Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 7372 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam súťaží.
Zobraz štatistiku
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Ipeľský Sokolec
Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Ipeľskom Sokolci   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre realizáciu projektu Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovyobecného úradu v Ipeľskom Sokolci.  Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažnýchpodkladov.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o.
Strojné a ručné kosenie plôch verejnej zelene   
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb Strojné a ručné kosenie a mulčovanie plôch verejnej zelene na území mestaTrenčín počas 4 rokov s odvozom a zneškodnením - uskladnením BIO odpadu na určenej skládke. Kosenie sa budevykonávať maximálne 6x do roka podľa potrieb verejného obstarávateľa s tým, že posledné kosenie bude spojené sozberom lístia. Mulčovanie sa bude vykonávať na vybraných plochách podľa potreby verejného obstarávateľa, max. však2 x do roka. Požadované služby musia byť poskytované v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa predmetu tejtozákazky a to najmä s nasledovnými  Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vyhláška MŽP č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov  Zákazka je rozdelená na 5 samostatných častí  1. časť Kosenie SEVER výmera 318 840 m2 2. časť Kosenie STRED výmera 260 400 m2 3. časť Kosenie ZÁPAD. výmera 140 760 m2 4. časť Kosenie JUH+ ruderál výmera 429 400 m2  1/17 5. časť Mulčovanie Pozemky po ŽSR ruderál výmera 67 660 m2  Požadované služby musia byť poskytované v súlade s platnými právnymi predpismi týkajúcimi sa predmetu tejtozákazky a to najmä s nasledovnými   Zákon 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vyhláška MŽP č. 24/2003, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov  Platí pre časti 1, 2,3,4 zákazky Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo určiť, že niektoré plochy alebo aj celá časť plochy sa bude miesto koseniamulčovať, a to max. 2 x za rok, pričom cena za mulčovanie sa určí nasledovne z ceny za kosenie/m2 uvedenejúspešným uchádzačom (podľa jednotlivých častí zákazky) po elektronickej aukcii sa odpočíta 30%, a to bude výslednásuma za mulčovanie/m2, ktorá sa vynásobí výmerov plochy, ktorá bude určená k mulčovaniu.  Zneškodnením uskladnením BIO odpadu na určenej skládke sa rozumie naloženie s BIO odpadom v súlade s platnoulegislatívou SR a EU týkajúcou sa nakladania s odpadmi. To znamená, že verejný obstarávateľ požaduje aby BIO odpadz verejných pozemkov, ktorý spadá v zmysle § 80 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z.Zákon o odpadoch a o zmene adoplnení niektorých zákonov a Katalógu odpadov pod katalógové číslo 20 02 01 biologicky rozložiteľný odpad musí byťodovzdaný výlučne na zhodnotenie do zariadenia určeného na spracovávanie takéhoto odpadu, napr. kompostáreň,bioplynová stanica.  Originál doklady o uložení tohto odpadu (vážne lístky) s uvedením správneho katalógového čísla t. j. 20 02 01 apredložením dokladov o oprávnenosti zariadenia preberať takýto odpad musia byť súčasťou každej faktúry. Všetkynáklady, ktoré sú spojené so zneškodnením uskladnením odpadu, znáša úspešný uchádzač a je povinný ich zahrnúť dosvojej ponukovej ceny.    Bližší opis predmetu zákazky a podmienky poskytnutia služby sú uvedené v časti B.1 a B.3 súťažných podkladov.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Fakultná nemocnica Nitra
Potraviny   
Dodávka potravín na zabezpečenie stravovania pacientov a personálu Fakultnej nemocnice Nitra.
Potraviny, nápoje, tabak a príbuzné produkty
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Dodávka zemného plynu na roky 2020-2021   
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku do odberných miest verejnéhoobstarávateľa vrátane prepravy, distribúcie a všetkých služieb spojených s dodávkou zemného plynu, v kvalitezodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, pri dodržaní platných právnych predpisovSR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete plynu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Palivá  >  Plynné palivá
Mesto Prievidza
CYKLOTRASA MEDZI MESTAMI PRIEVIDZA A BOJNICE   
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s vybudovaním cyklotrasy medzi mestami Prievidza a Bojnice. Bližšie informácie sú súčasťou súťažných podkladov.
Stavebné práce
Energetika Sereď, s.r.o.
Dodávka hardware a software pre projekt „Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, SEREĎ   
Predmetom zákazky je dodávka hardware a software pre projekt Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, SEREĎ. Hardvérové vybavenie sa skladá z dátového racku osadeného aplikačným serverom a potrebným príslušenstvom na prevádzku a údržbu. Súčasťou sú dve operátorské pracoviská pre monitorovanie a diaľkové riadenie tepelnej sústavy.
Služby informačných technológií: konzultácie,...
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Prístroje pre oftalmologické oddelenie FNsP Nové Zámky   
Predmetom zákazky je dodanie nasledovného prístrojového vybavenie pre Oftalmologické oddelenie automatický bezkontaktný tonometer s pachymetrom, ručný aplanačný tonometer, štrbinová lampa, digitálnafotoštrbinová lampa, ručná štrbinová lampa, plnoautomatický refraktokeratometer, vyšetrovacia jednotka a kreslo, YAGlaser, Foroptor, automatický počítačový perimeter, LCD optotyp, ULTRAZVUK, automatický fokometer. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 SP Opis predmetu zákazky a v B.2 Obchodnépodmienky dodania predmetu zákazky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Obec Brestovec
Lesná technika pre obec Brestovec   
Dodávka lesnej techniky pre obce Brestovec. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Fakultná nemocnica Trenčín
Nemocničné lôžka   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenieposkytovania zdravotnej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazky je dodávka Výškovo nastaviteľné zdravotnícke lehátko Transportné lôžko intenzívnej starostlivosti Termolôžko pre deti Sprchovacie lôžko Transportný vozík
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultná nemocnica Trenčín
Laboratórne prístroje   
Predmetom verejného obstarávania je dodávka zdravotníckeho vybavenia, ktoré je určené na zabezpečenieposkytovania zdravotníckej starostlivosti v priestoroch nového pavilónu. Predmetom zákazy je dodávka  - biologický termostat -laboratórny inkubátor -laboratórny mikroskop -laminárny box II. B2 triedy Biohazard s vertikálnym prúdením vzduchu a so spodným odsávaním -laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu -reagenčný aparát
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultná nemocnica Nitra
Prístavba objektu urgentného príjmu a očnej kliniky FN Nitra   
Prístavba objektu urgentného príjmu a očnej kliniky FN Nitra Dodávateľ stavebných prác v súlade so zmluvnýmipravidlami Žltej knihy FIDIC dodá projektovú dokumentáciu k územnému konaniu, stavebnému konaniu, realizačnýprojekt, úplný inžiniering a projekt skutočného vyhotovenia.
Stavebné práce
Obec Šoporňa
Obecný úrad a kultúrno-spoločenské centrum v obci Šoporňa zvýšenie energetickej účinnosti budovy   
Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu Obecný úrad a kultúrno-spoločenské centrum v obciŠoporňa zvýšenie energetickej účinnosti budovy. Stavebné objekty SO 01 - Obecný úrad a kultúrno-spoločenské centrum v obci Šoporňa - zvýšenie energetickej účinnosti budovy  REKONŠTRUKCIA OBJEKTU - Oprava vonkajších omietok a zateplenie objektu - kompletná obnova strechy zateplenie, výmena krytiny - Výmena okien, zasklených stien, parapetov - Výmena a oprava klampiarskych výrobkov žľaby, zvody - Zateplenie stropu nad 1PP a zateplenie stropu /podlahy javiska - Oprava zámočníckych výrobkov okenné mreže, zábradlia - Obnova elektroinštalácie - Kontrola a revízia bleskozvodu - Celková obnova kúrenia, rekonštrukcia kotolne - Oprava okapových chodníkov
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o.
Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky pre nemocničnú lekáreň.   
 Všeobecné antiinfekčné látky na systémové použitie a očkovacie látky pre nemocničnú lekáreň.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Mesto Sereď
Komunálne služby v meste Sereď   
Predmetom zákazky je zber a odvoz zmesového komunálneho odpadu zo sídlisk a rodinných domov mesta Sereď naskládku.
Kanalizačné služby, služby na odstraňovanie...  >  Služby súvisiace s likvidáciou odpadu a odpadom  >  Likvidácia a spracovanie odpadu
Mesto Hlohovec
Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Hlohovec   
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, ktoré sú potrebné pre prevádzku a údržbu informačných systémov, a toinformačného systému samosprávy (ďalej len CG ISS), dokumentačného informačného systému (ďalej len CG DISS),geografického informačného systému (ďalej len CG GISAM a CG WebGIS), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalejlen CG eGOV) spolu s integračným rozhraním v zmysle Dohody o integračnom zámere mesta HLOHOVEC a NASES asúvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných systémov v rokoch 2020 - 2023 vnasledovnom členení Údržba dodaného licenčného softvéru (LSW)  Update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru (ASW)  Upgrade technické zhodnotenie dodaného ASW a zapracovanie požiadaviek mesta  Hot line podpora  Riadenie projektu  Technická podpora  Metodická podpora  Školenia/metodické dni  Bezpečnostná politika
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Programovanie softvéru a poradenstvo  >  Služby súvisiace so softvérom
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie