Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 6835 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Ladice
Kostol Sv. Juraja v Kostoľanoch pod Tríbečom-Rekonštrukcia a prestavba objektu prístavby zo 60-tych rokov 20. storočia   
Predmetom zákazky bolo ukončenie poslednej etapy rekonštrukcie Kostola Sv. Juraja, najstaršej predrománskej architektonickej pamiatky, národnej kultúrnej pamiatky, ktorá je súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva, konkrétne prestavba prístavby zo 60-tych rokov 20.storočia v Kostole Sv. Juraja s cieľom korigovania nedostatkov uvedenej prístavby v oblasti formálno-priestorovej a v oblasti stavebno-fyzikálnej. Predmet zákazky bol podrobne špecifikovaný v projektovej dokumentácii a v kapitole D Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Súčasťou súťažných podkladovbola projektová dokumentácia, výkaz výmer na nacenenie, stavebné povolenie a súhlas Krajského pamiatkového úradu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Topoľčianky na roky 2019 - 2022   
Ťažbový proces na OZ Topoľčianky. Ťažba, približovanie a manipulácia dreva v podmienkach LESY SR, š.p. podľa STN480055 a STN480056.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Mesto Trnava
ZDS - úprava miestnej komunikácie a vytvorenie parkovacích státi   
Predmetom zákazky je realizácia nových parkovacích plôch pre osobné automobily pred bytovými domami č. 4 až 9, naul. Sladovnícka, ktorá je súčasťou, sídliska Ľ. Podjavorinskej, spolu s riešením úpravy cesty a sadových úprav, verejnéhoosvetlenia v danom území. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty stavebný objekt - spevnené plochy stavebný objekt - sadové úpravy stavebný objekt - verejné osvetlenie V ulici sa nachádzajú podzemné (ale aj nadzemné vedenia inžinierskych sietí), ktoré je potrebné pred samotnourealizáciou dať vytýčiť v území jednotlivými správcami s vyžiadaním podmienok pre stavebné práce.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Inžinierske práce a stavebné práce
Západoslovenská distribučná, a.s.
NN skrine   
1. DIN (SR) 2. Skrine SPP 3. Skrine VRIS 4. Elektromerové skrine (USM)
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Rozvod elektriny a regulačné prístroje
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Dodávka elektrickej energie a zemného plynu   
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE A ZEMNÉHO PLYNU. Predmet obstarávania je rozdelený na 2. časti, ktoré sasamostatne vyhodnocujú.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...
Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - VidékfejlesztésiSzakközépiskola
Rekonštrukcia plavárne SOŠRV s VJM Dunajská Streda   
Zákazka rieši obnovu technologických zariadení školského bazéna, umelého vetrania v plavárni a v posilňovni, elektroinštaláciu pre plaváreň, MaR a elektroinštaláciu NN v rozsahu potrebnom pre napojenie technologických zariadeníbazéna na systém riadenia v Strednej odbornej škole rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským - Vidékfejlesztési Szakközépiskola. V rámci rekonštrukcie budovy krytej plavárne budú vymenené všetky vonkajšie okná a dvere za plastové s izolačným trojsklom. Vymenené budú aj vonkajšie a vnútorné parapety. Tepelná izolácia obvodových múrov a plochej strechy bude riešená v ďalšej etape rekonštrukcie.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Topoľčany
Oprava krytov MK Topoľčany   
Rozsah predmetu zákazky je riešený vo výkazoch výmer Oprava krytov MK Topoľčany, ktorú vypracoval Ing. KarolSlivkanič.   Predmetom diela sú stavebné práce na uliciach Veľké Bedzany - Orechová ulica Veľké Bedzany - Chmeľová ulica Kalinčiakova ulica Lipová ulica Lipová ulica chodník Ulica Povstania, časť Lipová pred MŠ Ulica Družby  Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Obec Iža
HUSK Limes Romanus – rímske pamiatky na Slovensku klopúce na dvere UNESCO   
Názov predmetu zákazky HUSK Limes Romanus rímske pamiatky na Slovensku klopúce na dvere UNESCO 1. Logický celok Rímske a národopisné múzeum Kelemantia-zmena projektu Umelecko-remeselné dielne ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU Objekt je situovaný na parcele č. 528/1, 528/4 k.ú. Iža v centrálnej časti obce Iža. Na pozemku č.528/1 budú realizované Umelecko-remeselné dielne, na pozemku č. 528/4 vnútroareálové parkovisko a príjazdová komunikácia budevydláždená betónovou dlažbou. Ostatnú časť pozemku tvorí upravený terén a spevnené plochy. Výstavba si nevyžadujezáber poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu. Pri výstavbe nedochádza k likvidácii chránených porastov, nebudúpreložené žiadne podzemné či nadzemné vedenia. Výstavbou nie sú dotknuté chránené územia, objekty ani porasty. Nauvedenú stavbu Rímske a národopisné múzeum Kelemantia bolo vydané stavebné povolenie č.3988/SÚ/2006-SV-2 aRozhodnutie č.54799/SÚ/2016-BR-2. Predmetný projekt rieši zmeny projektu časti stavby SO 02 (Umelecko-remeselnédielne) a SO 07 (Dlažba, drobná architektúra). Ostatné časti stavby ostávajú nezmenené. Zastavaná plocha budovy404,00m, obostavaný priestor budovy 2875,00m, zastavaná plocha vonkajších pracovísk 282,00m, obostavaný priestorvonk. prac. 1813,00m, zastavaná plocha celkom 686,00m, obostavaný priestor celkom 4688,00m. 2. Logický celok Vyhliadková veža ZÁSADNÉ POŽIADAVKY NA STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE Stavba sa nachádza v obci Iža, na parcele č. 1636/86 a 6139. Výstavba si nevyžaduje záber poľnohospodárskeho a  1/7 lesného fondu. Pri výstavbe nedochádza k likvidácii chránených porastov, nebudú preložené žiadne podzemné či nadzemné vedenia. Zastavaná plocha 21,56 m2, obostavaný priestor 193,50m3 Na základe požiadaviek investora bolavypracovaná projektová dokumentácia vyhliadkových veží. Stavby sa nachádzajú (2 veže) na parcele č. 1636/86 a 6139,k. ú. Iža, vlastníkom pozemku je obec Iža.
Stavebné práce
Obec Hokovce
Zateplenie materskej školy   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so zateplením budovy Materskej školy v obci Hokovce č. 77 na parceleč.226. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mesto Kolárovo
„Základné potraviny pre Mesto Kolárovo   
Názov predmetu zákazky Základné potraviny pre Mesto Kolárovo " Logický celok č. 1 Čerstvé kuchynsky opracované mäso + Mäsové výrobky Logický celok č. 2 Vysoko mrazené potraviny Logický celok č. 3 Mlieko a mliečne výrobky Logický celok č. 4 Mlynské výrobky Logický celok č. 5 Nealkoholické nápoje Logický celok č. 6 Čerstvé ovocie a Čerstvá zelenina Logický celok č. 7 Pekárske potraviny Logický celok č. 8 Surové živočíšne alebo rastlinné oleje a tuky Logický celok č. 9 Rôzne potravinárske výrobky
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Kamenivo hrubé   
Predmetom zákazky je dodávka kameniva hrubého s vysokým obsahom oxidu kremičitého, ktoré je používané na výrobuVBK kontajnerov v množstve 2 268 ton. Kamenivo bude dodávané ako voľne ložený tovar nákladnými autami s vyklápacou ložnou plochou. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Piesok a íl  >  Štrk, piesok, drvený kameň a štrkopiesky (do...
Obec Kráľová pri Senci
„Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci“   
Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci Logický celok I. Výpočtovej technicky a softvéru Logický celok II. - Didaktických a pracovných pomôcok do biologicko-chemickej (B-CH) učebne a polytechnickej (PolyTech) učebne Logický celok III. - Nábytku pre učebne a knižnicu Uvedeným rozdelením zákazky na časti sa verejný obstarávateľ nesnaží o vyňatie zákazky z vyššieho postupu na nižší stupeň postupu verejného obstarávania, ale vytvára priestor pre čo najširšiu hospodársku súťaž. Zákazka má tak rozmanitý obsah, že na trhu nie sú v očakávanom množstve hospodárske subjekty, ktoré by mali v predmete podnikania podobne zmiešané činnosti. Preto verejný obstarávateľ rozdeľuje predmet zákazky na 3 časti s tým, že umožňuje uchádzačom predložiť ponuku na akúkoľvek časť, na viacej časti alebo na všetky časti, ak uchádzač preukáže, že je oprávnený poskytovať alebo dodávať predmetné dodávky.
Priemyselné mechanizmy  >  Rôzne strojové zariadenia na všeobecné a osobitné...  >  Ovládací a riadiaci systém, tlačiarenské a...
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká   
Predmetom zákazky je dodávka LIEKOV pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystricač. 153/2018, v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny liečivá pre krv a krvotvorné orgány, Myorelaxancia svalová relaxancia, Hypnotiká a Sedatíva liečivá pre nervový systém, Analgetiká Anodyná, Antipyretiká verejným obstarávateľompožadovanej špecifikácie, vrátane dodania na miesto určenia. Predmet zákazky je rozdelený na 74 častí. Uchádzačovi sa umožňuje predložiť ponuku na celý predmet zákazky - na všetkých 74 častí, alebo len na jednu časť predmetu zákazky alebo na viacero častí predmetu zákazky, špecifikovaných v bode B Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Opasky popruhové   
Opasky popruhové určené pre príslušníkov Ozbrojených síl SR slúžiace na nosenie doplnkov k poľnému odevuvyhotovené vo farbe zelenej a béžovej.
Odevy, obuv, brašnárske výrobky a príslušenstvo  >  Špeciálne odevy a doplnky  >  Odevné doplnky
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Prepravné zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7   
Predmetom zákazky je  1. Vypracovanie a dodanie dokumentácie na schválenie typu prepravného zariadenia na prepravu nebezpečných vecí triedy 7 - TYP-A, v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z. - TYP-B(U), v zmysle Vyhlášky ÚJD SR č. 57/2006 Z. z.  2. Súčinnosť v konaní ÚJD SR o vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia na prepravunebezpečných vecí triedy 7 - TYP-A - TYP-B(U)  3. Dodanie prepravných zariadení - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-A - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-A - Dodanie 2 ks prepravných zariadení na prepravu nebezpečných vecí triedy 7, TYP-B(U) - Dodanie manipulačných a uchopovacích zariadení k 2 ks PZ TYP-B(U) - Dodanie súvisiacej dokumentácie a ostatné požiadavky pre oba typy prepravných zariadení Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie