,28 m2 Počet nadzemných podlaží max. 2 Počet podzemných podlaží čiastočne podpivničený.
Stavebné práce
Železnice Slovenskej republiky
Drvený a mletý kameň – Trnavská, Bratislavská, Štúrovská, Topoľčianska a Levická oblasť   
Predmetom zákazky s názvom "Drvený a mletý kameň - Trnavská, Bratislavská, Štúrovská, Topoľčianska a Levickáoblasť" je dodávka tovaru - drveného a mletého kameňa frakcie 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm a 31,5(32)-63 mm, ktorýbude využívaný na údržbu železničnej infraštruktúry - údržbu podvalového podložia koľají a výhybiek, údržbu koľajovéholôžka a zriadenie a úpravu nástupíšť a drážnych chodníkov, vrátane dopravy drveného a mletého kameňa dojednotlivých pracovísk obstarávateľa, ktoré sú uvedené pre každú časť predmetu zákazky v Prílohe č. 10 - Zoznam miestdodania tovaru súťažných podkladov.  Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch (ďalej aj len "SP").
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie